Hanková Jana Bc.

Profil učitele

Německý jazyk

Hanková Jana Bc.

Kontakt: hankova@bgv.cz

Klasifikační týden

G1- Lekce 0 až 1. Slovní zásoba lekce 0 až 2, časování sloves, rozhovory, říci něco o sobě.

G2- modální slovesa, větná skladba, lekce6 až7

G3- nepravidelná slovesa, rozkazovací způsob, předložka in+4.p., osobní zájmena 3. a 4.p., pomocná slovesa haben, sein v préteritu

G4- teorie: perfekt slabých a silných sloves,  modální slovesa - syntax, slovesa určující pozici + dativ, přivlastňovací zájmena, zvratná slovesa

     praktická část: gramatická cvičení z uvedeného přehledu gramatiky

G5-teorie: perfekt slabých a silných sloves, zvratná slovesa, přivlastňovací zájmena, zápor nicht x kein, slovesa určující směr a pozici, modální slovesa

    - praktická část: gramatická cvičení z uvedeného přehledu gramatiky

G6- teorie - perfekt silných a slabých sloves, osobní zájmena - 3. a 4.p., kunjunktiv II-haben, skloňování přídavných jmen po čl. určitém a neurčitém v 1. a 4.p., modální slovesa v préteritu

     - praktická část: gramatická cvičení z uvedeného přehledu gramatiky

G6- konverzace - Reisen, Essen, Familie

G8 - souvětí podřadná - spojky, syntax, předložky se 3. a 4.p.