Pravidla pro vybírání školného na BGV

Školné na BGV - právní úprava

Možnost zakládat církevní školy vyplývá z §8 odst. 6 školského zákona a možnost vybírat školné pak z §123 školského zákona (tj. zák. 561/2004 Sb.). O vybírání školného rozhoduje statutární orgán právnické osoby, která vykonává činnost školy – v našem případě tedy ředitel školy.

Pravidla pro vybírání školného

1. Školné se vybírá ve všech ročnících gymnázia ve výši 1.000,- Kč na školní rok, pouze v maturitních ročnících je kráceno na 900,- Kč ročně (maturanti končí v květnu). Tedy platba za měsíc je 100,- Kč.

2. Termíny platby: Školné prosím uhraďte nejpozději do 30. 9. daného školního roku, nebo je možné hradit ho částečně, a to do 30. 9. daného školního roku první polovinu a do 28. 2. daného školního roku druhou polovinu. Je také možná úhrada měsíčními splátkami, platba za září a říjen do 30. 9. daného školního roku, a pak vždy do posledního dne předcházejícího měsíce.

3. Způsoby platby: bezhotovostně na účet 115-7376130227/0100, jako variabilní symbol prosím uvádějte identifikační kód studenta, který je v záhlaví smlouvy (rok nástupu ke studiu + číslo z katalogového listu, př. 2018001). V bance je možné založit trvalý příkaz, tak aby platby probíhaly každý měsíc. Školné je možné také složit v bance na účet školy nebo zaplatit složenkou. Ve výjimečných případech je možné také uskutečnit platbu v hotovosti do pokladny školy.

4. Školné je odpouštěno nemajetným – přesněji těm, kteří prokáží, že pobírají dávky v hmotné nouzi dle zákona 111/2006 Sb. v platném znění.  Bude posuzováno na každé pololetí zvlášť a bude nutné pobírání této dávky doložit k 30.9. a 28. 2. probíhajícího roku (v kanceláři školy).

5. Část školného je odpuštěno rodinám, které mají v naší škole další děti. Za druhé dítě je školné sníženo na 50% a za třetí a další děti je odpuštěno celé školné. K tomu není potřeba podávat žádnou žádost, škola si sourozence eviduje sama. Předpokládáme, že za nejstarší dítě se platí celé školné, za mladší jen polovina a za ještě mladší děti se neplatí vůbec.

6. V mimořádných případech, hodných individuálního posouzení, může ředitel školy rozhodnout o dočasném odpuštění nebo snížení školného. K tomu je potřeba poslat žádost do konce září příslušného školního roku k rukám ředitele školy.

7. Vybrané školné bude přednostně využito na úhradu provozních a materiálních nákladů spojených s rozvojem školy.

 

BGV