G4.

AJ (Hrabal) - Zkouškový týden / Hrabal Milan Mgr.

Okruhy na zkouškový týden  (zveřejněno 7. 12. 2022)

každá otázka odpovídá stranám ze student´s booku a obsahuje příslušnou slovní zásobu, tématicky okruh a gramatiku

otázka číslo:
 1. SB Str. 58 až 63
 2. SB Str. 62 až 67
 3. SB Str. 70 až 75
 4. SB Str. 74 až 79
 5. SB Str. 86 až 91
 6. Volný výběr 

 

Klasifikační týden - LEDEN 2023 / Hedvíková Milena Mgr.

Kvarta- Vv

Umělecké směry konce 19. a 1. pol. 20. století- materiál a obrázky k poznávačce najdete v Google Učebně.

Materiály a techniky ve Vv.

 

G4 - OV - klasifikační týden / Hedvík Jan Mgr.

 Probrané učivo + příprava: aktuální politický, či ekonomický problém současnosti a jeho řešení.

Pravidla a podmínky klasifikace z Cj 2022/2023 - kvarta / Jirchářová Zuzana Mgr.

Požadavky a podmínky klasifikace G4 2022/23 – český jazyk a literatura

(platné pro období řádného a distančního studia)

Z. Jirchářová

 • pečlivě vedené sešity se všemi zápisky
 • minimálně 70% desetiminutovek a diktátů
 • minimálně 70% domácích úkolů (písemných i ústních)

ČESKÝ JAZYK

 • klasifikace ze všech velkých testů:

LITERATURA

 • klasifikace ze všech velkých testů:
 • odevzdání čtenářského deníku minimálně jednou za pololetí (za rok 10 knih)

SLOH

 • klasifikace z kontrolních slohových prací

 

OBECNÉ PODMÍNKY KLASIFIKACE

→ pokud žák chybí, je povinen se domluvit s vyučující na náhradním termínu písemné práce, případně se nechat vyzkoušet

→ pokud žák chyběl při sdělení hodnocení písemné práce, je povinen si známku sám zjistit a zapsat do studijního průkazu

→ chybí-li žákovi známky ke klasifikaci, učitel má právo na konci školního roku z daného předmětu žáka nehodnotit

→ každá známka má jinou váhu – nelze si počítat průměr známek

→ do celkové známky v pololetí či na konci roku se počítá ve velké míře také aktivita v hodině, přístup k předmětu apod. – to vše může změnit celkovou známku o stupeň

→ známka ze zkoušky v klasifikačním týdnu a známka z ročníkové práce má stejnou váhu jako jiné známky, proto není při konečné klasifikaci rozhodující

→ veškeré domácí práce (úkoly, čtenářské listy, seminární práce apod.) se odevzdávají pouze v tištěné podobě, elektronická verze není akceptována (pokud nebylo zadáno)

→neodevzdaná samostatná práce v daném termínu je hodnocena nedostatečně

→ pokud žákova absence překročí 30% odučených hodin daného předmětu za pololetí, může být po rozhodnutí ředitele školy z daného předmětu komisionálně přezkoušen

Požadavky na zkouškový týden červen 2022 / Loubková Kateřina Mgr.

Žák vypracuje u zkoušky písemný test na 12 min. V následujících 3 minutách zkontroluje s učitelem a vyhodnotí.

Test bude zahrnovat:

1. časování probraných sloves

2. skloňování podstatných jmen, (člen určitý, neurčitý)

3. předložky se 3.pádem

4. předložky se 4.pádem

5. předložky se 3. a 4. pádem (místa)

6. přivlastňovací zájmena (mein, dein, sein, ihr, sein, unser, euer, ihr, Ihr)

7. osobní zájmena ve 3. a 4. pádě ( ich, mir mich...)

8. slovní zásoba 13, 14. a 15. lekce (viz PS)

9. vazba ES GIBT a její použití ve větě

10. neosobní zájmeno MAN a jeho použití ve větě

 

 

OV - zkouškový týden / Veselá Jana PaeDr.

Studenti, kteří půjdou ke mně na zkoušku z OV budou zkoušeni na základě požadavků zadaných jejich vyučujícím OV Mgr. J. Hedvíkem.

JV

G2 - Hv - 14. 6. - 18. 6. / Jirchářová Zuzana Mgr.

G2 - Hv - 14. 6. - 18. 6.

Všechny neodevzdané práce doplňte a vložte do Google učebny do neděle 20. 6.

G2_CH_14. 6._ 18. 6. / Málková Kamila Ing.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 14. 6. až 18. 6. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně.

14. 6. DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

1. Opakování chemických prvků PSP - názvy a značky ZPAMĚTI + názvosloví halogenidů, oxidů, sulfidů

 2. Zadané otázky - opakování 15 - 24

 

16. 6. ON-LINE VÝUKA:

1. Opakování: Názvosloví halogenidů, oxidů a sulfidů  - tvorba názvů ze vzorce, tvorba vzorce z názvů

2. Opakování: Rozdělení chemických reakcí

3.NOVÉ: Chemické výpočty: látkové množství, molární hmotnost uč. str. 42