Klasifikační týdny

Klasifikační týden

Proč zkoušky?

 • aby se studenti učili samostudiu a přípravě ke zkouškám
 • aby se naučili rozhodovat o svých studijních záležitostech
 • aby mohli individuálně předvést, co se za pololetí naučili

Příprava a zápis ke zkouškám:

 • učitelé zadají studentům okruhy učiva (příp. písemnou přípravu, domácí práci)

a požadované pomůcky ke zkoušce

 • učitelé vypíší počet zkoušení, termíny a časy, ve kterých budou zkoušet, na kartě učitele, kde uvedou počet zkoušení za svoji osobu (viz plán)
 • počet předepsaných zkoušení u vyučujících a žáků nelze překračovat
 • některým studentům učitel přímo doporučí, aby se u něho nechali přezkoušet (je dobré takové doporučení respektovat). Počet doporučení nesmí překročit 10% maximálního počtu zapisovaných žáků daným učitelem. Tato rezervovaná místa musí být zapsána před vyhlášením oficiálního zápisového dne a času ke zkoušce.
 • den + hodina žáci v kmenových třídách, od 8.10 - 9.00 hod. jednotný zápis ke zkouškám 
 • zápis bude ukončen nejpozději v 10.00 hod., (9.15 -9.25 hod. společná třídní inventura počtu zapsaných zkoušek žáků a zveřejnění volných míst učitelů, 2. kolo zápisu = 9.25 - 9.45 hod. doplnění nezapsaných zkoušek)
 • učitelé sdělí studentům, kde se k nim mohou zapsat dle výše uvedeného data a času 
 • v předem určeném časové období probíhá zápis na klasifikační týden
 • vyučující má možnost vyhlásit termín zápisu individuálně, učitelé sdělí studentům, kdy a kde se k nim mohou zapsat (první možný zápisový termín jednotlivých učitelů bude zveřejněn na nástěnce školy)
 • žák má povinnost rozložit zkoušky nejméně do tří dnů čtyřdenního zkouškového období (výjímku povoluje TU). Žák nahlásí třídnímu učiteli nemožnost splnění dané podmínky z důvodu vyčerpání kapacity možných zápisových dnů u jednotlivých učitelů
 • zapsané zkoušky a termíny si student zapíše do své karty studenta (bez škrtání a přepisování) a po ukončení zkouškového období odevzdá třídnímu učiteli
 • povinný počet přezkoušení:

G1

G2

G3

G4

G5

G6

G7

G8

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

 

Poznámka ke zkoušení: z jednoho předmětu může být maximálně jedna zkouška a nezkouší se z nepovinných předmětů.

Povinně se žák musí přihlásit ke zkoušce z FJ (pokud má zvolen) a ostatní žáci si musí zvolit zkoušku alespoň z jednoho cizího jazyka (AJ nebo NJ).

U jednoho učitele cizího jazyka může být žák (G5 – G8) zapsán maximálně 2x v kombinaci možných předmětů daného cizího jazyka. Výjimku povoluje TU po vyčerpání možností zápisu k dalším předmětům.

Maximální počet zkoušení uvedou vyučující na svých zápisových arších.

Vlastní zkouška:

 • student se ke zkoušce dostaví řádně připraven a vhodně oblečen s požadovanou přípravou a pomůckami nejméně 15 minut před zapsaným začátkem
 • učitel rozhodne, jestli bude zkoušce předcházet krátká příprava (oznámí předem a studenti tomu přizpůsobí příchod a chování před vlastní zkouškou)
 • vlastní zkoušení trvá 10 minut
 • zkoušení je veřejné (možná přítomnost rodičů)
 • výslednou známku učitel zapíše studentovi do karty studenta a zařadí do své pololetní klasifikace (známka není známkou na vysvědčení, ale jednou ze známek za pololetí, má však na klasifikaci významný podíl – její váhu sdělí studentům učitel předem)
 • pokud se student ze závažných důvodů nemůže ke zkoušce dostavit, musí být řádně omluven (je-li to možné, den předem), později si domluví s učitelem náhradní termín přezkoušení
 • neomluvená neúčast na zkoušce bude zapsána jako 3 hodiny neomluvené absence na vyučování a řešena třídním učitelem obvyklým způsobem

Poznámky:

 • po celý klasifikační týden se mohou studenti nižšího stupně gymnázia zapojit do tělovýchovných aktivit, případně se věnovat samostudiu ve škole (od 8.00 do 13.00) pod dozorem učitelů GV
 • v průběhu klasifikačního týdne neplatí povinnost přezouvání
 • dodržujte ve škole klid a pořádek, abyste nerušili zkoušené a zkoušející

Přistupte ke zkoušce zodpovědně a odvážně, ať máte z výsledku radost vy i vaši učitelé.

Hodně štěstí a úspěchů!