G5.

Požadavky na zkouškový týden červen 2024- konverzace NJ / Loubková Kateřina Mgr.

Žák mluví zpaměti souvisle 3 minuty k jednomu z vylosovaných témat

1. In der Stadt

2. Meine Traumferien

3. Es war einmal... vypráví pohádku ve tvaru perfekta, sein a haben ve tvaru préterita- hatte, war..

Požadavky na zkouškový týden červen 2024- NJ / Loubková Kateřina Mgr.

1. žák si vylosuje 15 slovíček ze slovní zásoby lekce 24, 25, 26 a 27

2. dále vypracuje test na 10 min, který bude obsahovat gramatiku lekcí 24-27

3. žák umí vyčasovat slovesa ve slovní zásobě v PS lekcí 24-27 v přítomném a minulém čase (perfektu)- ústně

Klasifikační týden- ČERVEN 2024 / Hedvíková Milena Mgr.

Kvinta- ESV

Předmětem přezkoušení bude románské a gotické umění, umění doby renesance a baroka.

Materiály včetně obrázků jsou umístěny v Google Učebně.

G5 - ZSV - klasifikační týden / Hedvík Jan Mgr.

Sociologická paradigmata.

Dobrovolná příprava sociologické problematiky současnosti dle volného výběru.

Požadavky na zkouškový týden leden 2024- NJ / Loubková Kateřina Mgr.

Žák si vylosuje 15 slovíček ze slovní zásoby lekce 22 a 23 a dále vypracuje test na 10 min, který bude obsahovat následující gramatiku:

1. časování sloves v přítomném čase ze slovní zásoby lekcí 22 a 23

2. perfektum. minulý čas všech pravidelných sloves ze slovní zásoby lekcí 22 a 23 a dále všech nepravidelných sloves označených v PS na str.94 a 95

3. časování způsob.sloves v přítomném čase (dürfen, können, mögen, müssen, sollen, wollen + wissen)

4. skloňování podstatných jmen (člen der, die, das a die- množ.číslo ve 3. a 4.pádě)

5. slovosled ve větě oznamovací, tázací a ve větě se způs.slovesem

6. stupňování přídavných jmen a příslovcí- 2.stupeň- např. höher a 3.stupeň- např.am besten)

7. porovnávání osob a věcí pomocí slovíček SO...WIE a ALS

8. fráze pro orientaci ve městě

9. předložka (BIS) ZU + 3.pád

10. zápor KEIN a NICHT (především ve větách se slovesem DÜRFEN)

 

 

Požadavky na zkouškový týden leden 2024- konverzace NJ / Loubková Kateřina Mgr.

Žák si vylosuje jedno ze zadaných témat a bude mluvit souvisle zpaměti 3 minuty

témata:

1. turistický cíl/tur.cíle v Sasku (kam jezdíš s rodiči či kamarády za hranice na výlet)

2. popsat rodinné příslušníky (NE zevnějšek!)- jejich vnitřní vlastnosti. Ke každé vlastnosti uvést příklad, vysvětlení (nepoužívat weil-protože, ale obyčejnou oznamovací větu, případně DENN- neboť, dbát na slovosled!, ovlivní výslednou známku)

3. mluvit o povoláních (konkrétně mluvit o vybraných profesich, o povolání rodičů, prarodičů, případně sourozenců), o tvém vysněném povolání, o prázdninových brigádách atd.)

AJ (Hrabal) - Zkouškový týden / Hrabal Milan Mgr.

 G5 (Hra)
Okruhy na zkouškový týden - léto 2024

každá otázka odpovídá stranám ze student´s booku a obsahuje příslušnou slovní zásobu, tématický okruh a gramatiku

otázka číslo:

 1. Str. 32 - 37
 2. Str. 36 - 43
 3. Str. 44 - 49
 4. Str. 48 - 55
 5. Str. 58 - 63
 6. Volný výběr

Pravidla a podmínky klasifikace z Cj 2022/2023 - kvarta / Jirchářová Zuzana Mgr.

Požadavky a podmínky klasifikace G4 2022/23 – český jazyk a literatura

(platné pro období řádného a distančního studia)

Z. Jirchářová

 • pečlivě vedené sešity se všemi zápisky
 • minimálně 70% desetiminutovek a diktátů
 • minimálně 70% domácích úkolů (písemných i ústních)

ČESKÝ JAZYK

 • klasifikace ze všech velkých testů:

LITERATURA

 • klasifikace ze všech velkých testů:
 • odevzdání čtenářského deníku minimálně jednou za pololetí (za rok 10 knih)

SLOH

 • klasifikace z kontrolních slohových prací

 

OBECNÉ PODMÍNKY KLASIFIKACE

→ pokud žák chybí, je povinen se domluvit s vyučující na náhradním termínu písemné práce, případně se nechat vyzkoušet

→ pokud žák chyběl při sdělení hodnocení písemné práce, je povinen si známku sám zjistit a zapsat do studijního průkazu

→ chybí-li žákovi známky ke klasifikaci, učitel má právo na konci školního roku z daného předmětu žáka nehodnotit

→ každá známka má jinou váhu – nelze si počítat průměr známek

→ do celkové známky v pololetí či na konci roku se počítá ve velké míře také aktivita v hodině, přístup k předmětu apod. – to vše může změnit celkovou známku o stupeň

→ známka ze zkoušky v klasifikačním týdnu a známka z ročníkové práce má stejnou váhu jako jiné známky, proto není při konečné klasifikaci rozhodující

→ veškeré domácí práce (úkoly, čtenářské listy, seminární práce apod.) se odevzdávají pouze v tištěné podobě, elektronická verze není akceptována (pokud nebylo zadáno)

→neodevzdaná samostatná práce v daném termínu je hodnocena nedostatečně

→ pokud žákova absence překročí 30% odučených hodin daného předmětu za pololetí, může být po rozhodnutí ředitele školy z daného předmětu komisionálně přezkoušen

Požadavky na zkouškový týden červen 2022 / Loubková Kateřina Mgr.

Žák vypracuje u zkoušky písemný test na 12 min. V následujících 3 minutách zkontroluje s učitelem a vyhodnotí.

Test bude zahrnovat:

1. časování probraných sloves

2. skloňování podstatných jmen, (člen určitý, neurčitý)

3. předložky se 3.pádem

4. předložky se 4.pádem

5. předložky se 3. a 4. pádem (místa)

6. přivlastňovací zájmena (mein, dein, sein, ihr, sein, unser, euer, ihr, Ihr)

7. osobní zájmena ve 3. a 4. pádě ( ich, mir mich...)

8. slovní zásoba 13, 14. a 15. lekce (viz PS)

9. vazba ES GIBT a její použití ve větě

10. neosobní zájmeno MAN a jeho použití ve větě

 

 

OV - zkouškový týden / Veselá Jana PaeDr.

Studenti, kteří půjdou ke mně na zkoušku z OV budou zkoušeni na základě požadavků zadaných jejich vyučujícím OV Mgr. J. Hedvíkem.

JV

G2 - Hv - 14. 6. - 18. 6. / Jirchářová Zuzana Mgr.

G2 - Hv - 14. 6. - 18. 6.

Všechny neodevzdané práce doplňte a vložte do Google učebny do neděle 20. 6.

G2_CH_14. 6._ 18. 6. / Málková Kamila Ing.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 14. 6. až 18. 6. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně.

14. 6. DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

1. Opakování chemických prvků PSP - názvy a značky ZPAMĚTI + názvosloví halogenidů, oxidů, sulfidů

 2. Zadané otázky - opakování 15 - 24

 

16. 6. ON-LINE VÝUKA:

1. Opakování: Názvosloví halogenidů, oxidů a sulfidů  - tvorba názvů ze vzorce, tvorba vzorce z názvů

2. Opakování: Rozdělení chemických reakcí

3.NOVÉ: Chemické výpočty: látkové množství, molární hmotnost uč. str. 42