Prohlášení zákonného zástupce pro vybírání školného

VZOR
Gymnázium Varnsdorf

Střelecká 1800, 407 47 Varnsdorf

Telefon: 412 371 423, e-mail: dvorakova@bgv.cz, web: www.bgv.cz

IČ: 47274751

Prohlášení zákonného zástupce žáka/žákyně

Pan/Paní ……………………………………………… narozen/a, ……………………………………

bytem: ……………………………………………………………………………………………………

jako zákonný zástupce žáka/žákyně: ……………………………………………………………………...

(jméno a příjmení dítěte)

 

tímto prohlašuje, že ředitelství Gymnázia Varnsdorf, Střelecká 1800, 407 47 Varnsdorf, jej dne ……………………………………  informovalo o platebních podmínkách za vzdělávání na této škole.

Identifikační číslo žáka/žákyně (VS): ……………………….

Platební podmínky:

  • Účast žáka na vyučování ve škole je podmíněna úhradou školného.
  • Pro školní rok 2018/2019 činní školné celkem 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých)
  • Školné je hrazeno jednorázově do 30. 9. daného školního roku nebo ve dvou splátkách pololetně, a to vždy k 30. 9. na školní pololetí počínající od září aktuálního roku a do 28. února na školní pololetí počínající od února aktuálního roku.
  • V odůvodněných případech a po dohodě mezi školou a zákonnými zástupci je možné hradit školné měsíčními splátkami nebo je školné možno odpustit v souladu s pravidly školy pro placení školného.
  • Zákonní zástupci se zavazují uhradit toto školné řádně a včas, a to převodem na účet školy číslo:
    115-7376130227/0100. Platba bude identifikována na základě variabilního symbolu. Jako variabilní symbol uveďte identifikační číslo žáka/žákyně: RRRRXYY, kde RRRR je rok nástupu do prvního ročníku (prima), X určuje paralelnost tříd (0...bezparalelnost, 1... třída s označením B), YY je číslo žáka /žákyně v třídním výkazu.

Příklad: 2018001.

Žáci, kteří nastoupili poprvé na Gymnázium Varnsdorf v jiném ročníku než v primě, mají přidělen speciální variabilní symbol.

  • Pokud se na škole současně vzdělávají sourozenci, platí se školné za druhé dítě ve výši 500,- Kč ročně.

Za třetí a za každé další dítě, které se v naší škole vzdělává, se školné již neplatí.

  • Pokud zákonní zástupci neuhradí školné dle tohoto prohlášení, naloží škola s pohledávkou dle platné legislativy pro vymáhání pohledávek.

S výše uvedenými platebními podmínkami souhlasím.

Ve Varnsdorfu dne …………………………………………….

 

Podpis zákonného zástupce: ……………………………………