G2.A

Požadavky na zkouškový týden leden 2023- NJ / Loubková Kateřina Mgr.

Žák si vylosuje 20 slovíček a ústně přeloží bez přípravy (slovíčka viz školní sešit a PS lekce 5 a 6, včetně protikladných dvojic- viz wocabee). Dále vypracuje písemně test na 10 min, který bude zahrnovat probrané gramatické jevy 1.určitý a neurčitý člen podstatných jmen, 2. členy v 1. a 4.pádu, 3. časování všech sloves v lekcích 5 a 6, s důrazem na způsobová slovesa möchten, können, müssen, 4. slovosled ve větách se způsobovým slovesem, 5. určování času, 6. slovosled ve větách tázacích

G2 A/B - požadavky na KT (zima 2022) / Jasa Marek Mgr.

Požadavky na klasifikační týden AJ
Zkouška se skládá obecně ze dvou částí:
a) Grammar and structures - zde žák prokáže znalost gramatiky formou vysvětlení použití (v jaké situaci/kontextu se používá) a formy (jak se tvoří) gramatických struktur, uvede terminologii - stačí česky (např. "přítomný čas prostý"), dá příklady, popřípadě prokáže znalost provedením zadaného cvičení 
b) Vocabuary and speaking - zde žák prokáže praktickou schopnost hovořit na vylosované téma samostatně a v rozhovoru se zkoušejícím použije slovní zásobu, která se váže k danému tématu

G2A/B - AJ - konkrétní požadavky ke zkoušce
A) Grammar and structures: 

  1. Present simple (Přítomný prostý čas) - žák vysvětlí, jak se používá a tvoří přítomný čas běžných sloves (zaměří se na tvar 3. osoby jednotného čísla), ukáže, že dokáže tvořit zápor a otázku, krátké odpovědi (např. "No, I don't) 
  2. Present continuous (Přítomný průběhový čas) -  žák vysvětlí, jak se používá a tvoří přítomný průběhový čas různých sloves (zaměří se na změny při přidávání koncovky -ing, dá příklady), ukáže, že dokáže tvořit zápor a otázku, krátké odpovědi (např. "No, he isn't) 
  3. Present simple vs continuous (Porovnání přítomných časů) - žák vysvětlí používání obou přítomných časů a soustředí se při tom na rozdíly v tvoření a použití, uvede k tomu příklady, bude schopen vyčasovat libovolné sloveso v obou časech (+,-,?)


B) Vocabulary and speaking:
1) Daily routines  and speaking about feelings and emotions - žák popíše, jak vypadá jeho klasický školní den, dále popíše, co dělá o víkendech, jaké má záliby a co dělá ve volném čase. Promluví také o tom, co v něm které aktivity vyvolávají za pocity, kdy se cítí šťastný, kdy naopak ustaraný, apod. 

2) School subjects and classroom objects, school days, school life - žák popíše svou školu, promluví o svém rozvrhu, oblíbených učitelích, kamarádech a učebních předmětech. Řekne, jaká je škola je, jak vypadá, kolik do ní asi chodí žáků, jaké aktivity se zde provozují, co se mu líbí či nelíbí

Zveřejněno dne 7.12. 2022.

Klasifikační týden - LEDEN 2023 / Hedvíková Milena Mgr.

Sekunda A, B- Vv

Umění středověku- románské umění a gotika- materiál a obrázky k poznávačce naleznete v Google Učebně.

Náměty a výtvarné techniky ve Vv.

G2A - OV - klasifikační týden / Hedvík Jan Mgr.

Probrané učivo + příprava – morální kodex jakékoliv kulturní oblasti

Klasifikační týden - LEDEN 2023 / Hedvíková Milena Mgr.

Sekunda A- CJL

Práce s textem, jazykový rozbor, všechny známé pravopisné jevy, význam slova, tvoření slov- odvozování, skládání, zkracování

Prozaické žánry- Hobit- znalosti z četby, komiks- Asterix nebo Tintin

Předložení všech doplněných sešitů- mluvnice školní, domácí sešit, slohový a literární sešit

Okruhy ke zkoušení v klasifikačním týdnu 9. - 13. 1. 2023 / Dlouhá Štěpánka RNDr.

Milí studenti,
pokud si vyberete právě biologii, připravte se na následující:

  • poznávání jehličnanů a krytosemenných dřevin I. - viz poznávačky v sekci "Práce v kurzu" v Google učebně
  • stavba těla rostlin
    • kořen, stonek, list
    • květ, plod (včetně opylení a oplození)
  • fotosyntéza (umět vlastními slovy popsat průběh; včetně pojmů: Chlorofyl, chloroplasty, průduchy, xylém, floém)

Průběh zkoušky: 5 stromů z poznávačky + teoretické znalosti (maximálně 12 minut celkem)

Zveřejněno: 4. 12. 2022

Zkouškový týden - požadavky ke zkoušce z OV / Veselá Jana PaeDr.

Ke zkoušce si přineste sešit z OV, předem zkontrolujte, zda vám nechybí některý zápis a případně jeje doplňte. Nezapomeňte, že práce v sešitě jsou součástí podkladů pro klasifikaci. Zkušební okruhy:

Komunikace ( slovní, mimoslovní, součásti mimoslovní komunikace, praktické příklady)

Konflikty ( co je to konflikt, jak řešíme konflikty)

Kultura (kultura v širším smyslu a v užším smyslu, kulturní instituce - divadlo, muzeum)

Naše vlast ( státní symboly, památná místa)

Přeji hodně úspěchů a pěkných známek,

JV

Požadavky na zkouškový týden červen 2022 / Loubková Kateřina Mgr.

Žák vypracuje u zkoušky písemný test na 10 min. V následujících 5 minutách zkontroluje s učitelem chyby a vyhodnotí.

Test bude zahrnovat 

1. slovesa- protiklady (essen, trinken, gehen, laufen,...aj., umět časovat)

2. přídavná jména- protiklady (neu, alt, kalt, warm... aj)

3. časování všech probraných sloves (osoba ICH až SIE=oni)

4. slovosled ve větě (oznamovací věty, otázky začínající slovesem, W-otázky)

5. slovní zásoba lekce 3 a 4, hodnotím i správné členy DER, DIE, DAS, DIE=množ.číslo

5. mapa Německa, Rak. , Švýc. a Lichten., jejich hlavní města a předložka IN, pozor na IN DER Slowakei a IN DER Schweiz!!!)

Požadavky na zkouškový týden leden 2022 / Loubková Kateřina Mgr.

Žák vypracuje test cca na 20 min., který bude souhrnem probraného učiva od září 2021.

V testu bude následující učivo

1. slovní zásoba shrnuta v pracovním sešitě (PS) na straně 7, 16 a 23

2. časování sloves- viz sešit nebo učebnice str. 15 (tabulka)

3. fráze v sešitě (Wer bist du? Wie alt bist du?...), žák jim rozumí a umí odpovědět

5. ortografie (žák umí správně napsat německé slovíčko, které zná)

4. žák umí přečíst krátký text (PS str.15 a 22- poslechová cvičení) CD je součástí PS

Informace a požadavky ke zkouškovému týdnu / Veselá Jana PaeDr.

INFORMACE A POŽADAVKY KE ZKOUŠKOVÉMU TÝDNU:

Základní informace:

Zkouškový den - čtvrtek 8:00 - 13:30

Místo: "malá sborovna" - to je menší místnost vedle velké sborovny učitelů

Podrobné požadavky  naleznete v příloze.

 

Podmínky klasifikace / Veselá Jana PaeDr.

Podmínky klasifikace v předmětu Občanská výchova v primě:

Cílem předmětu je vést studenty k samostatnosti, učit je přemýšlet, formulovat a obhajovat své názory a nebýt lhostejný k dění kolem sebe. Dalším cílem jsou výborné známky z OV ( tento cíl je společný s cílem studenta :-) ).

Klasifikace se skládá ze tří složek, vychází ze systému KAP ( Komunikace - Aktivita - Papírový výstup).

První položkou v celkové klasifikaci  je komunikace studenta s vyučující, s ostatními studenty, při práci ve skupině, kladení otázek, dodržování pravidel diskuse, kultivované obhajování vlastního názoru  apod. Stejně důležitá je aktivita v hodinách, která  je s komunikací velmi úzce propojena - je potřeba, aby student aktivně vypracovával zadané úkoly a aktivně se podílel na dění ve třídě. Třetí položkou je vedení sešitu, který je jediným učebním textem pro každého studenta. Je potřeba jej vést pečlivě a přehledně, doplňovat si zápisy z hodin a vypracovávat úkoly podle pokynů vyučující.