G1.

Požadavky na klasifikační týden - červen 2024 / Hladíková Petra Bc.

Milí studenti, 

pokud jste se rozhodli v klasifikačním týdnu pro německý jazyk, budu vás zkoušet z následujícího:

- slovní zásoba: lekce 4, 5, 6

+ gramatická cvičení dle pracovního sešitu lekce 4, 5, 6 - z lekce 6 pouze cvičení, která jsme  stihli probrat

 - sloveso finden

-  předložky in a am

- časování sloves

- způsobové sloveso möchten

-  člen určitý a neučitý

-  1. a 4. pád

 - z 6. lekce: způsobová slovesa können a müssen, dále předložky am a um

 

Klasifikační týden- ČERVEN 2024 / Hedvíková Milena Mgr.

Prima- Vv

Přezkoušení proběhne na základě materiálů v Google Učebně- Starověké umění států Blízkého východu (Egypt a Mezopotámie) a antických států (Řecko, Řím).

Součástí bude poznávání obrázků.

G1 - požadavky na KT (jaro 2024) / Jasa Marek Mgr.

 Požadavky na klasifikační týden AJ
Zkouška se skládá obecně ze dvou částí:
a) Grammar and structures - zde žák prokáže znalost gramatiky formou vysvětlení použití (v jaké situaci/kontextu se používá) a formy (jak se tvoří) gramatických struktur, uvede terminologii - stačí česky (např. "přítomný čas prostý"), dá příklady, popřípadě prokáže znalost provedením zadaného cvičení 
b) Vocabuary and speaking - zde žák prokáže praktickou schopnost hovořit na vylosované téma samostatně a v rozhovoru se zkoušejícím použije slovní zásobu, která se váže k danému tématu

Grammar and structures:

 1. Present continuous (přítomný průběhový čas), question words (tázací zájmena - who, what, etc.)  - používání a význam, časování, zápor, otázka 
 2. Was/were, was born - minulý čas slovesa "be", použití, časování, zápor, otázka

Vocabulary and speaking:

 1. Talking about sports you like and a favourite sports star - What sports do you do? What kind of sports do you watch? What kind of clothes and sports equipment do you need to do them? Where do you do them? Who is your sports star? (Name, country, sport, why is she/he famous)
 2. Talking about favourite clothes - What do you wear in different seasons (winter, summer)? What are your favourite pieces of clothes you often wear? What do you wear to school? What do you wear at celebrations? What do you wear at home or when you go out for a walk?
 3. Talking about an actor or musician - Talk about some bio facts of your favourite celebrity, their beginnings in career, their breaks and success, give some fun facts about him/her.

 

G1 - Občanská výchova - požadavky na KT (léto 2024) / Jasa Marek Mgr.

1. Památky UNESCO v ČR - jmenovat alespoň 10 míst, kde se památky nachází, stručně popsat, co je předmětem památkové ochrany, podrobněji popsat jedno vybranou památku

2. Mediace a šíkana, zásady zdravého řešení konfliktů - stručně popsat, co tyto pojmy znamenají, uvést příklady ze života

3. Rasismus, tolerance - stručně popsat, co tyto pojmy znamenají, uvést příklady ze života

Požadavky na klasifikační týden 2024 - 2. pololetí / Petrová Jana Mgr.

1. čj mluvnice: slovesa, pravopis, větný rozbor

2.čj sloh: napsat vypravování (ještě upřesním)

3.čj literatura: literární pojmy, básnička, referát o knize, autoři a dílo

Požadavky na klasifikační týden - leden 2024 / Hladíková Petra Bc.

Milí studenti,

pokud jste se rozhodli v klasifikačním týdnu pro německý jazyk,  najdete níže požadavky:

 

-  slovní zásoba: 1. 2. a 3. lekce  + Monate, Farben, Jahreszeiten, Weihnachten

- časování sloves haben, sein + ostatní slovesa

-  tvoření jednoduchých vět (věty oznamovací, otázky i "W-Fragen" (wer, was, woher, wie....)

- gramatická cvičení dle pracovního sešitu - celá 1. a 2. lekce, ze 3. lekce strany 24 a 25

- mluvený projev: žák o sobě řekne pár vět (jak se jmenuje, kolik mu je, co dělá rád....)

 

Dostavte se,prosím, o 10 minut dříve (čas, který věnujete přípravě).

 

           

KLASIFIKAČNÍ TÝDEN LEDEN - 8.-11.1. 2024 / Boumová Kateřina Mgr.

Požadavky na KT

 1. Plakát -  doma si připravíte jednoduchý plakát, který si s sebou na zkoušku přineste a odprezentujete; na plakátu bude vaše fotografie a krátký text o vás, text připravte dle pracovního sešitu na str. 15/13 a 14/10
 2. Slovní zásoba - Start, Lekce 1; vylosujete si 10 slovíček
 3. Gramatika - člen podtatných jmen, časování sloves v 1. a 2. os. čj., předložka aus + město; během zkoušky vám vyberu jeden gramatický jev, k němu budu mít připraveno cvičení

Požadavky na klasifikační týden 2024 / Petrová Jana Mgr.

Český jazyk

- gramatika: VS, VČ, podstatná jména, pravopis

- sloh: připravit doma na A5 popis vánočního dárku

- literatura: básnička ( libovolná), autoři a jejich dílo

Vše je zapsáno v sešitech a vysvětleno v hodinách.

Okruhy ke zkoušení v klasifikačním týdnu 3. - 7. 6. 2024 / Dlouhá Štěpánka RNDr.

Milí studenti,
v klasifikačním týdnu budu zkoušet z těchto okruhů:

 • poznávání měkkýšů a pavoukovců - viz Poznávačka měkkýšů a pavoukovců v sekci "Práce v kurzu" v Google učebně
 • měkkýši (společné znaky skupiny, anatomie, přehled hlavních skupin, zajímavosti)
 • členovci (společné znaky skupiny, přehled hlavních skupin), trilobiti (Barrande)
 • pavoukovci (společné znaky skupiny, anatomie, přehled hlavních skupin, zajímavosti)

Průběh zkoušky: 10 položek z poznávačky + teoretické znalosti (maximálně 12 minut celkem)

Zveřejněno: 6. 5. 2024