Přijímací řízení PRIMA

Nabídka studia: osmileté všeobecné gymnázium (kód studia 79-41-K/81)

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů je 34 (včetně dvou míst pro odvolání).

Kritéria přijímacího řízení:

 

 

a)

Studijní průměr ve druhém pololetí čtvrtého ročníku školního roku 2020/2021 a v prvním pololetí pátého ročníku školního roku 2021/2022.

Hodnocení kritéria: za každé pololetí může uchazeč získat maximálně 25 bodů při studijním průměru 1,00. Za každou setinu horšího studijního průměru se odečítá 0,3 bodu. Minimální počet bodů v každém pololetí je nula. Maximální počet bodů u tohoto kritéria je 50.

Pokud byl uchazeč ve 4. - 5. ročníku na vysvědčení hodnocen slovně, požádá zákonný zástupce uchazeče příslušnou ZŠ, aby pro potřebu přijímacího řízení vystavila žákovi převedení slovního hodnocení na klasifikaci ve známkách. Toto hodnocení bude součástí podané přihlášky ke vzdělávání.

b)

Jednotná přijímací zkouška, které se zúčastní všichni zájemci o studium – absolvování didaktického testu z předmětů český jazyk a literatura (ČJL) a matematika (M). Tato zkouška má váhu minimálně 60% z celkového maximálního počtu bodů. Maximální počet bodů u jednotné přijímací zkoušky je 100.

 

 

 

Ke studiu budou přijati uchazeči s nejvyšším počtem bodů (max. 150 bodů), kteří splnili podmínky přijímacího řízení dle stanovených kritérií.

V případě rovnosti celkového počtu bodů rozhodne o pořadí uchazečů výsledek z jednotné přijímací zkoušky z M. Pokud dojde i k rovnosti bodů z jednotné příjímací zkoušky z M, je druhým rozhodovacím kritériem počet bodů z jednotné přijímací zkoušky z ČJL. Při rovnosti bodů z jednotných příjímacích zkoušek je třetím rozhodovacím kritériem studijní průměr ve druhém pololetí čtvrtého ročníku školního roku 2020/2021. Při rovnosti těchto průměrů je následujícím rozhodujícím kritériem studijní průměr v prvním pololetí pátého ročníku školního roku 2021/2022. V případě rovnosti těchto průměrů rozhodne o pořadí lepší jednotlivá známka na vysvědčení z předmětu v pořadí M, ČJL, CJ, vlastivěda, přírodověda, a to nejprve v pololetí pátého ročníku, a při stálé shodě následně stejným způsobem ve druhém pololetí čtvrtého ročníku.

 

Výsledky přijímacích zkoušek budou zveřejněny v budově Gymnázia Varnsdorf do dvou pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen „Centrum“). Výsledky budou také zveřejněny na domovské stránce školy www.bgv.cz. Identifikace uchazeče proběhne podle kódu, který byl uchazeči přidělen v den konání přijímacích zkoušek.

Žák se specifickou poruchou učení nebo jiným zdravotním postižením bude zohledněn u přijímacích zkoušek, pokud dodá současně s přihláškou doporučení k úpravě podmínek jednotné přijímací zkoušky z pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra.

 

 

 

Přijímací zkoušky prvního kola proběhnou ve dvou termínech: první termín úterý 19. dubna 2022, druhý termín středa 20. 4. 2022 v areálu školy.

Pořadí škol uvedených na přihlášce určuje, kde se koná jednotná zkouška v 1. a v 2. termínu.

Přijímací zkoušky jsou písemné a budou konány jednotnou zkouškou z českého jazyka a literatury a matematiky. Požadavky na jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a matematiky budou vycházet z rámcového vzdělávacího programu pro první stupeň základní školy, který je závazný pro všechny ZŠ.

 

 

 

1)

Přihlášky ke studiu se podávají poštou nebo osobně do sekretariátu GV na předepsaném formuláři, který lze získat prostřednictvím základní školy nebo stáhnout přímo z našich stránek ve formátu PDF nebo ve formátu XLSX (název a adresa střední školy: Gymnázium Varnsdorf, Střelecká 1800, 407 47 Varnsdorf, obor vzdělání - kód a název: Gymnázium 79 - 41 - K/81, lékařský posudek o zdravotní způsobilost ke vzdělání: nevyžadujeme). Další informace podá výchovný poradce příslušné ZŠ. Přihlášky na GV prosím doručte do 1. března 2022.

2)

Pozvánku k přijímacím zkouškám obdržíte doporučeně na adresu uvedenou v přihlášce nejpozději 14 dnů před konáním zkoušky.

3)

Obecná pravidla přijímacího řízení včetně informací o zápisových lístcích najdete v novele školského zákona a vyhlášce o přijímacím řízení ve středních školách.

4)

Pokud si přesto nebudete vědět rady, navštivte osobně kancelář GV (kontakt na telefonním čísle 412 371 423 nebo e-mailové adrese jakoubek@bgv.cz).

Zveřejněno: 13. 1. 2022

Ing. Bc. Jiří Jakoubek
ředitel gymnázia Varnsdorf