Výsledky doplnění prvního ročníku vyššího stupně gymnázia – KVINTA

Gymnázium Varnsdorf

Výsledky doplnění prvního ročníku vyššího stupně gymnázia - KVINTA

Počet přihlášených uchazečů k doplnění prvního ročníku k 1. 3. 2019: 3
Počet uvolněných míst k možnému doplnění k 9. 3. 2019: 5

Pořadí Osobní číslo Studijní průměr 8. ročníku
(2. pol.) - počet bodů
Studijní průměr 9. ročníku
(1. pol.) - počet bodů
Splnění kritérií Celkem bodů Přijat = P
Nepřijat = N
1. K02 100 100 ANO 200 P
2. K01 100 94 ANO 194 P
3. K03 93 93 ANO 186 P

Zveřejněno 25. 3. 2019 v 15.00 hodin.

Počet přijatých žáků: 3

Na základě výše uvedeného seznamu se podle § 60e odst. 1 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádosti o přijetí ke studiu, považují za oznámená (přijatým uchazečům se rozhodnutí o přijetí nezasílá, rozhodnutí o přijetí se oznamuje zveřejněním seznamu přijatých uchazečů).

Poučení: přijatí uchazeči musí podle § 60g odst. 6 a 7 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, potvrdit svůj úmysl vzdělávat se na gymnáziu tím, že do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu (tj. do 8. 4. 2019 včetně) odevzdají zápisový lístek. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na gymnáziu, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání na gymnáziu. Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

BGV