G1.

Požadavky na klasifikační týden červen 2023 / Hladíková Petra Bc.

Slovní zásoba 3. a 4. lekce

+ dny v týdnu, v měsíci, roční období + jejich předložky, čísla

Časování sloves - haben, sein, sprechen + další

Tvoření jednoduchých vět

Gramatická cvičení dle pracovního sešitu

 

 

G1 - požadavky na KT (jaro 2023) / Jasa Marek Mgr.

 Požadavky na klasifikační týden AJ
Zkouška se skládá obecně ze dvou částí:
a) Grammar and structures - zde žák prokáže znalost gramatiky formou vysvětlení použití (v jaké situaci/kontextu se používá) a formy (jak se tvoří) gramatických struktur, uvede terminologii - stačí česky (např. "přítomný čas prostý"), dá příklady, popřípadě prokáže znalost provedením zadaného cvičení 
b) Vocabuary and speaking - zde žák prokáže praktickou schopnost hovořit na vylosované téma samostatně a v rozhovoru se zkoušejícím použije slovní zásobu, která se váže k danému tématu

G1 - AJ - konkrétní požadavky ke zkoušce
A) Grammar and structures: 
1) Přítomný čas slovesa "have got" - žák vysvětlí časování slovesa "have got", vytvoří zápor i otázku, zná krátké odpovědi (např. "Yes, I have")
2) Přítomný čas běžných sloves - žák vysvětlí časování běžných sloves, vytvoří zápor, otázku, krátké odpovědi, zaměří se na využítí pomocného slovesa do/don't a 3. os. j. č., uvede příklady a pravopisné změny (3.os.j.č.)


B) Vocabulary and speaking:
1) Speaking about food and healthy lifestyle - žák jednoduše promluví o tématu jídlo, pojmenuje základní potraviny a živiny, je schopen je zařadit do kategorií (carbohydrates, fat, protein, dairy products, vegetables), žák promluví také o svém životním stylu a o životním stylu členů rodiny, dále zhodnotí, zda žije zdravě či ne
2) Free-time activities - žák jednoduše promluví o volném čase obecně (pojmenuje, co lidé dělají), dále řekne o svém volném čase a jeho náplni, povypráví o volnočasových aktivitách, kterým se věnuje, kde, kdy, s kým a jak často, rovněž promluví o svém stravování a životním stylu
 

Zveřejněno dne 23.05. 2023

Pravidla a podmínky klasifikace z Cj 2022/2023 - prima / Jirchářová Zuzana Mgr.

Požadavky a podmínky klasifikace G1 2022/23 – český jazyk a literatura

(platné pro období řádného a distančního studia)

Z. Jirchářová

  • pečlivě vedené sešity se všemi zápisky
  • minimálně 70% desetiminutovek a diktátů
  • minimálně 70% domácích úkolů (písemných i ústních)

ČESKÝ JAZYK

  • klasifikace ze všech velkých testů:

LITERATURA

  • klasifikace ze všech velkých testů:
  • odevzdání čtenářského deníku minimálně jednou za pololetí (za rok 8 knih)

SLOH

  • klasifikace z kontrolních slohových prací

 

OBECNÉ PODMÍNKY KLASIFIKACE

→ pokud žák chybí, je povinen se domluvit s vyučující na náhradním termínu písemné práce, případně se nechat vyzkoušet

→ pokud žák chyběl při sdělení hodnocení písemné práce, je povinen si známku sám zjistit a zapsat do studijního průkazu

→ chybí-li žákovi známky ke klasifikaci, učitel má právo na konci školního roku z daného předmětu žáka nehodnotit

→ každá známka má jinou váhu – nelze si počítat průměr známek

→ do celkové známky v pololetí či na konci roku se počítá ve velké míře také aktivita v hodině, přístup k předmětu apod. – to vše může změnit celkovou známku o stupeň

→ známka ze zkoušky v klasifikačním týdnu a známka z ročníkové práce má stejnou váhu jako jiné známky, proto není při konečné klasifikaci rozhodující

→ veškeré domácí práce (úkoly, čtenářské listy, seminární práce apod.) se odevzdávají pouze v tištěné podobě, elektronická verze není akceptována (pokud nebylo zadáno)

→neodevzdaná samostatná práce v daném termínu je hodnocena nedostatečně

→ pokud žákova absence překročí 30% odučených hodin daného předmětu za pololetí, může být po rozhodnutí ředitele školy z daného předmětu komisionálně přezkoušen