Přijímací řízení KVINTA

PŘIJETÍ DO VYŠŠÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE PODLE § 63 ŠKOLSKÉHO ZÁKONA (PRO ŽÁKY Z 9. ROČNÍKŮ ZŠ)

V případě vašeho zájmu o studium na gymnáziu kontaktujte prosím osobně nebo prostřednictvím zákonných zástupců ředitelství školy. Možnost studia v prvním ročníku vyššího stupně gymnázia bude posuzována individuálně na základě podané přihlášky ke studiu (zde ke stažení) a s ohledem na kapacitní možnosti třídy (jednotné přijímací zkoušky se nekonají). O přijetí rozhodne následující kritérium:

Studijní průměr na konci osmého ročníku školního roku 2016/2017 a v prvním pololetí devátého ročníku školního roku 2017/2018, za které musí uchazeč získat min. 50 bodů. Zároveň však nesmí mít v uvedeném období prospěch hodnocený hůře než "dobrý" v kterémkoliv předmětu.

Hodnocení kritéria: za každé pololetí může uchazeč získat maximálně 100 bodů při průměru 1,00. Za každou setinu horšího studijního průměru se odečítá jeden bod. Minimální počet bodů v každém pololetí je nula. Celkový maximální počet bodů je 200.

V případě rovnosti celkového počtu bodů rozhodne o pořadí uchazečů studijní průměr v prvním pololetí devátého ročníku školního roku 2017/2018. Při rovnosti těchto průměrů je dalším rozhodujícím kritériem lepší hodnocení z předmětů v tomto pořadí: matematika, český jazyk a literatura, cizí jazyk (lepší známka ze dvou cizích jazyků), fyzika a přírodopis (biologie) na vysvědčení prvním pololetí devátého ročníku školního roku 2017/2018.

Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn 18. dubna 2018 v budově Gymnázia Varnsdorf a na domovské stránce školy www.bgv.cz. Identifikace uchazeče proběhne podle identifikačního kódu, který byl uchazeči přidělen.

Přihlášky na GV prosím doručte do 1. března 2018.

Informace o počtu přihlášených uchazečů s počtem získaných bodů bude zveřejněna 9. 3. 2018 na veřejně přístupném místě  a webových stránkách školy www.bgv.cz. Všichni uchazeči budou neprodleně, nejpozději však do 8. března 2018 informováni na kontaktech, které uvedou na přihlášce (telefonicky, emailem, či osobně) o individuálním identifikačním kódu.

Informace o přijetí/nepřijetí bude zveřejněna na veřejně přístupném místě  a webových stránkách www.bgv.cz dne 18. 4. 2018. Zápisový lístek prosím odevzdejte nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (nejpozději do 3. 5. 2018).

Obecná pravidla přijímacího řízení včetně informací o zápisových lístcích najdete v novele školského zákona a vyhlášce o přijímacím řízení ve středních školách.

Pokud si přesto nebudete vědět rady, navštivte osobně kancelář GV (kontakt na telefonním čísle

412 371 423 nebo emailové adrese jakoubek@bgv.cz).

Ing. Bc. Jiří Jakoubek
ředitel gymnázia Varnsdorf