G3.

TV - okruhy ke zkoušce (HRA) / Hrabal Milan Mgr.

Tělesná výchova - okruhy učiva ke zkoušce 

1. OV (odznak všestrannosti) - trojskok, kliky, lehy/sedy, švihadlo, dribling s basketbalovým míčem

2. Míčové hry - fotbal, basketbal, volejbal, přehazovaná, ragby, softbal, florbal – základní pravidla sportovních her, základní dovednosti a individuální činnosti jednotlivce (dribling, odbíjení, přihrávka, chytání míče, střelba, slalom)

 

AJ (Hrabal) - Zkouškový týden / Hrabal Milan Mgr.

Okruhy na zkouškový týden  (zveřejněno 7. 12. 2022)

každá otázka odpovídá stranám ze student´s booku a obsahuje příslušnou slovní zásobu, tématicky okruh a gramatiku

 1. Otázka: Str. 4 - 5
 2. Otázka: Str. 6 - 11
 3. otázka: Str. 10 - 15
 4. Otázka: Str. 18 - 23
 5. Otázka: Str. 22 - 27
 6. Otázka: Str. 30 - 35
 7. Otázka: Str. 34 - 39
 8. Otázka: Str. 46 - 51

 

Požadavky na zkouškový týden leden 2023- NJ / Loubková Kateřina Mgr.

Žák si vylosuje 20 slovíček a ústně přeloží bez přípravy (slovíčka z hodin viz školní sešit a PS lekce 10,11 a 12), ústně odpoví na několik bězných otázek jako např. Wie geht es? Wer bist du?- viz sešit. Dále vypracuje písemně test na 10 min, který bude zahrnovat probrané gramatické jevy 1.časování všech probraných sloves v lekcích 10, 11 a 12 s důrazem na slovesa basteln, sammeln, sein, haben, werden a na slovesa se změnou (lesen, sprechen, vergessen, geben, nehmen, essen, sehen, schlafen, fallen, tragen, waschen, wachsen, laufen, anfangen, helfen, treffen, messen, brechen, backen, fahren, tanzen, heiI3en) 2. rozkazovací způsob pro 2.osobu jednot.čísla (du), na konec přidávat E pouze u sloves, kdy kořen končí na t, d, n např bade! rechne!, arbeite! (du) 3. časování sein a haben v minulosti 4. zájmena ich a du ve 3.pádě (mir. dir) a všechna osobní zájmena ve 4.pádě (mich, dich, ihn, sie, es, uns, euch, sie(Sie)      5. slovosled ve větě po spojce deshalb a slovosled ve větě oznamovací (ich kaufe dir ein Eis) a tázací (Kaufst du mir ein Eis? Wer bringt mir das Eis?) 6. člen určitý po předložce IN po otázce KAM? (in den Park) 7. člen der, die, das po předložkách ZU a MIT (mit dem Auto, zur Haltestelle)

G3 - požadavky na KT (zima 2022) / Jasa Marek Mgr.

Požadavky na klasifikační týden AJ
Zkouška se skládá obecně ze dvou částí:
a) Grammar and structures - zde žák prokáže znalost gramatiky formou vysvětlení použití (v jaké situaci/kontextu se používá) a formy (jak se tvoří) gramatických struktur, uvede terminologii - stačí česky (např. "přítomný čas prostý"), dá příklady, popřípadě prokáže znalost provedením zadaného cvičení 
b) Vocabuary and speaking - zde žák prokáže praktickou schopnost hovořit na vylosované téma samostatně a v rozhovoru se zkoušejícím použije slovní zásobu, která se váže k danému tématu

G3 - AJ - konkrétní požadavky ke zkoušce
A) Grammar and structures: 
1)  There is/ there are - žák vysvětlí a prokáže, že dokáže použít strukturu There is/ there are, umí použít v otázce i v záporu, rozumí principu a funkci této struktury 

2) Countable and uncountable nouns - žák vysvětlí a prokáže, že chápe a dokáže použít koncept počitatelnosti a nepočitatelnosti u podstatných jmen + uvede vhodné příklady

3) Some, any, a/an, too much, too many, (not) enough - žák vysvětlí používání some, any, a/an, too much, too many, (not) enough + uvede vhodné příklady

4) Present simple - žák vysvětlí tvoření a použití přítomného času prostého (Je schopen vyčasovat v +,-,?)

B) Vocabulary and speaking:
1) My free-time activities - žák promluví o tématu "Mé volnočasové aktivity", sdělí zkoušejícímu, co rád dělá/ nedělá ve volném čase, jak často se těmto činostem věnuje a s kým, řekne, co dělá o víkendech a po skončení vyučování, může doplnit, zda má volného času dostatek, či zda by chtěl mít volna více

2) My hometown - žák promluví o svém městě, vypoví, co všechno a kde se dá v jeho městě najít, kam rád a jak často chodí, jaké aktivity se dají ve městě provozovat, proč má město rád, nebo co se mu tam nelíbí (využije znalost slovní zásoby a gramatiky (there is/are, some, any), které se v lekcích 3-4 naučil

Zveřejněno dne 7.12. 2022.

G3 - OV - klasifikační týden / Hedvík Jan Mgr.

OV 3 Probrané učivo + příprava – ideální forma státu a vlády

Klasifikační týden - LEDEN 2023 / Hedvíková Milena Mgr.

Tercie- CJL

Práce s textem, jazykový rozbor, všechny známé pravopisné jevy, obohacování slovní zásoby v ČJ, přejatá slova a cizí vlastní jména v textu

Romantismus- Kytice- znalosti z četby, individuální četba

Předložení všech doplněných sešitů- mluvnice školní, domácí sešit, slohový a literární sešit

Okruhy ke zkoušení v klasifikačním týdnu 9. - 13. 1. 2023 / Dlouhá Štěpánka RNDr.

Milí studenti,
pokud si vyberete právě biologii, připravte se, prosím, na následující:

 • poznávání kostí a svalů - viz Atlas lidské kostry v sekci "Práce v kurzu" v Google učebně a pracovní list na téma svaly
 • hominizace - vývojové změny na kostře člověka; nejbližší příbuzní člověka
 • kosterní soustava
 • svalová soustava

Průběh zkoušky: 10 položek z poznávačky + teoretické znalosti (maximálně 12 minut celkem)

Zveřejněno: 4. 12. 2022

G1 - Hv - 14. 6. - 18. 6. / Jirchářová Zuzana Mgr.

G1 - Hv - 14. 6. - 18. 6.

Všechny neodevzdané práce doplňte a vložte do Google učebny do neděle 20. 6.
 

G1_M_14. 6._ 18. 6. / Málková Kamila Ing.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 14. 6. až 18. 6. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně.

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

Zadáno 15. 6. v online hodině

 

15. 6. ON-LINE VÝUKA:

A. Konvexní a nekonvexní úhel

B. Řešení úloh: PS str. 16/1 - 5

C. Řešení úloh: PS str. 17/6 - 10

 

17. 6. ON-LINE VÝUKA:

A. Řešení úloh: PS str. 18/11 + 12

B. Řešení úloh: PS str. 19/14

C. NOVÉ: Měření úhlu pomocí úhloměru

  

18. 6. ON-LINE VÝUKA:

A. Měření úhlů: učebnice str. 31/ 4

B. Měření úhlů: PS str. 19/15 + 16 + 17

C. Úlohy PS: str. 20/ 18 - 21