G7.B

Konverzace z AJ (HRA) / Hrabal Milan Mgr.

KAJ

Vyber si 5 otázek ze seznamu (viz níže) napiš si jejich pořadí 1 až 5 na papír (do mobilu), u zkoušky si jednu vylosuješ a budeš o daném tématu 10 minut samostatně mluvit ve zbývajících 5 minutách budeme o daném tématu konverzovat.

1. ENGLISH-SPEAKING COUNTRIES: THE USA AND CANADA, THEIR CULTURE AND LITERATURE

2. ENGLISH-SPEAKING COUNTRIES: THE UK, AUSTRALIA AND NEW ZEALAND, THEIR CULTURE AND LITERATURE

3. THE CZECH REPUBLIC AND PRAGUE, CZECH CULTURE

4. MY TOWN, REGION AND SURROUNDING COUNTRYSIDE

5. NATIONAL HOLIDAYS, CELEBRATIONS AND TRADITIONS

6. FREE TIME, ENTERTAINMENT AND POP CULTURE

7. ACCOMMODATION, HOUSING AND LIVING

8. OUR SCHOOL, ITS PROJECTS AND EXTRA-CURRICULAR ACTIVITIES

9. FOOD, GASTRONOMY AND HEALTHY LIFESTYLE

10. HEALTH, DISEASES AND MEDICAL CARE

11. SPORTS, GAMES AND PHYSICAL FITNESS

AJ (Hrabal) - Zkouškový týden / Hrabal Milan Mgr.

Okruhy na zkouškový týden (zveřejněno 7. 12. 2022)

otázka číslo (uvedeny jsou stránky ze studet´s booku - slovní zásoba, gramatika, tématicky okruh)

 1. Str. 6 - 11
 2. Str. 10 - 15
 3. Str. 18 - 23
 4. Str. 22 - 27
 5. Str. 32 - 37
 6. Volný výběr

Požadavky na KLASIFIKAČNÍ TYDEN leden 2023 / Petrová Jana Mgr.

 

 
 
Požadavky z D na KT:
1. sešit
2. pojmy, letopočty a časová přímka ( to, co máme v sešitě)
3. probrané učivo: osobnosti ze školních ( letošních) referátů
4. Možnost výběru:
a) rodokmen své rodiny na A4 ( alespoň) s výkladem ( důraz na data, profese, zajímavosti)
b)  referát o zajímavé osobnosti z tvého okolí( třeba zajímavé zaměstnání, schopnost, nevšední záliba, cizinec, sportovec, umělec...) .Doplnit fotkami, výrobky, citáty...
c) napodobení ( maskou a dalšími rekvizitami) významné historické osobnosti. Známe její životopis.
 
 

G7 A/B JAS AJ/KAJv - požadavky na KT (zima 2022) / Jasa Marek Mgr.

Požadavky na klasifikační týden AJ
Zkouška se skládá obecně ze dvou částí:
a) Grammar and structures - žák prokáže znalost gramatiky formou vysvětlení použití a formy gramatických struktur, uvede terminologii v angličtině, dá příklady, popřípadě prokáže znalost provedením zadaného cvičení 
b) Vocabuary and speaking - žák zodpoví otázky zkoušejícího k vybranému tématu

A) Grammar and structures: 

 1. Present and past habits (which tenses we use to talk about habits in the present and past, for example present simple, used to, would etc.)
 2. Present perfect simple and present perfect continuous, past perfect simple and past perfect continuous (use+form+examples)
 3. Gerunds and infinitives (when we use them and how, examples), past simple vs continuous (use+form+examples)


B) Vocabulary and speaking:

 1. Studying and life at university - talk about life at university, describe how you revise for school (methods and tips that work for you), talk about how important time management is in study and work life, talk about posibilities of taking a gap year, what are your plans when you leave school?
 2. Jobs and the world of work talk about different jobs, their working conditions and responsibilities (choose both some common jobs and unusual ones, popular vs unpopular, well-paid, under-paid, etc.), discuss how to evaluate jobs when you are choosing a career, talk about your possible future career choice

Požadavky na klasifikační týden KAJv
Zkouška se skládá ze tří částí:

 • samostatný ústní projev na vylosované téma
 • popis obrázku/ schématu/ diagramu/ tabulky souvisejících s tématem
 • otázky zkoušejícího k vylosovanému tématu  

Témata:

 1. Studying and life at university - talk about life at university, describe how you revise for school (methods and tips that work for you), talk about how important time management is in study and work life, talk about posibilities of taking a gap year, what are your plans when you leave school?
 2. Jobs and the world of work talk about different jobs, their working conditions and responsibilities (choose both some common jobs and unusual ones, popular vs unpopular, well-paid, under-paid, etc.), discuss how to evaluate jobs when you are choosing a career, talk about your possible future career choice

Zveřejněno dne 7.12. 2022.

G7B - RET - klasifikační týden / Hedvík Jan Mgr.

 Sumarizace a rozbor odborného textu.

G7B - ZSV - klasifikační týden / Hedvík Jan Mgr.

Základní vymezení filosofie: filosofické otázky, filosofie x přírodní vědy, umění a náboženství; filosofie starověkého Řecka do míry probrání + dobrovolná příprava - vlastní promyšlený náhled na  jednu z fil. otázek.

Požadavky na KLASIFIKAČNÍ TYDEN / Petrová Jana Mgr.

Sešit

letopočty, pojmy, časová přímka, prameny, pomocné vědy historické

téma: třicetiletá válka

Na výběr: a) referát o rodném městě

                 b) historická osobnost ( ústně projednáno)

G5.B - D 14. 06. - 18.06.2021 / Petrová Jana Mgr.

Téma: Počátky přemyslovského stá tu a románské umění

- prezentace

- opakování minulé látky, výklad nové látky

- shrnutí učiva

Úkol v Google Učebně.

G5.B - D - 07. 06. - 11. 06. 2021 / Petrová Jana Mgr.

Téma: Velká Morava - Slované, Sámo, panovníci

- prezentace

- něco o MZ

- historické okénko, opakování

Úkol v Google Učebně.