G2.

Požadavky na klasifikační týden - červen 2024 / Hladíková Petra Bc.

Milí studenti, 

pokud jste se rozhodli v klasifikačním týdnu pro německý jazyk, budu vás zkoušet z následujícího:

- slovní zásoba lekce 7, 8, 9

- gramatická cvičení dle pracovního sešitu - lekce 7, 8, 9 (pouze probraná látka)

- přivlastňovací zájmena

- tvoření vět se způsobovým slovesem (mögen, können, möchten)

- záporný člen kein, keine

- neurčitý člen ein, eine

- čísla

- tvoření množného čísla

- předložka aus

- časování essen, schlafen

 

Klasifikační týden- ČERVEN 2024 / Hedvíková Milena Mgr.

Sekunda- Vv

 Přezkoušení proběhne na základě materiálů v Google Učebně- Umění renesance.

Součástí bude poznávání obrázků.

G2 JAS AJ - požadavky na KT (Jaro 2024) / Jasa Marek Mgr.

 Požadavky na klasifikační týden AJ
Zkouška se skládá obecně ze dvou částí:
a) Grammar and structures - zde žák prokáže znalost gramatiky formou vysvětlení použití (v jaké situaci/kontextu se používá) a formy (jak se tvoří) gramatických struktur, uvede terminologii - stačí česky (např. "přítomný čas prostý"), dá příklady, popřípadě prokáže znalost provedením zadaného cvičení 
b) Vocabuary and speaking - zde žák prokáže praktickou schopnost hovořit na vylosované téma samostatně a v rozhovoru se zkoušejícím použije slovní zásobu, která se váže k danému tématu

G2 - AJ - konkrétní požadavky ke zkoušce
A) Grammar and structures: 
1) Minulý čas pravidelných sloves; was/were, there was/there were (+, -, ?) - žák vysvětlí časování běžných sloves, vytvoří zápor, otázku, krátké odpovědi, zaměří se na využítí pomocného slovesa did/ didn't, uvede příklady a pravopisné změny při přidávání koncovky -ed.

2) Minulý čas nepravidelných sloves - žák vysvětlí, kdy se používá a jak se minulý čas nepravidelných slovestvoří (+, -, ?), uvede příklad nejméně 10 sloves ze seznamu nepr. sloves a jejich všechny tvary a také výslovnost (past simple, past participle)


B) Vocabulary and speaking:
1) House and home, rooms, furniture and gadgets - žák jednoduše promluví o tématu bydlení (popíše místo, kde bylí, dům či byt, popíše místnosti, vybavení domu, nábytek, oblíbenou část domu/bytu); žák také promluví o technických vynálezech (gadgets), jak a k čemu se používají, proč jsou důlažité a užitečné (washing machine, drier, etc.)
2) Travel and transport - žák jednoduše promluví o cestování, vyjmenuje  a popíše dopravní prostředky, zmíní se, jakým dává přednost při dojíždění do školy, na výlety a dovolenou, promluví, které má nejradši a proč, a které naopak nemusí a proč.

Požadavky na klasifikační týden - leden 2024 / Hladíková Petra Bc.

Milí studenti,

pokud jste se rozhodli v klasifikačním týdnu pro německý jazyk,  najdete níže požadavky:

 

´- slovní zásoba 5. a 6. lekce + Weihnachten

- procvičování 1. a 4. pádu ( je tedy nutné, aby žák znal členy podstatných jmen)

- tvoření vět - jednoduché věty + otázky, dále věty se způsobovými slovesy ( i otázky)

- časování způsobových sloves

- hodiny + jednotlivé části dne a s jakou s jakou se pojí předložkou ( am Nachmittag, am Abend, in der Nacht....)

- gramatická cvičení dle pracovního sešitu - 5. a 6. lekce

 

Dostavte se,prosím, o 10 minut dříve (čas, který věnujete přípravě).

KLASIFIKAČNÍ TÝDEN LEDEN - 8.- 11.1. 2024 / Boumová Kateřina Mgr.

Požadavky na KT

 1. Mein Tag - vyberte si libovolný den v týdnu a popište co v jednotlivou denní dobu děláte. Text si můžete vzít s sebou na zkoušku k nahlédnutí. Jde o mluvní cvičení. 
 2. Slovní zásoba - L5, L6; vylosujete si 10 slovíček
 3. Gramatika - PJ s určitým a neurčitým členem v 1. a 4. pádu, slovesa se 4. pádem (kaufen, brauchen, finden, haben), časování slovesa möchten, modální slovesa müssen a können, slovosled věty s modálním slovesem, předložky am, um; během zkoušky vám vyberu jeden gramatický jev, ke kterému budu mít připraveno cvičení

Požadavky na klasifikační týden červen 2023 / Hladíková Petra Bc.

Slovní zásoba 3. a 4. lekce

+ dny v týdnu, v měsíci, roční období + jejich předložky, čísla

Časování sloves - haben, sein, sprechen + další

Tvoření jednoduchých vět

Gramatická cvičení dle pracovního sešitu

 

 

Okruhy ke zkoušení v klasifikačním týdnu 3. - 7. 6. 2024 / Dlouhá Štěpánka RNDr.

Milí studenti,
v klasifikačním týdnu budu zkoušet z těchto okruhů:

 • poznávání ryb, obojživelníků a plazů - viz Poznávačky v sekci "Práce v kurzu" v Google učebně
 • obojživelníci (společné znaky skupiny, anatomie, přehled hlavních skupin, zajímavosti)
 • plazi (společné znaky skupiny, anatomie, přehled hlavních skupin, zajímavosti)
 • ptáci (stavba vejce a peří)

Průběh zkoušky: 10 položek z poznávačky + teoretické znalosti (maximálně 12 minut celkem)

Zveřejněno: 6. 5. 2024

AJ (Hrabal) - Zkouškový týden / Hrabal Milan Mgr.

G2 (HRABAL)
Okruhy na zkouškový týden - léto 2024

každá otázka odpovídá stranám ze student´s booku a obsahuje příslušnou slovní zásobu, tématický okruh a gramatiku

 1. Otázka: Str. 64 - 69
 2. Otázka: Str. 70 - 75
 3. Otázka: Str. 74 - 81
 4. otázka: Str. 86 - 92

Pravidla a podmínky klasifikace z Cj 2022/2023 - prima / Jirchářová Zuzana Mgr.

Požadavky a podmínky klasifikace G1 2022/23 – český jazyk a literatura

(platné pro období řádného a distančního studia)

Z. Jirchářová

 • pečlivě vedené sešity se všemi zápisky
 • minimálně 70% desetiminutovek a diktátů
 • minimálně 70% domácích úkolů (písemných i ústních)

ČESKÝ JAZYK

 • klasifikace ze všech velkých testů:

LITERATURA

 • klasifikace ze všech velkých testů:
 • odevzdání čtenářského deníku minimálně jednou za pololetí (za rok 8 knih)

SLOH

 • klasifikace z kontrolních slohových prací

 

OBECNÉ PODMÍNKY KLASIFIKACE

→ pokud žák chybí, je povinen se domluvit s vyučující na náhradním termínu písemné práce, případně se nechat vyzkoušet

→ pokud žák chyběl při sdělení hodnocení písemné práce, je povinen si známku sám zjistit a zapsat do studijního průkazu

→ chybí-li žákovi známky ke klasifikaci, učitel má právo na konci školního roku z daného předmětu žáka nehodnotit

→ každá známka má jinou váhu – nelze si počítat průměr známek

→ do celkové známky v pololetí či na konci roku se počítá ve velké míře také aktivita v hodině, přístup k předmětu apod. – to vše může změnit celkovou známku o stupeň

→ známka ze zkoušky v klasifikačním týdnu a známka z ročníkové práce má stejnou váhu jako jiné známky, proto není při konečné klasifikaci rozhodující

→ veškeré domácí práce (úkoly, čtenářské listy, seminární práce apod.) se odevzdávají pouze v tištěné podobě, elektronická verze není akceptována (pokud nebylo zadáno)

→neodevzdaná samostatná práce v daném termínu je hodnocena nedostatečně

→ pokud žákova absence překročí 30% odučených hodin daného předmětu za pololetí, může být po rozhodnutí ředitele školy z daného předmětu komisionálně přezkoušen