Projektové dny

PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ

Hlavním cílem projektového vyučování je snaha propojovat poznatky z různých oblastí s tím, s čím se žáci setkávají v běžné realitě, spojit obsah učení se životem. Jedná se o nejkomplexnější vyučovací metodu. Jedná se o přechod od myšlenky k činu, je to záměr realizovat nápad. Žáci se zabývají jednou oblastí podrobně a nahlížejí ji z různých stran.

Metoda projektové výuky umožňuje překlenout roztříštěnost poznatků a častou odtrženost výuky od reality života.

Hlavním znakem projektové výuky je, že žáci projekt realizují od jeho plánování, přes realizaci, až po vytvoření konkrétního výstupu projektu a svoje zkušenosti zprostředkovávají druhým. Žáci své vědomosti využijí pro zpracování konkrétního výstupu, ale naučí se i tento výstup prezentovat, obhájit před okolím.

Projekty obsahují činnosti skupinové i individuální. Za jeho úspěšnou realizaci jsou odpovědni všichni žáci ve skupině. Každý za nějaký konkrétní krok.

Téma projektu zůstává v přirozeném kontextu a není vytrháváno ze souvislostí. Žáci se neučí na uměle vytvořených příkladech, ale na skutečných problémech. Projektová metoda vnímá svět celistvě, takový totiž ve skutečnosti je.

Výhodou výstupu z projektu je jeho hmatatelnost. Žáci vidí, že něco konkrétního vytvořili. To je velmi efektivně motivuje k práci.

Co žákům a pedagogům projektová výuka přináší?

 • spojuje učení, hru a zážitek
 • umožňuje výběr rolí a témat individuálně i ve skupinách
 • žáci si zvykají na spolupráci a komunikaci v týmu
 • žáci zažijí pocit úspěchu
 • učitelé uplatňují pozitivní hodnocení
 • učitel se stává rádcem, nemá již hlavní roli jediného nositele a předkladatele informací
 • uplatnění získaných dovedností v běžném životě dětí

Tato moderní forma výuky umožňuje dětem „ohmatat“ si témata, o kterých se dozvídají pouze v „papírové“ formě. Děti se již tradičně na tyto dny těší, neboť je v nich vyučování pro ně barevnější a zajímavější.

Projekty často propojují několik vyučovacích předmětů, čímž je umožněno dětem přijímat informace v souvislostech a aplikovat je do zadaných úkolů.

DRUHY PROJEKTU

Rozlišují se tyto druhy projektu:

 1. dle navrhovatele:
 • spontánní (nápad pochází od žáků)
 • umělé (nápad pochází od učitele nebo z vnějšího zdroje (například zadání soutěže)
 • kombinované (nápad je společným dílem žáků a dalších osob (například učitel doplní nápad, upřesní ho)
 1. dle místa:
 • školní (projekt se celý realizuje v rámci výuky)
 • domácí (projekt se celý realizuje mimo výuku)
 • kombinované (projekt je realizován zčásti v rámci výuky, zčásti mimo ni)
 1. dle počtu žáků:
 • samostatný (projekt řeší jednotlivec)
 • skupinový (projekt řeší 2 a více žáků, ale ne celá třída)
 • třídní (projekt řeší celá třída)
 • celoškolní
 1. dle času:
 • dlouhodobé
 • krátkodobé
 1. dle předmětu:
 • jednopředmětové
 • mezipředmětové
 • všechny
 1. dle cíle:
 • pro získání poznatků
 • pro opakování
 • pro aplikaci

Požadavky na projekt:

 • výběr tématu (významný pro žáka)
 • možnost integrace žáka a předmětu
 • formulace úkolu – konkrétní, stručný, užitečný, zajímavý, splnitelný

Motivace pro žáky: učí se diskutovat, argumentovat, řešit problémy, zpracovávat informace

METODIKA PRO ZADÁVÁNÍ TÉMAT A PRŮBĚHU PROJEKTOVÝCH DNŮ NA GYMNÁZIU VARNSDORF

1. Témata PD budou zveřejněna na webových stránkách školy ve formátu: téma, charakteristika, cíle projektu, očekávané výstupy, doba trvání projektu = 3 dny + 1 den na prezentaci, max. počet účastníků, místo, vedoucí PD, datum uzávěrky přihlášení se k projektu (stanoví vedoucí) ...  Vedoucí učitelé předají témata PD ředitelství školy v elektronické podobě k publikaci na webových stránkách školy do 15. září daného školního roku.

2. Výběr témat projektových dnů provedou učitelé (každý vyučující jedno až tři témata) s ohledem na navrhovaná témata žáků pro daný školní rok tak, aby jednotlivá témata (splňující znaky PD) mohla být zveřejněna na webových stránkách školy do 20. září daného školního roku.

3. Na základě zveřejněných témat na webových stránkách školy se žáci přihlásí k jednotlivým vedoucím PD nejpozději do 30. září daného školního roku.

4. Výstupy z jednotlivých PD budou průběžně zpracovávány a do 14 ti dnů od ukončení daného PD budou v elektronické podobě umístěny v požadované formě a rozsahu na předem určeném místě. Po skončení daného tematického celku bude výstup zveřejněn na webových stránkách školy nebo jiném vhodném místě (termín bude upřesněn po skončení PD) a prezentován v jednotlivých projektových skupinách v rámci samostatného projektového dne.

5. TU v den zahájení PD předají ředitelství školy seznam účastníků PD své třídy (jméno, příjmení, název projektu, vedoucí skupiny).

Písemná příprava na PD:

Název a téma projektu

Cíl projektu (činnosti a cíle dílčích skupin)

Časové a prostorové rozdělení jednotlivých projektových dnů

Metody projektu

Výstupy projektu (vytvoření konkrétního výstupu: publikace, skládačka, prezentace, ...)

PŘEHLED TÉMAT PROJEKTOVÝCH DNŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023

P. č. Příjmení a jméno Název 
1.  Bujárek Kamil Ing. (BUJ) Toulky Libercem
2. Dlouhá Štěpánka, RNDr. (DLO) Keramika pro zahradu (společný projekt s HOL)
3. Foberová Lenka Mgr. (FOB) Hráči
4. Hedvík Jan Mgr. (HED) Apokalypsa
5. Hedviková Milena Mgr. (HED) Reliéf
6. Hendrichová Nikola Bc. (HEN) Bludištěm vysokých škol
7. Hladíková Petra Bc. (HLA) Po Mandavě z Čech až do Německa (společný projekt s KRV)
8. Hocko Stanislav Mgr. (HOC) Florbal
9. Holeček Vladimír Mgr. (HOL) Keramika pro zahradu (společný projekt s DLO)
10. Holubářová Radka Mgr. (HLB) Rovnováha v duši, rovnováha v životě
11. Hrabal Milan Mgr. (HRA) Cena vévody z Edinburghu, aneb zažij si DofE na vlastní kůži (společný projekt s JAS)
12. Janáková Martina Mgr. (JAN) Sachsen – unser Nachbar / Sasko – náš soused
13. Jasa Marek Mgr. (JAS) Cena vévody z Edinburghu, aneb zažij si DofE na vlastní kůži (společný projekt s HRA)
14. Jirchářová Zuzana Mgr. (JIR) Do Prahy za kulturou
15. Krejčí Václav Mgr. (KRV) o Mandavě z Čech až do Německa (společný projekt s HLA)
16. Krejčová Vladislava Mgr. (KRE) Setkání na Olympu
17. Loubková Kateřina Mgr. (LOU) Uběhneme maraton!
18. Mágrová Klára (MAG) Stopy socialismu kolem nás
19. Málková Kamila Ing. (MAL) Zábavné pokusy nejen ve škole
20. Paulusová Jana Mgr. (PLS) Světlo
21. Petrová Jana Mgr. (PET) Čtyřnozí kamarádi
22. Pohludková Jana (POH) Geocaching
23. Škáchová Žaneta (SKA) Středověká Evropa
24. Šup Jaroslav Mgr. (SUP) Co Čech to muzikant
25. Zelinka Vlastimil (ZEL) Slavní fyzici

Výstupy z projektů: