Přijímací řízení KVINTA

PŘIJETÍ DO VYŠŠÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE PODLE § 63 ŠKOLSKÉHO ZÁKONA (PRO ŽÁKY Z 9. ROČNÍKŮ ZŠ)

V případě vašeho zájmu o studium na gymnáziu kontaktujte prosím osobně nebo prostřednictvím zákonných zástupců ředitelství školy. Možnost studia v prvním ročníku vyššího stupně gymnázia bude posuzována individuálně na základě podané přihlášky ke studiu (zde ke stažení) a s ohledem na kapacitní možnosti třídy (jednotné přijímací zkoušky se nekonají). O přijetí rozhodne následující kritérium:

Studijní průměr na konci osmého ročníku školního roku 2017/2018 a v prvním pololetí devátého ročníku školního roku 2018/2019, za které musí uchazeč získat min. 50 bodů. Zároveň však nesmí mít v uvedeném období prospěch hodnocený hůře než "dobrý" v kterémkoliv předmětu.

Hodnocení kritéria: za každé pololetí může uchazeč získat maximálně 100 bodů při průměru 1,00. Za každou setinu horšího studijního průměru se odečítá jeden bod. Minimální počet bodů v každém pololetí je nula. Celkový maximální počet bodů je 200.

V případě rovnosti celkového počtu bodů rozhodne o pořadí uchazečů studijní průměr v prvním pololetí devátého ročníku školního roku 2018/2019. Při rovnosti těchto průměrů je dalším rozhodujícím kritériem lepší hodnocení z předmětů v tomto pořadí: matematika, český jazyk a literatura, cizí jazyk (lepší známka ze dvou cizích jazyků), fyzika a přírodopis (biologie) na vysvědčení prvním pololetí devátého ročníku školního roku 2018/2019.

Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn nejpozději 28. dubna 2019 v budově Gymnázia Varnsdorf a na domovské stránce školy www.bgv.cz. Identifikace uchazeče proběhne podle identifikačního kódu, který byl uchazeči přidělen. V případě možnosti budou uchazeči o přijetí informováni před tímto termínem.

Přihlášky na GV prosím doručte do 1. března 2019.

Informace o počtu přihlášených uchazečů s počtem získaných bodů bude zveřejněna 8. 3. 2019 na veřejně přístupném místě a webových stránkách školy www.bgv.cz. Všichni uchazeči budou neprodleně, nejpozději však do 7. března 2019 informováni na kontaktech, které uvedou na přihlášce (telefonicky, emailem, či osobně) o individuálním identifikačním kódu.

Informace o přijetí/nepřijetí bude zveřejněna na veřejně přístupném místě  a webových stránkách www.bgv.cz nejpozději dne 28. 4. 2019. Zápisový lístek prosím odevzdejte nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Obecná pravidla přijímacího řízení včetně informací o zápisových lístcích najdete v novele školského zákona a vyhlášce o přijímacím řízení ve středních školách.

Pokud si přesto nebudete vědět rady, navštivte osobně kancelář GV (kontakt na telefonním čísle 412 371 423 nebo emailové adrese jakoubek@bgv.cz).

Ing. Bc. Jiří Jakoubek
ředitel gymnázia Varnsdorf