Pokyny pro studenty Gymnázia Varnsdorf v době uzavření školy

Ve Varnsdorfu, dne 3. 4. 2020

Milé studentky a studenti, vážení rodiče.

Tímto bych Vás chtěl bych Vás pozdravit a povzbudit v období dočasně uzavřené školy, ale také do období poslední etapy školního roku 2019/2020, po ukončení 3. čtvrtletí.

Všem moc děkuji za práci, kterou v tomto nelehkém období vykonáváte. Děkuji Vám všem, kteří si vzorně plníte své povinnosti. Jsem však smutný a s obavami hledím k těm, kteří si k tomuto datu nenašli prostor a čas ke komunikaci se svými učiteli. Vážnou obavu mám z nečinnosti některých našich maturantů.

Informace, které budou následovat by měly zoptimalizovat a zefektivnit naší společnou páci tak, abychom nebyli tímto systémem pohlceni a vyčerpání,

Děkuje za slova chvály, ale i připomínky, které se snažíme řešit vzhledem k možnostem a spokojenosti většiny.

Informace a opatření pedagogické rady Gymnázia Varnsdorf ze dne 2. 4. 2020:

1. Komunikace mezi učiteli a studenty bude probíhat zásadně pomocí školních emailů (jmeno.prijmeni@bgv.cz). Seznam emailů mají Vaší třídní učitelé. Do úterý 7. 4. 2020 máte povinnost tento email aktivovat a ve středu 8. 4. 2020 bude Vašimi třídními učiteli zaslán testovací email na Vaše adresy, na který prosím krátce odpovězte (např. „OK“). Při další komunikaci prosím vždy vyplňujte „předmět“ zprávy. Pokud email obsahuje přílohy, tak je vždy podepište svým jménem, příjmením a uvedením třídy (G1 – G8),

2. Zadání nových samostatných prací učiteli bude zveřejňováno nově vždy v pondělí do 9.00 hodin počínaje týdnem velikonočního pondělí (prázdniny = úterý 14. 4. 2020 9.00 hodin),

3. Zadání prací bude zásadně probíhat cestou „nástěnek učitelů“ v podobě sjednocené formy zadání (třída – název předmětu – časové období – níže sdělení),

Vzdělávání bude probíhat následující formou:

 • Zadání, vypracování, hodnocení dle pokynů vyučujících (stávající způsob),
 • Pomocí Google učebny – při vhodnosti tohoto učebního nástroje bude dnem 14. 4. 2020 tato učebna zásadně využívána pro další vzdělávání (informace u vašich vyučujících),
 • Pro výuku cizích jazyků bude využíván vzdělávací systém WOCABEE.

Poznámka: pro výuku nebude využívána jiná metoda a ani vzdělávací systém.

4. Studenti G8 – dnem 2. 4. 2020 Vám nebude zadávána další nová látka pro výuku. Od tohoto data máte čas a prostor na přípravu na maturitní zkoušku. Informace MŠMT ČR k maturitním zkouškám ZDE.

5. Pokud má někdo problémy s počítačovým vybavením pro potřeby výuky, tak prosím cestou třídních učitelů požádejte o možnost zapůjčení. Máme k dispozici omezené množství notebooků.

6. Pro ulehčení studia využívejte více pomoci spolužáků, případně mediátorů. Nechte prosím své rodiče odpočinout, vždyť mnozí musí opětovně absolvovat školu :).

7. Zrušení nebo přesunutí plánovaných školních akcí: třídní schůzky - 7. 4. (zrušeno), prezentační projektový den 14. 4. = výměna za sportovní projektový den dne 25. 6., vodácký kurz 1. – 5. 6. (zrušeno), klasifikační týden 8. – 12. 6. (zrušeno) + zrušení akcí, které plánovali jednotliví vyučující nebo PPK mimo zveřejněný roční plán. 

8. Ročníkové práce G7 – termín odevzdání nejpozději 30. 4. 2020 dle pokynů vedoucích těchto prací (neodevzdání RP = neklasifikace z předmětu IVT a předmětu, který je tomuto předmětu obsahově nejbližší).

9. Na období velikonočních prázdnin nebude zadávána žádná nová látka (poslední zadání 1. 4. 2020, další 14. 4. 2020).

10. Neodevzdaná práce ve stanoveném termínu bez řádného omluvení = hodnocení „NEDOSTATEČNÝ (viz školní řád Gymnázia Varnsdorf, část VI., článek 3, odstavec 10 a 11.

11. Kázeňská opatření přijatá na pedagogické radě dne 2. 4. 2020: 1 x důtka ředitele školy, 1 x podmínečné vyloučení ze školy se zkušební lhůtou jeden rok. Další kázeňská opatření budou řešena v kompetenci třídních učitelů.

 

Všem Vám přeji hodně klidu a pohody a těším se na brzké shledání.

Jiří Jakoubek, ředitel školy

 


Ve Varnsdorfu, dne 26. 3. 2020

Milé studentky a studenti, vážení rodiče.

Zdravím Vás z dočasně opuštěného gymnázia a přejí Vám všem pevné nervy, zdraví a psychickou pohodu v tomto náročném období. Chtěl bych Vás ubezpečit, že pro mne a pro všechny učitele školy je primárně nejdůležitější Vaše zdraví, zdraví Vašich blízkých a nás všech. Vše ostatní je „okrajová“ záležitost.

Prvně bych se Vám všem chtěl omluvit za počáteční těžkosti s netradiční formou distančního vzdělávání. Věřte, že celou záležitost pečlivě konzultujeme, analyzujeme a určitě v následujícím období najdeme takou optimální formu, aby byla vhodná jak pro studenty, učitele, ale i rodiče. Je to zkouška pro nás pro všechny, ve které určitě obstojíme se ctí.

Nyní k některým studijním záležitostem:

 • K datu 2. 4. 2020, tedy termínu hodnocení za 3. čtvrtletí musí studenti odevzdat svým vyučujícím zadané práce dle jejich pokynů,
   
 • ​Cestou třídních učitelů dostanete přístupové kódy do systému, kde bude zveřejněno Vaše hodnocení za 3. čtvrtletí (včetně hodnocení jednotlivých prací od uzavření školy),
   
 • Od pondělí 30. 3. 2020 budou mít studenti k dispozici osobní e-mail pro služební komunikaci učitel x student ve formátu jmeno.prijmeni@bgv.cz,
   
 • Od některých vyučujících dostávám informaci o nekomunikaci studentů s vyučujícími. Chtěl bych Vás všechny upozornit, že bylo nařízeno uzavřít školy a zamezit vstupu studentů do těchto objektů, ale nikdo nezakázal jinou formu vzdělávání včetně hodnocení Vaší práce. Nebudou-li zadané úkoly bezdůvodně splněny, budeme zásadně postupovat dle platného školního a klasifikačního řádu školy. Distanční způsob vzdělávání vyžaduje od nás všech disciplínu, řád a píli. Zároveň Vás chci ubezpečit, že při klasifikaci se budeme snažit být maximálně citliví a shovívaví, při splnění zadaných úloh,
   
 • Na pedagogické radě 2. 4. 2020, která bude odpovídat současnému období, budeme s vyučujícími diskutovat stávající zkušenosti s touto formou vzdělávání. Budeme se určitě snažit pro její maximální optimalizaci a sjednocení
   
 • Pro studenty G7AB – ročníkové práce budou odevzdány dle dříve plánovaného termínu, tedy k 30. 4. 2020. Více se dozvíte u vedoucích RP
   
 • Studentům G8 přeji, aby jejich závěr studia byl spojen s co možná nejmenším počtem komplikací. Po ukončení klasifikace za třetí čtvrtletí jsem požádal Vaše vyučující, aby toto období již bylo výhradně věnované přípravě na MZ (kromě restů ).

 

S přáním pevného zdraví a brzkého shledání vaše BGV.