Janáková Martina Mgr.

Profil učitele

Český jazyk a němčina, AP – dramaťák, nábožko, doučko, atd. „Vím, že nic nevím.“

Janáková Martina Mgr.

Kontakt: janakova@bgv.cz

KLASIFIKAČNÍ TÝDEN - ČERVEN 2024

Milí studenti,

zde jsou informace a požadavky ke klasifikačnímu týdnu.

Termín: 3. - 6. 6. 2024

Počet zkoušení: 42

Místnost: učebna NJ

Čas: němčina (10 minut příprava, 10 minut zkoušení, 5 minut hodnocení)    

Požadavky: viz příloha

Váha známky: 10 (jako 10 malých známek) - tuto váhu má v NJ např. 5 týdnů DÚ (balíků WB)

Připomínám vhodné olečení, zápisový lístek, studijní průkaz, psací potřeby!

VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ

KONZULTAČNÍ ČASY (školní rok 2023/24)

1. PRO ŽÁKY

PONDĚLÍ - VELKÁ PŘESTÁVKA 9.40

v nouzi kdykoli

2. PRO RODIČE

STŘEDA 8.00 - 9.30

po předchozí domluvě i v jiných termínech - kontakt: janakova@bgv.cz

PODMÍNKY KLASIFIKACE 2023/24

PODMÍNKY KLASIFIKACE V PŘEDMĚTECH ČESKÝ JAZYK A NĚMECKÝ JAZYK

ŠKOLNÍ ROK 2023/24

V přílohách najdete podmínky klasifikace pro žáky tříd a skupin, které učím český jazyk a literaturu nebo německý jazyk.

Pokud žák podmínky nesplní, nebude za dané pololetí z předmětu klasifikován a dostane náhradní termín splnění požadavků.

O výjimkách ze závažných důvodů je možno komunikovat.

Platí ovšem, že všechny potíže je třeba řešit VČAS.

M. Janáková

ČJL - OKTÁVA - PODKLADY - 2023/24

ZDE NAJDETE PODKLADY A NÁVODY PRO SAMOSTATNOU DOMÁCÍ PRÁCI A PŘÍPRAVU.

 

PROJEKTOVÉ DNY 2023/24

ODRY JUBILEJNÍ

Celostátní přehlídka zájmové umělecké činnosti Odry  30. ročník - 2024

Cíl a dílčí činnosti: Seznámení s historií a významem přehlídky. Tradice naší školy na této akci. Příprava a koordinace reprezentačních vystoupení Gymnázia Varnsdorf.

Časové a prostorové rozvržení:

 1. den (27. 9. 23) Historie a význam přehlídky a tradice naší školy na této akci / plán a rozvržení přípravy vystoupení(beseda nováčků se zkušenými účastníky přehlídky – plán individuální i skupinové přípravy vystoupení – případná návaznost na předměty AP) - ve škole
 2. den (23. 10. 23) Nácvik vystoupení (práce na tvaru vystoupení – výměna zkušeností v první fázi tvorby – technické náležitosti – kostýmní a výtvarná stránka) - ve škole
 3. den (celý týden 18. – 22. 3. 24) Celostátní přehlídka Odry (pondělní generálka ve škole – cestování tam a zpět – účast na přehlídce) - Odry (SCZŠ Anežky české)
 4. den (24. 4. 24) prezentace projektu pro žáky školy - ve škole

Počet účastníků:              12 - určeno žákům školy, kteří…

 • mají vážný zájem reprezentovat školu na přehlídce
 • mají dovednosti a zkušenosti v oblasti uměleckých kategorií přehlídky (viz dále)
 • jsou ochotni v závěrečné fázi přípravy (leden–únor) věnovat přípravě čas i mimo projektové dny

Přehlídkové kategorie:

 • HUDEBNÍ (sólový zpěv, hudební skupina, komorní sbor, sbor, hra na hudební nástroj)

 • DRAMATICKÉ (recitace, divadelní tvorba, improvizace, dramatizace, autorské čtení)

 • TANEC (klasický, scénický, moderní a sportovní, etnický a historický)

 • VOLNÁ KATEGORIE (např. šerm, světelná show, akrobacie, animovaná forma, gymnastika)

Výstupy projektu:           Účast na přehlídce (aktivní vystoupení, reprezentace školy a celé Litoměřické diecéze, navázání kontaktů se studenty jiných církevních škol, vzájemné porovnání uměleckých výkonů), prezentace akce pro žáky a učitele ve škole, příp. vystoupení v městském divadle

KDO NĚCO UMÍTE, POJĎTE DO TOHO!

JE TO NEZAPOMENUTELNÝ ZÁŽITEK!

Přihlášení do projektu: přijďte za mnou osobně MJ - Závazný zápis v pátek 8. 9. 23 o přestávkách (počínaje 9.45) v knihovně

POZNÁVACÍ EXKURZE- NĚMECKO

MEZIPŘEDMĚTOVÉ POZNÁVACÍ EXKURZE DO SRN PRO ŽÁKY VYŠŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA

VE ŠKOLNÍM ROCE 2023/24 SE EXKURZE ZAŘADÍ DO PLÁNU PODLE MOŽNOSTÍ (A S OHLEDEM NA JINÉ MIMOŠKOLNÍ AKCE) V 2. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU

- jsou součástí výuky na základě Školního vzdělávacího programu "IN PRINCIPIO ERAT VERBUM... NA POČÁTKU BYLO SLOVO..."

- svou náplní jsou mezipředmětové (ČJ, NJ, D, Z, ZSV, RET, ESV) a rozvíjejí klíčové kompetence žáků

- jsou organizovány tak, aby co nejméně zasáhly do pravidelného chodu školy a soukromí žáků (celé třídy, den s odpoledním vyučováním)

- žák se podle pokynů a pod vedením učitele, který za exkurzi zodpovídá, předem připraví a v zadaných termínech odevzdá podklady pro svůj aktivní podíl na programu exkurze

- pokud se žák ze závažného důvodu nemůže exkurze zúčastnit, podá zákonný zástuce prostřednictvím třídního učitele řediteli školy žádost o uvolnění žáka z výuky na daný den (zletilí žáci žádají sami)

- žák, který se exkurze nezúčastnil (na základě uvolnění ředitelem školy, nebo z předem neplánovaných důvodů), je povinen vypracovat, odprezentovat a odevzdat náhradní práci, která rozsahem odpovídá 6-8 vyučovacím hodinám (zadání práce v příloze)