G4.

Požadavky na zkouškový týden červen 2024- NJ / Loubková Kateřina Mgr.

Žák si vylosuje 15 slovíček ze slovní zásoby lekce 19, 20, 21 a 22  a dále vypracuje test na 10 min, který bude obsahovat následující gramatiku:

1. přivlastňovací zájmena unser a euer v 1. a 4. pádu

2. předložky místa in, an a auf po slovesech liegen, stehen a hängen

3. zvratné sich ve všech osobách

4. předložka ohne

5. zápor nicht a kein-

6. osobní zájmena wir a ihr ve 3.pádu

7. rozlišovat předložky am, um a an/zu

8. umět vyčasovat slovesa ve slovní zásobě v PS lekci 19-22 v přítomném a minulém čase (perfektu)

 

 

 

Klasifikační týden- ČERVEN 2024 / Hedvíková Milena Mgr.

Kvarta- ČJL

Předmětem přezkoušení bude práce s textem, jazykový rozbor, všechny známé pravopisné jevy,

učivo skladby- stavba věty a souvětí, druhy vedlejších vět, významové poměry, souvětí souřadné a podřadné;

česká literatura 2. pol. 20. století, společná četba.

Klasifikační týden- ČERVEN 2024 / Hedvíková Milena Mgr.

Kvarta- Vv

Přezkoušení proběhne na základě materiálů v Google Učebně- Umění 2. poloviny 20. století až po současnost- u nás i ve světě.

Materiály k tomuto období jsou rozsáhlé, půjde tedy o základní orientaci v problematice, vlastní preference studenta a pochopení elementárních principů moderní tvorby.

G4 - požadavky na KT (jaro 2024) / Jasa Marek Mgr.

1) Grammar and structures:

a) Past simple regular and irregular - explain use and form(+, -, ?) 

b) Pas continuous explain use and form(+, -, ?) 

2) Vocabulary and topics:

a) Natural disasters

- talk about natural disasters (what types, where and when they happen, how dangerous and deadly theyare), talk about a trip you went on (when, where, how, who with, if you liked it, why)

b) A Famous person biography

- talk about a famous person (contemporary or historical), speak about their lives and what they did, about their deeds, talents and why you like them

b) Myths and legends

- choose a myth that you know or we have learnt about (Robin Hood, King Arthur, Boudicca), tell the story of it, speak about the main character and the plot of the story, talk about the message of the story

G4 - OV - klasifikační týden / Hedvík Jan Mgr.

Ekonomie a ekonomika

Dobrovolná příprava – např. finanční krize, rozdělení bohatství ve světě, ekonomika vybraného státu atd.

Požadavky na zkouškový týden leden 2024- NJ / Loubková Kateřina Mgr.

Žák si vylosuje 15 slovíček ze slovní zásoby lekce 17 a 18 a dále vypracuje test na 10 min, který bude obsahovat následující gramatiku:

1. časování přítomném čase všech sloves z lekce 17 a 18

2. minulý čas (perfektum) všech pravidelných sloves ze slovní zásoby lekce 17 a 18

3. minulý čas (perfektum) všech nepravidelných sloves označených v PS A1.2 str.86 a 87

4. předložky místa IN, AN, AUF + 3. nebo 4.pád

5. měsíce a roční období

6. použití způsob.slovesa WOLLEN ve větě

7. použití WELCHER, WELCHE, WELCHES

8. řadové číslovky (datum)

9. předložka BEI + 3.pád

 

 

Požadavky na klasifikační týden červen 2023- NJ / Loubková Kateřina Mgr.

Žák si vylosuje a ústně přeloží 20 slovíček (z ČJ do NJ) z lekcí 13,14,15 a 16 včetně množných čísel u PJ, dále umí slovíčka k tématu jaro a zvířata v lese

Dále žák vypracuje písemný test, který bude zahrnovat probranou gramatiku

1. časování slovesa gefallen a ostatní slovesa lekcí 13,14,15 a 16

2. minulý čas (perfektum) od všech pravidelných sloves ve slovní zásobě lekcí 13,14,15 a 16 v PS, postavení sloves ve větě tázací a oznamovací

3. osobní zájmena ich a du (mir, dir) a mein, dein ve 3.pádě

4. předložka für a vazna es gibt + 4.pád od der, die, das a die-množ.číslo, (k)ein/e, mein/e, dein/e, dále ich a du ve 4.pádě

5. použití a význam "man" (neplést s der Mann)

6. předložka in, an, auf po ozázce kde? (3.pád) a předložka in po otázce kam? (4.pád)

7. předložka vor a nach + 3.pád 

8. utčování času a časové údaje ve 4.pádě (jeden Tag, jede Woche)

 

 

4. 

 

TV (Hrabal) - Zkouškový týden / Hrabal Milan Mgr.

TV - okruhy ke zkoušení v klasifikačním týdnu

Obsahem zkoušky bude pouze 1 vylosovaný okruh.

1. OV (odznak všestrannosti) - trojskok, kliky, lehy/sedy, švihadlo, dribling s basketbalovým míčem. (Vybereš si 3)

2. Míčové hry - fotbal, basketbal, přehazovaná, ragby, softbal, volejbal– základní pravidla sportovních her, základní dovednosti a individuální činnosti jednotlivce (dribling, odbíjení, přihrávka, chytání míče, střelba, slalom). - (vylosuješ si jeden sport)

3. Rozcvička a protahovací cviky - vysvětlit důležitost (proč, co, jak, kdy, kdy a co ne), popsat a předvést základní protahovací cviky, 

4. Gymnastika – akrobacie (kotouly, stojka), kruhy (hup s otočkou, stojka, kotoul vpřed a vzad, svis vznesmo ), hrazda (výmyk, toč vzad) - vybereš si 3 cviky, klidně z různých oblastí gymnastiky

5. Šplh na laně a na tyči na čas

6. Test vytrvalosti - beep test (zkrácený na 10 minut) (https://metodika.orientacnisporty.cz/treninky/beep-test)

AJ (Hrabal) - Zkouškový týden / Hrabal Milan Mgr.

G4 (Hra)
Okruhy na zkouškový týden - léto 2024

každá otázka odpovídá stranám ze student´s booku a obsahuje příslušnou slovní zásobu, tématický okruh a gramatiku

otázka číslo:
  1. SB Str. 104 - 109
  2. SB Str. 110 - 115
  3. SB Str. 114 - 121
  4. Talking about the reader's log from a book from the School English library

 

Požadavky na zkouškový týden leden 2023- NJ / Loubková Kateřina Mgr.

Žák si vylosuje 20 slovíček a ústně přeloží bez přípravy (slovíčka z hodin viz školní sešit a PS lekce 10,11 a 12), ústně odpoví na několik bězných otázek jako např. Wie geht es? Wer bist du?- viz sešit. Dále vypracuje písemně test na 10 min, který bude zahrnovat probrané gramatické jevy 1.časování všech probraných sloves v lekcích 10, 11 a 12 s důrazem na slovesa basteln, sammeln, sein, haben, werden a na slovesa se změnou (lesen, sprechen, vergessen, geben, nehmen, essen, sehen, schlafen, fallen, tragen, waschen, wachsen, laufen, anfangen, helfen, treffen, messen, brechen, backen, fahren, tanzen, heiI3en) 2. rozkazovací způsob pro 2.osobu jednot.čísla (du), na konec přidávat E pouze u sloves, kdy kořen končí na t, d, n např bade! rechne!, arbeite! (du) 3. časování sein a haben v minulosti 4. zájmena ich a du ve 3.pádě (mir. dir) a všechna osobní zájmena ve 4.pádě (mich, dich, ihn, sie, es, uns, euch, sie(Sie)      5. slovosled ve větě po spojce deshalb a slovosled ve větě oznamovací (ich kaufe dir ein Eis) a tázací (Kaufst du mir ein Eis? Wer bringt mir das Eis?) 6. člen určitý po předložce IN po otázce KAM? (in den Park) 7. člen der, die, das po předložkách ZU a MIT (mit dem Auto, zur Haltestelle)

G1 - Hv - 14. 6. - 18. 6. / Jirchářová Zuzana Mgr.

G1 - Hv - 14. 6. - 18. 6.

Všechny neodevzdané práce doplňte a vložte do Google učebny do neděle 20. 6.
 

G1_M_14. 6._ 18. 6. / Málková Kamila Ing.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 14. 6. až 18. 6. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně.

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

Zadáno 15. 6. v online hodině

 

15. 6. ON-LINE VÝUKA:

A. Konvexní a nekonvexní úhel

B. Řešení úloh: PS str. 16/1 - 5

C. Řešení úloh: PS str. 17/6 - 10

 

17. 6. ON-LINE VÝUKA:

A. Řešení úloh: PS str. 18/11 + 12

B. Řešení úloh: PS str. 19/14

C. NOVÉ: Měření úhlu pomocí úhloměru

  

18. 6. ON-LINE VÝUKA:

A. Měření úhlů: učebnice str. 31/ 4

B. Měření úhlů: PS str. 19/15 + 16 + 17

C. Úlohy PS: str. 20/ 18 - 21