Ročníkové práce

Ročníková práce je středně rozsáhlý útvar odborného stylu, s nímž se pisatel může setkat zejména na vysokých školách, ale i na středních školách či odborných učilištích. Jejím cílem je přiblížit pisateli pravidla vědeckého stylu a seznámit jej s principy samostatné vědecké práce. Ročníková práce by se také od méně náročnějších prací měla odlišovat zejména určitým druhem přidané hodnoty a novým příspěvkem do vědeckého diskurzu daného oboru.


Osnova

 • Ročníková práce by v každém případě měla obsahovat následující části:
 • Titulní list – obsahuje název školy, třídy, jméno pisatele či příp. konzultanta.
 • Poděkování – nepovinné, pokud chce pisatel někomu poděkovat za pomoc při vedení, zpracování práce apod.
 • Anotace – stručné shrnutí tématu práce, popis problému, zvolené metodiky...
 • Úvod – nastínění tématu, případně lze zmínit výchozí premisy, stručně naznačit, jakých výsledků bylo v tomto oboru dosud dosaženo apod.
 • Vlastní text – nejobsáhlejší část – pisatel ji může rozčlenit dle svého uvážení (avšak dle principu desetinného členění textu) tak, aby text měl logiku a byl myšlenkově koherentní. Práce je členěna na část teoretickou a empirickou (praktickou).
 • Výsledky – shrnutí výsledků z praktické (empirické části).
 • Závěr – zhodnocení práce, diskuze výsledků, osobní stanovisko autora.
 • Použité informační zdroje – shrnutí použitých zdrojů dle abecedního pořádku a náležitých citačních norem (doporučujeme buď navštívit odkazy www.citace.com, www.boldis.cz nebo manual pro zpracování ročníkových prací na webových stránkách školy, kde se rychle a přehledně dozvíte, v jakém tvaru uvádět bibliografické údaje, nebo se seznámit s citační normou Vaší školy).

Přílohy – dle vlastního uvážení, nejsou povinné, ale pokud se do práce logicky hodí, je vhodné je začlenit.

Formální úprava

 • Písmo: nejlépe Times New Roman, možné je použít jiný decentní font, vyhněte se však veškerým exotickým typům písma
 • Velikost písma v odstavcích: není-li určeno jinak, pak 12
 • Řádkování: zpravidla 1,5
 • Číslování stránek: je závazné, nečísluje se pouze titulní list
 • Členění textu: desetinné
 • Zvýrazňování v textu (kurzíva, tučné, podtržení, ...): pokud je účelné a decentní, není zakázáno jej použít
 • Titulní strana: náležitosti ročníkové práce
 • Styly odstavců: u nadpisů (všech úrovní) i u vlastního textu práce použít vlastní styly dle norem
 • Obsah práce: obsah vpředu, seznam obrázků, seznam tabulek a rejstřík vzadu (vše generované), poznámky pod čarou, seznam použitých informačních zdrojů s citacemi dle norem (viz dokument „Průvodce zpracováním ročníkové práce pro začátečníky“ na www stránkách školy)
 • Citace a odkazy na literaturu: uvádí se v poznámkách pod čarou, méně často ve formě seznamu na konci práce, povinné je použití platných citačních norem (ať už jsou definované Vaší školou, či státními normami CSN ISO 690 a CSN ISO 690-2)
 • Typografie a normy: dodržujte pravidla české typografie a normy pro úpravu vědeckých prací

Stylistika

Neutrální, vědecký jazyk, který by měl svědčit o pisatelově důkladné znalosti odborné terminologie.
Snaha o přesné, pregnantní a výstižné formulace, exaktní jazyk, jednoznačnost a vědeckost ve vyjadřování,
minimální užití první osoby jednotného čísla – důležitější než subjektivita je v ročníkové práci objektivita

Úvod

Úvod ročníkové práce je pro mnoho pisatelů jednou z nejtěžších částí, proto se na úvod ročníkové práce nyní podíváme o něco blíže.
Úvod ročníkové práce by měl sloužit především k tomu, aby dal případnému čtenáři dané ročníkové práce odpověď na tyto tři otázky: Proč si autor zvolil právě toto téma? Na jaké otázky bude ve svém bádání hledat odpověď? Jakým způsobem bude postupovat?
Z toho, co jsme si výše vyjasnili, plyne, že úvod, resp. závěr, jsou jediné kapitoly, kde si autor může dovolit lehce osobní tón, aniž by tím porušil pravidla odborného stylu.

Závěr

Závěr ročníkové práce by měl nějakým způsobem celou práci shrnovat a zrekapitulovat, k jakým závěrům pisatel došel a co z nich lze eventuálně vyvodit. Zároveň je do závěru možné začlenit diskuzi výsledků, tj. krátké srovnání s předchozími výsledky dosaženými na poli bádání daného oboru. Rovněž lze v závěru stručně načrtnout možné směry budoucího výzkumu.

Metodika pro zpracování ročníkových prací 

Žáci oslovují v období od začátku školního roku do 20. října daného školního roku učitele s návrhy témat, o které mají zájem. Pokud dojde k domluvě, a učitel téma akceptuje, formuluje název a obsah tématu již pro konkrétního žáka. Žáci, kteří si v tomto období téma RP nezvolili, musí téma RP zvolit z témat, která nezařazení učitelé vyhlásí v období od 20. do 31. října daného školního roku.

Učitel vede ročníkovou prací max. 2 žáky (vypisuje max. 2 témata, výjimku povoluje ředitel školy). O možnosti dvou témat u jednoho učitele se žáci dozvědí od daného vyučujícího. Platí zásada: “Kdo dřív přijde, ten dřív bere”.

Učitel zadávající dvě témata je povinen okamžitě zapsat tato témata do přehledu témat RP pro daný školní rok. V případě, že počet témat RP již přesahuje kapacitní možnosti, musí žák oslovit jiného učitele.

Žák a vedoucí ročníkové práce se domluví na počtu a formě konzultací (minimálně dvě osobní konzultace) a dalších náležitostech souvisejících se zpracováním ročníkové práce. Vedoucí ročníkové práce prokazatelně seznámí žáka/ky s podmínkami klasifikace.

Termín odevzdání práce: do 30. dubna daného školního roku.

Obhajoba a prezentace ročníkové práce

Při splnění podmínek klasifikace ročníkové práce a po prostudování její finální podoby vydá vedoucí souhlas s odevzdáním ročníkové práce a stanoví termín obhajoby. Následně vedoucí RP zpracuje posudek práce s náměty (otázkami) k obhajobě, které předá žákovi nejpozději pět dní před termínem konání obhajoby. Obhajoba probíhá v období od 10. května až do konce klasifikačního týdne ve druhém pololetí daného školního roku před dvoučlenou komisí (vedoucí ročníkové práce s dalším vyučujícím dle vzájemné dohody).

Požadavky na ročníkovou práci: 

Forma: elektronicky ve formátu MS WORD a PDF

Rozsah: min. 15 stran čistopisu formát A4 (bez obsahu, rejstříku, příloh, atd.)

Dodržet pravidla formální úpravy.

Práce bude obsahovat část teoretickou a část empirickou (praktickou), odpovídající učivu a dovednostem daného ročníku.

Hodnocení ročníkové práce: 

 1. Po stránce formální úpravy je ročníková práce součástí hodnocení předmětu IVT. Bez odevzdání ročníkové práce nelze žáka z tohoto předmětu hodnotit.
 2. Po stránce obsahové je ročníková práce součástí předmětu, který je obsahově nejbližší zadanému tématu. O obsahovém zařazení rozhodne zadavatel ročníkové práce s vyučujícím předmětu v daném školním roce a výsledná známka z ročníkové práce má váhu až jednoho klasifikačního stupně z tohoto předmětu. Bez odevzdání ročníkové práce nelze žáka z tohoto předmětu hodnotit. Hodnocení je vhodné konzultovat s vyučujícím daného předmětu s možností jeho pozvání k obhajobě RP.
 3. Známka z obou předmětů se započítává do klasifikace za 2. pololetí. 

Podmínky pro odevzdání ročníkové práce:

Žák může práci odevzdat pouze za předpokladu, že k tomu od vedoucího práce dostal písemné svolení (viz Formulář pro odevzdání/neodevzdání ročníkové práce). Vedoucí tak učiní na základě zhodnocení, zda podoba práce odpovídá stanoveným požadavkům k odevzdání včetně předepsaných konzultací. Termín pro vydání souhlasu vedoucího s odevzdáním/neodevzdáním ročníkové práce sdělí vedoucí žákovi na základě splnění podmínek zpracování ročníkové práce a dostatečného časového prostoru pro jeho objektivní vydání.

Zohlednění známky ve vyučovacích předmětech

Známka z ročníkové práce se zohlední ve dvou vyučovacích předmětech:

 1. IVT
 2. V předmětu, jehož obsah se nejvíce přibližuje obsahu práce.

Vedoucí práce je povinen žákovi oznámit, do jakého předmětu se známka zahrne, a to do 14 dnů od konečného stanovení tématu a předběžného obsahu práce. Předmět bude vybrán na základě dohody vedoucího práce a vyučujícího daného předmětu, který je poté povinen výslednou známku z ročníkové práce akceptovat.

BGV

Odkazy ke stažení:

PŘEHLED ROČNÍKOVÝCH PRACÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023 ( G7.A, G7.B)

TŘÍDA

PŘÍJMENÍ JMÉNO

VEDOUCÍ RP

NÁZEV RP

G7.A

BĚLÁČOVÁ JULIE

Jana Paulusová

Seznamte se s 3D tiskem

G7.A

BOHÁČOVÁ MIRIAM

Kateřina Loubková

Působení nikotinu na člověka

G7.A

HAVLASOVÁ ANNA

Kamila Málková

Sportovní kynologie v České republice

G7.A

HOTTMAROVÁ AMÁLIE

Vladimír Holeček

Dětská obrna

G7.A

HRABĚTOVÁ ANETA

Jana Pohludková

Působení barev na člověka a jeho okolí

G7.A

HUBÁČOVÁ ANETA

Štěpánka Dlouhá

Felinoterapie a její využití v každodenním životě

G7.A

JELÍNKOVÁ VIKTORIE

Jana Petrová

Oryctolagus cuniculus domesticus - králík domácí

G7.A

KOSTLÁNOVÁ KRISTÝNA

Marek Jasa

Poruchy spánku

G7.A

KŘÍŽOVÁ KAROLÍNA

Klára Mágrová

Vliv řádových sester na religiozitu obyvatelstva Jiřětína pod Jedlovou v letech 1950-1989

G7.A

MÁGROVÁ ZUZANA

Klára Mágrová

Tajemství Apollónova ostrova Délos

G7.A

MICHALÍČKOVÁ ANNA

Vlastimil Zelinka

Silozpyt Járy da Cimrmana

G7.A

MIKUŠ JIŘÍ

Bujárek

Japonsko očima geografie

G7.A

MÜLLER MARTIN

Klára Mágrová

Působnost vybraných oddílů Schutzstaffel

G7.A

NECHUTNÁ SABINA

Lenka Foberová

Zátěžové situace ve školním prostředí

G7.A

PAULUS JAN

Vlastimil Zelinka

Elektromotory

G7.A

PODROUŽKOVÁ GABRIELA

Jana Veselá

Motivace

G7.A

PONDĚLÍČKOVÁ ELIŠKA

Jan Hedvík

George Orwell 1984 v kontextu s reálným světem

G7.A

RAMBOUSKOVÁ KAROLÍNA

Jan Hedvík

Psychopatie ve společnosti

G7.A

RATUSKÝ MICHAL

Milena Hedvíková

Třicetiletá válka a jejívliv na Šluknovsku

G7.A

REIBEROVÁ KRISTÝNA

Zuzana Jirchářová

Vliv hudby na psychiku člověka

G7.A

RYŠAVÁ ANNA

Jana Pohludková

Drahokamy pod drobnohledem

G7.A

ŘEBÍČKOVÁ MAGDALENA

Milena Hedvíková

Po stopách roubenek Šluknovska

G7.A

SAJFERT MAREK

Milan Hrabal

Čajový obřad

G7.A

STEJSKAL PATRIK

Vladimír Holeček

Co by měl každý rybář znát...

G7.A

SVAČINKA OLIVER

Žaneta Škáchová

Dopady konvenční/rostlinné stravy na naše zuby

G7.A

SÝKOROVÁ VIKTORIE

Zuzana Jirchářová

Divadlo vychází ze života a do života se vrací

G7.A

ŠUMA MARTIN

Žaneta Škáchová

Tři způsoby pro finanční svobodu

G7.A

TALIANOVÁ NATÁLIE

Kateřina Loubková

Osobnostní a sociální kompetence učitele

G7.A

VALOVÁ TEREZA

Jana Paulusová

Dopaminový minimalismus

G7.B

BARTL BOREK

Lenka Foberová

Vybrané metody genetického inženýrství

G7.B

BĚLINOVÁ SABINA

Nikola Hendrichová

E-learningové nástroje a jejich využití ve výuce

G7.B

BENEŠOVÁ ZUZANA

Martina Janáková

Teorie her

G7.B

BERÁNEK JAROSLAV

Stanislav Hocko

Sport mezi námi

G7.B

ČAPIČÍKOVÁ MICHAELA

Jan Hedvík

Expresionismus a zasazení do současné doby

G7.B

DUBOVECKÁ ANNA

Bujárek

Magnetické pole Země - historie poznání, současnost a budoucnost

G7.B

HAVLÍKOVÁ ANNA

Jaroslav Šup

Terapie za pomoci zvířat

G7.B

HLADÍKOVÁ MARIE

Vladislava Krejčová

Lichtenštejnové na jižní Moravě a na severu Čech

G7.B

HOCKO MATOUŠ

Martina Janáková

Tolkien - literatura a film

G7.B

HORČIČKOVÁ TEREZA

Jana Veselá

LGBT dnes a kde začala jejich moderní podoba"

G7.B

HRABĚTOVÁ NATÁLIE

Milena Hedvíková

Organická architektura a její průkopník Frank Lloyd Wright

G7.B

HRUŠKA ONDŘEJ

Jana Petrová

Válka v Jugoslávii

G7.B

KESTLEROVÁ AGÁTA

Radka Holubářová

Děti s diabetem a sport

G7.B

KOCHOVÁ MARIE

Radka Holubářová

Rovnováha v těle, rovnováha v duši

G7.B

KOZÁK JAN

Petra Hladíková

Síla a účinky studené sprchy

G7.B

KRÁTKÁ NATÁLIE

Kamila Málková

Výhody a nevýhody Low - cost cestování

G7.B

KŘÍŽOVÁ KRISTÝNA

Štěpánka Dlouhá

Altruismus z pohledu evoluční biologie

G7.B

KŘÍŽOVÁ TEREZA

Petra Hladíková

ZUŠ Varnsdorf

G7.B

LEHOVEC TOMÁŠ

Václav Krejčí

Závislost na počítačích

G7.B

PHAN ZENNY DOAN

Vladislava Krejčová

Závady řeči dětí předškolního věku

G7.B

SIEBER DOMINIK MAREK

Marek Jasa

Kingdom Come - herní příběh ve srovnání s historickými prameny

G7.B

ŠPAČEK JAKUB

Stanislav Hocko

Fotbalové a hokejové kluby pod lupou

G7.B

ŠTĚTKOVÁ ANNA

Nikola Hendrichová

Meditace a její vliv na mentální a duševní zdraví

G7.B

TALIANOVÁ KRISTÝNA

Milan Hrabal

Alternativní přípravy kávy

G7.B

VAMBERA DAMIAN

Václav Krejčí

Zdravý životní styl

G7.B

VOJTOVÁ ŠÁRKA

Jaroslav Šup

Jsou rehabilitační metody pro každého?

G7.B

VOLŠIČKOVÁ LAURA

Martina Janáková

Negativní důsledky výchovy jedním rodičem

G7.B

WEBEROVÁ SARAH

Petra Hladíková

Scénický tanec

G7.B

WOLETZ BIANCA

Kamil Bujárek

Moje cesty po Indickém oceánu