G8.

AJ (Hrabal) - Zkouškový týden / Hrabal Milan Mgr.

Okruhy na zkouškový týden (zveřejněno 7. 12. 2022)

otázka číslo (uvedeny jsou stránky ze studet´s booku - slovní zásoba, gramatika, tématicky okruh)

 1. Str. 46 - 53
 2. Str. 58 - 63
 3. Str. 62 - 67
 4. Str. 70 - 75
 5. Str. 74 - 79
 6. Volný výběr

 

 

Požadavky na KLASIFIKAČNÍ TYDEN leden 2023 / Petrová Jana Mgr.

Soupis knih k MZ - 20 titulů (vzor na školní nástěnce). Nutno dodržet pravidla výběru (A5)

Zopakovat literární teorii -  jazykovou stránku díla, kompoziční a tematickou.

Dopním ústně ve třídě.

 

Požadavky na zkouškový týden leden 2023- NJ / Loubková Kateřina Mgr.

Žák mluví souvisle zpaměti 3 minuty o oblíbeném herci/herečce, zpěvákovi/zpěvačce, jeho životě, filmech, písních. Součástí je také zvuková ukázka (doba ukázky není zahrnuta ve 3 minutách, kdy má žák souvisle mluvit)

G8 JAS AJ - požadavky na KT (zima 2022) / Jasa Marek Mgr.

Požadavky na klasifikační týden AJ
Zkouška se skládá obecně ze dvou částí:
a) Grammar and structures - žák prokáže znalost gramatiky formou vysvětlení použití a formy gramatických struktur, uvede terminologii v angličtině, dá příklady, popřípadě prokáže znalost provedením zadaného cvičení 
b) Vocabuary and speaking - žák zodpoví otázky zkoušejícího k vybranému tématu

A) Grammar and structures: 

 1.  Present perfect simple
 2.  Present perfect continuous 
 3.  Present perfect simple vs present perfect continuous (time expressions: for, since, just, ever, never, already, yet)
 4.  Present perfect simple vs past simple (time expressions: just, recently, so far, in the last few days vs ago, last year, in 1991
 5.  Will, going to, present simple and present continuous - future (differences in use)
 6.  Future perfect and future continuous (talk about form, use and give examples)


B) Vocabulary and speaking:

 1. Housing and living
 2. Food and gastronomy, eating out, healthy diet
 3. The UK, Australia and New Zealand
 4. The USA and Canada

Zveřejněno dne 7.12. 2022.

G8 - RET - klasifikační týden / Hedvík Jan Mgr.

 Sumarizace a rozbor odborného textu.

G8 - seminář ze ZSV - klasifikační týden / Hedvík Jan Mgr.

Náboženské sekty a etika.

G8 - FIL - klasifikační týden / Hedvík Jan Mgr.

Sokrates, Platon, Aristoteles; úvod do filosofie a teologie středověku.

G8 - ZSV - klasifikační týden / Hedvík Jan Mgr.

Politické ideologie.

Požadavky na KLASIFIKAČNÍ TYDEN / Petrová Jana Mgr.

Li- 12 knih k maturitě ( dle ústního zadání)

Gr - slovesné třídy

Sloh - reklama

2x školní sešit

Požadavky na zkouškový týden červen 2022- NJ / Loubková Kateřina Mgr.

Žák vypracuje písemně test na 12 min. a následující 3 min. zkontroluje a vyhodnotí s vyučujícím

v testu bude zahrnuto učivo probrané ve druhém pololeti šk. roku 21/22

gramatika:

1. perfektum pravidelných a nepravid.sloves 

2. préteritum pravidelných a nepravid. sloves

3. vztažné věty (včetně sloves se zvratným si a se a slovesa s předložkovými vazbami), VV s ob a obwohl, věty s zwar...aber (slovosled)

4. skloňování pod.jmen bez členu

5. předložky+ Dativ nebo Akkusativ v rámci tématu orientace ve městě

 

slovní zásoba 41.-44.lekce (losuje se 15 slovíček, včetně členů)

 

Požadavky na zkouškový týden červen 2022 - KNJ / Loubková Kateřina Mgr.

Žák si vylosuje 1 ze 3 témat a mluví k němu 5 min., předchozích 10 min bude mít na přípravu- poznámky v bodech

1. vyprávět libovolnou pohádku v préteritu

2. Essen und trinken, meine Essgewohnheiten, im Restaurant, Kochrezepte

3. Meine Ferien (Ausflüge, Reisen, Ferienjob, Veranstaltungen, an denen ich teilnehme)

Požadavky na zkouškový týden leden 2022- NJ konverzace / Loubková Kateřina Mgr.

Žák si vylosuje jedno z témat a v době desetiminutové přípravy si heslovitě napíše, o čem bude mluvit. Každý žák má možnost do konce roku 2021 zasílat vyučujícímu na email ke kontrole téma v elektronické podobě

témata

1. Ich und meine Familie- rozsah A4 (jméno, narození, bydliště, rodina, škola, koníčky, plány do budoucna)

2. Meine Stadt (žáci se opřou o text, kdy vymýšleli reklamu na město Varnsdorf, či jiné město, kde žijí, a téma rozšíří na A4)

3. Feiertage un Feste im Herbst (žáci shrnou všechny zadané referáty, ke každému podzimnímu svátku řeknou cca 5 informací)

4. Advent und Weihnachten (mohou mluvit zprvu obecně a poté konkrétně, jak slaví tyto svátky v rodině, opět rozsah přibližně A4)

5. Das Rübe Märchen (žák bude vyprávět celou pohádku, viz sešit nebo jakákoliv jiná verze na internetu)

Požadavky na zkouškový týden leden 2022- NJ / Loubková Kateřina Mgr.

Žák vypracuje při přípravě před samotnou zkouškou test asi na 20 min., který bude souhrnem probraného učiva od září 2021. Při zkoušce bude učitel s žákem vypracované úlohy konzultovat

probrané učivo- viz učebnice a školní sešit

témata:

1. skloňování osobních zájmem

2. předložky se 3. pádem

3. předložky se 4. pádem

4. časování modálních sloves v přítomném čase a umět vyčasovat všechna probraná slovesa lekcí 39. a 40- viz souhrn slovní zásoby v PS na konci lekce

5. časování způsob. sloves v min.čase- préteritu

6. rozkazovací způsob- tykání, vykání jedné a více osobám

7. spojky a s tím spojený slovosled ve větě

8. předložkové vazby sloves, včetně obecného worauf, darauf aj.

9. zvratná zájmena (se, si)

10. Genitiv (2. pád)

11. infinitiv s zu 

12. slovní zásoba lekcí 39 a 40- viz souhrn v PS

 

 

G6 - NJ/KNJ - 14.6. - 18.6.2021 / Moňaková Kateřina

16.6. Meet

18.6. Meet

Reálie Deutschland

Opakování učiva (zájmenná příslovce, VV účelová s vazbou um zu + Infinitiv)

G6 - ČJL- 14.06. - 18. 06. 2021 / Petrová Jana Mgr.

Téma: Impresionismus, symbolismus, dekadence - úvod, Francie

ML: neohebné druhy slov, pravopis

Sloh: opakování

Úkol v Google Učebně.

G6_CH_14. 6._ 18. 6. / Málková Kamila Ing.

Milí žáci,

opět zase distančně,. Tak vám posílám přehled učiva na období 14. 6. až 18. 6. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně.

 

15. 6.  ON-LINE VÝUKA:

A. OPAKOVÁNÍ - Koordinačně kovalentní sloučeniny, Analytická chemie - definice, rozdělení analytické chemie

B: NOVÉ: ANALYTICKÁ CHEMIE: KVALITATIVNÍ chemická makroanalýza

17. 6. DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

Opakování zadaných otázek č.10 - 30

G6 - ČJL - 07. 06. - 11. 06. 2021 / Petrová Jana Mgr.

Téma : dokončení výčtu českých realistických spisovatelů - život a dílo

ML: přechodníky, VJR, pravopis

- referát ( dohodnuto)

- kniha do čtenářského deníku ( příští úkol)

Úkol v Google Učebně.