Výsledky přijímacího řízení do PRIMY ze dne 18. a 20. dubna 2017

Výsledky přijímacího řízení do PRIMY ze dne 18. a 20. dubna 2017 ve formátu PDF

Zveřejněno 3. 5. 2017

Důležité informace

Počet přijatých žáků: 32 + 2 místa jsou vyčleněna pro odvolání

Na základě výše uvedeného seznamu se podle § 60e odst. 1 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádosti o přijetí ke studiu, považují za oznámená (přijatým uchazečům se rozhodnutí o přijetí nezasílá, rozhodnutí o přijetí se oznamuje zveřejněním seznamu přijatých uchazečů). Zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů bude rozhodnutí odesláno poštou.

Odvolání proti nepřijetí (vzor odvolání ke stažení) uchazečů prosím odevzdejte (poštou nebo osobně) do školy až po doručení písemného rozhodnutí o nepřijetí ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

Poučení: přijatí uchazeči musí podle § 60g odst. 6 a 7 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, potvrdit svůj úmysl vzdělávat se na gymnáziu tím, že do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu (tj. do 18. 5. 2017 včetně) odevzdají zápisový lístek. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na gymnáziu, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání na gymnáziu. Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

Sdělení pro nepřijaté uchazeče: je pravděpodobné, že někteří přijatí uchazeči ve lhůtě 10 pracovních dnů od zveřejněním tohoto seznamu neodevzdají zápisový lístek. Nepřijatým uchazečům umístěným kolem hranice pro přijetí proto doporučujeme kontaktovat po doručení rozhodnutí ředitelství školy a domluvit se na dalším postupu.
Ředitel školy může vyhovět odvolání uchazeče, který splnil kritéria přijímacího řízení, ale nebyl přijat pro nedostatek volných míst, v případě, že se místa uvolnila v důsledku neodevzdání zápisových lístků přijatými uchazeči, a za předpokladu dodržení pořadí uchazečů.

Předpokládaný počet neodevzdaných zápisových lístků: 10 - 12

Vzor odvolání ke stažení

Portál pro zpřístupnění testových zadání:
pro vyřizování oprávněných žádostí o poskytnutí testových zadání uchazečům, kteří daný didaktický test konali, připravilo Centrum webové rozhraní při Výsledkovém portálu žáka (VPŽ). Na níže uvedeném odkazu zadá uchazeč své příjmení a rodné číslo a na základě této autentizace mu budou zpřístupněna ta zadání didaktických testů, které konal. To znamená, že touto cestou nebudou zadání dostupná uchazečům, kteří nedisponují rodným číslem. Testová zadání jsou vytvořena jako fotokopie testů, které uchazeči obdrželi při zkoušce v listinné podobě doplněná o příslušný klíč správného řešení.
V případě, že se uchazeči nepůjde přihlásit přesto, že zadává správné přihlašovací údaje, znamená to, že má pravděpodobně chybně zadán některý údaj v IS CERTIS. Uchazeči se v takovém případě objeví hláška, že se má pro ověření správnosti údajů obrátit na příslušnou střední školu. Uchazečům, kteří byli přihlášeni v rámci některé skupiny uzpůsobení podmínek ZP_B, ZP_BR nebo SP, nebudou prostřednictvím tohoto webového portálu testová zadání poskytnuta, neboť se jedná o specificky upravená zadání.

Odkaz na portál pro zpřístupnění testových zadání: https://vpz.cermat.cz/testy/

BGV