G3.A

Požadavky na zkouškový týden červen 2024- NJ / Loubková Kateřina Mgr.

Žák si vylosuje 15 slovíček ze slovní zásoby lekce 12, 13 a 14 a dále vypracuje test na 10 min, který bude obsahovat následující gramatiku:

1. předložka MIT a ZU + 3. pád

2. také 3. pád po slovesu gefallen

3.  a stejně tak 3. pád po předložkách místa AN, AUF, IN

4. osobní zájmena ICH, DU, ER, SIE, ES, a  WIR, IHR a SIE ( množ. číslo- oni)  ve 4. pádě

5. slovosled ve větě oznamovací a tázací

6. přivlastňovací zájmena MEIN, DEIN, SEIN a IHR v 1. a 3. pádu

7. předložka NACH a IN DIE u měst a států

8. nächst-  + 4. pád

9. použití dein při tykání a Ihr při vykání v různých pádech 

10. předložka FÜR + 4. pád

11. vazba ES GIBT + 4. pád 

12. zájmeno MAN

13. umět časovat všechna slovesa ze slovní zásoby v PS lekcí 12, 13 a 14

 

Klasifikační týden- ČERVEN 2024 / Hedvíková Milena Mgr.

Tercie A- ČJL

Předmětem přezkoušení bude práce s textem, jazykový rozbor, všechny známé pravopisné jevy, učivo skladby- větné členy, věty hlavní a vedlejší, významové poměry, souvětí souřadné a podřadné a interpunkce. 

Znalosti z četby, individuální četba.

Předložení všech doplněných sešitů- mluvnice školní, domácí sešit, slohový a literární sešit.

Klasifikační týden- ČERVEN 2024 / Hedvíková Milena Mgr.

Tercie A- Vv

Přezkoušení proběhne na základě materiálů v Google Učebně- Umění romantismu a realismu.

Součástí bude poznávání obrázků.

G3 A/B - požadavky na KT (jaro 2024) / Jasa Marek Mgr.

 Požadavky na klasifikační týden AJ
Zkouška se skládá obecně ze dvou částí:
a) Grammar and structures - zde žák prokáže znalost gramatiky formou vysvětlení použití (v jaké situaci/kontextu se používá) a formy (jak se tvoří) gramatických struktur, uvede terminologii - stačí česky (např. "přítomný čas prostý"), dá příklady, popřípadě prokáže znalost provedením zadaného cvičení 
b) Vocabuary and speaking - zde žák prokáže praktickou schopnost hovořit na vylosované téma samostatně a v rozhovoru se zkoušejícím použije slovní zásobu, která se váže k danému tématu

Grammar and structures:

 1. Present simple and adverbs of frequency - explain use, form (+,-,?), rules and meaning, position of frequency adverbs in a sentence
 2. Present continuous, present continuous for future, going to for future plans - explain how we use these structures to talk about future (meaning and form)

Vocabulary and speaking:

 1. Talking about films, TV shows, actors and actresses - What are your favourite films and TV shows? Where and when do you watch them? What do you like about them? Who are your favourite actross and actresses? What are some basic and interesting facts about them? (Name, country of origin, films, bio data, fun facts) 
 2. Talking about survival skills, camping, hiking, a famous adventurer - What are some skills you need to have to survive in the wilderness? Give some basic rules of survival (fire, shelter, etc.) What are some practical tools that can help you to survive. Do you go camping? How often and where? What do you need for camping? Do you like hiking? Do you know any adventurers? What did they do? Why are they special? (Jordan Romero, Parker Liautaud)
 3. Talking about feelings and emotions in different situation - Talk about different kind of emotions you have in different situations. Do you see yourself as an emotional person? Or do you stay calm in every situation? Are you happy? What makes you happy? What is happiness to you? Are you afraid of anything? What makes you angry? When did you last feel embarrassed?

 

G3A - OV - klasifikační týden / Hedvík Jan Mgr.

Příprava dle výběru – Ústava České republiky – obsah, Listina základní práv a svobod – co je (pro mě ) důležité, která práva a svobody jsou v ČR porušovány.  Trestní odpovědnost dětí a mládeže. Uveď příklady norem v našem právním řádu. 

Volební systém ČR

Požadavky na zkouškový týden leden 2024- NJ / Loubková Kateřina Mgr.

Žák si vylosuje 15 slovíček ze slovní zásoby lekce 10 a 11 a dále vypracuje test na 10 min, který bude obsahovat následující gramatiku:

1. časování všech sloves z lekce 10 a 11

2. slovosled ve větě oznamovací a tázací, včetně vět se způsobovým slovesem

3. jednoduché fráze jako např. Wer bist du, Wie spät ist es? (viz ústní zkoušení- kartičky)

4. rozkaz kamarádovi

5. mir a dir ve větě

6. použití přivlastňovacích zájmen mein, dein, sein, ihr

7. předložky in + 4.pád

8. minulý čas sloves sein a haben

9. slovosled po spojce deshalb

KLASIFIKAČNÍ TÝDEN LEDEN - 8.-11.1. 2024 / Boumová Kateřina Mgr.

Požadavky na KT

 1. Umfrage - vyberete si 2 spolužáky a připravíte si  jednoduchý dotazník dle učebnice na straně 21/1; vyplněný dotazník si přinesete s sebou na zkoušku a odprezentujete 
 2. Slovní zásoba - L10, L11; vylosujete si 10 slovíček
 3. Gramatika - časování sloves sammeln a basteln, časování nepravidelných sloves, rozkazovací způsob 2. os. č.j., předložka in + č. pád, osobní zájmena ve 3. pádu mir, dir, préteritum sloves haben, sein; během zkoušky vám vyberu jeden gramatický jev, k němu budu mít připraveno cvičení 

Požadavky na klasifikační týden červen 2023- NJ / Loubková Kateřina Mgr.

Žák si vylosuje a ústně přeloží 20 slovíček (z ČJ do NJ) z lekcí 7,8 a 9. včetně množných čísel u PJ, dále umí slovíčka k tématu ovoce a zelenina a světové strany

Dále žák vypracuje písemný test, který bude zahrnovat probranou gramatiku

1. časování způsob.sloves können, müssen, möchten, mögen

2. časování včech sloves ve slovní zásobě lekcí 7, 8 a 9  (PS strana 64, 71 a 78) pozor na slovesa essen a schlafen a slovesa s odlučitelnou předponou!

3. použití mein/e. dein/e (v jednotném čísle jako po ein, v množ.čísle jako po die) v  1. a 4.pádě

4. předložka aus + země (stát) po otázce Woher kommst du? (pozor na ženský rod die Schweiz, die Slowakei, die Türkei, die Ukraine a množ.číslo die USA a die Niederlande)

5. vyjádření 2.pádu vlastních jmen (Andreas' Buch)

6. použití kein/e v 1. a 4.pádě

7. umět číslovky do 100

8. použití  osobních zájmen er, sie, es a sie- množ.číslo

9. čtení (natrénovat čtení textů a cvičení, ke kterým existuje CD v PS str.63/19,20, str.70/20,21,22 a str.77/15,16

 

 

 

Okruhy ke zkoušení v klasifikačním týdnu 3. - 7. 6. 2024 / Dlouhá Štěpánka RNDr.

Milí studenti,
v klasifikačním týdnu budu zkoušet z těchto okruhů:

 • anatomie trávicí, vylučovací, oběhové a dýchací soustavy, viz Atlas lidské anatomie v sekci "Práce v kurzu" v Google učebně
 • trávicí soustava
 • vylučovací soustava
 • nervová soustava - neuron (nervová buňka), reflexy a reflexní oblouk

Průběh zkoušky: 15 položek z poznávačky + teoretické znalosti (maximálně 12 minut celkem)

Zveřejněno: 6. 5. 2024

Požadavky na zkouškový týden leden 2023- NJ / Loubková Kateřina Mgr.

Žák si vylosuje 20 slovíček a ústně přeloží bez přípravy (slovíčka viz školní sešit a PS lekce 5 a 6, včetně protikladných dvojic- viz wocabee). Dále vypracuje písemně test na 10 min, který bude zahrnovat probrané gramatické jevy 1.určitý a neurčitý člen podstatných jmen, 2. členy v 1. a 4.pádu, 3. časování všech sloves v lekcích 5 a 6, s důrazem na způsobová slovesa möchten, können, müssen, 4. slovosled ve větách se způsobovým slovesem, 5. určování času, 6. slovosled ve větách tázacích

Zkouškový týden - požadavky ke zkoušce z OV / Veselá Jana PaeDr.

Ke zkoušce si přineste sešit z OV, předem zkontrolujte, zda vám nechybí některý zápis a případně jeje doplňte. Nezapomeňte, že práce v sešitě jsou součástí podkladů pro klasifikaci. Zkušební okruhy:

Komunikace ( slovní, mimoslovní, součásti mimoslovní komunikace, praktické příklady)

Konflikty ( co je to konflikt, jak řešíme konflikty)

Kultura (kultura v širším smyslu a v užším smyslu, kulturní instituce - divadlo, muzeum)

Naše vlast ( státní symboly, památná místa)

Přeji hodně úspěchů a pěkných známek,

JV

Požadavky na zkouškový týden červen 2022 / Loubková Kateřina Mgr.

Žák vypracuje u zkoušky písemný test na 10 min. V následujících 5 minutách zkontroluje s učitelem chyby a vyhodnotí.

Test bude zahrnovat 

1. slovesa- protiklady (essen, trinken, gehen, laufen,...aj., umět časovat)

2. přídavná jména- protiklady (neu, alt, kalt, warm... aj)

3. časování všech probraných sloves (osoba ICH až SIE=oni)

4. slovosled ve větě (oznamovací věty, otázky začínající slovesem, W-otázky)

5. slovní zásoba lekce 3 a 4, hodnotím i správné členy DER, DIE, DAS, DIE=množ.číslo

5. mapa Německa, Rak. , Švýc. a Lichten., jejich hlavní města a předložka IN, pozor na IN DER Slowakei a IN DER Schweiz!!!)

Požadavky na zkouškový týden leden 2022 / Loubková Kateřina Mgr.

Žák vypracuje test cca na 20 min., který bude souhrnem probraného učiva od září 2021.

V testu bude následující učivo

1. slovní zásoba shrnuta v pracovním sešitě (PS) na straně 7, 16 a 23

2. časování sloves- viz sešit nebo učebnice str. 15 (tabulka)

3. fráze v sešitě (Wer bist du? Wie alt bist du?...), žák jim rozumí a umí odpovědět

5. ortografie (žák umí správně napsat německé slovíčko, které zná)

4. žák umí přečíst krátký text (PS str.15 a 22- poslechová cvičení) CD je součástí PS

Informace a požadavky ke zkouškovému týdnu / Veselá Jana PaeDr.

INFORMACE A POŽADAVKY KE ZKOUŠKOVÉMU TÝDNU:

Základní informace:

Zkouškový den - čtvrtek 8:00 - 13:30

Místo: "malá sborovna" - to je menší místnost vedle velké sborovny učitelů

Podrobné požadavky  naleznete v příloze.

 

Podmínky klasifikace / Veselá Jana PaeDr.

Podmínky klasifikace v předmětu Občanská výchova v primě:

Cílem předmětu je vést studenty k samostatnosti, učit je přemýšlet, formulovat a obhajovat své názory a nebýt lhostejný k dění kolem sebe. Dalším cílem jsou výborné známky z OV ( tento cíl je společný s cílem studenta :-) ).

Klasifikace se skládá ze tří složek, vychází ze systému KAP ( Komunikace - Aktivita - Papírový výstup).

První položkou v celkové klasifikaci  je komunikace studenta s vyučující, s ostatními studenty, při práci ve skupině, kladení otázek, dodržování pravidel diskuse, kultivované obhajování vlastního názoru  apod. Stejně důležitá je aktivita v hodinách, která  je s komunikací velmi úzce propojena - je potřeba, aby student aktivně vypracovával zadané úkoly a aktivně se podílel na dění ve třídě. Třetí položkou je vedení sešitu, který je jediným učebním textem pro každého studenta. Je potřeba jej vést pečlivě a přehledně, doplňovat si zápisy z hodin a vypracovávat úkoly podle pokynů vyučující.