Přijímací řízení PRIMA

Výsledky přijímacího řízení do PRIMY ze dne 5. a 6. května 2021 ve formátu PDF

Zveřejněno 19. 5. 2021 v 11.00 hodin

Informace pro uchazeče o studium

Počet přijatých žáků: 58 + 2 místa jsou vyčleněna pro odvolání (60)

Na základě výše uvedeného seznamu se podle § 60e odst. 1 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádosti o přijetí ke studiu, považují za oznámená (přijatým uchazečům se rozhodnutí o přijetí nezasílá, rozhodnutí o přijetí se oznamuje zveřejněním seznamu přijatých uchazečů).
Zákonní zástupci nepřijatých uchazečů si mohou rozhodnutí vyzvednout osobně ve čtvrtek  20. 5. od 12:00 do 15:00 hodin a v pátek 21. 5. od 8:30 do 15:00, poté jim bude odesláno poštou.

Poučení pro přijaté uchazeče:
přijatí uchazeči musí podle § 60g odst. 6 a 7 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, potvrdit svůj úmysl vzdělávat se na gymnáziu tím, že do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu odevzdají zápisový lístek (tj. do 2. 6. 2021 včetně). Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na gymnáziu, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání na gymnáziu. Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Zápisový lístek obdržíte na škole, kterou přijatí uchazeči navštěvují.

Sdělení pro nepřijaté uchazeče:
z důvodu počtu odevzdaných přihlášek a počtu přijímaných uchazečů v letošním školním roce je téměř jisté, že někteří přijatí uchazeči ve lhůtě 10 pracovních dnů od zveřejnění tohoto seznamu neodevzdají zápisový lístek. Nepřijatým uchazečům umístěným kolem hranice pro přijetí proto doporučujeme kontaktovat ředitelství školy po doručení rozhodnutí nebo jeho osobním vyzvednutí a domluvit se na dalším postupu. Cílem ředitelství školy je naplnit budoucí primy na plánovanou kapacitu oboru tj. 60 žáků.
Ředitel školy může vyhovět odvolání uchazeče, který splnil kritéria přijímacího řízení, ale nebyl přijat pro nedostatek volných míst, v případě, že se místa uvolnila v důsledku neodevzdání zápisových lístků přijatými uchazeči, a za předpokladu dodržení pořadí uchazečů.

Proto prosíme zákonné zástupce nepřijatých uchazečů, kteří mají zájem o přijetí, aby nás nejdříve kontaktovali na tel. čísle 412 371 423 nebo 723 522 977 a zjistili si, zda přijetí je reálné. Pokud přijetí vzhledem ke změnám v pořadí ovlivněném odevzdáním/neodevzdáním zápisového lístku je reálné, tak si s ředitelstvím školy domluvili schůzku, na níž společně zformulujeme odvolání a domluvíme se na dalším postupu tak, aby byly dodrženy všechny zákonné podmínky.

Odvolání proti nepřijetí (vzor odvolání ke stažení) uchazečů prosím odevzdejte do školy až po doručení písemného rozhodnutí o nepřijetí ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí, nebo jeho osobním vyzvednutí ve škole v souladu se „Sdělením pro nepřijaté uchazeče“.

Odhad neodevzdaných zápisových lístků na Gymnázium Varnsdorf: 5 - 6

BGV

 

Aktuálně, 5. 5. 2021:

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny pod evidenčním číslem přihlášky (2021XXX) na webových stránkách školy a v tištěné podobě na dveřích vstupu do budovy školy ve středu 19. 5. 2021 v 11.00 hodin (bezprostředně po doručení výsledků z centra pro vyhodnocování testů JPZ = CERMAT).

BGV

Aktuálně, 1. 5. 2021:

Rozpis zadavatelů a časového harmonogramu zkoušek na BGV 5. 5. 2021 a 6. 5. 2021.

BGV

Přijímací řízení do PRIMY pro žáky 5. ročníků základních škol pro školní rok 2021/2022

Aktuálně, 14. 4. 2021:

Pozvánka k přijímací zkoušce bude odeslána 19. 4. 2021. Pokud byste ji neobrželi, konktakujte kancelář řediteství školy.

Organizaci přijímacích zkoušek upravuje MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN, z tohoto opatření (a metodiky MŠMT) vyplývají především tyto body:
  1. Uchazeč nesmí vykazovat příznaky onemocnění covid-19 (možné měření tělesné teploty).
  2. Uchazeč musí předložit doklad o negativním testu na covid-19 (PCR nebo antigen), který není starší než 7 dní. Doklad vydá buď příslušná ZŠ (samotestování) nebo zdravotní zařízení (běžná testovací místa).
  3. Uchazeč musí být vybaven respirátorem, popř. nanorouškou.
  4. Zákonní zástupci uchazeče nebudou mít přístup do budovy. Uchazeče si u vchodu přeberou pracovníci školy.

Při nesplnění těchto podmínek nemůže být uchazeč k přijímací zkoušce připuštěn.

BGV

Aktuálně, 16. 3. 2021:

Změna termínu jednotných přijímacích zkoušek (JPZ) do PRIMY Gymnázia Varnsdorf: 

1. termín JPZ se koná ve středu 5. 5. 2021

2. termín JPZ se koná ve čtvrtek 6. 5. 2021

K příjímacím zkouškám Vám bude doručena pozvánka.

BGV

Aktuálně, 10. 3. 2021: 

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

chtěl bych se tímto omluvit za informační šum, který vznikl na základě odeslané služební SMS dne 25. 2. 2021 (pouze těm, kteří na přihlášce uvedli pouze jednu školu = GV) související s otevřením/neotevřením dvou PRIM Gymnázia Varnsdorf pro školní rok 2021/2022.

V bytostném zájmu školy je otevření dvou prvních ročníků, tak jak jsme deklarovali v podmínkách přijímacího řízení, kde předpokládaný počet přijímaných uchazečů je 60, což by odpovídalo právě dvěma prvním třídám.

K zamyšlení nad otevřením pouze jedné třídy nás vedlo to, že letošní počet odevzdaných přihlášek zdaleka nedosáhl minulých let. Hraniční počet studentů by byl pro nás tak z hlediska financování dvou malých tříd velmi finančně náročný (církevní školy jsou stále přímo závislé na celkovém počtu studentů).

Konečný počet odevzdaných přihlášek ke dni 1. 3. 2021 v nás však vzbuzuje optimismus a velkou naději, že dvě primy budou otevřeny tak jak předpokládáme.

Celkový počet studentů, kteří nakonec nastoupí do školy, je však závislý na odevzdání tzv. „zápisových lístků“, které nejsou úplně v relaci s počtem přihlášených k přijímacímu řízení a vyjadřují tak skutečnou vůli nastoupit ke studiu.

Velmi bychom si přáli, aby jednotné přijímací zkoušky proběhly v plánovaném termínu a na obou stranách byla tato nejistota zažehnána.

Přejeme Vám hodně klidu a pohody v přípravě na přijímací zkoušky a těšíme se na setkání a spolupráci od září 2021. 

BGV

Nabídka studia: osmileté všeobecné gymnázium (kód studia 79-41-K/81)

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů je 60 (včetně dvou míst pro odvolání).

Kritéria přijímacího řízení:

 

 

a)

Studijní průměr v prvním pololetí čtvrtého ročníku školního roku 2019/2020 a v prvním pololetí pátého ročníku školního roku 2020/2021.

Hodnocení kritéria: za každé pololetí může uchazeč získat maximálně 25 bodů při studijním průměru 1,00. Za každou setinu horšího studijního průměru se odečítá 0,3 bodu. Minimální počet bodů v každém pololetí je nula. Maximální počet bodů u tohoto kritéria je 50.

Pokud byl uchazeč ve 4. - 5. ročníku na vysvědčení hodnocen slovně, požádá zákonný zástupce uchazeče příslušnou ZŠ, aby pro potřebu přijímacího řízení vystavila žákovi převedení slovního hodnocení na klasifikaci ve známkách. Toto hodnocení bude součástí podané přihlášky ke vzdělávání.

b)

Jednotná přijímací zkouška, které se zúčastní všichni zájemci o studium – absolvování didaktického testu z předmětů český jazyk a literatura (ČJL) a matematika (M). Tato zkouška má váhu minimálně 60% z celkového maximálního počtu bodů. Maximální počet bodů u jednotné přijímací zkoušky je 100.

 

 

 

Ke studiu budou přijati uchazeči s nejvyšším počtem bodů (max. 150 bodů), kteří splnili podmínky přijímacího řízení dle stanovených kritérií.

V případě rovnosti celkového počtu bodů rozhodne o pořadí uchazečů výsledek z jednotné přijímací zkoušky z M. Pokud dojde i k rovnosti bodů z jednotné příjímací zkoušky z M, je druhým rozhodovacím kritériem počet bodů z jednotné přijímací zkoušky z ČJL. Při rovnosti bodů z jednotných příjímacích zkoušek je třetím rozhodovacím kritériem studijní průměr v prvním pololetí čtvrtého ročníku školního roku 2019/2020. Při rovnosti těchto průměrů je následujícím rozhodujícím kritériem studijní průměr v prvním pololetí pátého ročníku školního roku 2020/2021. V případě rovnosti těchto průměrů rozhodne o pořadí lepší jednotlivá známka na vysvědčení z předmětu v pořadí M, ČJL, CJ, vlastivěda, přírodověda, a to nejprve v pololetí pátého ročníku, a při stálé shodě následně stejným způsobem v prvním pololetí čtvrtého ročníku.

 

Výsledky přijímacích zkoušek budou zveřejněny v budově Gymnázia Varnsdorf do dvou pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen „Centrum“). Výsledky budou také zveřejněny na domovské stránce školy www.bgv.cz. Identifikace uchazeče proběhne podle kódu, který byl uchazeči přidělen v den konání přijímacích zkoušek.

Žák se specifickou poruchou učení nebo jiným zdravotním postižením bude zohledněn u přijímacích zkoušek, pokud dodá současně s přihláškou doporučení k úpravě podmínek jednotné přijímací zkoušky z pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra.

 

 

 

Přijímací zkoušky prvního kola proběhnou ve dvou termínech: první termín středa 14. dubna 2021 5. května 2021, druhý termín čtvrtek 15. dubna 2021 6. května 2021 v areálu školy.

Pořadí škol uvedených na přihlášce určuje, kde se koná jednotná zkouška v 1. a v 2. termínu.

Přijímací zkoušky jsou písemné a budou konány jednotnou zkouškou z českého jazyka a literatury a matematiky. Požadavky na jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a matematiky budou vycházet z rámcového vzdělávacího programu pro první stupeň základní školy, který je závazný pro všechny ZŠ.

 

 

 

1)

Přihlášky ke studiu se podávají poštou nebo osobně do sekretariátu GV na předepsaném formuláři, který lze získat prostřednictvím základní školy nebo stáhnout přímo z našich stránek ve formátu PDF  nebo ve formátu XLSX (název a adresa střední školy: Gymnázium Varnsdorf, Střelecká 1800, 407 47 Varnsdorf, obor vzdělání - kód a název: Gymnázium 79 - 41 - K/81, lékařský posudek o zdravotní způsobilost ke vzdělání: nevyžadujeme). Další informace podá výchovný poradce příslušné ZŠ. Přihlášky na GV prosím doručte do 1. března 2021.

2)

Pozvánku k přijímacím zkouškám obdržíte doporučeně na adresu uvedenou v přihlášce nejpozději 14 dnů před konáním zkoušky.

3)

Obecná pravidla přijímacího řízení včetně informací o zápisových lístcích najdete v novele školského zákona a vyhlášce o přijímacím řízení ve středních školách.

4)

Pokud si přesto nebudete vědět rady, navštivte osobně kancelář GV (kontakt na telefonním čísle 412 371 423 nebo e-mailové adrese jakoubek@bgv.cz).

Zveřejněno: 23. 1. 2021

Ing. Bc. Jiří Jakoubek
ředitel gymnázia Varnsdorf