Přijímací řízení PRIMA

Nabídka studia: osmileté všeobecné gymnázium (kód studia 79-41-K/81)

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů je 64.

Termín pro podání přihlášky (včetně příloh): od 1. do 20. února 2024. Informace pro rodiče a zákonné zástupce k podání přihlášky ke studiu.
Pozvánku k přijímacím zkouškám obdržíte doporučeně na adresu uvedenou v přihlášce nejpozději 14 dnů před konáním zkoušky.

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a z matematiky:
1. termín úterý 16. 4. 2024, 2. termín středa 17. 4. 2024, přičemž konkrétní místo konání bude uchazeči sděleno v pozvánce k jednotné přijímací zkoušce.

Náhradní termíny konání jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a z matematiky:
1. termín pondělí 29. 4. 2024, 2. termín úterý 30. 4. 2024.

Kritéria prvního kola přijímacího řízení:

Výsledek uchazeče v testech jednotné přijímací zkoušky, které se zúčastní všichni zájemci o studium – absolvování didaktického testu z předmětů český jazyk a literatura (ČJL) a matematika (M). Maximální počet bodů u jednotné přijímací zkoušky je 100. Požadavky na jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a matematiky budou vycházet z rámcového vzdělávacího programu pro první stupeň základní školy, který je závazný pro všechny ZŠ.

Školní přijímací zkouška se nekoná, lékařské potvrzení o zdravotním stavu uchazeče nevyžadujeme.

Ke studiu budou přijati uchazeči s nejvyšším počtem bodů (max. 100 bodů), kteří splnili podmínky přijímacího řízení dle stanovených kritérií.

V případě rovnosti celkového počtu bodů rozhodne o pořadí uchazečů výsledek z jednotné přijímací zkoušky z M. Pokud dojde k rovnosti bodů z jednotné příjímací zkoušky z M, je druhým rozhodovacím kritériem losování pořadí za přítomnosti dvou členů školské rady. O průběhu losování bude proveden zápis formou protokolu.

Výsledky 1. kola přijímacího řízení budou zveřejněné 15. května 2024 v anonymizované podobě pod registračním číslem na veřejně přístupném místě ve škole (dveře školy), webových stránkách školy a v elektronickém systému (stejném, kde se podává přihláška).

Účastníci řízení mají dle ust. § 36 odst. 3 správního řádu možnost seznámit se s podklady pro vydání rozhodnutí v období 10. - 14. 5. 2024 od 8.00 do 15.00 hodin.

U uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami se postupuje dle § 24 vyhlášky.

U cizinců dle § 20 odst. 4 školského zákona se postupuje v souladu s § 26 vyhlášky. Dále se jim na jejich žádost promíjí přijímací zkouška z českého jazyka. Jeho znalost, nezbytnou pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola ověří rozhovorem, jehož úspěšné absolvování je nutnou podmínkou pro přijetí uchazeče.

Cizinci dle zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, mohou dle § 5 nahradit doklady o prospěchu za 1. a 2. pololetí 8. ročníku a za 1. pololetí 9. ročníku čestným prohlášením, ve kterém v českém jazyce uvedou, ve kterých předmětech a jak byli hodnoceni. Dále se jim dle odst. 1 Opatření obecné povahy, č. j.: MSMT-26560/2023-1 (dále OOP) na jejich žádost promíjí přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola ověří rozhovorem, jehož úspěšné absolvování je nutnou podmínkou pro přijetí uchazeče. Zároveň mají dle odst. 2 OOP právo konat na základě žádosti písemný test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce. Společně s žádostmi podle odstavce 1 a 2 OOP uchazeč doloží, že je cizincem podle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb.

Výchozí právní předpisy:
zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
vyhláška č. 422/2023 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři

Z důvodu nového způsobu podávání přihlášek nabízíme individuální pomoc přímo u nás ve škole v pracovních dnech od 6. února do 20. února 2024. Prosíme o domluvení vhodného termínu předem na tel. čísle 412 371 423 (paní Ivana Krausová).

Zveřejněno: 29. 1. 2024

Ing. Bc. Jiří Jakoubek
ředitel gymnázia Varnsdorf