Ročníkové práce

Ročníková práce je středně rozsáhlý útvar odborného stylu, s nímž se pisatel může setkat zejména na vysokých školách, ale i na středních školách či odborných učilištích. Jejím cílem je přiblížit pisateli pravidla vědeckého stylu a seznámit jej s principy samostatné vědecké práce. Ročníková práce by se také od méně náročnějších prací měla odlišovat zejména určitým druhem přidané hodnoty a novým příspěvkem do vědeckého diskurzu daného oboru.


Osnova

 • Ročníková práce by v každém případě měla obsahovat následující části:
 • Titulní list – obsahuje název školy, třídy, jméno pisatele či příp. konzultanta.
 • Anotace – stručné shrnutí tématu práce, popis problému, zvolené metodiky...
 • Úvod – nastínění tématu, případně lze zmínit výchozí premisy, stručně naznačit, jakých výsledků bylo v tomto oboru dosud dosaženo apod.
 • Vlastní text – nejobsáhlejší část – pisatel ji může rozčlenit dle svého uvážení (avšak dle principu desetinného členění textu) tak, aby text měl logiku a byl myšlenkově koherentní. Práce je členěna na část teoretickou a empirickou (praktickou).
 • Závěr – zhodnocení práce, diskuze výsledků, osobní stanovisko autora.
 • Použité informační zdroje – shrnutí použitých zdrojů dle abecedního pořádku a náležitých citačních norem (doporučujeme buď navštívit odkazy www.citace.com, www.boldis.cz nebo manual pro zpracování ročníkových prací na webových stránkách školy, kde se rychle a přehledně dozvíte, v jakém tvaru uvádět bibliografické údaje, nebo se seznámit s citační normou Vaší školy).

Přílohy – dle vlastního uvážení, nejsou povinné, ale pokud se do práce logicky hodí, je vhodné je začlenit.

Formální úprava

 • Písmo: nejlépe Times New Roman, možné je použít jiný decentní font, vyhněte se však veškerým exotickým typům písma
 • Velikost písma v odstavcích: není-li určeno jinak, pak 12
 • Řádkování: zpravidla 1,5
 • Číslování stránek: je závazné, nečísluje se pouze titulní list
 • Členění textu: desetinné
 • Zvýrazňování v textu (kurzíva, tučné, podtržení, ...): pokud je účelné a decentní, není zakázáno jej použít
 • Titulní strana: náležitosti ročníkové práce
 • Styly odstavců: u nadpisů (všech úrovní) i u vlastního textu práce použít vlastní styly dle norem
 • Obsah práce: obsah vpředu, seznam obrázků, seznam tabulek a rejstřík vzadu (vše generované), poznámky pod čarou, seznam použitých informačních zdrojů s citacemi dle norem (viz dokument „Průvodce zpracováním ročníkové práce pro začátečníky“ na www stránkách školy)
 • Citace a odkazy na literaturu: uvádí se v poznámkách pod čarou, méně často ve formě seznamu na konci práce, povinné je použití platných citačních norem (ať už jsou definované Vaší školou, či státními normami CSN ISO 690 a CSN ISO 690-2)
 • Typografie a normy: dodržujte pravidla české typografie a normy pro úpravu vědeckých prací

Stylistika

Neutrální, vědecký jazyk, který by měl svědčit o pisatelově důkladné znalosti odborné terminologie.
Snaha o přesné, pregnantní a výstižné formulace, exaktní jazyk, jednoznačnost a vědeckost ve vyjadřování,
minimální užití první osoby jednotného čísla – důležitější než subjektivita je v ročníkové práci objektivita

Úvod

Úvod ročníkové práce je pro mnoho pisatelů jednou z nejtěžších částí, proto se na úvod ročníkové práce nyní podíváme o něco blíže.
Úvod ročníkové práce by měl sloužit především k tomu, aby dal případnému čtenáři dané ročníkové práce odpověď na tyto tři otázky: Proč si autor zvolil právě toto téma? Na jaké otázky bude ve svém bádání hledat odpověď? Jakým způsobem bude postupovat?
Z toho, co jsme si výše vyjasnili, plyne, že úvod, resp. závěr, jsou jediné kapitoly, kde si autor může dovolit lehce osobní tón, aniž by tím porušil pravidla odborného stylu.

Závěr

Závěr ročníkové práce by měl nějakým způsobem celou práci shrnovat a zrekapitulovat, k jakým závěrům pisatel došel a co z nich lze eventuálně vyvodit. Zároveň je do závěru možné začlenit diskuzi výsledků, tj. krátké srovnání s předchozími výsledky dosaženými na poli bádání daného oboru. Rovněž lze v závěru stručně načrtnout možné směry budoucího výzkumu.

Metodika pro zpracování ročníkových prací

Žáci oslovují v období od začátku školního roku do 20. října daného školního roku učitele s návrhy témat, o které mají zájem. Pokud dojde k domluvě, a učitel téma akceptuje, formuluje název a obsah tématu již pro konkrétního žáka. Žáci, kteří si v tomto období téma RP nezvolili, musí téma RP zvolit z témat, která nezařazení učitelé vyhlásí v období od 20. do 31. října daného školního roku.

Učitel vede ročníkovou prací max. 2 žáky (vypisuje max. 2 témata, výjimku povoluje ředitel školy). O možnosti dvou témat u jednoho učitele se žáci dozvědí od daného vyučujícího. Platí zásada: “Kdo dřív přijde, ten dřív bere”.

Učitel zadávající dvě témata je povinen okamžitě zapsat tato témata do přehledu témat RP pro daný školní rok. V případě, že počet témat RP již přesahuje kapacitní možnosti, musí žák oslovit jiného učitele.

Žák a vedoucí ročníkové práce se domluví na konzultacích a dalších náležitostech souvisejících se zpracováním ročníkové práce.

Termín odevzdání práce: do 30. dubna daného školního roku.

Obhajoba a prezentace ročníkové práce: vedoucí ročníkové práce zpracuje její posudek s otázkami pro obhajobu. Obhajoba probíhá v období od 1. května až do konce klasifikačního týdne před dvoučlenou komisí (vedoucí ročníkové práce s dalším vyučujícím dle vzájemné dohody). Vedoucí ročníkové práce zpracuje posudek práce s otázkami pro obhajobu.

Požadavky na ročníkovou práci:

Forma: elektronicky ve formátu MS WORD a PDF

Rozsah: min. 15 stran čistopisu format A4 (bez obsahu, rejstříku, příloh, atd.)

Dodržet pravidla formální úpravy.

Práce bude obsahovat část teoretickou a část empirickou (praktickou), odpovídající učivu a dovednostem daného ročníku.

Hodnocení ročníkové práce:

 1. Po stránce formální úpravy je ročníková práce součástí hodnocení předmětu IVT. Bez odevzdání ročníkové práce nelze žáka z tohoto předmětu hodnotit.
 2. Po stránce obsahové je ročníková práce součástí předmětu, který je obsahově nejbližší zadanému tématu. O obsahovém zařazení rozhodne zadavatel ročníkové práce s vyučujícím předmětu v daném školním roce a výsledná známka z ročníkové práce má váhu až jednoho klasifikačního stupně z tohoto předmětu. Bez odevzdání ročníkové práce nelze žáka z tohoto předmětu hodnotit. Hodnocení je vhodné konzultovat s vyučujícím daného předmětu s možností jeho pozvání k obhajobě RP.
 3. Známka z obou předmětů se započítává do klasifikace za 2. pololetí. 

Odkazy ke stažení:

PŘEHLED ROČNÍKOVÝCH PRACÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017 (SEPTIMA)

P. č. Příjmení a jméno Název  Jméno, příjmení studenta
1.  Bujárek Kamil Ing. (BUJ) Fyzickogeografická charakteristika Šluknovského výběžku Pavel Hájek
2. Dopita Petr Ing. (DOP) Fitness a zdravý životní styl Jakub Palička 
3. Dostálová Danuše Mgr. (DOS) Vliv internetu na děti a mládež Jana Šedová
4. Foberová Lenka Mgr. (FOB) Lupénka, když vaše kůže hraje závod s časem Dominika Čechová
5. Geschwentner Pavlína Mgr. (GES) Říše spánku Tereza Svobodová
6. Hendrichová Nikola Bc. (HEN) Využívání autentických materiálů pro studium cizího jazyka  Nikol Dojčánová
7. Hrabal Milan Mgr. (HRA) Native inhabitants of continental USA Filip Němec
8. Hedvík Jan Mgr. (HED) Česká společnost a otázka migrace  Natálie Venclová
  Hedvík Jan Mgr. (HED) Závislost dětí na elektronice  Jana Labúnková
9. Holeček Vladimír Mgr. (HOL) Cukrovka Kryštof Kolár
10. Holubářová Radka Mgr. (HLB) Svět cheerleadingu Šárka Nová
11. Janáková Martina Mgr. (JAN) Literární díla českého náradního obrození a jejich dostupnost v knihovnách Šluknovského výběžku David Hajdu
12. Jasa Marek Mgr. (JAS) Thajský budhismus Karolína Pokorná
13. Jirchářová Zuzana Mgr. (JIR) Stresová zátěž v žurnalistice Barbora Krajčovičová
  Jirchářová Zuzana Mgr. (JIR) Káva a kavárenství v Čechách Blanka Pastvová
14. Krejčová Vladislava Mgr. (KRE) Holocaust nejen na Šluknovském výběžku  Kamila Bulejková
15. Loubková Kateřina Mgr. (LOU) MTBO nejen na papíře Matyáš Ludvík
  Loubková Kateřina Mgr. (LOU) Fyzické problémy mladých sportovců do osmnácti let  Michal Podroužek
16. Málková Kamila Ing. (MAL) Kazivost potravin  Lucie Hájková
17. Paulusová Jana Mgr. (PLS) Fyzika ve světě filmových technologií Sára Haidlová
18. Petrová Jana Mgr. (PET) Tváře Československa v 50. a 60. léta dvacátého století  Pavel Beneš
19. Pohludková Jana (POH) Odkaz Jane Austenové Jonáš Čejka 
20. Pondělíčková Lenka Mgr. (PON) Historie turistiky se zaměřením na vybrané rozhledny v nejsevernějších Čechách Jitka Melicharová
  Pondělíčková Lenka Mgr. (PON) Stoletý spor mezi Anglií a Francií v didaktických materiálech  Marina Melkonova
21. Solloch Roland Mgr. (SOL) Politika a mládež František Čapek
22. Svobodová Marcela Mgr. (SVO) Germanismus  Barbora Hozáková
23. Svobodová Veronika Bc. (SVB) Historie a současnost francouzských regionů  Petr Richter
24. Škáchová Žaneta (SKA) Civilizační choroby  Miloslav Adámek
25. Špačková Dita (SPA) Laická cesta studenta za zdravou výživou a cvičením Dominika Fábryová
26. Veselá Jana PaeDr. (VES) Vězněm vlastní mysli Simona Marcziová
  Veselá Jana PaeDr. (VES) Nedobrovolné odloučení a jeho dopad na vztahy Anna Hudecová
27. Zelinka Vlastimil (ZEL) Revít v Lužických horách  David Jára