Jasa Marek Mgr.

Profil učitele

Angličtina. „Praxe je nejlepší učitelka.“

Jasa Marek Mgr.

Kontakt: jasa@bgv.cz

G1 - požadavky na KT (jaro 2024) / G1.

 Požadavky na klasifikační týden AJ
Zkouška se skládá obecně ze dvou částí:
a) Grammar and structures - zde žák prokáže znalost gramatiky formou vysvětlení použití (v jaké situaci/kontextu se používá) a formy (jak se tvoří) gramatických struktur, uvede terminologii - stačí česky (např. "přítomný čas prostý"), dá příklady, popřípadě prokáže znalost provedením zadaného cvičení 
b) Vocabuary and speaking - zde žák prokáže praktickou schopnost hovořit na vylosované téma samostatně a v rozhovoru se zkoušejícím použije slovní zásobu, která se váže k danému tématu

Grammar and structures:

 1. Present continuous (přítomný průběhový čas), question words (tázací zájmena - who, what, etc.)  - používání a význam, časování, zápor, otázka 
 2. Was/were, was born - minulý čas slovesa "be", použití, časování, zápor, otázka

Vocabulary and speaking:

 1. Talking about sports you like and a favourite sports star - What sports do you do? What kind of sports do you watch? What kind of clothes and sports equipment do you need to do them? Where do you do them? Who is your sports star? (Name, country, sport, why is she/he famous)
 2. Talking about favourite clothes - What do you wear in different seasons (winter, summer)? What are your favourite pieces of clothes you often wear? What do you wear to school? What do you wear at celebrations? What do you wear at home or when you go out for a walk?
 3. Talking about an actor or musician - Talk about some bio facts of your favourite celebrity, their beginnings in career, their breaks and success, give some fun facts about him/her.

 

G2 JAS AJ - požadavky na KT (Jaro 2024) / G2.

 Požadavky na klasifikační týden AJ
Zkouška se skládá obecně ze dvou částí:
a) Grammar and structures - zde žák prokáže znalost gramatiky formou vysvětlení použití (v jaké situaci/kontextu se používá) a formy (jak se tvoří) gramatických struktur, uvede terminologii - stačí česky (např. "přítomný čas prostý"), dá příklady, popřípadě prokáže znalost provedením zadaného cvičení 
b) Vocabuary and speaking - zde žák prokáže praktickou schopnost hovořit na vylosované téma samostatně a v rozhovoru se zkoušejícím použije slovní zásobu, která se váže k danému tématu

G2 - AJ - konkrétní požadavky ke zkoušce
A) Grammar and structures: 
1) Minulý čas pravidelných sloves; was/were, there was/there were (+, -, ?) - žák vysvětlí časování běžných sloves, vytvoří zápor, otázku, krátké odpovědi, zaměří se na využítí pomocného slovesa did/ didn't, uvede příklady a pravopisné změny při přidávání koncovky -ed.

2) Minulý čas nepravidelných sloves - žák vysvětlí, kdy se používá a jak se minulý čas nepravidelných slovestvoří (+, -, ?), uvede příklad nejméně 10 sloves ze seznamu nepr. sloves a jejich všechny tvary a také výslovnost (past simple, past participle)


B) Vocabulary and speaking:
1) House and home, rooms, furniture and gadgets - žák jednoduše promluví o tématu bydlení (popíše místo, kde bylí, dům či byt, popíše místnosti, vybavení domu, nábytek, oblíbenou část domu/bytu); žák také promluví o technických vynálezech (gadgets), jak a k čemu se používají, proč jsou důlažité a užitečné (washing machine, drier, etc.)
2) Travel and transport - žák jednoduše promluví o cestování, vyjmenuje  a popíše dopravní prostředky, zmíní se, jakým dává přednost při dojíždění do školy, na výlety a dovolenou, promluví, které má nejradši a proč, a které naopak nemusí a proč.

G4 - požadavky na KT (jaro 2024) / G4.

1) Grammar and structures:

a) Past simple regular and irregular - explain use and form(+, -, ?) 

b) Pas continuous explain use and form(+, -, ?) 

2) Vocabulary and topics:

a) Natural disasters

- talk about natural disasters (what types, where and when they happen, how dangerous and deadly theyare), talk about a trip you went on (when, where, how, who with, if you liked it, why)

b) A Famous person biography

- talk about a famous person (contemporary or historical), speak about their lives and what they did, about their deeds, talents and why you like them

b) Myths and legends

- choose a myth that you know or we have learnt about (Robin Hood, King Arthur, Boudicca), tell the story of it, speak about the main character and the plot of the story, talk about the message of the story

G3 A/B - požadavky na KT (jaro 2024) / G3.B

 Požadavky na klasifikační týden AJ
Zkouška se skládá obecně ze dvou částí:
a) Grammar and structures - zde žák prokáže znalost gramatiky formou vysvětlení použití (v jaké situaci/kontextu se používá) a formy (jak se tvoří) gramatických struktur, uvede terminologii - stačí česky (např. "přítomný čas prostý"), dá příklady, popřípadě prokáže znalost provedením zadaného cvičení 
b) Vocabuary and speaking - zde žák prokáže praktickou schopnost hovořit na vylosované téma samostatně a v rozhovoru se zkoušejícím použije slovní zásobu, která se váže k danému tématu

Grammar and structures:

 1. Present simple and adverbs of frequency - explain use, form (+,-,?), rules and meaning, position of frequency adverbs in a sentence
 2. Present continuous, present continuous for future, going to for future plans - explain how we use these structures to talk about future (meaning and form)

Vocabulary and speaking:

 1. Talking about films, TV shows, actors and actresses - What are your favourite films and TV shows? Where and when do you watch them? What do you like about them? Who are your favourite actross and actresses? What are some basic and interesting facts about them? (Name, country of origin, films, bio data, fun facts) 
 2. Talking about survival skills, camping, hiking, a famous adventurer - What are some skills you need to have to survive in the wilderness? Give some basic rules of survival (fire, shelter, etc.) What are some practical tools that can help you to survive. Do you go camping? How often and where? What do you need for camping? Do you like hiking? Do you know any adventurers? What did they do? Why are they special? (Jordan Romero, Parker Liautaud)
 3. Talking about feelings and emotions in different situation - Talk about different kind of emotions you have in different situations. Do you see yourself as an emotional person? Or do you stay calm in every situation? Are you happy? What makes you happy? What is happiness to you? Are you afraid of anything? What makes you angry? When did you last feel embarrassed?

 

G3 A/B - požadavky na KT (jaro 2024) / G3.A

 Požadavky na klasifikační týden AJ
Zkouška se skládá obecně ze dvou částí:
a) Grammar and structures - zde žák prokáže znalost gramatiky formou vysvětlení použití (v jaké situaci/kontextu se používá) a formy (jak se tvoří) gramatických struktur, uvede terminologii - stačí česky (např. "přítomný čas prostý"), dá příklady, popřípadě prokáže znalost provedením zadaného cvičení 
b) Vocabuary and speaking - zde žák prokáže praktickou schopnost hovořit na vylosované téma samostatně a v rozhovoru se zkoušejícím použije slovní zásobu, která se váže k danému tématu

Grammar and structures:

 1. Present simple and adverbs of frequency - explain use, form (+,-,?), rules and meaning, position of frequency adverbs in a sentence
 2. Present continuous, present continuous for future, going to for future plans - explain how we use these structures to talk about future (meaning and form)

Vocabulary and speaking:

 1. Talking about films, TV shows, actors and actresses - What are your favourite films and TV shows? Where and when do you watch them? What do you like about them? Who are your favourite actross and actresses? What are some basic and interesting facts about them? (Name, country of origin, films, bio data, fun facts) 
 2. Talking about survival skills, camping, hiking, a famous adventurer - What are some skills you need to have to survive in the wilderness? Give some basic rules of survival (fire, shelter, etc.) What are some practical tools that can help you to survive. Do you go camping? How often and where? What do you need for camping? Do you like hiking? Do you know any adventurers? What did they do? Why are they special? (Jordan Romero, Parker Liautaud)
 3. Talking about feelings and emotions in different situation - Talk about different kind of emotions you have in different situations. Do you see yourself as an emotional person? Or do you stay calm in every situation? Are you happy? What makes you happy? What is happiness to you? Are you afraid of anything? What makes you angry? When did you last feel embarrassed?

 

G6 JAS AJ - požadavky na KT (jaro 2024) / G6.

Požadavky na klasifikační týden AJ
A) Grammar and structures:  

 1. Reported speech - use, rules and form, meaning and examples in sentences
 2. Reported speech questions and commands rules, form, examples
 3. Modals of speculation and deduction (past and present) - use and form, differences (past vs present)
 4. Third conditional - form, use, meaning


B) Vocabulary and speaking:
1) ART, MUSIC, FILM, FREE TIME, ENTERTAINMENT AND POP CULTURE
Free time activities in general - hobbies and interests and other ways of spending free time (both
outdoor and indoor, classic and modern)
Music - types of music, pop music, popular bands and singers, concerts and festivals
Films and TV - cinema, film and TV production, film stars, film genres and types of TV shows, adverts
and commercials, film awards
Other types of entertainment - theatre, museums, art galleries, modern art installations

2) NATION, STATE, POlLITICS AND GOVERNMENT
Ideas to talk about: Types of governments (democracy, monarchy, etc.); political system in selected countries (USA, UK, Czech Republic), what are elections, what is youth parliament, what is a national anthem, etc.

G7 A/B JAS AJ - požadavky na KT (jaro 2024) / G7.

1) Grammar and structures:

a) Comparatives and superlatives of adjectives and adverbs - explain how we form them and use them, include other ways we use to compare things (i.e. as..as, not as... as, the ...(sooner) the ...(better))

b) Articles and so, such, too, enough - what are articles in English, their types and how we use them + intensifiers so, such, too, enough, examples in sentences

2) Topics and vocabulary (talk on your own about the following Maturita topics, you can be asked to answer specific questions or to describe and compare pictures):

a) TRAVELLING AND TRANSPORT, SPENDING HOLIDAYS
Means of transport - types (road/water/air), speed, comfort, price, advantages and disadvantages
Reasons for travelling, holidays, travelling to distant locations, safety and ecology, carbon footprint
Problems while travelling

b) FAMILY, FRIENDS AND PERSONAL CHARACTERISTICS

Basic information - name, age, job, origin, nationality, place of work/home, etc.
Appearance and personality - description of a person, good and bad qualities, personality traits,
his/her life, achievements, ambitions, hobbies, interests, work
Distant relatives, family gatherings, my role model, ideal friend, ideal family etc.

c) FCE Collaborative task

Talk with the teacher over a chosen diagram

G1 - Občanská výchova - požadavky na KT (léto 2024) / G1.

1. Památky UNESCO v ČR - jmenovat alespoň 10 míst, kde se památky nachází, stručně popsat, co je předmětem památkové ochrany, podrobněji popsat jedno vybranou památku

2. Mediace a šíkana, zásady zdravého řešení konfliktů - stručně popsat, co tyto pojmy znamenají, uvést příklady ze života

3. Rasismus, tolerance - stručně popsat, co tyto pojmy znamenají, uvést příklady ze života

Aktualizovaná kritéria hodnocení pro předměty AJ, KAJv - školní rok 2021/22

V příloze najdete aktualizovaná kritéria hodnocení pro mé předměty v letošním školním roce. 

G3/AJ/JAS - 08. 02. - 12. 02. 2021

1. Google Meet hodina: 1) History quizes - dokončení - žáci si budou zadávat připravené kvízy a budou soutěžit, kdo získá nejvíce bodů. 2) Grammar practice "Past simple" (WB p. 26/celé)

2. Distanční hodina: DÚ - 1) Grammar practice "Past simple" + "Be: past simple"(SB p. 32, 33/ ex. 2 - 8) 
3. Google Meet hodina: 1) Speaking: dialogues "At the library" (SB p. 34,35)

G7/AJ/JAS - 08. 02. - 12. 02. 2021

1. Meet lesson - 1) New grammar intro "Past simple and past continuous" (SB p. 20/ ex. 1-4) 2) Past habits (SB p. 20, 21/ ex. 5 - 8) 
2. Distance/self study - Life skills "What do you want from work?" (SB p. 22-23/ ex. 1 - 4b) - úkol splnit až do úterý 16. 2. 2021 - budeme s ním dále pracovat
3. Meet lesson - 1) "Phrasal verbs connected with work" (SB p. 21/ developing vocabulary, WB p. 15/ celé)

G5/AJ/JAS - 08. 02. - 12. 02. 2021

Describe a Picture of your choice in English - Audio úkol  (hotový úkol nahrajte do učebny)

G5A-B/KAJv/JAS/ týden 8.- 12.02. 2021

Describe a Picture of your choice in English - Audio úkol  (hotový úkol nahrajte do učebny)

G1/AJ/JAS - 08. 02. - 12. 02. 2021

1. Google Meet hodina: 1) Progress check 2 - dokončení: pracovní sešit str. 20 - 21/ nedodělaná cvičení + opakování látky lekce  2, vysvětlení zadání distančního úkolu

2. Distanční hodina: DÚ - 1) Revision 2 - učebnice str. 25 - 26/ celé

3. Google Meet hodina: 1) Ústní kontrola a vyhodnocení úkolu z distanční hodiny: 1) Revision 2 - učebnice str. 25 - 26/ celé 2) Projekt "My family"

G6/AJ/JAS - 08. 02. - 12. 02. 2021

1. Meet lesson - 1) New Grammar practice + speaking - "Modal verbs of obligation, prohibition and advice" (SB p. 87/5, 6a, 6b) 2) Vocabulary practice "Jobs" (WB p. 56/celé)
2. Distance/self study - Reading "Jobs - text 1,2" (WB p. 57/ celé)
3. Meet lesson - 1) Grammar practice "Modal verbs" (WB p. 58/ celé) 

G5A-B/KAJv/JAS/ týden 01.02. - 05.02. 2021

Watch a video and learn how to describe pictures - go to materials in your google classroom and watch a youtube video titled "How to Describe a Picture in English - Spoken English Lesson"

G5A-B/KAJv/JAS/ týden 01.02. - 05.02. 2021

Watch a video and learn how to describe pictures - go to materials in your google classroom and watch a youtube video titled "How to Describe a Picture in English - Spoken English Lesson"

G5AB/AJ/JAS - 01. 02. - 05. 02. 2021

1. Meet lesson - 1) New vocabulary topic "Types of houses, places in cities" + "Adjectives describing cities" SB p. 32/ ex. 1 - 8

2. Distance/self study - 1) samostatné opakování na test z Unit 1 na čtvrteční hodinu; 2) Reading "Moving to the megacities" - SB p. 33/ ex. 1 - 6 (na pondělí 8.2. 2021)

3. Meet lesson - 1) Test Unit 1 + poslechový subtest

G5AB/AJ/JAS - 01. 02. - 05. 02. 2021

1. Meet lesson - 1) New vocabulary topic "Types of houses, places in cities" + "Adjectives describing cities" SB p. 32/ ex. 1 - 8

2. Distance/self study - 1) samostatné opakování na test z Unit 1 na čtvrteční hodinu; 2) Reading "Moving to the megacities" - SB p. 33/ ex. 1 - 6 (na pondělí 8.2. 2021)

3. Meet lesson - 1) Test Unit 1 + poslechový subtest

G8/AJ/JAS - 01. 02. - 05. 02. 2021

1. Meet lesson - 1) Listening and speaking "A healthy recipe from a teen chef" (SB p. 75/ ex. 6 - 10)

2. Distance/self study - 1) samostatné opakování na test z Unit 6 na páteční hodinu, 2) Reading - "Healthy eating" (SB p. 74/ celé)

3. Meet lesson - 1) Test Unit 6 + poslechový subtest

G8/AJ/JAS - 01. 02. - 05. 02. 2021

1. Meet lesson - 1) Listening and speaking "A healthy recipe from a teen chef" (SB p. 75/ ex. 6 - 10)

2. Distance/self study - 1) samostatné opakování na test z Unit 6 na páteční hodinu, 2) Reading - "Healthy eating" (SB p. 74/ celé)

3. Meet lesson - 1) Test Unit 6 + poslechový subtest

G7/AJ/JAS - 01. 02. - 05. 02. 2021

1. Meet lesson - 1) Reading and speaking - "Working life" (SB p. 19/ celé); 2) New grammar intro "Past simple and past continuous" (SB p. 20/ ex. 1 a, b, c)

2. Distance/self study - samostatné opakování na test z Unit 1 na čtvrteční hodinu

3. Meet lesson - 1) Test Unit 1 + poslechový subtest

G6/AJ/JAS - 01. 02. - 05. 02. 2021

1. Meet lesson - 1) New vocabulary presentation and practice - "Jobs and personal qualities" (SB p. 84/ celé)

2. Distance/self study - Reading "Unusual jobs" (SB p. 85/ celé)

3. Meet lesson - 1) Reading "Unusual jobs" (SB p. 85/ celé) 2) New Grammar intro - "Modal verbs of obligation, prohibition and advice"

G4/AJ/JAS - 01. 02. - 05. 02. 2021

1. Google Meet hodina: 1) New vocabulary practice: Musical Instruments (SB p. 92/ex. 1 - 4); 2) Reading and speaking about how to start a band (SB p. 92/ ex. 5, 6)

2. Distanční hodina: DÚ - 1) Reading: Culture "Music in schools" (SB 91/ ex. 6, 7)

3. Google Meet hodina: 1) Konrola úkolu: 1) Reading: Culture "Music in schools" (SB 91/ ex. 6, 7), Reading and speaking: Culture "School in England and Scotland (WB p. 72/celé)

G3/AJ/JAS - 01. 02. - 05. 02. 2021

1. Google Meet hodina: 1) New Grammar: Past simple regular/irregular - affirmative and negative (SB p. 32/ gramatické tabulky prostého času minulého) 2) History Quiz - listening (SB p. 33/ ex.11-14)

2. Distanční hodina: DÚ - 1) History quiz - tvorba vlastního kvízu (Vytvořit 4 otázky na téma "historie objevů" v minulém čase + 4 možnosti odpovědí A, B, C, D na čtvrteční hodinu - splnění bude hodnoceno jedničkou)

3. Google Meet hodina: 1) History quizes - žáci si budou zadávat připravené kvízy a budou soutěžit, kdo získá nejvíce bodů.

G1/AJ/JAS - 01. 02. - 05. 02. 2021

1. Google Meet hodina: 1) Culture - reading and listening "What's your address?" - SB p. 24/ cv.1 (a,b,c), 2, 3, 4 (a,b) 2) Progress check 2 - vysvětlení zadání

2. Distanční hodina: DÚ - 1) Progress check 2 - pracovní sešit str. 20 - 21/ celé

3. Google Meet hodina: 1) Ústní kontrola a vyhodnocení úkolu z distanční hodiny: 1) Progress check 2 - pracovní sešit str. 20 - 21/ celé

G8A (JAS) 27.1. 2021, 8:30

Třídnická hodina: informace z porady, SWOT analýza, různé. Google učebna 27.1. 2021 od 8:30

G6/AJ/JAS - 25 01. - 26. 01. 2021

1. Meet lesson - 1) Test Unit 6 + poslechový subtest (Na vaše přání, odvážlivci :D)

G7/AJ/JAS - 25. 01. - 26. 01. 2021

1. Meet lesson - 1) Guessing game "Guess the job" 2) Vocabulary "Working life" (SB p. 18/ex.6-9)

G8AB/AJ/JAS/ týden 25.- 26.01. 2021

1. Meet lesson - 1) Revision Units 5-6 Speaking and listening - SB p. 82/ ex. 1 - 6

G8AB/AJ/JAS/ týden 25.- 26.01. 2021

1. Meet lesson - 1) Revision Units 5-6 Speaking and listening - SB p. 82/ ex. 1 - 6

G3/AJ/JAS - 25. 01. - 26. 01. 2021

1. Google Meet hodina: 1) Reading: A Discovery of food - SB p. 31/ ex. 7-10 2) Video comprehension "Surprising origins of some other popular foods" + discussion

G5A-B/AJ/JAS/ týden 25.- 26.01. 2021

1. Meet lesson - 1) New vocabulary topic "Cities and houses" SB p. 32/ ex. 1 - 6 + 10 most insane celebrity homes - video comprehension

G5A-B/AJ/JAS/ týden 25.- 26.01. 2021

1. Meet lesson - 1) New vocabulary topic "Cities and houses" SB p. 32/ ex. 1 - 6 + 10 most insane celebrity homes - video comprehension

G4/AJ/JAS - 25. 01. - 26. 01. 2021

1. Google Meet hodina: 1) Listening: Ambitions (SB p. 89/ex. 10-13); 2) Grammar practice: Will/won't future (WB p. 66/ ex.1-5)

G1/AJ/JAS - 25. 01. - 26. 01. 2021

1. Google Meet hodina: 1) Gramatika "Be - Wh- questions"- SB str. 23/ cv. 6a, b, c + 7a,b 2) Culture "What's your address?" - SB p. 24/ 1 a,b,c

G7/AJ/JAS - 18. 01. - 22. 01. 2021

1. Meet lesson - 1) Grammar and vocabulary revision Unit 1 (SB - p. 16-17 + WB p.11/ celé)

2. Distance/self study - grammar practice "Gerunds or i nfinitives" (WB p. 8/ celé na úterý 26.1.)

3. Meet lesson - 1) New vocabulary presentation and practice - "Jobs - working responsibilities and working life" (SB p. 18/ celé)

G8AB/AJ/JAS/ týden 18.- 22.01. 2021

1. Meet lesson - 1) Listening to people talking about sports they do - SB p. 76/ ex. 1 - 3; 2) New grammar "Wish and if only + third conditional + mixed conditional" (SB p. 76 - 77)

2. Distance/ Self Study lesson - "Wish and if only + third conditional + mixed conditional" (WB p. 51/ celé)

3. Meet lesson - kontrola úkolu: "Wish and if only + third conditional + mixed conditional" (WB p. 51/ celé)

 

G8AB/AJ/JAS/ týden 18.- 22.01. 2021

1. Meet lesson - 1) Listening to people talking about sports they do - SB p. 76/ ex. 1 - 3; 2) New grammar "Wish and if only + third conditional + mixed conditional" (SB p. 76 - 77)

2. Distance/ Self Study lesson - "Wish and if only + third conditional + mixed conditional" (WB p. 51/ celé)

3. Meet lesson - kontrola úkolu: "Wish and if only + third conditional + mixed conditional" (WB p. 51/ celé)

 

G5A-B/AJ/JAS/ týden 18.- 22.01. 2021

1. Meet lesson - 1) Listening: Travel problems - SB p. 31/ ex. 6, 7; 2) Listening and use of English - WB p. 20/ ex. 2, p. 21/ ex. 3

2. Distance/ Self Study lesson - Revision units 1-2 (WB p. 19/ celé - mít připravené na pondělí)

3. Meet lesson - Speaking: Coversation about travel - p. 31/ ex. 4; 2) Developing speaking: Asking for information - SB p. 26/ ex. 1 -3

G5A-B/AJ/JAS/ týden 18.- 22.01. 2021

1. Meet lesson - 1) Listening: Travel problems - SB p. 31/ ex. 6, 7; 2) Listening and use of English - WB p. 20/ ex. 2, p. 21/ ex. 3

2. Distance/ Self Study lesson - Revision units 1-2 (WB p. 19/ celé - mít připravené na pondělí)

3. Meet lesson - Speaking: Coversation about travel - p. 31/ ex. 4; 2) Developing speaking: Asking for information - SB p. 26/ ex. 1 -3

G5A-B/KAJv/JAS/ týden 18.- 22.01. 2021

Coversation about travel - SB p. 31/ ex. 4 (napište si plné odpovědi na konverzační otázky do sešitu)

G5A-B/KAJv/JAS/ týden 18.- 22.01. 2021

Coversation about travel - SB p. 31/ ex. 4 (napište si plné odpovědi na konverzační otázky do sešitu)

G3/AJ/JAS - 18. 01. - 22. 01. 2021

1. Google Meet hodina: 1) New vocabulary presentation: History - verbs of discovery (SB p. 30/ ex. 1 - 4; 2) Reading: A Discovery of food - SB p. 31/ ex. 7-10

2. Distanční hodina: DÚ - 1) Opakování slovní zásoby: History - verbs of discovery (WB p. 25/ celé)

3. Google Meet hodina: 1) Kontrola úkolu: History - verbs of discovery (WB p. 25/ celé); 2) New grammar - Past simple regular + irregular affirmative( SB p. 32/ex. 1-4)

G4/AJ/JAS - 18. 01. - 22. 01. 2021

1. Google Meet hodina: 1) New vocabulary practice: Ambitions and life events (WB p. 65/celé); 2) New grammar presentation: Will/won't future (SB p. 88/ ex. 1-5)

2. Distanční hodina: DÚ - 1) Grammar practice (WB p. 66/ celé)

3. Google Meet hodina: 1) Konrola úkolu: Grammar practice (WB p. 66/ celé) , New grammar: will - questions and short answers (SB p. 89/ ex. 6-9)

G6/AJ/JAS - 18. 01. - 22. 01. 2021

1. Meet lesson - 1) Use of English - SB p. 83 (Gateway to exams units 5-6); 2) New vocabulary introduction "Jobs" - SB p. 84/ ex. 1-4
2. Distance/self study - Revision: Units 5-6 (WB p. 54 - 55/ celé)
3. Meet lesson - 1) Checking and correcting: Revision: Units 5-6 (WB p. 54 - 55/ celé)
 

G8A (JAS) 18.1. 2021

Odevzdání SWOT analýzy (viz učebna)

G1/AJ/JAS - 18. 01. - 22. 01. 2021

1. Google Meet hodina: 1) procvičování slovní zásoby "What day is it today? - Listening (T/F) and speaking" - SB p. 22/1-3; 2) Gramatika "Be - Wh- questions"- SB str. 23/ cv. 4,5

2. Distanční hodina: DÚ - 1) pracovní sešit str. 18/ cv. 1, 2, str. 19/cv. 4, 5, 6

3. Google Meet hodina: 1) Ústní kontrola úkolů z předchozích hodin: pracovní sešit str. pracovní sešit str. 18/ cv. 1, 2, str. 19/cv. 4, 5, 6; 2) Test - sloveso "be" - otázky a krátké odpovědi

G8AB/AJ/JAS/ týden 11.- 15.01. 2021

1. Meet lesson - vocabulary test "Healthy habits"

2. Distance/ Self Study lesson - preparation for the test grammar "Zero, first and second conditionals"

3. Meet lesson - grammar test "Zero, first and second conditionals"

 

G8AB/AJ/JAS/ týden 11.- 15.01. 2021

1. Meet lesson - vocabulary test "Healthy habits"

2. Distance/ Self Study lesson - preparation for the test grammar "Zero, first and second conditionals"

3. Meet lesson - grammar test "Zero, first and second conditionals"

 

G5A-B/AJ/JAS/ týden 11.- 15.01. 2021

1. Meet lesson - grammar test "Past simple, continuous and past perfect"
2. Distance/ Self Study lesson - preparation for the test grammar "Used to and would"
3. Meet lesson - grammar test "Used to and would"
 

G5A-B/AJ/JAS/ týden 11.- 15.01. 2021

1. Meet lesson - grammar test "Past simple, continuous and past perfect"
2. Distance/ Self Study lesson - preparation for the test grammar "Used to and would"
3. Meet lesson - grammar test "Used to and would"
 

G5A-B/KAJv/JAS/ týden 11.- 15.01. 2021

SB - p. 30/ Reading and speaking "My life in travel: Chris Hadfield"- ex. 1 - 5 (make notes for ex. 3 and 5 for the next week)

G5A-B/KAJv/JAS/ týden 11.- 15.01. 2021

SB - p. 30/ Reading and speaking "My life in travel: Chris Hadfield"- ex. 1 - 5 (make notes for ex. 3 and 5 for the next week)

G7/AJ/JAS - 11. 01. - 15. 01. 2021

1. Meet lesson - 1) Vocabulary test - "Do vs make" + Grammar test - "Present simple vs present continuous"

2. Distance/self study - writing "An informal email" (SB p. 15 / ex. 6)

3. Meet lesson - 1) Grammar test - "Present perfect simple vs present perfect continuous"

G6/AJ/JAS - 11. 01. - 15. 01. 2021

1. Meet lesson - 1) Dialogues "Making arrangements" (zbytek); 2) Grammar test - "Will vs going to", "Will, may, might"

2. Distance/self study - Writing a formal letter (SB p. 79/ ex. 6a, 6b)

3. Meet lesson - 1) Test - Zero and first conditionals

G4/AJ/JAS - 11. 01. - 15. 01. 2021

1. Google Meet hodina: 1) New vocabulary: Ambitions and life events; 2) Reading comprehension "Know your future"+ exercises (SB p. 86 - 87)
2. Distanční hodina: DÚ - 1) Opakování a příprava na kontrolní Test Unit 6 (Motivate! Revision 2 SB p. 82 - 84) 2) Pokračující - writing a letter "My TV/film hero" (Instrukce WB p. 61)
3. Google Meet hodina: 1) Test Unit 6 s poslechovým sub-testem
 

G3/AJ/JAS - 11. 01. - 15. 01. 2021

1. Google Meet hodina: 1) 2) Listening about people's feelings (WB p. 24/ ex. 2, 3); 2. Progress check 2 - SB p. 29/ celé + oprava a vyhodnocení

2. Distanční hodina: DÚ - 1) Opakování a příprava na kontrolní Test Unit 2 (Grammar guide SB p. 28, Vocabulary guide SB p. 27)

3. Google Meet hodina: 1) Test Unit 2 s poslechovým sub-testem

G1/AJ/JAS - 11. 01. - 15. 01. 2021

1. Google Meet hodina: 1) Gramatika - sloveso "be" - otázka a krátké odpovědi: učebnice str. 21/ cv. 4 - 6 + pracovní sešit: str 17/6 - listening

2. Distanční hodina: DÚ - 1) pracovní sešit str. 16/ cv. 1 - 4, str. 17/cv. 5

3. Google Meet hodina: 1) Ústní kontrola úkolů z předchozích hodin: pracovní sešit str. 16/ cv. 1 - 4, str. 17/cv. 5, 2) Test - sloveso "be" - otázky a krátké odpovědi

G5A-B/AJ/JAS/ týden 04.- 08.01. 2021

1. Meet lesson - New grammar - past habits and single actions in the past "Used to and would" (SB p. 24, 25/celé)

2. Distance/ Self Study lesson - WB p. 16/ ex.1-4 - practising grammar "Used to and would"

3. Meet lesson - 1) Checking WB p. 16/ ex.1-4 - practising grammar "Used to and would"; 2) Developing speaking "Asking for information" (SB p. 26/ celé)

G5A-B/AJ/JAS/ týden 04.- 08.01. 2021

1. Meet lesson - New grammar - past habits and single actions in the past "Used to and would" (SB p. 24, 25/celé)

2. Distance/ Self Study lesson - WB p. 16/ ex.1-4 - practising grammar "Used to and would"

3. Meet lesson - 1) Checking WB p. 16/ ex.1-4 - practising grammar "Used to and would"; 2) Developing speaking "Asking for information" (SB p. 26/ celé)

G5A-B/KAJv/JAS/ týden 04.- 08.01. 2021

SB - p. 23/ LIFE TASK - ex. 1,2 (the "yellow box") - každý odevzdá svou část prezentace, jak jsme se domluvili ve škole (nejlépe v audio formě do úkolu v učebně)

G5A-B/KAJv/JAS/ týden 04.- 08.01. 2021

SB - p. 23/ LIFE TASK - ex. 1,2 (the "yellow box") - každý odevzdá svou část prezentace, jak jsme se domluvili ve škole (nejlépe v audio formě do úkolu v učebně)

G8AB/AJ/JAS/ týden 4.- 8.01. 2021

1. Meet lesson - Vocabulary practice "Healty habits" (WB p. 46/ ex. 1-5 + ex. 5), Developing vocabulary "Idioms connected with health and illness" (SB p. 73/ex. 1-3)

2. Distance/ Self Study lesson - Reading comprehension "Healthy habits" (SB p. 71/ celé)

3. Meet lesson - Kontrola úkolů, Conditionals (SB p. 72/ celé)

G8AB/AJ/JAS/ týden 4.- 8.01. 2021

1. Meet lesson - Vocabulary practice "Healty habits" (WB p. 46/ ex. 1-5 + ex. 5), Developing vocabulary "Idioms connected with health and illness" (SB p. 73/ex. 1-3)

2. Distance/ Self Study lesson - Reading comprehension "Healthy habits" (SB p. 71/ celé)

3. Meet lesson - Kontrola úkolů, Conditionals (SB p. 72/ celé)

G7/AJ/JAS/ týden 04. 01. - 08. 01. 2021

1. Meet lesson - 1) Watchin and listening activities "Life skills - Managing study time" (SB p.11/ ex. 6, 7)

2. Distance/self study - 1) Developing writing "An informal email" (SB p. 15 / ex. 1-5)

3. Meet lesson - 1) Developing speaking "Giving personal information" (SB p. 14/ celé)

G6/AJ/JAS/ týden 04. 01. - 08.01. 2021

1. Meet lesson - 1) Developing speaking "Making arrangements" (SB p. 78/celé)

2. Distance/self study - Writing a formal letter (SB p. 79/ ex. 1-5)

3. Meet lesson - 1) Kontrola - Writing a formal letter (SB p. 79/ ex. 1-5); making arrangements - more practice (WB p. 52/ celé)

G4/AJ/JAS/ týden 04. 01. - 08. 01. 2021

1. Meet lesson - 1) Progress check 6 (SB p.81/ celé) + kontrola a hodnocení

2. Distance/self study - Grammar exercises (WB p. 119/ celé)

3. Meet lesson - 1) Kontrola úkolu (WB p. 119/celé); 2) Writing a letter "My TV/film hero" - preparation exercises (WB p. 60/celé)

G3/AJ/JAS/ týden 04. 01. - 08.01. 2021

1. Meet lesson - 1) Revision UNIT 2 (WB on p. 23/ex. 1-4), Grammar (WB p.111/ex.1-5)

2. Distance/self study - Reading comprehension "The Duke of Edinburgh's Award" (WB p.22/ ex. 1, 2, 3 + p. 24/ex. 1)

3. Meet lesson - 1) Reading comprehension "The Duke of Edinburgh's Award" (WB p.22/ ex. 1, 2, 3 + p. 24/ex.1); 2) Listening about people's feelings (WB p. 24/ ex. 2, 3)

G1/AJ/JAS - 04. 01. - 08. 01. 2021

1. Google Meet hodina: 1) Gramatika - zájmena přivlastňovací a osobní: učebnice str. 18/cv. 3,4,5; 2) Přivlastňování pomocí 's, s' str. 19/cv. 6-7

2. Distanční hodina: DÚ - 1) pracovní sešit str. 14/ cv. 1, 2, 3

3. Google Meet hodina: 1) Ústní kontrola úkolů z předchozích hodin: pracovní sešit str. 14/ cv. 1, 2, 3; 2) pracovní sešit str. 15/cv. 4 - 6; 3) Days of the week - dny v týdnu (písnička)

POZOR! Středeční online hodina se z důvodů mé nepřítomnosti přesouvá na pátek 3. hodinu (pátek 08. 01. 2021 od 10:00)

G4/AJ/JAS/ týden 14. 12. - 18.12. 2020

1. Meet lesson - 1) Vocabulary practice "Health problems" (WB p.58/ celé) New grammar practice "Should, shouldn't, must, mustn't" (WB p. 58/ celé)
2. Distance/self study - Grammar build-up - use of English "Peter Pan" (WB p. 64/ 1)
3. Meet lesson - 1) Kontrola (WB p. 64/ 1) + listening (WB p.64/2) ; 2) Christmas activities and carols
 

G3/AJ/JAS/ týden 14. 12. - 18.12. 2020

1. Meet lesson - 1) Reading comprehension "Live with the tribe" (SB p.24-25/ ex. 6, 7, 8; 2) New grammar presentation "Present simple vs present continuous" (SB p. 25/ ex. 9-12)

2. Distance/self study - New grammar practice "Present simple vs present continuous" (WB p. 19/ celé)

3. Meet lesson - 1) Kontrola "Present simple vs present continuous" (WB p. 19/ celé); 2) Christmas activities and carols

G6/AJ/JAS/ týden 14. 12. - 18.12. 2020

1. Meet lesson - 1) New grammar practice "Zero and First conditionals" (SB p. 76/ ex.3,4, SB p. 77/celé)

2. Distance/self study - New grammar practice "Zero and First conditionals" (WB p. 51/ celé)

3. Meet lesson - 1) New grammar practice "Zero and First conditionals" (WB p. 51/ celé) ; 2) Christmas activities and carols

G7/AJ/JAS/ týden 14. 12. - 18.12. 2020

1. Meet lesson - 1) New grammar practice "Gerunds and infinitives" (SB p. 12/13 ex. 1- 5b)

2. Distance/self study - reading comprehension "Life skills - Managing study time" (SB p. 10 -11/ ex. 1a, 3, 4)

3. Meet lesson - 1) kontrola úkolu SB p. 10 -11/ ex. 1a, 3, 4; 2) speaking and listening activities "Life skills - Managing study time" (SB p. 10-11/ ex. 1b, 2, 5, 6, 7)

G5A-B/KAJv/JAS/ týden 7.- 11.12. 2020

SB - p. 23/ LIFE TASK - ex. 1,2 (the "yellow box") - In small groups plan and make a presentation about responsible tourism in the area that you chose (presentation will be given the following week)

G5A-B/KAJv/JAS/ týden 7.- 11.12. 2020

SB - p. 23/ LIFE TASK - ex. 1,2 (the "yellow box") - In small groups plan and make a presentation about responsible tourism in the area that you chose (presentation will be given the following week)

G5A-B/AJ/JAS/ týden 7.- 11.12. 2020

1. Meet lesson - "How to be a responsible tourist" SB p. 22, 23 completely, exercises and speaking where we learn about how to reduce the impact of tourism.

2. Distance/ Self Study lesson - WB p. 15/ ex.1, 2, 5 - practising Phrasal verbs connected with travel (prepare for the next meet lesson)

3. Meet lesson - 1) Checking WB p. 15; 2) WB p. 15/ ex. 3 and 4 - listening practice about travelling to work in Medellin, Colombia

G5A-B/AJ/JAS/ týden 7.- 11.12. 2020

1. Meet lesson - "How to be a responsible tourist" SB p. 22, 23 completely, exercises and speaking where we learn about how to reduce the impact of tourism.

2. Distance/ Self Study lesson - WB p. 15/ ex.1, 2, 5 - practising Phrasal verbs connected with travel (prepare for the next meet lesson)

3. Meet lesson - 1) Checking WB p. 15; 2) WB p. 15/ ex. 3 and 4 - listening practice about travelling to work in Medellin, Colombia

G1/AJ/JAS - 7. - 11. 12.2020

1. Google Meet hodina: 1) Vyhodnocení Testu Unit 1; 2) Procvičování gramatiky: zápor slovesa být + stažené tvary - učebnice str. 17 - dokončení, pracovní sešit str. 13/ 4,5,6 (poslechové cv.)

2. Distanční hodina: DÚ - 1) pracovní sešit str. 13/ 7 "Writing" - psaní emailu, kde se představíte (Napište krátký email přímo do pracovního sešitu nebo pokud vám nebude stačit místo do gramatiky, kde se krátce představíte, napíšete o sobě, odkud jste, představíte dva přátele, uvedete něco, co máte rádi - oblíbená hudební skupina, zpěvák, kniha, atp.). Budete mít připraveno ke kontrole na pondělí 14.12.

3. Google Meet hodina: 1) Ústní kontrola úkolů z předchozích hodin 2) Představení nové slovní zásoby "Family members"

G5A-B/AJ/JAS/ týden 30.11. - 05.12. 2020

1. Meet lesson - 1) rozšíření slovní zásoby "Phrasal verbs connected with travel" - SB p.21/ ex. 1-4, Being a responsible tourist - key concepts (SB p.22/ ex.1)

2. Distance/ Self Study lesson - čtení s porozuměním "How to be a responsible tourist" SB p. 22, 23/ ex. 2 -4 (mít ke kontrole na hodinu v pondělí 07.12. 2020)

3. Meet lesson - 1) test na slovní zásobu "Transport and travel + accomodation" 2) oprava a vyhodnocení testu

G5A-B/AJ/JAS/ týden 30.11. - 05.12. 2020

1. Meet lesson - 1) rozšíření slovní zásoby "Phrasal verbs connected with travel" - SB p.21/ ex. 1-4, Being a responsible tourist - key concepts (SB p.22/ ex.1)

2. Distance/ Self Study lesson - čtení s porozuměním "How to be a responsible tourist" SB p. 22, 23/ ex. 2 -4 (mít ke kontrole na hodinu v pondělí 07.12. 2020)

3. Meet lesson - 1) test na slovní zásobu "Transport and travel + accomodation" 2) oprava a vyhodnocení testu

G5A-B/KAJv/JAS/ týden 30. 11. - 05.12. 2020

"My dream holiday" - 2nd stage: nahrát jako audio do úkolu v učebně dle zadání (SB p. 27/ ex.7 "Practice makes perfect"), pozn. zadání je na psaný projev "writing", který si můžete napsat, ale pak ho musíte přečíst a nahrát jako audio soubor

G5A-B/KAJv/JAS/ týden 30. 11. - 05.12. 2020

"My dream holiday" - 2nd stage: nahrát jako audio do úkolu v učebně dle zadání (SB p. 27/ ex.7 "Practice makes perfect"), pozn. zadání je na psaný projev "writing", který si můžete napsat, ale pak ho musíte přečíst a nahrát jako audio soubor

G7/AJ/JAS/ týden 30. 11. - 05.12. 2020

1. Meet lesson - 1) procvičování slovní zásoby "Do vs make" (WB p. 7/ ex. 1, 2, 5 - najdete v učebně v materiálech); 2) Poslech s porozuměním "Podcast about exam" (WB p. 7/ ex. 3,4 - najdete v učebně v materiálech)
2. Distance/self study - procvičování gramatiky "Present simple vs continuous" + "Present perfect simple vs continuous" (WB p. 6/ celé - najdete v učebně v materiálech)
3. Meet lesson - 1) kontrola úkolu WB p. 6/ celé; 2) Test - slovní zásoba "Studying at university"

G6/AJ/JAS/ týden 30. 11. - 05.12. 2020

1. Meet lesson - 1) 1) Kontrola SB p. 75/ reading "SOS Australia"/ ex. 3-5; 2) Procvičování gramatiky "Be going to vs will" + "Will, may, might" - WB p. 48/ celé

2. Distance/ Self Study lesson - rozšíření slovní zásoby "Different uses of get" SB p. 73/ ex. 1-3 - mít připravené na pátek 05.12. 2020

3. Meet lesson - kontrola slovní zásoby "Different uses of get" SB p. 73/ ex. 1-3; 2) Test - slovní zásoba "Geographical features and environment"

G4/AJ/JAS - 30. 11. - 05. 12. 2020

1. Meet lesson - 1) Gramatika- procvičování "Be going to" WB p./ 56, 57 (celé)

2. Distance/ Self Study lesson - WB p. 62/ ex. 1-3 - čtení s porozuměním Britain's guide dogs, mít připravené na příští hodinu - čtvrtek 04.12. 2020

3. Meet lesson - 1) kontrola WB p. 62/ ex. 1-3; 2) Vocabulary test "Jobs"

G3/AJ/JAS - 30. 11. - 05. 12. 2020

1. Meet lesson - 1) Gramatika- procvičování "Present continuous" WB p. 16/ celé, 2) Gramatika - výklad "Present continuous for future arrangements" SB 21/ 8-10

2. Distance/ Self Study lesson - WB p. 17/ ex. 7-9 - procvičování gramatiky, mít připravené na příští hodinu - čtvrtek 4.12.

3. Meet lesson - 1) kontrola WB p. 17/ ex. 7-9; 2) Vocabulary test "Survival skills"

G5A-B/KAJv/JAS/ týden 23.- 27.11. 2020

"My dream holiday" - 1st stage: study SB p. 27/ ex. 2-6 (ex.2, 3, 4 -reading "My dream holiday" + ex. 5 - rewriting sentences, ex. - 6 making notes) - fáze přípravy na audio úkol příští týden

G5A-B/KAJv/JAS/ týden 23.- 27.11. 2020

"My dream holiday" - 1st stage: study SB p. 27/ ex. 2-6 (ex.2, 3, 4 -reading "My dream holiday" + ex. 5 - rewriting sentences, ex. - 6 making notes) - fáze přípravy na audio úkol příští týden

G5A-B/AJ/JAS/ týden 23.- 27.11. 2020

1. Meet lesson - 1) kontrola úkolu WB p. 12 - celé; 2) New grammar "Past simple/ continuous and past perfect" - SB p. 20

2. Distance/ Self Study lesson - WB p. 14 - celé (mít ke kontrole na příští hodinu 26.11.)

3. Meet lesson - 1) kontrola úkolu WB p. 14 - celé; 2) Developing vocabulary "Phrasal verbs connected with travel" - SB p.21/ ex. 1-4

G5A-B/AJ/JAS/ týden 23.- 27.11. 2020

1. Meet lesson - 1) kontrola úkolu WB p. 12 - celé; 2) New grammar "Past simple/ continuous and past perfect" - SB p. 20

2. Distance/ Self Study lesson - WB p. 14 - celé (mít ke kontrole na příští hodinu 26.11.)

3. Meet lesson - 1) kontrola úkolu WB p. 14 - celé; 2) Developing vocabulary "Phrasal verbs connected with travel" - SB p.21/ ex. 1-4

G3/AJ/JAS - 23. - 27. 11. 2020

1. Meet lesson - 1) Kontrola - Reading "Survive in the wild" (SB - p. 19/ex.9,10) 2) New grammar "Present continuous" SB p. 20/ ex. 1-7

2. Distance/ Self Study lesson - WB p. 15/ celé - opakování slovní zásoby, mít připravené na příští hodinu - pátek 27.11.)

3.  Meet lesson - 1) kontrola WB p. 15/ celé; 2) Vocabulary plus - WB p. 99, 100 - celé

G7/AJ/JAS/ týden 23.- 27.11. 2020

1. Meet lesson - 1) kontrola úkolu "Study helpline" (WB p. 4 - celé - najdete v učebně v materiálech), 2) New grammar "Present perfect simple and continuous" (SB p. 8-9/ ex. 6a - 8)
2. Distance/self study - reading "Choosing a university" (WB p. 5 - celé - najdete v učebně v materiálech)
3. Meet lesson - 1) kontrola úkolu reading "Choosing a university" (WB p. 5 - celé), 2) Developing vocabulary "do and make" ( SB p. 9)
 

G6A/AJ/JAS/ týden 23.- 27.11. 2020

1. Meet lesson - 1) Kontrola: Vocabulary "Living planet (WB p. 46/ celé), 2) Will, may, might - SB p. 73/ex. 8 - 10

2. Distance/ Self Study lesson - Reading "Text about carbon footprint" (SB p. 74/ "The Australia quiz" ex. 1, 2) - mít připraveno na páteční hodinu

3. Meet lesson - 1) Kontrola SB p. 74/ex. 1-2; 2) SB p. 75/ reading "SOS Australia" ex. 3-5

G4/AJ/JAS - 23. 11. - 27. 11. 2020

1. Meet lesson - 1) Kontrola: WB p. 55 - celé (vocabulary practice) 2) Listening "Heroes": SB p. 73/ ex. 12-16
 
2. Distance/ Self Study lesson - Reading "The police" (SB p. 75/ přečíst si článek, možno i se slovníkem, vypracovat související cv. 7 a 8 a mít ke kontrole na čtvrtek) 
 
3. Meet lesson - 1) Kontrola, popř. hodnocení výsledků probraného učiva a zadaných úkolů (SB p. 75/ ex. 7, 9) 2) New grammar "Be going to" (SB p. 72/ ex. 1-6)

G1/AJ/JAS - 23. 11. - 27. 11. 2020

1. Google Meet hodina: 1) Úvod do nové lekce Unit 2: Téma "Friends and family" - Where are you from? ("Countries and their capitals") učebnice str. 16/ cv. 1-4 ( státy, hlavní města, slovíčka a poslech s porozuměním)
2. Distanční hodina: DÚ - 1) pracovní sešit str. 12 - celé
3. Google Meet hodina: 1) Ústní kontrola úkolů z předchozích hodin 2) Sloveso "být - kladné věty oznamovací" - učebnice str. 17/ cv. 5a-6b
 

G8A-B/AJ/JAS/ týden 23.- 24.11. 2020

1. Meet lesson (úterý 24.11.) - 1) Kontrola:  WB "Phrasal verbs connected with money" p. 41 - celé, 2) Listening p. 63/ ex. 1-5

G8A-B/AJ/JAS/ týden 23.- 24.11. 2020

1. Meet lesson (úterý 24.11.) - 1) Kontrola:  WB "Phrasal verbs connected with money" p. 41 - celé, 2) Listening p. 63/ ex. 1-5

G8AB/AJ/JAS/ týden 18.- 20.11. 2020

1. Meet lesson - Kontrola: Modal verbs of obligation, prohibiton and advice - present (WB p. 40 - celé) + Modal verbs of obligation, prohibition, advice - past (SB p.61/6-8b)

2. Distance/ Self Study lesson - WB "Phrasal verbs connected with money" p. 41 - celé

 

G8AB/AJ/JAS/ týden 18.- 20.11. 2020

1. Meet lesson - Kontrola: Modal verbs of obligation, prohibiton and advice - present (WB p. 40 - celé) + Modal verbs of obligation, prohibition, advice - past (SB p.61/6-8b)

2. Distance/ Self Study lesson - WB "Phrasal verbs connected with money" p. 41 - celé

 

G7/AJ/JAS/ týden 18.- 20.11. 2020

1. Meet lesson - kontrola úkolu "Student Chat Room" (SB p. 7 - celé), New grammar "Present simple vs continuous, present habits" (SB p. 8/ 1-5)

2. Distance/ Self Study lesson - vocabulary "Study helpline" (WB p. 4 - celé - najdete v učebně v materiálech) - mít připraveno na příští hodinu

G6A/AJ/JAS/ týden 18.- 20.11. 2020

1. Meet lesson - New grammar presentation "Be going to vs will" + "Will, may, might" (SB p. 72 - celé)

 

2. Distance/ Self Study lesson - Vocabulary "Living planet (WB p. 46/ celé - mít připraveno na úterní hodinu příští týden 24.11.)

G5A-B/AJ/JAS/ týden 18.- 20.11. 2020

1. Meet lesson - Group work - SB p. 18/ex.8 - in groups of 3 prepare plans for the perfect weekend away and describe it to the rest of the class, "Notes from a Small Island" (SB p. 19/ ex. 1- včetně ex. 6) - kontrola odpovědí

2. Distance/ Self Study lesson - WB p. 12 - celé (mít ke kontrole na příští hodinu 23.11.)

G5A-B/AJ/JAS/ týden 18.- 20.11. 2020

1. Meet lesson - Group work - SB p. 18/ex.8 - in groups of 3 prepare plans for the perfect weekend away and describe it to the rest of the class, "Notes from a Small Island" (SB p. 19/ ex. 1- včetně ex. 6) - kontrola odpovědí

2. Distance/ Self Study lesson - WB p. 12 - celé (mít ke kontrole na příští hodinu 23.11.)

G4/AJ/JAS - 18. - 20. 11. 2020

1. Meet lesson - New vocabulary "Jobs" (SB p. 70), definitions and guessing, New vocabulary Places of work (SB p. 104/ex. 1-5)

2. Distance/ Self Study lesson - WB p. 55 - celé (vocabulary practice)

G3/AJ/JAS - 18. - 20. 11. 2020

1. Meet lesson - 1) New vocabulary "Adventure" - introduction + practice(SB p. 18 - celé), Discussion: What do you need to survive? 5 things that you think are neccessary to survive in the wild. Video "SURVIVAL - THE TRUE SURVIVALKIT (what you REALLY need to stay alive)"
2. Distance/ Self Study lesson - Reading "Survive in the wild" (SB - p. 19/ex.9,10 - mít připravené na příští hodinu - úterý 24.11.)
 

G1/AJ/JAS - 18. - 20. 11. 2020

1. Google Meet hodina: Ústní kontrola úkolů z předchozích hodin, opakování látky na kontrolní TEST 1 2. Distanční hodina - samostatné opakování na TEST 1 - časování slovesa "be", osobní zájmena, pozdravy, představování, čísla 1-100, telefonní čísla, početní operace, hláskování, there is/are, slovní zásoba: pokyny (slovesa jako read, listen, go, stand up, apod.), objekty a věci ve třídě (židle, lavice, stůl, okno, apod.)

G8AB/AJ/JAS/ týden 9.- 13.11. 2020

1. Meet lesson - Kontrola: reading "Text 1 and Text 2" (SB p. 59/ ex. 1-4 + ex. 5), Listening SB p. 58/5
2. Distance/ Self Study lesson - Modal verbs of obligation, prohibiton and advice - present (WB p. 40 - celé)
3. Meet lesson - Kontrola úkolů, Phrasal verbs connected with money (SB p. 61/1-3)
 

G8AB/AJ/JAS/ týden 9.- 13.11. 2020

1. Meet lesson - Kontrola: reading "Text 1 and Text 2" (SB p. 59/ ex. 1-4 + ex. 5), Listening SB p. 58/5

2. Distance/ Self Study lesson - Modal verbs of obligation, prohibiton and advice - present (WB p. 40 - celé)

3. Meet lesson - Kontrola úkolů, Phrasal verbs connected with money (SB p. 61/1-3)

G6A/AJ/JAS/ týden 9.- 13.11. 2020

1. Meet lesson - "Living Planet" - new topic and vocabulary introduction (SB p. 70 - all except ex. 6), zadání úkolu Self Study lessson
2. Distance/ Self Study lesson - Reading "Text about carbon footprint" (SB p. 71/ ex. 1- včetně ex. 6) - mít připraveno na úterní hodinu příští týden
3. Meet lesson - 1) SB p. 70/ex.6 - příprava a prezentace odpovědí na otázky, diskuze o ekologii a recyklování 2) WB p. 46 - celé
 

G5A-B/KAJv/JAS/ týden 9.- 13.11. 2020

"English imitation lesson 1" - this week you are going to follow the video from materials again and this time you are going to record yourselves and download the audio files into the classroom (Úkol "English imitation lesson 1)

G5A-B/KAJv/JAS/ týden 9.- 13.11. 2020

"English imitation lesson 1" - this week you are going to follow the video from materials again and this time you are going to record yourselves and download the audio files into the classroom (Úkol "English imitation lesson 1)

G5A-B/AJ/JAS/ týden 9.- 13.11. 2020

1. Meet lesson - "Travelogue" - new topic and vocabulary introduction (SB p. 18 - all except ex. 8), zadání úkolu Self Study lessson
2. Distance/ Self Study lesson - Reading "Notes from a Small Island" (SB p. 19/ ex. 1- včetně ex. 6) - mít připraveno na pondělní hodinu příští týden
3. Meet lesson - Group work - SB p. 18/ex.8 - in groups of 3 prepare plans for the perfect weekend away and describe it to the rest of the class (bude-li nutno zřídím speciální učebny po 3)
 

G5A-B/AJ/JAS/ týden 9.- 13.11. 2020

1. Meet lesson - "Travelogue" - new topic and vocabulary introduction (SB p. 18 - all except ex. 8), zadání úkolu Self Study lessson

2. Distance/ Self Study lesson - Reading "Notes from a Small Island" (SB p. 19/ ex. 1- včetně ex. 6) - mít připraveno na pondělní hodinu příští týden

3. Meet lesson - Group work - SB p. 18/ex.8 - in groups of 3 prepare plans for the perfect weekend away and describe it to the rest of the class (bude-li nutno zřídím speciální učebny po 3)

G4/AJ/JAS - 9. - 13. 11. 2020

1. Meet lesson - Test UNIT 5 + poslechový subtest (cca 45-55 min v google učebně - zapnuté kamery), prosím o časné přihlášení 5 min před začátkem (zadání)


2. Distance/ Self Study lesson - Reading "World Water Day" (SB p. 71/přečíst si článek, možno i se slovníkem, vypracovat související cv. 6 - 9 a mít ke kontrole na čtvrtek) 


3. Meet lesson - 1) Kontrola, popř. hodnocení výsledků probraného učiva a zadaných úkolů (SB p. 71/ ex. 6-9) 2) New vocabulary "Jobs" (SB p. 70)
 

G3/AJ/JAS - 9. - 13. 11. 2020

1. Meet lesson - 1) Progres check 1 (SB p. 17 - celé) - vypracování a vyhodnocení 

2. Distance/ Self Study lesson - Opakování látky na Test Unit 1 (SB - Vocabulary guide p. 15, Grammar guide p. 16)


3. Meet lesson - 1) Online Test Unit 1 + poslechový subtest Unit 1 (cca 45-55 min)  v google učebně - zapnuté kamery

G1/AJ/JAS - 9. - 13. 11. 2020

1. Google Meet hodina: 1) Kontrola úkolů: učebnice str. 13/ 4, 5 a, b 2) Ústní prezentování úkolu "Povídání o svém jméně"3) Zadání DÚ - Revision 1 (popř. vypracování poslechového cv.  str. 14/1,2 a,b

2. Distanční hodina/ DÚ - 1) Revision 1 - učebnice str. 14/3-5, pracovní sešit 2) Progress check str. 10 až 11 (celé)

3. Google Meet hodina: Ústní kontrola úkolů z předchozích hodin, opakování látky na kontrolní TEST 1

G8A-B/AJ/JAS/ týden 2.- 6.11. 2020

1. Meet lesson - New vocabulary presentetion "Buying and selling + Money and banking" (Gateway B2:SB p. 58)

2. Distance/ Self Study lesson - reading "Text 1 and Text 2" (SB p. 59/ ex. 1-4, will be checked on Friday's meet lesson)

3. Meet lesson - 1) checking SB p. 59/ ex. 1-4 + 5; 2) New grammar presentation: Modal verbs of obligation, prohibiton and advice - present (SB p. 60)

G8A-B/AJ/JAS/ týden 2.- 6.11. 2020

1. Meet lesson - New vocabulary presentetion "Buying and selling + Money and banking" (Gateway B2:SB p. 58)

2. Distance/ Self Study lesson - reading "Text 1 and Text 2" (SB p. 59/ ex. 1-4, will be checked on Friday's meet lesson)

3. Meet lesson - 1) checking SB p. 59/ ex. 1-4 + 5; 2) New grammar presentation: Modal verbs of obligation, prohibiton and advice - present (SB p. 60)

G7/AJ/JAS/ týden 2.- 6.11. 2020

1. Meet lesson - New vocabulary presentetion "Studying and life at university"(new Gateway B2:SB p. 6)

2. Distance/ Self Study lesson - opakování samostudiem na Test Unit 10

3. Meet lesson - Meet lesson - Test Unit 10 (cca 45 min online v google učebně)

G6/AJ/JAS/ týden 2.- 6.11. 2020

1. Meet lesson - Grammar and vocabulary revision Unit 5 (vypracování, kontrola, vyhodnocení)

2. Distance/ Self Study lesson - opakování na páteční Test Unit 5

3. Meet lesson - Test Unit 5 (cca 45 min online v google učebně)

G3/AJ/JAS - 2. - 6. 11. 2020

1. Meet lesson - 1) reading and speaking "Music the 1960" (SB p. 15) + související cv. (WB p. 95/ CLIL activities: Music ex.1,2) 2) + Grammar build up (WB p.14)

2. Distance/ Self Study lesson - Writing a review: psaní krátké jednoduché recenze v anglickém jazyce (dle instrukcí SB/p. 14, odevzdat do úkolu v učebně do neděle 8.11.)

3. Meet lesson - 1) Culture: reading and speaking "From Hollywood to Bollywood" (WB p. 12/ ex. 1-3) 2) Listening "Talking about TV programmes" (WB p. 14/ ex. 2,3)

G5A-B/AJ/JAS/ týden 2.- 6.11. 2020

1. Meet lesson - kontrola úkolů a příprava na Unit 1 test: Grammar in context (WB p. 8/ ex. 1-7 zadáno již z minulého týdne, mělo by být hotové + WB p. 11/ Revision: Unit 1 - celá stránka.) SB Grammar Revision on p. 17 - celé

2. Distance/ Self Study lesson - opakování na test Unit 1 samostudiem (SB - p. 16,17- co nestihneme v pondělí)

3. Meet lesson - Test Unit 1 (psaní testu online v google učebně cca 45 min)

G5A-B/AJ/JAS/ týden 2.- 6.11. 2020

1. Meet lesson - kontrola úkolů a příprava na Unit 1 test: Grammar in context (WB p. 8/ ex. 1-7 zadáno již z minulého týdne, mělo by být hotové + WB p. 11/ Revision: Unit 1 - celá stránka.) SB Grammar Revision on p. 17 - celé

2. Distance/ Self Study lesson - opakování na test Unit 1 samostudiem (SB - p. 16,17- co nestihneme v pondělí)

3. Meet lesson - Test Unit 1 (psaní testu online v google učebně cca 45 min)

G1/AJ/JAS - 2. - 6. 10.2020

1. Google Meet hodina: 1) Čtení a poslech na téma "English names, their short forms and nicknames" (Anglická jména, jejich domácké formy a přezdívky) - učebnice str. 12/1-3, zadání DÚ

2. Distanční hodina/ DÚ - napsat krátké povídání o svém jméně dle vzoru v učebnici str. 12/3 (bude zadáno a vysvětleno v pondělí), odevzdat do úkolu v učebně do pátku 6.11.

3. Google Meet hodina: 1) Vyjadřování početních operací v AJ s procvičováním (+, -, :, x) - učebnice str. 13/ 1-6; 2) There is/are "What's in the picture" - učebnice str. 11/10 a,b,c

G4/AJ/JAS - 2. - 6. 11. 2020

1. Meet lesson - Revision UNIT 5 (WB p. 53/ 1-4) + Extension (WB p. 54/1-3)
2. Distance/ Self Study lesson - Reading "Maths: Matric and imperial" (SB p. 67/přečíst si článek, možno i se slovníkem, o metrickém a imperiálním systému měrných jednotek, vypracovat související cv. v WB p. 97/ 1,2 a mít ke kontrole na čtvrtek) 
3. Meet lesson - Kontrola, popř. hodnocení výsledků probraného učiva a zadaných úkolů (WB p. 97/ ex. 1,2) + Progress check (SB p.69 - celé)
 

G8A - třídnická hodina

Dobrý den,

zvu vás dnes do Google učebny G8A na třídnickou hodinu od 12:50.

 

 

G8A-B/AJ/JAS/ týden 19.- 23.10. 2020

1. Meet lesson -  Revision Unit 3-4 (WB p. 36 - 37)

2. Distance/ Self Study lesson - individuální příprava na kontrolní test Unit 4

3. Meet lesson - Unit Test 4 

G8A-B/AJ/JAS/ týden 19.- 23.10. 2020

1. Meet lesson -  Revision Unit 3-4 (WB p. 36 - 37)

2. Distance/ Self Study lesson - individuální příprava na kontrolní test Unit 4

3. Meet lesson - Unit Test 4 

G7/AJ/JAS/ týden 19.- 23.10. 2020

1. Meet lesson - Vysvětlení nové látky "Grammar: Modal verbs of speculation and deduction - present and past" (p. 113 - celé)

2. Distance/ Self Study lesson - Revision Unit 10: Vocabulary and Grammar (SB p. 133 - celé)

3. Meet lesson - Rivison Units 9-10 (WB p. 90 - celé) + kontola Revision Unit 10: Vocabulary and Grammar (SB p. 133 - celé)

G6/AJ/JAS/ týden 19.- 23.10. 2020

1. Meet lesson -  Předvedení rozhovorů ve dvojicích "Negotiating - a free activity that you will do together"

2. Distance/ Self Study lesson - Writing "Description of a TV programme" (WB p. 45/ ex. 1-4 -vypracovat a mít ke kontrole na pátek, WB p. 45/ cv. 5 - vypracovat a nahrát ofocenou stránku s cv. 5 do úkolu v učebně do neděle 25. 10. 2020, nebo je možné nahrát slohovku zvlášť ve formátu dokument word nebo PDF)

3. Meet lesson - Kontrola, popř. hodnocení výsledků probraného učiva a zadaných úkolů (WB p. 45/1-4)

 

G3/AJ/JAS - 19. - 23. 10. 2020

1. Meet lesson -  Procvičování slovní zásoby "TV programmes" (WB p. 8/ 1-4) + vysvětlení gramatiky "Frekvenční příslovce" (SB p. 13/ ex.8-10)

2. Distance/ Self Study lesson - Procvičování Vocabulary (WB p. 9/ ex. 1-5 - vypracovat a mít ke kontrole na čtvrtek)

3. Meet lesson - Kontrola, popř. hodnocení výsledků probraného učiva a zadaných úkolů (WB p. 9/ ex. 1-5) + Writing "What's your favourite TV programme" - úvod do psaní krátké jednoduché recenze v anglickém jazyce SB/p. 14

 

G1/AJ/JAS - 19. - 23. 10.2020

1. Google Meet hodina: 1) Procvičování hláskování - abeceda, rozdělení písmen do skupin podle výslovnosti 2)  Procvičování "spellingu" (hláskování) slovíček a vlastních jmen 3) Opakování množného čísla (Pracovní sešit str. 8/1-4)

2. Distanční hodina/ DÚ - Čísla a abeceda - do úkolu prosím nahrajte dva audio soubory, kde za 1) napočítáte anglicky nahlas od 0-20, kdo zvládne může i do 100
2) odříkáte nebo zazpíváte abecedu anglicky a nakonec vyhláskujete své jméno (Pozn. Bude nejlepší nahrát úkoly na telefonu a pak je uložit rovnou do učebny, nebo můžete propojit telefon s počítačem a uložit následně do učebny.)

3. Google Meet hodina: 1) Diktát telefonních čísel na známky 2) Spelling (hláskování) jmen slavných osobností na známky 3) Vyhodnocení

G4/AJ/JAS - 19. - 23. 10. 2020

1. Meet lesson -  Procvičování some/any/a lot of/much (WB p. 49/ 1-6)

2. Distance/ Self Study lesson - Procvičování Vocabulary "Computer technology" (WB p. 48/ ex. 1-4 vypracovat a mít ke kontrole na čtvrtek)

3. Meet lesson - Kontrola, popř. hodnocení výsledků probraného učiva a zadaných úkolů (WB p. 48/ ex. 1-4) + Culture "Collecting" - reading and listening WB p. 52

G5A-B/AJ/JAS/ týden 19.- 23.10. 2020

1. Meet lesson -  Vysvětlení zadání na daný týden: State and action verbs - listening, grammar in context (SB p. 13/ex.3-6)

2. Distance/ Self Study lesson - Grammar in context (WB p. 8/ ex. 1-7 zadáno již z minulého týdne, mělo by být hotové + WB p. 11/ Revision: Unit 1 - celá stránka. Úkoly budou zkontrolovány v týdnu po prázdninách)

3. Meet lesson - Test: present simple and continuous + stative and action verbs (z důvodu výpadku školní sítě v minulém týdnu přesunuto na tento termín)

G5A-B/AJ/JAS/ týden 19.- 23.10. 2020

1. Meet lesson -  Vysvětlení zadání na daný týden: State and action verbs - listening, grammar in context (SB p. 13/ex.3-6)

2. Distance/ Self Study lesson - Grammar in context (WB p. 8/ ex. 1-7 zadáno již z minulého týdne, mělo by být hotové + WB p. 11/ Revision: Unit 1 - celá stránka. Úkoly budou zkontrolovány v týdnu po prázdninách)

3. Meet lesson - Test: present simple and continuous + stative and action verbs (z důvodu výpadku školní sítě v minulém týdnu přesunuto na tento termín)

G5A-B/KAJv/JAS/ týden 19.- 23.10. 2020

Giving personal information - answering questions (audio úkol)

Odpovězte na následujících pět otázek a odpověi nahrajte do úkolu jako audio soubor. Ujistěte se, že každá odpověď obsahuje alespoň 50 slov:
1. Do you like the place where you live (home, home town, region)? Why/ Why not?
2. How do you spend your time between online lessons and after them? Do you go out? Do you hang out with your friends/ classmates? Where do you meet?
3. Are you afraid of Covid-19? Do you know anybody who has been tested positive for Covid-19? What can you do to avoid being infected?
4. Has your daily routine changed since you started distance learning?
5. What is the first thing you will do when you turn eighteen that you can't do now? Are you happy with your age? What do you hate/love about being your age? Would you like to be older/younger?

 

G5A-B/KAJv/JAS/ týden 19.- 23.10. 2020

Giving personal information - answering questions (audio úkol)

Odpovězte na následujících pět otázek a odpověi nahrajte do úkolu jako audio soubor. Ujistěte se, že každá odpověď obsahuje alespoň 50 slov:
1. Do you like the place where you live (home, home town, region)? Why/ Why not?
2. How do you spend your time between online lessons and after them? Do you go out? Do you hang out with your friends/ classmates? Where do you meet?
3. Are you afraid of Covid-19? Do you know anybody who has been tested positive for Covid-19? What can you do to avoid being infected?
4. Has your daily routine changed since you started distance learning?
5. What is the first thing you will do when you turn eighteen that you can't do now? Are you happy with your age? What do you hate/love about being your age? Would you like to be older/younger?

 

G4/AJ/JAS - 13. - 16. 10. 2020

1. Google Meet hodina (čtvrtek od 08:00): 1) A/and/some/eny - procvičování SB p. 65/ ex. 7, 8; 2) Výklad - quantifiers much, many, a lot of SB p. 65/ ex. 9, 10

G3/AJ/JAS - 13. - 16. 10. 2020

1. Google Meet hodina (čtvrtek od 12:50): 1) Nová slovní zásoba na téma "TV programmes" SB p. 12 (přiřazování obrázků a slov, fonetika nových slov, krátké povídání o oblíbených programech) 2) Čtení a poslech textu "Too much TV and not enough sleep" (porozumění a práce s textem) SB p. 13

G1/AJ/JAS - 13. - 16. 10.2020

1. Google Meet hodina: 1) Opakování čísel (diktát telefonních čísel - nebude známkováno) 2) Hláskování - úvod do čtení abecedy v AJ (fonetická pravidla vyslovování souhlásek), cílem naučit se hláskovat své jméno (tzv. spelling)

2. Distanční hodina (DÚ - mít připravené ke kontrole na pondělní online hodinu) - Pracovní sešit str. 6/ cv. 1, 2 (napsat číslovky slovy, přiřazování telefonních čísel ke jménům) a str. 7/ cv. 4, 5 (přiřazování číslic k číslovkám napsaným slovy, luštěnka s čísly)

G5A-B/KAJv/JAS/ týden 12.- 16.10. 2020

Pokračující úkol - Comparison of two people (odevzdání - hodnocení)

G5A-B/KAJv/JAS/ týden 12.- 16.10. 2020

Pokračující úkol - Comparison of two people (odevzdání - hodnocení)

G8A-B/AJ/JAS/ týden 12.- 16.10. 2020

1. Meet lesson -  Vysvětlení zadání a látky na daný týden: Developing vocabulary:Noun suffixes (SB p. 47/ ex.1-3), kontrola SB p. 51/ ex. 6-9a)

2. Distance/ Self Study lesson - Grammar practice: Grammar + vocabulary revision (SB p.55, WB p. 31/ 1-6)

3. Meet lesson - Kontrola, poř. hodnocení výsledků probraného učiva a zadaných úkolů (cvičení viz 2. bod)

G8A-B/AJ/JAS/ týden 12.- 16.10. 2020

1. Meet lesson -  Vysvětlení zadání a látky na daný týden: Developing vocabulary:Noun suffixes (SB p. 47/ ex.1-3), kontrola SB p. 51/ ex. 6-9a)

2. Distance/ Self Study lesson - Grammar practice: Grammar + vocabulary revision (SB p.55, WB p. 31/ 1-6)

3. Meet lesson - Kontrola, poř. hodnocení výsledků probraného učiva a zadaných úkolů (cvičení viz 2. bod)

G7/AJ/JAS/ týden 12.- 16.10. 2020

1. Meet lesson -  Vysvětlení zadání a látky na daný týden: New vocabulary "Nations, state and politics" (SB p. 110/ ex.1-6)

2. Distance/ Self Study lesson - Reading "Te mystery of the Princes in the Tower" (WB p. 75/ex. 1 - 6, povoleno používat slovník, vypsat neznámá slova)

3. Meet lesson - Kontrola, poř. hodnocení výsledků probraného učiva a zadaných úkolů, procvičení slovní zásoby (WB p. 74/ ex. 1-4)

G6/AJ/JAS/ týden 12.- 16.10. 2020

1. Meet lesson -  Vysvětlení zadání a látky na daný týden: Speaking - Negotiating (SB p. 66/ ex. 1-6 )

2. Distance/ Self Study lesson - Reading "History of science: Television quiz" (WB p. 62,63/ ex. 1-6)

3. Meet lesson - Kontrola, poř. hodnocení výsledků probraného učiva a zadaných úkolů, Listening "Popular culture: Robin Hood and Maid Marian" (SB p. 63/ 7-9)

G5A-B/AJ/JAS/ týden 12.- 16.10. 2020

1. Meet lesson -  Vysvětlení zadání na daný týden: State and action verbs - listening, grammar in context (SB p. 12/ex.1-4, 1-4a)

2. Distance/ Self Study lesson - Grammar in context (WB p. 18/ ex. 1-7)

3. Meet lesson - Test: present simple and continuous + stative and action verbs, kontrola, poř. hodnocení výsledků probraného učiva a zadaných úkolů (WB p. 8/ ex.1-7)

G5A-B/AJ/JAS/ týden 12.- 16.10. 2020

1. Meet lesson -  Vysvětlení zadání na daný týden: State and action verbs - listening, grammar in context (SB p. 12/ex.1-4, 1-4a)

2. Distance/ Self Study lesson - Grammar in context (WB p. 18/ ex. 1-7)

3. Meet lesson - Test: present simple and continuous + stative and action verbs, kontrola, poř. hodnocení výsledků probraného učiva a zadaných úkolů (WB p. 8/ ex.1-7)

G6/AJ/JAS/ týden 5.- 9.10. 2020

1. Meet lesson -  Vysvětlení zadání a látky na daný týden: Grammar - comparing things (less... than, as... as/ too and enough (SB p. 64-65)

2. Distance/ Self Study lesson - Reading and writing: Descriptions and opinions (SB p. 67/ex. 1 - 5)

3. Meet lesson - Kontrola, poř. hodnocení výsledků probraného učiva a zadaných úkolů, Listening "How do you find out about the news?" (SB p. 64/ 1-3)

G7/AJ/JAS/ týden 5.- 9.10. 2020

1. Meet lesson -  Vysvětlení zadání a látky na daný týden: Developing vocabulary "Collocations with money" (SB p. 125/ ex.1, 2), reviewing 3rd conditional (SB p. 117)

2. Distance/ Self Study lesson - Reading (SB p. 111/ex. 1 - 6, povoleno používat slovník, vypsat neznámá slova)

3. Meet lesson - Kontrola, poř. hodnocení výsledků probraného učiva a zadaných úkolů, Google classroom test: 3rd conditional

G8A-B/AJ/JAS/ týden 5.- 9.10. 2020

1. Meet lesson -  Vysvětlení zadání a látky na daný týden: Articles + So, such, too, enough (SB p. 50/ ex.1-4, p. 51/ex. 5 - 9a)

2. Distance/ Self Study lesson - Grammar practice: Articles + So, such, too, enough (WB p. 33/ex. 1 - 5)

3. Meet lesson - Kontrola, poř. hodnocení výsledků probraného učiva a zadaných úkolů, Listening "What is intelligence" (SB p. 49/ ex.7a - 10)

G8A-B/AJ/JAS/ týden 5.- 9.10. 2020

1. Meet lesson -  Vysvětlení zadání a látky na daný týden: Articles + So, such, too, enough (SB p. 50/ ex.1-4, p. 51/ex. 5 - 9a)

2. Distance/ Self Study lesson - Grammar practice: Articles + So, such, too, enough (WB p. 33/ex. 1 - 5)

3. Meet lesson - Kontrola, poř. hodnocení výsledků probraného učiva a zadaných úkolů, Listening "What is intelligence" (SB p. 49/ ex.7a - 10)

G5A-B/AJ/JAS/ týden 5.- 9.10. 2020

1. Meet lesson -  Vysvětlení zadání na daný týden: Synonyms and partial synonyms (SB p. 9/ex.1-6)

2. Distance/ Self Study lesson - Reading "Building your confidence" (SB p. 10/ex. 1a, 1c, 2,/ p.11/ ex.4)

3. Meet lesson - Kontrola, poř. hodnocení výsledků probraného učiva a zadaných úkolů (WB p. 7/ ex.1-6)

G5A-B/AJ/JAS/ týden 5.- 9.10. 2020

1. Meet lesson -  Vysvětlení zadání na daný týden: Synonyms and partial synonyms (SB p. 9/ex.1-6)

2. Distance/ Self Study lesson - Reading "Building your confidence" (SB p. 10/ex. 1a, 1c, 2,/ p.11/ ex.4)

3. Meet lesson - Kontrola, poř. hodnocení výsledků probraného učiva a zadaných úkolů (WB p. 7/ ex.1-6)

G6 AJ (JAS) 2.6. - 5.6. 2020 (slohové práce odevzdat do 12.6. 2020)

1. Instrukce + diskuse k zadání slohové práce - úterý 2.6. 2020 v 11:00 v Goodle učebně (zadání bude od tohoto dne v písemné formě v google učebně v materiálech)

2. Slohová práce "An announcement" (SB: Writing p. 105/1-5, WB: Developing writing An announcement p. 71/1-4)

G5 AJ (JAS) 2.6. - 5.6. 2020 (slohové práce odevzdat do 12.6. 2020)

1. Instrukce + diskuse k zadání slohové práce - čtvrtek 4.6. 2020 v 8:55 v Goodle učebně (zadání bude od tohoto dne v písemné formě v google učebně v materiálech)

2. Slohová práce "Notes and messages" (SB: Writing p. 53/1-4a,b, WB: Developing writing Notes and messages p.35/1-5)

G4 A/B AJ (JAS) 2.6. - 5.6. 2020 (slohové práce odevzdat do 12.6. 2020)

1. Instrukce + diskuse k zadání slohové práce - středa 3.6. 2020 v 12:50 v Goodle učebně (zadání bude od tohoto dne v písemné formě v google učebně v materiálech)

2. Slohová práce "An email" (SB: Writing p. 118/1-4, WB: Writing An email p. 90-91)

G4 A/B AJ (JAS) 2.6. - 5.6. 2020 (slohové práce odevzdat do 12.6. 2020)

1. Instrukce + diskuse k zadání slohové práce - středa 3.6. 2020 v 12:50 v Goodle učebně (zadání bude od tohoto dne v písemné formě v google učebně v materiálech)

2. Slohová práce "An email" (SB: Writing p. 118/1-4, WB: Writing An email p. 90-91)

G3 AJ (JAS) 2.6. - 5.6. 2020 (slohové práce odevzdat do 12.6. 2020)

1. Instrukce + diskuse k zadání slohové práce - úterý 2.6. 2020 v 12:50 v Goodle učebně (zadání bude od tohoto dne v písemné formě v google učebně v materiálech)

2. Slohová práce "A narrative" (SB: Writing p. 54/1-4, WB: Writing  A narrative p.40-41)

G2 AJ (JAS) 2.6. - 5.6. 2020 (slohové práce odevzdat do 12.6. 2020)

1. Instrukce + diskuse k zadání slohové práce - středa 3.6. 2020 v 8:00 v Goodle učebně (zadání bude od tohoto dne v písemné formě v google učebně v materiálech)

2. Slohová práce "A postcard" (SB: Writing p. 118/1-4, WB: Writing A postcard p. 90-91)

G7 A/B AJ (JAS) 25.5. - 29.5. 2020

1. SB p. 40/ Developing speaking - Stimulus-based discussions 2 ex. 1-6a + WB p. 26/ ex. 1-4 - udělat do sešitu a mít připraveno na páteční diskuzi na daná témata v Meetu

2. Video lesson ve úterý 26.5. 2020 10:00 (Meet učebna G2) - SB p. 40/ Developing speaking - Stimulus-based discussions 2 ex. 1-6a + WB p. 26/ ex. 1-4 (video diskuze na daná témata)

G7 A/B AJ (JAS) 25.5. - 29.5. 2020

1. SB p. 40/ Developing speaking - Stimulus-based discussions 2 ex. 1-6a + WB p. 26/ ex. 1-4 - udělat do sešitu a mít připraveno na páteční diskuzi na daná témata v Meetu

2. Video lesson ve úterý 26.5. 2020 10:00 (Meet učebna G2) - SB p. 40/ Developing speaking - Stimulus-based discussions 2 ex. 1-6a + WB p. 26/ ex. 1-4 (video diskuze na daná témata)

G6 AJ (JAS) 25.5. - 29.5. 2020

1. SB p. 99/ Developing vocabulary: Ajectives ending in -ing and -ed (ex. 1 - 4)

2. Video lesson v úterý 26.5. 2020 11:00 (Meet učebna G6) - based on p. 99/ Developing vocabulary: Ajectives ending in -ing and -ed ( speaking ex. 5a - 5c)

G5 AJ (JAS) 25.5. - 29.5. 2020

1. Video lesson v pondělí 25.5. 2020 10:00 (Meet učebna G5) - ex. 4  - 5a,b (speaking - prepare questions with "ever"  for your partner)

2. SB p. 47/ Grammar: Present perfect with for and since(ex. 7 - 8)

 

G4 A/B AJ (JAS) 25.5. - 29.5. 2020

1. SB p. 117/ Grammar 2 - Tense review ex. 8-11 - udělat do sešitu a mít připraveno na páteční kontrolu v Meetu

2. Video lesson ve pátek 29.5. 2020 8:55 (Meet učebna G4 A/B) - SB p. 117/ Grammar 2 - Tense review ex. 8-11 (kontrola, oprava, dotazy, hodnocení)

G4 A/B AJ (JAS) 25.5. - 29.5. 2020

1. SB p. 117/ Grammar 2 - Tense review ex. 8-11 - udělat do sešitu a mít připraveno na páteční kontrolu v Meetu

2. Video lesson ve pátek 29.5. 2020 8:55 (Meet učebna G4 A/B) - SB p. 117/ Grammar 2 - Tense review ex. 8-11 (kontrola, oprava, dotazy, hodnocení)

G3 AJ (JAS) 25.5. - 29.5. 2020

1. SB p. 53/ Past simple and past continuous ex.7-9 - udělat do sešitu a mít připraveno na středeční kontrolu v Meetu

2. Video lesson ve středa 27.5. 2020 10:00 (Meet učebna G3) - SB p. 53/ Past simple and past continuous ex.7-9 (vysvětlení, kontrola, oprava, dotazy)

G2 AJ (JAS) 25.5. - 29.5. 2020

1. SB p. 109/ Progress check - udělat do sešitu a mít připraveno na čtvrteční kontrolu v Meetu

2. Video lesson ve čtvrtek 28.5. 2020 10:00 (Meet učebna G2) - SB p. 109/ Progress check (kontrola, oprava, dotazy, hodnocení)

G7 A (JAS) 18. 5. – 22. 5. 2020

Třídnická hodina (účast povinná)

Kdy: Úterý 19. 5. 2020 ve 13:00

Kde: V Google učebně G7 A pomocí aplikace Meet (Pozvánka odeslána)

G7 A/B-B (JAS) 18. 5. – 22. 5. 2020

1. Úkol

Rozšíření slovní zásoby

Students book p. 35/ Developing vocabulary - Prefixes ex. 1-4

Workbook p.23 - Developing vocabulary - celé

2. Úkol

Od čtvrtka 21.5. 2020 11:00 - Quiz v Google učebně z Reading "The War of the Worlds by H. G. Wells" in your Student's books on p. 36/ ex. 5, 6, 7, 8

G7 A/B AJ (JAS) 18.5. - 22.5. 2020

1. Úkol

Rozšíření slovní zásoby

Students book p. 35/ Developing vocabulary - Prefixes ex. 1-4

Workbook p.23 - Developing vocabulary - celé

2. Úkol

Od čtvrtka 21.5. 2020 11:00 - Quiz v Google učebně z Reading "The War of the Worlds by H. G. Wells" in your Student's books on p. 36/ ex. 5, 6, 7, 8

G6 AJ (JAS) 18.5. - 22.5. 2020

1. Úkol

Workbook p. 64 - zopakovat si a procvičit slovní zásobu Unit 8, p. 65 - přečíst si článek a vypracovat všechna cvičení

2. Úkol

Od středy 20.5. 2020 11:55 - Quiz v Google učebně z Reading "The Picture of Dorian Gray by Oscar Wilde" in your Student's books on p. 101/ ex. 6, 7, 8

G5 AJ (JAS) 18.5. - 22.5. 2020

1. Úkol

Workbook p.28 - zopakovat si a procvičit slovní zásobu Unit4, p. 29 - přečíst si článek a vypracovat všechna cvičení

2. Úkol

Od čtvrtka 21.5. 2020 8:55 - Quiz v Google učebně z Reading "Dr Jekyll and Mr Hyde" and "Frankenstein" in your Student's books on p. 48 and 49/ ex. 2, 3, 4, 5

G4 A/B AJ (JAS) 18.5. - 22.5. 2020

1. Úkol

Od pondělí 20.5. 2020 11:55 - Quiz v Google učebně z Reading "Hamleys" in Workbook on p. 92/ 1, 2, 3

2. Úkol

Rozšíření slovní zásoby: Workbook p. 107 Vocabulary plus Unit 9 - computer games/ ex. 1-5 (vypracovat cvičení, slovní zásobu si vypsat do slovníčků a naučit se)

G4 A/B AJ (JAS) 18.5. - 22.5. 2020

1. Úkol

Od pondělí 20.5. 2020 11:55 - Quiz v Google učebně z Reading "Hamleys" in Workbook on p. 92/ 1, 2, 3

2. Úkol

Rozšíření slovní zásoby: Workbook p. 107 Vocabulary plus Unit 9 - computer games/ ex. 1-5 (vypracovat cvičení, slovní zásobu si vypsat do slovníčků a naučit se)

G3 AJ (JAS) 18.5. - 22.5. 2020

1. Úkol

Od úterý 19.5. 2020 12:50 - Quiz v Google učebně z Reading " William Shakespeare and Macbeth" in your Workbook on p. 42/ 1, 2, 3

2. Úkol

Rozšíření slovní zásoby: Workbook p. 102 Vocabulary plus Unit 4 - fictional characters/ ex. 1-5 (vypracovat cvičení, slovní zásobu si vypsat do slovníčků a naučitse ji)

G2 AJ (JAS) 18.5. - 22.5. 2020

1. Úkol týdne:

Opakování slovní zásoby a gramatiky Unit 8 - Workbook p. 83/ Revision ex. 2, 3, 4

2. Úkol týdne:

Od středy 20.5. 2020 8:00 - Quiz v Google učebně z Reading "Transport in Vancouver" Workbook p.82/ 1, 2, 3

G7 A/B AJ (JAS) 11.5. - 15.5. 2020

1. Úkol

Reading "The War of the Worlds by H. G. Wells" in your Student's books on p. 36/ ex. 5, 6, 7, 8 (neodevzdávat, porozumění a slovní zásobu si ověříme kvízem v učebně příští týden)

2. Úkol

Watching a short animated summary of "The War of the Worlds by H. G. Wells" and a short biography of its author H. G. Wells in Google classroom (od pondělí budou videa dostupná v Google učebně)

G7 A/B AJ (JAS) 11.5. - 15.5. 2020

1. Úkol

Reading "The War of the Worlds by H. G. Wells" in your Student's books on p. 36/ ex. 5, 6, 7, 8 (neodevzdávat, porozumění a slovní zásobu si ověříme kvízem v učebně příští týden)

2. Úkol

Watching a short animated summary of "The War of the Worlds by H. G. Wells" and a short biography of its author H. G. Wells in Google classroom (od pondělí budou videa dostupná v Google učebně)

G6 AJ (JAS) 11.5. - 15.5. 2020

1. Úkol

Reading "The Picture of Dorian Gray by Oscar Wilde" in your Student's books on p. 101/ ex. 6, 7, 8 (neodevzdávat, porozumění si ověřím kvízem v učebně příští týden)

2. Úkol

Watching short animated summary of "The Picture of Dorian Gray" and a short biography of its author Oscar Wilde  in Google classroom (od pondělí budou videa dostupná v Google učebně)

G5 AJ (JAS) 11.5. - 15.5. 2020

1. Úkol

Reading "Dr Jekyll and Mr Hyde" and "Frankenstein" in your Student's books on p. 48 and 49/ ex. 2, 3, 4, 5 (neodevzdávat, porozumění si ověřím kvízem v učebně příští týden)

2. Úkol

Watching short animated summaries of "Dr Jekyll and Mr Hyde" and "Frankenstein" in Google classroom (od pondělí budou videa dostupná v Google učebně)

G4 A/B AJ (JAS) 11.5. - 15.5. 2020

1. Úkol

Reading "Hamleys" in Workbook on p. 92/ 1, 2, 3 (neodevzdávat, porozumění si ověřím kvízem v učebně příští týden)

2. Úkol: od středy 13.5. 2020 12:50

Krátký kvíz  "Past simple and past continuous" v Google učebně

G4 A/B AJ (JAS) 11.5. - 15.5. 2020

1. Úkol

Reading "Hamleys" in Workbook on p. 92/ 1, 2, 3 (neodevzdávat, porozumění si ověřím kvízem v učebně příští týden)

2. Úkol: od středy 13.5. 2020 12:50

Krátký kvíz  "Past simple and past continuous" v Google učebně
 

G3 AJ (JAS) 11.5. - 15.5. 2020

1. Úkol

Reading " William Shakespeare and Macbeth" in your Workbook on p. 42/ 1, 2, 3 (přečtěte si a vypracujte si cvičení - neodevzdávat, v  příštím týdnu bude ověřeno krátkým kvízem + kvíz na past continuous)

2. Úkol

Watching Macbeth by William Shakespeare animated short version ( you will find the video  in your Google classroom starting Mon 11 May 2020)

3. Úkol: od pátku 15.5. 2020 od 11:00

Krátký kvíz v google učebně Past continuous + movement verbs

 

G2 AJ (JAS) 11.5. - 15.5. 2020

1. Úkol týdne:

Reading "Transport in Vancouver" Workbook p.82/ 1, 2, 3 (vypracovat do WB, neodevzdávat, příští týden si ověříme porozumění krátkým kvízem v Google učebně)

2. Úkol týdne: od středy 13.5. 2020 8:00

Grammar "Past simple - questions and short answers" - krátký kvíz v Google učebně

G7 A (JAS) 4. 5 – 7. 5. 2020

Třídnická hodina (účast povinná)

Kdy: Úterý 5. 5. 2020 ve 13:00

Kde: V Google učebně G7 A pomocí aplikace Meet

Jak: Většina z vás ví, ale ti, kteří to se mnou nezkoušeli minulý týden, se přihlásí do učebny G7A (kód máte v pozvánce ve školním mailu) a v daný čas pouze kliknete na odkaz v levém horním rohu učebny s označením "meet")

 

G7 A/B-B (JAS) 4. 5 – 7. 5. 2020

1. Úkol týdne: rekapitulace a doplnění chybějících úkolů

Dobrý den,

v každé třídě se najde někdo, kdo ještě nemá odevzdány všechny práce zadané v době karanténních opatření. Proto bych rád věnoval tento krátký pracovní týden k doplnění neodevzdaných úkolů. Během pondělí a úterý zapomnětlivci obdrží mail s výčtem chybějících prací a novým termínem odevzdání. Úkoly samozřejmě vypracují a odevzdají v nových termínech. Vy pilnější budete mít kromě jedné video konzultace viz níže pohodovější týden, abyste nabrali síly a klid do nového měsíce.

2. Úkol týdne

Video konzultace v Googole učebně

Kdy: čtvrtek 7. 5. 2020 v 11:00-11:45 (čas, kdy jsme mívali AJ ve škole dle rozvrhu :))

Téma: Furure activities in the past (význam a použití, časté chyby)


 

G7 A/B-A (JAS) 4. 5 – 7. 5. 2020

1. Úkol týdne: rekapitulace a doplnění chybějících úkolů

Dobrý den,

v každé třídě se najde někdo, kdo ještě nemá odevzdány všechny práce zadané v době karanténních opatření. Proto bych rád věnoval tento krátký pracovní týden k doplnění neodevzdaných úkolů. Během pondělí a úterý zapomnětlivci obdrží mail s výčtem chybějících prací a novým termínem odevzdání. Úkoly samozřejmě vypracují a odevzdají v nových termínech. Vy pilnější budete mít kromě jedné video konzultace viz níže pohodovější týden, abyste nabrali síly a klid do nového měsíce.

2. Úkol týdne

Video konzultace v Googole učebně

Kdy: čtvrtek 7. 5. 2020 v 11:00-11:45 (čas, kdy jsme mívali AJ ve škole dle rozvrhu :))

Téma: Furure activities in the past (význam a použití, časté chyby)

 

G6 AJ (JAS) 4. 5. – 7. 5. 2020

1. Úkol týdne: rekapitulace a doplnění chybějících úkolů

Dobrý den,

v každé třídě se najde někdo, kdo ještě nemá odevzdány všechny práce zadané v době karanténních opatření. Proto bych rád věnoval tento krátký pracovní týden k doplnění neodevzdaných úkolů. Během pondělí a úterý zapomnětlivci obdrží mail s výčtem chybějících prací a novým termínem odevzdání. Úkoly samozřejmě vypracují a odevzdají v nových termínech. Vy pilnější budete mít kromě jedné video konzultace viz níže pohodovější týden, abyste nabrali síly a klid do nového měsíce.

2. Úkol týdne

Video konzultace v Googole učebně

Kdy: čtvrtek 7. 5. 2020 v 10:00-10:45 (snad nebudete mít online jinou hodinu:))

Téma: reported speech basics (jak se tvoří, jaký má význam a použití, časté chyby začátečníků)

G4 A/B-B AJ (JAS) 4. 5. – 7. 5. 2020

1. Úkol týdne: rekapitulace a doplnění chybějících úkolů

Dobrý den,

v každé třídě se najde někdo, kdo ještě nemá odevzdány všechny práce zadané v době karanténních opatření. Proto bych rád věnoval tento krátký pracovní týden k doplnění neodevzdaných úkolů. Během pondělí a úterý zapomnětlivci obdrží mail s výčtem chybějících prací a novým termínem odevzdání. Úkoly samozřejmě vypracují a odevzdají v nových termínech. Vy pilnější budete mít kromě jedné video konzultace viz níže pohodovější týden, abyste nabrali síly a klid do nového měsíce.

2. Úkol týdne

Video konzultace v Googole učebně

Kdy: středa 6. 5. 2020 v 12:50-13:35 (čas, kdy jsme mívali AJ ve škole dle rozvrhu :))

Téma: tense review (jak se časy tvoří, kdy se používají, obvyklé chyby)

G5 AJ (JAS) 4. 5. – 7. 5. 2020

1. Úkol týdne: rekapitulace a doplnění chybějících úkolů

Dobrý den,

v každé třídě se najde někdo, kdo ještě nemá odevzdány všechny práce zadané v době karanténních opatření. Proto bych rád věnoval tento krátký pracovní týden k doplnění neodevzdaných úkolů. Během pondělí a úterý zapomnětlivci obdrží mail s výčtem chybějících prací a novým termínem odevzdání. Úkoly samozřejmě vypracují a odevzdají v nových termínech. Vy pilnější budete mít kromě jedné video konzultace viz níže pohodovější týden, abyste nabrali síly a klid do nového měsíce.

2. Úkol týdne

Video konzultace v Googole učebně

Kdy: čtvrtek 7. 5. 2020 v 8:55-9:40 (čas, kdy jsme mívali AJ ve škole dle rozvrhu :))

Téma: present perfect with never and ever (jak se čas tvoří, jaký má význam a použití, časté chyby začátečníků)

G4 A/B-A AJ (JAS) 4. 5. – 7. 5. 2020

1. Úkol týdne: rekapitulace a doplnění chybějících úkolů

Dobrý den,

v každé třídě se najde někdo, kdo ještě nemá odevzdány všechny práce zadané v době karanténních opatření. Proto bych rád věnoval tento krátký pracovní týden k doplnění neodevzdaných úkolů. Během pondělí a úterý zapomnětlivci obdrží mail s výčtem chybějících prací a novým termínem odevzdání. Úkoly samozřejmě vypracují a odevzdají v nových termínech. Vy pilnější budete mít kromě jedné video konzultace viz níže pohodovější týden, abyste nabrali síly a klid do nového měsíce.

2. Úkol týdne

Video konzultace v Googole učebně

Kdy: středa 6. 5. 2020 v 12:50-13:35 (čas, kdy jsme mívali AJ ve škole dle rozvrhu :))

Téma: tense review (jak se časy tvoří, kdy se používají, obvyklé chyby)

G3 AJ (JAS) 4. 5. – 7. 5. 2020

1. Úkol týdne: rekapitulace a doplnění chybějících úkolů

Dobrý den,

v každé třídě se najde někdo, kdo ještě nemá odevzdány všechny práce zadané v době karanténních opatření. Proto bych rád věnoval tento krátký pracovní týden k doplnění neodevzdaných úkolů. Během pondělí a úterý zapomnětlivci obdrží mail s výčtem chybějících prací a novým termínem odevzdání. Úkoly samozřejmě vypracují a odevzdají v nových termínech. Vy pilnější budete mít kromě jedné video konzultace viz níže pohodovější týden, abyste nabrali síly a klid do nového měsíce.

2. Úkol týdne

Video konzultace v Googole učebně

Kdy: středa 6. 5. 2020 v 10:00-10:45 (čas, kdy jsme mívali AJ ve škole dle rozvrhu :))

Téma: past continuous (jak se tvoří, kdy se používá, obvyklé začátečnické chyby)


 

G2 AJ (JAS) 4. 5. – 7. 5. 2020

1. Úkol týdne: rekapitulace a doplnění chybějících úkolů

Dobrý den,

v každé třídě se najde někdo, kdo ještě nemá odevzdány všechny práce zadané v době karanténních opatření. Proto bych rád věnoval tento krátký pracovní týden k doplnění neodevzdaných úkolů. Během pondělí a úterý zapomnětlivci obdrží mail s výčtem chybějících prací a novým termínem odevzdání. Úkoly samozřejmě vypracují a odevzdají v nových termínech. Vy pilnější budete mít kromě jedné video konzultace viz níže pohodovější týden, abyste nabrali síly a klid do nového měsíce.

2. Úkol týdne

Video konzultace v Googole učebně

Kdy: středa 6. 5. 2020 v 8:00-8:45 (čas, kdy jsme mívali AJ ve škole dle rozvrhu :))

Téma: past simple questions, short answer negatives (jak se tvoří, kdy se používá, obvyklé začátečnické chyby)

 

G2 AJ (JAS) 27. 4. – 30. 4. 2020

1. Zadání viz příloha

2. Možnost individuální i skupinové konzultace pomocí nástrojů Meet nebo Zoom po předešlé dohodě konkrétního termínu ve streamu Google učebny: Po-pá 9:00-11:00 a 14:18:00

G3 AJ (JAS) 27. 4. – 30. 4. 2020

1. Zadání viz příloha

2. Možnost individuální i skupinové konzultace pomocí nástrojů Meet nebo Zoom po předešlé dohodě konkrétního termínu ve streamu Google učebny: Po-pá 9:00-11:00 a 14:18:00

G4 A/B-B AJ (JAS) 27. 4. – 30. 4. 2020

1. Zadání viz příloha

2. Možnost individuální i skupinové konzultace pomocí nástrojů Meet nebo Zoom po předešlé dohodě konkrétního termínu ve streamu Google učebny: Po-pá 9:00-11:00 a 14:18:00

G4 A/B-A AJ (JAS) 27. 4. – 30. 4. 2020

1. Zadání viz příloha

2. Možnost individuální i skupinové konzultace pomocí nástrojů Meet nebo Zoom po předešlé dohodě konkrétního termínu ve streamu Google učebny: Po-pá 9:00-11:00 a 14:18:00

G5 AJ (JAS) 27. 4. – 30. 4. 2020

1. Zadání viz příloha

2. Možnost individuální i skupinové konzultace pomocí nástrojů Meet nebo Zoom po předešlé dohodě konkrétního termínu ve streamu Google učebny: Po-pá 9:00-11:00 a 14:18:00

G6 AJ (JAS) 27. 4. – 30. 4. 2020

1. Zadání viz příloha

2. Možnost individuální i skupinové konzultace pomocí nástrojů Meet nebo Zoom po předešlé dohodě konkrétního termínu ve streamu Google učebny: Po-pá 9:00-11:00 a 14:18:00

G7 A/B-B (JAS) 27. 4. – 30. 4. 2020

1. Zadání viz příloha

2. Možnost individuální i skupinové konzultace pomocí nástrojů Meet nebo Zoom po předešlé dohodě konkrétního termínu ve streamu Google učebny: Po-pá 9:00-11:00 a 14:18:00

G7 A/B-A (JAS) 27. 4. – 30. 4. 2020

1. Zadání viz příloha

2. Možnost individuální i skupinové konzultace pomocí nástrojů Meet nebo Zoom po předešlé dohodě konkrétního termínu ve streamu Google učebny: Po-pá 9:00-11:00 a 14:18:00

G7 A/B-B (JAS) 20. 4. – 24. 4. 2020

1. Vocabulary: Space and time Quiz v Google učebně

2. Reading: How to dispose of ISS Quiz v Google učebně

 

Od úterý 21.4. 10:00 do pondělí 27.4. 23:59

G7 A/B-B (JAS) 20. 4. – 24. 4. 2020

1. Vocabulary: Space and time Quiz v Google učebně

2. Reading: How to dispose of ISS Quiz v Google učebně

 

Od úterý 21.4. 10:00 do pondělí 27.4. 23:59

G6 AJ (JAS) 20. 4. – 24. 4. 2020

1. Vocabulary: Art, theatre, music, artists Quiz v Google učebně

2. Reading: Art attack Quiz v Google učebně

Od úterý 21.4. 11:00 do 27.4. 23:59

G5 AJ (JAS) 20. 4. – 24. 4. 2020

1. Vocabulary: Parts of the body, Health problems and illnesses Quiz v Google učebně

2. Reading:  Health Watch Quiz v Google učebně

Od pondělí 20.4. 10:00 do 24.4. 23:59

G4 A/B-B AJ (JAS) 20. 4. – 24. 4. 2020

1. Vocabulary 1 Fun and games Quiz v Google učebně

2. Reading 1 A History of games  Quiz v Google učebně

 

Od pondělí 20.4. 11:55 do 24.4. 23:59

G4 A/B-A AJ (JAS) 20. 4. – 24. 4. 2020

1. Vocabulary 1 Fun and games Quiz v Google učebně

2. Reading 1 A History of games  Quiz v Google učebně

 

Od pondělí 20.4. 11:55 do 24.4. 23:59

G3 AJ (JAS) 20. 4. – 24. 4. 2020

1. Vocabulary 2 Movement verbs Quiz v Google učebně

2. Reading 2 April Fool! Quiz v Google učebně

Od úterý 21.4. 12:50 do pondělí 27.4. 23:59

G2 AJ (JAS) 20. 4. – 24. 4. 2020

1. Vocabulary 2 Travel Quiz v Google učebně


2. Reading 2: Bear Grylls Quiz v Google učebně

Od pondělí 11:00 do pátku 24. 4. 23:59

G7 A/B-B (JAS) 14. 4. – 17. 4. 2020

Zadání v příloze

G7 A/B-A (JAS) 14. 4. – 17. 4. 2020

Zadání v příloze

G6 AJ (JAS) 14. 4. – 17. 4. 2020

Zadání v příloze

G5 AJ (JAS) 14. 4. – 17. 4. 2020

Zadání v příloze

G4 A/B-B AJ (JAS) 14. 4. – 17. 4. 2020

Zadání v příloze

G4 A/B-A AJ (JAS) 14. 4. – 17. 4. 2020

Zadání v příloze

G3 AJ (JAS) 14. 4. – 17. 4. 2020

Zadání v příloze

G2 AJ (JAS) 14. 4. – 17. 4. 2020

Zadání v příloze

G4 A/B-B AJ (JAS) 6.4.-9.4.2020

UNIT 8 TEST

Po 11:55 v google učebně (datum splnění do 10.4.2020, 24:00h). Pro splnění je nutno přihlásit se do google učebny pod služebním mailem dle návodu v předchozích příspěvcích na mé nástěnce, kde najdete též heslo do své učebny (platí pouze pro jednotlivce, kteří se ještě nepřihlásili).

G7 A/B-B (JAS) 6.4.-9.4.2020

UNIT 2 TEST

Út 10:00 v google učebně (datum splnění do 10.4.2020, 24:00h). Pro splnění je nutno přihlásit se do google učebny pod služebním mailem dle návodu v předchozích příspěvcích na mé nástěnce, kde najdete též heslo do své učebny (platí pouze pro jednotlivce, kteří se ještě nepřihlásili).

G3 AJ (JAS) 6.4.-9.4.2020

UNIT 3 TEST

Út 12:50 v google učebně (datum splnění do 10.4.2020, 24:00h). Pro splnění je nutno přihlásit se do google učebny pod služebním mailem dle návodu v předchozích příspěvcích na mé nástěnce, kde najdete též heslo do své učebny (platí pouze pro jednotlivce, kteří se ještě nepřihlásili).

G6 AJ (JAS) 6.4.-9.4.

UNIT 7 TEST

Út 11:00 v google učebně (datum splnění do 10.4.2020, 24:00h). Pro splnění je nutno přihlásit se do google učebny pod služebním mailem dle návodu v předchozích příspěvcích na mé nástěnce, kde najdete též heslo do své učebny (platí pouze pro jednotlivce, kteří se ještě nepřihlásili).

G7 A/B-A (JAS) 6.4.-9.4.2020

UNIT 2 TEST

Út 10:00 v google učebně (datum splnění do 10.4.2020, 24:00h). Pro splnění je nutno přihlásit se do google učebny pod služebním mailem dle návodu v předchozích příspěvcích na mé nástěnce, kde najdete též heslo do své učebny (platí pouze pro jednotlivce, kteří se ještě nepřihlásili).

G4 A/B-A AJ (JAS) 6.4.-9.4.2020

UNIT 8 TEST

Po 11:55 v google učebně (datum splnění do 10.4.2020, 24:00h). Pro splnění je nutno přihlásit se do google učebny pod služebním mailem dle návodu v předchozích příspěvcích na mé nástěnce, kde najdete též heslo do své učebny (platí pouze pro jednotlivce, kteří se ještě nepřihlásili).

G2 AJ (JAS) 6.4.-9.4.2020

Past simple - short quiz

Po 11:00 v google učebně (datum splnění do 9.4.2020, 24:00h). Pro splnění je nutno přihlásit se do google učebny pod služebním mailem dle návodu v předchozích příspěvcích na mé nástěnce, kde najdete též heslo do své učebny (platí pouze pro jednotlivce, kteří se ještě nepřihlásili).

G5 AJ (JAS) 6.4.-9.4.2020

 

UNIT 3 TEST

Po 10:00 v google učebně (datum splnění do 10.4.2020, 24:00h). Pro splnění je nutno přihlásit se do google učebny pod služebním mailem dle návodu v předchozích příspěvcích na mé nástěnce, kde najdete též heslo do své učebny (platí pouze pro jednotlivce, kteří se ještě nepřihlásili).

G8 AJ (JAS)

Milí oktaváni,

pro vás zůstávají pokyny stejné. Věnujte čas přípravě na maturitu. V případě potřeby konzultujte mailem či v google učebně. Jen ti, kteří se ještě nepřihlásili, učiňte tak pod služebním mailem vašejméno@bgv.cz. Někteří z vás mi ještě dluží vypracované maturitní téma.

Hezký den,

MJ

G 7 A/B

Milí žáci,

v příloze najdete nové pokyny vyplývající z usnesení dnešní pedagogické rady.

Díky za pochopení

MJ

G6 AJ (JAS) aktualizace

Milí žáci,

v příloze najdete nové pokyny vyplývající z usnesení dnešní pedagogické rady.

Díky za pochopení

MJ

G5 AJ (JAS) aktualizace

Milí žáci,

v příloze najdete nové pokyny vyplývající z usnesení dnešní pedagogické rady.

Díky za pochopení

MJ

G4 A/B AJ (JAS) aktualizace

Milí žáci,

v příloze najdete nové pokyny vyplývající z usnesení dnešní pedagogické rady.

Díky za pochopení

MJ

G3 AJ (JAS) aktulizace

Milí žáci,

v příloze najdete nové pokyny vyplývající z usnesení dnešní pedagogické rady.

Díky za pochopení

MJ

G2 AJ (JAS) Aktualizace do pondělí 6.4.2020

Milí žáci,

v příloze najdete nové pokyny vyplývající z usnesení dnešní pedagogické rady.

Díky za pochopení

MJ

První zadání tohoto týdne je společné

Milí žáci,

pondělí a úterý věnujeme společnému startu v Google učebnách a vychytání případných "much". Žádám všechny, aby se co nejdříve přihlásili do skupin a napsali mi nějaký příspěvek formou pozdravu nebo nápadu, jak platformu využít ke zlepšení naší komunikace a výuky, nebo mi napište, jak se vám daří a jak to všechno zvládáte. I to mě moc zajímá. Věřím, že nám tento nástroj velmi pomůže :)

Dále žádám všechny ty, kteří mi něco dluží nebo mají problém se mi ozvat, aby to napravili třeba i přes třídní učitele, pokud nemají jinou možnost. V sučasné situaci se může stát cokoliv. Nicméně nebuďte překvapeni, pokud nebudete za třetí čtvrtletí klasifikovaní. Nejčastějším důvodem bude, že jste něco ještě neodevzdali, nebo jste mi nedali dostatečný čas na zpracování úkolů. Avšak není třeba věšet hlavu, lze vše doplnit dodatečně po domluvě se mnou.

Pěkný den,

MJ

POZOR PRO VŠECHNY MÉ ŽÁKY! Využití a přístup do Google učeben pro všechny mé skupiny

Milí žáci,

rozhodl jsem se rozšířit řady učitelů, kteří využívají při současné distanční výuce Google učebny. V příloze najdete vše potřebné k prvnímu přihlášení. Omlouvám se za neustálé změny, ale situace si od nás všech žádá schopnost rychle se adaptovat a učit se nové věci. Ani já nepatřím v moderních technologiích k těm nejbystřejším, proto budu mít určitě pochopení, pokud něco hned nepůjde. Nebojte se mě v případě potíží kontaktovat. Nicméně se můžeme těšit i na spoustu výhod, větší flexibilitu, rychlejší interakci a zpětnou vazbu. Určitě budu využívat Učebnu jako platformu pro testy a diskuse. Těším se i na vaše nápady, jak si to zjednodušit  a zpříjemnit.

Hezký den

MJ

(Gmail)maily pro žáky G7A

Zdravím třído,

škola vám dává možnost využívat žákovské maily ve formátu jméno@bgv.cz. V přílohách posílám krátce pokyny a seznam těchto mailových adres, které můžete využívat v komunikaci s vyučujícími například v google učebnách.

Mějte se moc hezky a nezapomínejte pracovat :)

G2 - self study - week 2

G7AB - self study - week 2

G4AB - self study - week 2

G3 - self study - week 2

G5 - self study - week2

G6 - self study - week 2

G8 - self study - week 2

Jazykové zkoušky Cambridge English na Gymnáziu Varnsdorf