Ročníkové práce

Ročníková práce je středně rozsáhlý útvar odborného stylu, s nímž se pisatel může setkat zejména na vysokých školách, ale i na středních školách či odborných učilištích. Jejím cílem je přiblížit pisateli pravidla vědeckého stylu a seznámit jej s principy samostatné vědecké práce. Ročníková práce by se také od méně náročnějších prací měla odlišovat zejména určitým druhem přidané hodnoty a novým příspěvkem do vědeckého diskurzu daného oboru.


Osnova

 • Ročníková práce by v každém případě měla obsahovat následující části:
 • Titulní list – obsahuje název školy, třídy, jméno pisatele či příp. konzultanta.
 • Anotace – stručné shrnutí tématu práce, popis problému, zvolené metodiky...
 • Úvod – nastínění tématu, případně lze zmínit výchozí premisy, stručně naznačit, jakých výsledků bylo v tomto oboru dosud dosaženo apod.
 • Vlastní text – nejobsáhlejší část – pisatel ji může rozčlenit dle svého uvážení (avšak dle principu desetinného členění textu) tak, aby text měl logiku a byl myšlenkově koherentní. Práce je členěna na část teoretickou a empirickou (praktickou).
 • Závěr – zhodnocení práce, diskuze výsledků, osobní stanovisko autora.
 • Použité informační zdroje – shrnutí použitých zdrojů dle abecedního pořádku a náležitých citačních norem (doporučujeme buď navštívit odkazy www.citace.com, www.boldis.cz nebo manual pro zpracování ročníkových prací na webových stránkách školy, kde se rychle a přehledně dozvíte, v jakém tvaru uvádět bibliografické údaje, nebo se seznámit s citační normou Vaší školy).

Přílohy – dle vlastního uvážení, nejsou povinné, ale pokud se do práce logicky hodí, je vhodné je začlenit.

Formální úprava

 • Písmo: nejlépe Times New Roman, možné je použít jiný decentní font, vyhněte se však veškerým exotickým typům písma
 • Velikost písma v odstavcích: není-li určeno jinak, pak 12
 • Řádkování: zpravidla 1,5
 • Číslování stránek: je závazné, nečísluje se pouze titulní list
 • Členění textu: desetinné
 • Zvýrazňování v textu (kurzíva, tučné, podtržení, ...): pokud je účelné a decentní, není zakázáno jej použít
 • Titulní strana: náležitosti ročníkové práce
 • Styly odstavců: u nadpisů (všech úrovní) i u vlastního textu práce použít vlastní styly dle norem
 • Obsah práce: obsah vpředu, seznam obrázků, seznam tabulek a rejstřík vzadu (vše generované), poznámky pod čarou, seznam použitých informačních zdrojů s citacemi dle norem (viz dokument „Průvodce zpracováním ročníkové práce pro začátečníky“ na www stránkách školy)
 • Citace a odkazy na literaturu: uvádí se v poznámkách pod čarou, méně často ve formě seznamu na konci práce, povinné je použití platných citačních norem (ať už jsou definované Vaší školou, či státními normami CSN ISO 690 a CSN ISO 690-2)
 • Typografie a normy: dodržujte pravidla české typografie a normy pro úpravu vědeckých prací

Stylistika

Neutrální, vědecký jazyk, který by měl svědčit o pisatelově důkladné znalosti odborné terminologie.
Snaha o přesné, pregnantní a výstižné formulace, exaktní jazyk, jednoznačnost a vědeckost ve vyjadřování,
minimální užití první osoby jednotného čísla – důležitější než subjektivita je v ročníkové práci objektivita

Úvod

Úvod ročníkové práce je pro mnoho pisatelů jednou z nejtěžších částí, proto se na úvod ročníkové práce nyní podíváme o něco blíže.
Úvod ročníkové práce by měl sloužit především k tomu, aby dal případnému čtenáři dané ročníkové práce odpověď na tyto tři otázky: Proč si autor zvolil právě toto téma? Na jaké otázky bude ve svém bádání hledat odpověď? Jakým způsobem bude postupovat?
Z toho, co jsme si výše vyjasnili, plyne, že úvod, resp. závěr, jsou jediné kapitoly, kde si autor může dovolit lehce osobní tón, aniž by tím porušil pravidla odborného stylu.

Závěr

Závěr ročníkové práce by měl nějakým způsobem celou práci shrnovat a zrekapitulovat, k jakým závěrům pisatel došel a co z nich lze eventuálně vyvodit. Zároveň je do závěru možné začlenit diskuzi výsledků, tj. krátké srovnání s předchozími výsledky dosaženými na poli bádání daného oboru. Rovněž lze v závěru stručně načrtnout možné směry budoucího výzkumu.

Metodika pro zpracování ročníkových prací

Žáci oslovují v období od začátku školního roku do 20. října daného školního roku učitele s návrhy témat, o které mají zájem. Pokud dojde k domluvě, a učitel téma akceptuje, formuluje název a obsah tématu již pro konkrétního žáka. Žáci, kteří si v tomto období téma RP nezvolili, musí téma RP zvolit z témat, která nezařazení učitelé vyhlásí v období od 20. do 31. října daného školního roku.

Učitel vede ročníkovou prací max. 2 žáky (vypisuje max. 2 témata, výjimku povoluje ředitel školy). O možnosti dvou témat u jednoho učitele se žáci dozvědí od daného vyučujícího. Platí zásada: “Kdo dřív přijde, ten dřív bere”.

Učitel zadávající dvě témata je povinen okamžitě zapsat tato témata do přehledu témat RP pro daný školní rok. V případě, že počet témat RP již přesahuje kapacitní možnosti, musí žák oslovit jiného učitele.

Žák a vedoucí ročníkové práce se domluví na konzultacích a dalších náležitostech souvisejících se zpracováním ročníkové práce.

Termín odevzdání práce: do 30. dubna daného školního roku.

Obhajoba a prezentace ročníkové práce: vedoucí ročníkové práce zpracuje její posudek s otázkami pro obhajobu. Obhajoba probíhá v období od 1. května až do konce klasifikačního týdne před dvoučlenou komisí (vedoucí ročníkové práce s dalším vyučujícím dle vzájemné dohody). Vedoucí ročníkové práce zpracuje posudek práce s otázkami pro obhajobu.

Požadavky na ročníkovou práci:

Forma: elektronicky ve formátu MS WORD a PDF

Rozsah: min. 15 stran čistopisu format A4 (bez obsahu, rejstříku, příloh, atd.)

Dodržet pravidla formální úpravy.

Práce bude obsahovat část teoretickou a část empirickou (praktickou), odpovídající učivu a dovednostem daného ročníku.

Hodnocení ročníkové práce:

 1. Po stránce formální úpravy je ročníková práce součástí hodnocení předmětu IVT. Bez odevzdání ročníkové práce nelze žáka z tohoto předmětu hodnotit.
 2. Po stránce obsahové je ročníková práce součástí předmětu, který je obsahově nejbližší zadanému tématu. O obsahovém zařazení rozhodne zadavatel ročníkové práce s vyučujícím předmětu v daném školním roce a výsledná známka z ročníkové práce má váhu až jednoho klasifikačního stupně z tohoto předmětu. Bez odevzdání ročníkové práce nelze žáka z tohoto předmětu hodnotit. Hodnocení je vhodné konzultovat s vyučujícím daného předmětu s možností jeho pozvání k obhajobě RP.
 3. Známka z obou předmětů se započítává do klasifikace za 2. pololetí. 

Podmínky pro odevzdání:

Žák může práci odevzdat pouze za předpokladu, že k tomu od vedoucího práce dostal písemné svolení (viz Formulář pro odevzdání ročníkové práce). Vedoucí tak učiní na základě zhodnocení, zda podoba práce odpovídá stanoveným požadavkům k odevzdání včetně předepsaných konzultací.

Zohlednění známky ve vyučovacích předmětech

Známka z ročníkové práce se zohlední ve dvou vyučovacích předmětech:

 1. IVT
 2. V předmětu, jehož obsah se nejvíce přibližuje obsahu práce.

Vedoucí práce je povinen žákovi oznámit, do jakého předmětu se známka zahrne, a to do 14 dnů od konečného stanovení tématu a předběžného obsahu práce. Předmět bude vybrán na základě dohody vedoucího práce a vyučujícího daného předmětu, který je poté povinen výslednou známku z ročníkové práce akceptovat.

Odkazy ke stažení:

PŘEHLED ROČNÍKOVÝCH PRACÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018 (SEPTIMA)

P. č. Příjmení a jméno Název  Jméno, příjmení studenta
1.  Boumová Kateřina Mgr. (BOU) Jak uvařit knihu A. Švamberková
2.  Bujárek Kamil Ing. (BUJ) Vliv stresu na lidské zdraví A. Husárová
3. Dopita Petr Ing. (DOP) Srovnání vrcholového a výkonostního sportu v ČR J. Beran
4. Foberová Lenka Mgr. (FOB) Stomatologie dětského chrupu Pham Thi Thu Huyen
5. Hendrichová Nikola Bc. (HEN) Občanské a pracovní právo obyvatel ČR J. Kolka
6. Hrabal Milan Mgr. (HRA) Volnočasové aktivity mládeže dříve a dnes A. Sýkorová
7. Hrabal Milan Mgr. (HRA) Zaniklé sakrální památky v okolí Varnsdorfu J. Solloch
8. Hedvík Jan Mgr. (HED) Problematiky rodiny v moderní době M. Fabiánová
9. Holeček Vladimír Mgr. (HOL) Kouření - tichý zabiják Klára Mimrová
10. Holubářová Radka Mgr. (HLB) Násilná činnost mládeže M. Cviková
11. Holubářová Radka Mgr. (HLB) Cheerleading - sport plný adrenalinu E. Fialová
12. Huml Michael Mgr. (HUM) Varnsdorf a jeho památky H. Těšitelová
13. Janáková Martina Mgr. (JAN) Karel Čapek na prknech, která znamenají svět A. Petružálková
14. Jasa Marek Mgr. (JAS) Poruchy příjmu potravy M. Adámek
15. Jasa Marek Mgr. (JAS) Kyberšikana J. Šedová
16. Jirchářová Zuzana Mgr. (JIR) Hudba aneb Staré žánry v nové době V. Žák
17. Krejčová Vladislava Mgr. (KRE) Není cukr jako cukr K. Mimrová
18. Málková Kamila Ing. (MAL) Pryč s nekvalitní kosmetikou aneb přírodní cesta ke zdravé pleti I. Kašparová
19. Moňaková Kateřina (MON) Životní styl - pop nebo metal? M. Stehlíková
20. Paulus František Mgr. (PAU) Umělá inteligence M. Navrátil
21. Paulusová Jana Mgr. (PLS) Informační technologie včera a dnes J. Bělina
22. Petrová Jana Mgr. (PET) Dvě stěžejní osobnosti 2. světové války aneb Hitler a Stalin pod lupou A. Riedelová
23. Petrová Jana Mgr. (PET) Československo 1968 - 1977 v politice, kultuře a sportu F. Salov
24. Pohludková Jana (POH) Asijská bojová umění se zaměřením na thajský box A. Nácovský
25. Pohludková Jana (POH) Cesta ke kávě J. Šišulák
26. Pondělíčková Lenka Mgr. (PON) Dětská literatura 20. století A. Košťálová
27. Svobodová Veronika Bc. (SVB) Móda napříč staletími a její vliv na společnost I. Kolouchová
28. Škáchová Žaneta (SKA) Civilní a Cargo doprava v letectví O. Novotný
29. Škáchová Žaneta (SKA) Poruchy autistického spektra u dětí předškolního věku D. Průšová
30. Veselá Jana PaeDr. (VES) Crohnova choroba A. Bilá
31. Veselá Jana PaeDr. (VES) Vývoj médií a jejich vliv na společnost D. Hebrani
32. Zelinka Vlastimil (ZEL) Studenti a cestování M. Šimková