G1.

AJ (Hrabal) - Zkouškový týden / Hrabal Milan Mgr.

G1

Student´s book - do strany 4 do strany 17 (zveřejněno 7. 12. 2022)

 • sloveso to be
 • Osobní zájmena
 • Přivlastňovací zájmena 
 • Tázací zájmena 
 • Země a národnosti 
 • rodina
 • abeceda
 • čas 
 • škola
 • Barvy
 • čísla

 

 

G1 - požadavky na KT (zima 2022) / Jasa Marek Mgr.

 Požadavky na klasifikační týden AJ
Zkouška se skládá obecně ze dvou částí:
a) Grammar and structures - zde žák prokáže znalost gramatiky formou vysvětlení použití (v jaké situaci/kontextu se používá) a formy (jak se tvoří) gramatických struktur, uvede terminologii - stačí česky (např. "přítomný čas prostý"), dá příklady, popřípadě prokáže znalost provedením zadaného cvičení 
b) Vocabuary and speaking - zde žák prokáže praktickou schopnost hovořit na vylosované téma samostatně a v rozhovoru se zkoušejícím použije slovní zásobu, která se váže k danému tématu

G1 - AJ - konkrétní požadavky ke zkoušce
A) Grammar and structures: 
1) Přítomný čas slovesa "Be" - žák vysvětlí časování slovesa "be", vytvoří zápor i otázku, zná krátké odpovědi (např. "Yes, I am")
2) Přítomný čas slovesa "have got" - žák vysvětlí časování slovesa "have got", vytvoří zápor i otázku, zná krátké odpovědi (např. "Yes, I have")
3) Spelling and numbers - žák prokáže schopnost hláskovat jména a názvy, dále také dokáže hláskování porozumět; žák prokáže, že umí čísla 1 - 100, umí říct datum, také dokáže nadiktovat a naopak zachytit, když někdo diktuje telefonní číslo


B) Vocabulary and speaking:
1)Speaking about family- žák jednoduše popíše svou rodinu a její členy (jména,věk, práce, koníčky oblíbené jídlo, pití, atd.)
2) Describing favourite animals - žák jednoduše popíše divoké/ exotické zvíře/ zvířata na obrázku (viz 2. lekceSB p. 19), jejich vzhled (části těla, výrazné znaky, barvu, velikost), žák promluví o svém oblíbeném zvířeti (může si přinést obrázek jako pomůcku)
3) Speaking about favourite country/ countries - žák jednoduše popíše cizí stát/ státy dle vlastního výběru (bude mít k dispozici atlas), uvede hlavní město/a, tradiční jídlo a jazyk, kterým se tam mluví a potom vybere známou osobnost, o které něco řekne (věk, v čem je slavná, osobní informace).

Zveřejněno dne 7.12. 2022.

Klasifikační týden - LEDEN 2023 / Hedvíková Milena Mgr.

Prima- Vv

Umění doby pravěku- materiál s obrázky k poznávačce naleznete v Google Učebně.

Náměty a výtvarné techniky ve Vv.

Okruhy ke zkoušení v klasifikačním týdnu 9. - 13. 1. 2023 / Dlouhá Štěpánka RNDr.

Milí studenti,
pokud si vyberete právě biologii, připravte se, prosím, na následující:

 • poznávání hub - viz Poznávačka hub v sekci "Práce v kurzu" v Google učebně
 • pozorování přírody, mikroskop a pomůcky k mikroskopování
 • houby
 • stavba buněk
  • názvy organel a k čemu slouží
  • rozdíly mezi živočišnou a rostlinnou buňkou

Průběh zkoušky: 5 položek z poznávačky + teoretické znalosti (maximálně 12 minut celkem)

Zveřejněno: 4. 12. 2022

Pravidla a podmínky klasifikace z Cj 2022/2023 - prima / Jirchářová Zuzana Mgr.

Požadavky a podmínky klasifikace G1 2022/23 – český jazyk a literatura

(platné pro období řádného a distančního studia)

Z. Jirchářová

 • pečlivě vedené sešity se všemi zápisky
 • minimálně 70% desetiminutovek a diktátů
 • minimálně 70% domácích úkolů (písemných i ústních)

ČESKÝ JAZYK

 • klasifikace ze všech velkých testů:

LITERATURA

 • klasifikace ze všech velkých testů:
 • odevzdání čtenářského deníku minimálně jednou za pololetí (za rok 8 knih)

SLOH

 • klasifikace z kontrolních slohových prací

 

OBECNÉ PODMÍNKY KLASIFIKACE

→ pokud žák chybí, je povinen se domluvit s vyučující na náhradním termínu písemné práce, případně se nechat vyzkoušet

→ pokud žák chyběl při sdělení hodnocení písemné práce, je povinen si známku sám zjistit a zapsat do studijního průkazu

→ chybí-li žákovi známky ke klasifikaci, učitel má právo na konci školního roku z daného předmětu žáka nehodnotit

→ každá známka má jinou váhu – nelze si počítat průměr známek

→ do celkové známky v pololetí či na konci roku se počítá ve velké míře také aktivita v hodině, přístup k předmětu apod. – to vše může změnit celkovou známku o stupeň

→ známka ze zkoušky v klasifikačním týdnu a známka z ročníkové práce má stejnou váhu jako jiné známky, proto není při konečné klasifikaci rozhodující

→ veškeré domácí práce (úkoly, čtenářské listy, seminární práce apod.) se odevzdávají pouze v tištěné podobě, elektronická verze není akceptována (pokud nebylo zadáno)

→neodevzdaná samostatná práce v daném termínu je hodnocena nedostatečně

→ pokud žákova absence překročí 30% odučených hodin daného předmětu za pololetí, může být po rozhodnutí ředitele školy z daného předmětu komisionálně přezkoušen