Ročníkové práce

Ročníková práce je středně rozsáhlý útvar odborného stylu, s nímž se pisatel může setkat zejména na vysokých školách, ale i na středních školách či odborných učilištích. Jejím cílem je přiblížit pisateli pravidla vědeckého stylu a seznámit jej s principy samostatné vědecké práce. Ročníková práce by se také od méně náročnějších prací měla odlišovat zejména určitým druhem přidané hodnoty a novým příspěvkem do vědeckého diskurzu daného oboru.


Osnova

 • Ročníková práce by v každém případě měla obsahovat následující části:
 • Titulní list – obsahuje název školy, třídy, jméno pisatele či příp. konzultanta.
 • Anotace – stručné shrnutí tématu práce, popis problému, zvolené metodiky...
 • Úvod – nastínění tématu, případně lze zmínit výchozí premisy, stručně naznačit, jakých výsledků bylo v tomto oboru dosud dosaženo apod.
 • Vlastní text – nejobsáhlejší část – pisatel ji může rozčlenit dle svého uvážení (avšak dle principu desetinného členění textu) tak, aby text měl logiku a byl myšlenkově koherentní. Práce je členěna na část teoretickou a empirickou (praktickou).
 • Závěr – zhodnocení práce, diskuze výsledků, osobní stanovisko autora.
 • Použité informační zdroje – shrnutí použitých zdrojů dle abecedního pořádku a náležitých citačních norem (doporučujeme buď navštívit odkazy www.citace.com, www.boldis.cz nebo manual pro zpracování ročníkových prací na webových stránkách školy, kde se rychle a přehledně dozvíte, v jakém tvaru uvádět bibliografické údaje, nebo se seznámit s citační normou Vaší školy).

Přílohy – dle vlastního uvážení, nejsou povinné, ale pokud se do práce logicky hodí, je vhodné je začlenit.

Formální úprava

 • Písmo: nejlépe Times New Roman, možné je použít jiný decentní font, vyhněte se však veškerým exotickým typům písma
 • Velikost písma v odstavcích: není-li určeno jinak, pak 12
 • Řádkování: zpravidla 1,5
 • Číslování stránek: je závazné, nečísluje se pouze titulní list
 • Členění textu: desetinné
 • Zvýrazňování v textu (kurzíva, tučné, podtržení, ...): pokud je účelné a decentní, není zakázáno jej použít
 • Titulní strana: náležitosti ročníkové práce
 • Styly odstavců: u nadpisů (všech úrovní) i u vlastního textu práce použít vlastní styly dle norem
 • Obsah práce: obsah vpředu, seznam obrázků, seznam tabulek a rejstřík vzadu (vše generované), poznámky pod čarou, seznam použitých informačních zdrojů s citacemi dle norem (viz dokument „Průvodce zpracováním ročníkové práce pro začátečníky“ na www stránkách školy)
 • Citace a odkazy na literaturu: uvádí se v poznámkách pod čarou, méně často ve formě seznamu na konci práce, povinné je použití platných citačních norem (ať už jsou definované Vaší školou, či státními normami CSN ISO 690 a CSN ISO 690-2)
 • Typografie a normy: dodržujte pravidla české typografie a normy pro úpravu vědeckých prací

Stylistika

Neutrální, vědecký jazyk, který by měl svědčit o pisatelově důkladné znalosti odborné terminologie.
Snaha o přesné, pregnantní a výstižné formulace, exaktní jazyk, jednoznačnost a vědeckost ve vyjadřování,
minimální užití první osoby jednotného čísla – důležitější než subjektivita je v ročníkové práci objektivita

Úvod

Úvod ročníkové práce je pro mnoho pisatelů jednou z nejtěžších částí, proto se na úvod ročníkové práce nyní podíváme o něco blíže.
Úvod ročníkové práce by měl sloužit především k tomu, aby dal případnému čtenáři dané ročníkové práce odpověď na tyto tři otázky: Proč si autor zvolil právě toto téma? Na jaké otázky bude ve svém bádání hledat odpověď? Jakým způsobem bude postupovat?
Z toho, co jsme si výše vyjasnili, plyne, že úvod, resp. závěr, jsou jediné kapitoly, kde si autor může dovolit lehce osobní tón, aniž by tím porušil pravidla odborného stylu.

Závěr

Závěr ročníkové práce by měl nějakým způsobem celou práci shrnovat a zrekapitulovat, k jakým závěrům pisatel došel a co z nich lze eventuálně vyvodit. Zároveň je do závěru možné začlenit diskuzi výsledků, tj. krátké srovnání s předchozími výsledky dosaženými na poli bádání daného oboru. Rovněž lze v závěru stručně načrtnout možné směry budoucího výzkumu.

Metodika pro zpracování ročníkových prací

Žáci oslovují v období od začátku školního roku do 20. října daného školního roku učitele s návrhy témat, o které mají zájem. Pokud dojde k domluvě, a učitel téma akceptuje, formuluje název a obsah tématu již pro konkrétního žáka. Žáci, kteří si v tomto období téma RP nezvolili, musí téma RP zvolit z témat, která nezařazení učitelé vyhlásí v období od 20. do 31. října daného školního roku.

Učitel vede ročníkovou prací max. 2 žáky (vypisuje max. 2 témata, výjimku povoluje ředitel školy). O možnosti dvou témat u jednoho učitele se žáci dozvědí od daného vyučujícího. Platí zásada: “Kdo dřív přijde, ten dřív bere”.

Učitel zadávající dvě témata je povinen okamžitě zapsat tato témata do přehledu témat RP pro daný školní rok. V případě, že počet témat RP již přesahuje kapacitní možnosti, musí žák oslovit jiného učitele.

Žák a vedoucí ročníkové práce se domluví na konzultacích a dalších náležitostech souvisejících se zpracováním ročníkové práce.

Termín odevzdání práce: do 30. dubna daného školního roku.

Obhajoba a prezentace ročníkové práce: vedoucí ročníkové práce zpracuje její posudek s otázkami pro obhajobu. Obhajoba probíhá v období od 1. května až do konce klasifikačního týdne před dvoučlenou komisí (vedoucí ročníkové práce s dalším vyučujícím dle vzájemné dohody). Vedoucí ročníkové práce zpracuje posudek práce s otázkami pro obhajobu.

Požadavky na ročníkovou práci:

Forma: elektronicky ve formátu MS WORD a PDF

Rozsah: min. 15 stran čistopisu format A4 (bez obsahu, rejstříku, příloh, atd.)

Dodržet pravidla formální úpravy.

Práce bude obsahovat část teoretickou a část empirickou (praktickou), odpovídající učivu a dovednostem daného ročníku.

Hodnocení ročníkové práce:

 1. Po stránce formální úpravy je ročníková práce součástí hodnocení předmětu IVT. Bez odevzdání ročníkové práce nelze žáka z tohoto předmětu hodnotit.
 2. Po stránce obsahové je ročníková práce součástí předmětu, který je obsahově nejbližší zadanému tématu. O obsahovém zařazení rozhodne zadavatel ročníkové práce s vyučujícím předmětu v daném školním roce a výsledná známka z ročníkové práce má váhu až jednoho klasifikačního stupně z tohoto předmětu. Bez odevzdání ročníkové práce nelze žáka z tohoto předmětu hodnotit. Hodnocení je vhodné konzultovat s vyučujícím daného předmětu s možností jeho pozvání k obhajobě RP.
 3. Známka z obou předmětů se započítává do klasifikace za 2. pololetí. 

Podmínky pro odevzdání:

Žák může práci odevzdat pouze za předpokladu, že k tomu od vedoucího práce dostal písemné svolení (viz Formulář pro odevzdání ročníkové práce). Vedoucí tak učiní na základě zhodnocení, zda podoba práce odpovídá stanoveným požadavkům k odevzdání včetně předepsaných konzultací.

Zohlednění známky ve vyučovacích předmětech

Známka z ročníkové práce se zohlední ve dvou vyučovacích předmětech:

 1. IVT
 2. V předmětu, jehož obsah se nejvíce přibližuje obsahu práce.

Vedoucí práce je povinen žákovi oznámit, do jakého předmětu se známka zahrne, a to do 14 dnů od konečného stanovení tématu a předběžného obsahu práce. Předmět bude vybrán na základě dohody vedoucího práce a vyučujícího daného předmětu, který je poté povinen výslednou známku z ročníkové práce akceptovat.

Odkazy ke stažení:

PŘEHLED ROČNÍKOVÝCH PRACÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019 (SEPTIMA)

P. č. Příjmení a jméno Název  Jméno, příjmení studenta
1. Bartošová Lenka Mgr. (BAR) Temné dějiny aneb čarodějnické procesy Kristýna Nosková
2.  Boumová Kateřina Mgr. (BOU) Dánský návod na štěstí Valerie Svačinková
3.  Bujárek Kamil Ing. (BUJ) Ještědský hřbet - geografická charakteristika Filip Dolanský
4. Dopita Petr Ing. (DOP) Nejčastější zranění při sportu, jejich příčiny a regenerace Tomáš Rýsler
5. Foberová Lenka Mgr. (FOB) Veganství Tereza Starcová
6. Foberová Lenka Mgr. (FOB) DNA - molekula života Aneta Kubrová
7. Hedvík Jan (HED) Efekt přihlížejícího Marie Hedvíková
8. Hedvík Jan (HED) Dysfunkce rodiny Alena Švihlíková
9. Hendrichová Nikola Bc. (HEN) Drogy a alkohol v době prokletých básníků Natálie Quaiserová
10. Hocko Stanislav (HOC) Den, co změnil svět Matyáš Kostlán
11. Hrabal Milan Mgr. (HRA) Horolezení v našem regionu Michal Jiruf
12. Holeček Vladimír Mgr. (HOL) Hlavolamy Kristýna Marschnerová
13. Holeček Vladimír Mgr. (HOL) Intersexualita a pannypopitutarismus Jonathan Šimonovský
14. Holubářová Radka Mgr. (HLB) Plavání aneb jak se neutopit Adriana Koldová
15. Holubářová Radka Mgr. (HLB) Sama proti sobě Markéta Beranová
16. Huml Michael Mgr. (HUM) Severská mytologie Ondřej Poc
17. Janáková Martina Mgr. (JAN) Tolštejnské panství - historie a současnost  
18. Jasa Marek Mgr. (JAS) Problematika velkochovů Natálie Krejčí
19. Jirchářová Zuzana Mgr. (JIR) Operace Anthropoid Patricie Petrásková
16. Jirchářová Zuzana Mgr. (JIR) Jazz aneb hudba - koření života Natálie Smetanová
20. Krejčová Vladislava Mgr. (KRE) Pythagoras a jeho odkaz  
21. Málková Kamila Ing. (MAL) Posilování a jeho vliv na člověka Danuše Krejčí
22. Moňaková Kateřina (MON) Fyzioterapie a rehabilitace zvířat Natálie Bilá
23. Moňaková Kateřina (MON) Moderní satanismus Tereza Kunčarová
24. Paulusová Jana Mgr. (PLS) Sexualita a sexuální orientace Petra Šmídová
25. Paulusová Jana Mgr. (PLS) Deprese a úzkostné stavy Kateřina Korbová
26. Petrová Jana Mgr. (PET) Historie letectví v ČR od počátků (1919) k dnešku Josef Železný
27. Pohludková Jana (POH) Japonsko - Animé Antonín Josef Čapek
28. Roudnická Veronika Bc. (ROU) Ekonomická krize v roce 2018 a její vliv ve vybraných firmách Martin Janků
29. Škáchová Žaneta (SKA) Sociální sítě a jejich vliv na současnou populaci Tereza Nováková
30. Veselá Jana PaedDr. (VES) Vztah křesťanství a (homo)sexuality Daniel Novák
31. Zelinka Vlastimil (ZEL) Sýríe Petr David