Loubková Kateřina Mgr.

Profil učitele

Němčina

Loubková Kateřina Mgr.

Kontakt: loubkova@bgv.cz

Požadavky na zkouškový týden červen 2024- konverzace NJ / G7.

Žák mluví zpaměti souvisle 3 minuty k jednomu ze 3 témat:

1. Tschechische Republik- zpracovat jako matur.téma, bez obrazového prezentování

2. Gesundheit und Krankheiten (zmínit také nezdravé stravovací návyky, prodělané dětské nemoce a civilizační choroby)- zpracované z hodiny nebo doplnit o chybějící- jako matur. téma, opět již bez obrázků

3. Erinnerungen meiner Grosseltern (Kindheit- Geschwister, Schule, Wohnen, Hilfe im Haushalt, Freizeit und Ferien, Traditionen, Feste, Kultur und Sport, Medien, Ernährung, Job, Verhältnisse, erste Liebe, Krankheiten, ...)

Požadavky na zkouškový týden červen 2024- NJ / G7.

1. žák si vylosuje 15 slovíček ze slovní zásoby v PS lekcí 40-43

2. dále vypracuje test na 10 minut obsahující gramatiku lekcí 40- 43

3. umí vyčasovat všechna slovesa ve slovní zásobě v PS lekcí 40- 43 v přítomném a minulém čase

Požadavky na zkouškový týden červen 2024- NJ / G6.

1. žák si vylosuje 15 slovíček ze slovní zásoby v PS lekcí 31, 32, 33 a 34

2. dále vypracuje test na 10 minut obsahující gramatiku lekcí 31 až 34

3. umí vyčasovat všechna slovesa ve slovní zásobě v PS lekcí 31- 34 v přítomném a minulém čase

 

Požadavky na zkouškový týden červen 2024- konverzace NJ / G6.

Žák mluví zpaměti souvisle 3 minuty k jednomu ze 3 témat:

1. Jahreszeiten, Wetter, Wettervorhersage für nächste 5 Tage

2. Gesundheit und Krankheiten (zmínit také nezdravé stravovací návyky, prodělané dětské nemoce a civilizační choroby)

3, Eine Fahrradtour mit den Freunden (už proběhla- vyprávět v perfektu nebo teprve bude- použít přítomný čas)

Požadavky na zkouškový týden červen 2024- konverzace NJ / G5.

Žák mluví zpaměti souvisle 3 minuty k jednomu z vylosovaných témat

1. In der Stadt

2. Meine Traumferien

3. Es war einmal... vypráví pohádku ve tvaru perfekta, sein a haben ve tvaru préterita- hatte, war..

Požadavky na zkouškový týden červen 2024- NJ / G5.

1. žák si vylosuje 15 slovíček ze slovní zásoby lekce 24, 25, 26 a 27

2. dále vypracuje test na 10 min, který bude obsahovat gramatiku lekcí 24-27

3. žák umí vyčasovat slovesa ve slovní zásobě v PS lekcí 24-27 v přítomném a minulém čase (perfektu)- ústně

Požadavky na zkouškový týden červen 2024- NJ / G4.

Žák si vylosuje 15 slovíček ze slovní zásoby lekce 19, 20, 21 a 22  a dále vypracuje test na 10 min, který bude obsahovat následující gramatiku:

1. přivlastňovací zájmena unser a euer v 1. a 4. pádu

2. předložky místa in, an a auf po slovesech liegen, stehen a hängen

3. zvratné sich ve všech osobách

4. předložka ohne

5. zápor nicht a kein-

6. osobní zájmena wir a ihr ve 3.pádu

7. rozlišovat předložky am, um a an/zu

8. umět vyčasovat slovesa ve slovní zásobě v PS lekci 19-22 v přítomném a minulém čase (perfektu)

 

 

 

Požadavky na zkouškový týden červen 2024- NJ / G3.B

Žák si vylosuje 15 slovíček ze slovní zásoby lekce 12, 13 a 14 a dále vypracuje test na 10 min, který bude obsahovat následující gramatiku:

1. předložka MIT a ZU + 3. pád

2. také 3. pád po slovesu gefallen

3.  a stejně tak 3. pád po předložkách místa AN, AUF, IN

4. osobní zájmena ICH, DU, ER, SIE, ES, a  WIR, IHR a SIE ( množ. číslo- oni)  ve 4. pádě

5. slovosled ve větě oznamovací a tázací

6. přivlastňovací zájmena MEIN, DEIN, SEIN a IHR v 1. a 3. pádu

7. předložka NACH a IN DIE u měst a států

8. nächst-  + 4. pád

9. použití dein při tykání a Ihr při vykání v různých pádech 

10. předložka FÜR + 4. pád

11. vazba ES GIBT + 4. pád 

12. zájmeno MAN

13. umět časovat všechna slovesa ze slovní zásoby v PS lekcí 12, 13 a 14

 

Požadavky na zkouškový týden červen 2024- NJ / G3.A

Žák si vylosuje 15 slovíček ze slovní zásoby lekce 12, 13 a 14 a dále vypracuje test na 10 min, který bude obsahovat následující gramatiku:

1. předložka MIT a ZU + 3. pád

2. také 3. pád po slovesu gefallen

3.  a stejně tak 3. pád po předložkách místa AN, AUF, IN

4. osobní zájmena ICH, DU, ER, SIE, ES, a  WIR, IHR a SIE ( množ. číslo- oni)  ve 4. pádě

5. slovosled ve větě oznamovací a tázací

6. přivlastňovací zájmena MEIN, DEIN, SEIN a IHR v 1. a 3. pádu

7. předložka NACH a IN DIE u měst a států

8. nächst-  + 4. pád

9. použití dein při tykání a Ihr při vykání v různých pádech 

10. předložka FÜR + 4. pád

11. vazba ES GIBT + 4. pád 

12. zájmeno MAN

13. umět časovat všechna slovesa ze slovní zásoby v PS lekcí 12, 13 a 14

 

Požadavky na zkouškový týden leden 2024- NJ / G6.

Žák si vylosuje 15 slovíček ze slovní zásoby lekce 28, 29 a 30 a dále vypracuje test na 10 min, který bude obsahovat následující gramatiku:

1. perfektum pravidelných sloves ze slovní zásoby lekcí 28-30

2. perfektum označených nepravidelných sloves v PS str 91 a 92

3. použití DIESER, DIESE, DIESES v 1., 3. a 4.pádě

4. osobní zájmena ve 3.pádě (ihm, ihr, ...)

5. 3.pád podstatných jmen (např. dem Hund)

6. podmiňovací tvar slovesa HABEN

7. vykání- ROZKAZ

8. skloňování přídavných jmen po členu určitém ve 3. a 4. pádě (pozor na nulovou koncovku u přídavných jmen za podstatným jménem (jako např: Der Gürtel ist grau)

9. předložka bei, in, an ve 3.pádě (kdo kde, u koho pracuje, např. Er arbeitet in der Bäckerei.)

10. způsobová slovesa v minulém čase- préteritum + slovosled ve větě

 

 

Požadavky na zkouškový týden leden 2024- NJ / G5.

Žák si vylosuje 15 slovíček ze slovní zásoby lekce 22 a 23 a dále vypracuje test na 10 min, který bude obsahovat následující gramatiku:

1. časování sloves v přítomném čase ze slovní zásoby lekcí 22 a 23

2. perfektum. minulý čas všech pravidelných sloves ze slovní zásoby lekcí 22 a 23 a dále všech nepravidelných sloves označených v PS na str.94 a 95

3. časování způsob.sloves v přítomném čase (dürfen, können, mögen, müssen, sollen, wollen + wissen)

4. skloňování podstatných jmen (člen der, die, das a die- množ.číslo ve 3. a 4.pádě)

5. slovosled ve větě oznamovací, tázací a ve větě se způs.slovesem

6. stupňování přídavných jmen a příslovcí- 2.stupeň- např. höher a 3.stupeň- např.am besten)

7. porovnávání osob a věcí pomocí slovíček SO...WIE a ALS

8. fráze pro orientaci ve městě

9. předložka (BIS) ZU + 3.pád

10. zápor KEIN a NICHT (především ve větách se slovesem DÜRFEN)

 

 

Požadavky na zkouškový týden leden 2024- NJ / G4.

Žák si vylosuje 15 slovíček ze slovní zásoby lekce 17 a 18 a dále vypracuje test na 10 min, který bude obsahovat následující gramatiku:

1. časování přítomném čase všech sloves z lekce 17 a 18

2. minulý čas (perfektum) všech pravidelných sloves ze slovní zásoby lekce 17 a 18

3. minulý čas (perfektum) všech nepravidelných sloves označených v PS A1.2 str.86 a 87

4. předložky místa IN, AN, AUF + 3. nebo 4.pád

5. měsíce a roční období

6. použití způsob.slovesa WOLLEN ve větě

7. použití WELCHER, WELCHE, WELCHES

8. řadové číslovky (datum)

9. předložka BEI + 3.pád

 

 

Požadavky na zkouškový týden leden 2024- NJ / G3.B

Žák si vylosuje 15 slovíček ze slovní zásoby lekce 10 a 11 a dále vypracuje test na 10 min, který bude obsahovat následující gramatiku:

1. časování všech sloves z lekce 10 a 11

2. slovosled ve větě oznamovací a tázací, včetně vět se způsobovým slovesem

3. jednoduché fráze jako např. Wer bist du, Wie spät ist es? (viz ústní zkoušení- kartičky)

4. rozkaz kamarádovi

5. mir a dir ve větě

6. použití přivlastňovacích zájmen mein, dein, sein, ihr

7. předložky in + 4.pád

8. minulý čas sloves sein a haben

9. slovosled po spojce deshalb

Požadavky na zkouškový týden leden 2024- NJ / G3.A

Žák si vylosuje 15 slovíček ze slovní zásoby lekce 10 a 11 a dále vypracuje test na 10 min, který bude obsahovat následující gramatiku:

1. časování všech sloves z lekce 10 a 11

2. slovosled ve větě oznamovací a tázací, včetně vět se způsobovým slovesem

3. jednoduché fráze jako např. Wer bist du, Wie spät ist es? (viz ústní zkoušení- kartičky)

4. rozkaz kamarádovi

5. mir a dir ve větě

6. použití přivlastňovacích zájmen mein, dein, sein, ihr

7. předložky in + 4.pád

8. minulý čas sloves sein a haben

9. slovosled po spojce deshalb

Požadavky na zkouškový týden leden 2024- konverzace NJ / G5.

Žák si vylosuje jedno ze zadaných témat a bude mluvit souvisle zpaměti 3 minuty

témata:

1. turistický cíl/tur.cíle v Sasku (kam jezdíš s rodiči či kamarády za hranice na výlet)

2. popsat rodinné příslušníky (NE zevnějšek!)- jejich vnitřní vlastnosti. Ke každé vlastnosti uvést příklad, vysvětlení (nepoužívat weil-protože, ale obyčejnou oznamovací větu, případně DENN- neboť, dbát na slovosled!, ovlivní výslednou známku)

3. mluvit o povoláních (konkrétně mluvit o vybraných profesich, o povolání rodičů, prarodičů, případně sourozenců), o tvém vysněném povolání, o prázdninových brigádách atd.)

Požadavky na zkouškový týden leden 2024- konverzace NJ / G6.

Žák si vylosuje jedno ze zadaných témat a bude mluvit souvisle zpaměti 3 minuty

témata:

1. turistický cíl/tur.cíle v Sasku (možno čerpat z info k plakátu vlastního a spolužáků)

2. popsat rodinné příslušníky (NE zevnějšek!)- jejich vnitřní vlastnosti. Ke každé vlastnosti uvést příklad, vysvětlení (pozor na slovosled po WENN a DENN)

3. Vlastními slovy převyprávět pohádku dle vlastního výběru- použít perfektum (u haben a sein krátký tvar- préteritum- ich hatte, ich war)

Požadavky na zkouškový týden leden 2024- konverzace NJ / G7.

Žák si vylosuje jedno ze zadaných témat a bude mluvit souvisle zpaměti 3 minuty

témata:

1. turistický cíl/tur.cíle v Sasku (možno čerpat z info k plakátu vlastního a spolužáků)

2. popsat rodinné příslušníky (NE zevnějšek!)- jejich vnitřní vlastnosti. Ke každé vlastnosti uvést příklad, vysvětlení (pozor na slovosled po WENN a DENN)

3. mluvit o konzumní společnosti, reklamě, jak se chováš ty sám k živ.prostředí, možno mluvit o tvých výdajích, kapesném, bez čeho se obejdeš, bez čeho ne, zmínit prázdninové a jiné brigády

Požadavky na zkouškový týden leden 2024- NJ / G8.A

Žáci si připraví souvislý projev zpaměti na 3 minuty k tématům 

1. Das Abitur und meine zukünftige Schule (Hochschule, höhere Schule, auch kurz zu der Stadt, wo es die Schule gibt))

2. Meine Stadt

Jedno z témat si vylosují

 

Požadavky na zkouškový týden leden 2024- NJ / G7.

Žáci vypracují písemný test, který bude obsahovat probranou gramatiku lekcí 36. 37 a 38 a vylosují si slovíčka lekce 36, 37. 38, 39

gramatika:

1. perfektum- munulý čas pravidelnách sloves lekcí 36-39 a nepravidelných sloves označených v PS B1.1 str.100-102

2. Infinitiv s ZU 

3. předložka während a 2. pád podstatných jmen

4. spojka DAMIT a věty s UM...ZU

5. slovesa s předložkou, viz. označená slovesa PS B1.1 str.103 a 104

6. vytvořit oznamovací větu, tázací (slovosled ve větě). umět časovat slovesa lekcí 36-39 v přítomném čase

7. tázací příslovce WOZU, WORAUF, WORÜBER, WORAN, WOFÜR, WOBEI, WOMIT, ... a slovesa s předložkou, kterými se zeptáme na osoby, dále zájmeno DA(r) + předložka v odpovědích

8. podmiňovací způsob (časování slovesa werden v konjunktivu + infinitiv slovesa)

 

 

 

 

 

Projektové dny 2023/24

TRIATLON NA ZKOUŠKU

zájemci o projekt budou mit moznost seznámit se na vlkastni kůži se sportovním odvětvím, které spojuje dohromady 3 disciplíny- plavání. kolo a běh. zjistíme, jak triatlon vznikl, jaké jsou variace, kde se jezdí nejslavnější triatlony u nás a ve světě a v dubnu si vyzkoušíme jeden triatlon nanečisto. tomu bude předcházet trénink jednotlivých disciplín ve třech projektových dnech. pokud čas dovolí, proběhne beseda se slavným triatlonistou. podmínkou účasti je vlastnit horské kolo, přáním vyučujícího (rozhodně ne podmínkou pro účast na projektu) absolvování libovolného závodu v triatlonu v okolí VDF (jezdí se např. v Mikulášovicích, v Doubici, v Kytlici, ve VDF)
je nutné počítat s úhradou vstupů do plaveckého bazénu

těším se na zájemce se sportovním zaměřením 

Mgr. Kateřina Loubková a Milan Roudnický

Požadavky na klasifikační týden červen 2023- Nj / G6.

Žák si vylosuje a ústně přeloží 20 slovíček (z ČJ do NJ) z lekcí 22, 23, 24, 25, 26 a 27 včetně množných čísel u PJ

Dále žák vypracuje písemný test, který bude zahrnovat probranou gramatiku

1. osobní zájmena v 1., 3. a 4. pádě (ich, mir, mich,...)

2. přivlastňovací zájmena (mein, dein,...), použití ve všech pádech (mit meinem Hund)

3. předložky se 3. a 4. pádem (auf, an, in,...), rozlišovat slovesa stehen/stellen, liegen/legen

4. předložky se 3.pádem (aus, bei, mit,...)

5. předložky se 4.pádem (durch, für,...)

6. skloňování, der, die, das, die- množ. číslo (stejně se chová ein, eine, ein, v množ. čísle ein neexistuje!!!, kein, keine, kein, keine- množ.číslo)

7. slovosled ve větě po spojkách und, aber, oder, sondern, denn

8. vedlejší věty s weil a dass, postavení slovesa

9. stupňování přídavných jmen a příslovcí, porovnávání pomocí als a wie

10. použití vazby man darf /nicht/kein... a význam a časování slovesa dürfen (viz UČ str. 31) a sollen

11. řadové číslovky (die erste, die zweite,...)

12. rozkaz.způsob jednomu a více kamarádům- tykání

 

 

Požadavky na klasifikační týden červen 2023- KNJ / G6.

Žák mluví 3 minuty k jednomu ze tří témat, které si u zkoušky vylosuje

1. Freizeit

2. in der Stadt ( mluv o tvém městě, co zde je a není, o cestě do školy)

3. Wohnen (můžeš zmínit výhody a nevýhody bydlení na venkově,/ve městě, typy bydlení, tvůj dům a tvůj vysněný dům, byt, pokoje, vybavení domu, bytu, domácí spotřebiče, domácí práce)

 

Požadavky na klasifikační týden červen 2023- KNJ / G7.

Žák mluví 3 minuty k jednomu ze tří témat, které si u zkoušky vylosuje

1. Freizeit

2. Berufe (různá obecná rozdělení- typicky mužská, ženská, nebezpečná, manuální, státní, dobře placená, vyžadující vysokou školu, brigády, práce v zahraničí, povolání členů rodiny, tvé budoucí povolání- o něm mluv- kdy, kde, s čím, s kým, co musíš umět, jaký musíš být...)

3. Mensch und Natur (rostliny, živočichové, počasí, roční období, přírod.katastrofy, ochrana živ.prostředí)

Požadavky na klasifikační týden červen 2023- KNJ / G8.A

Žák mluví 3 minuty k jednomu ze tří témat, které si u zkoušky vylosuje

1. Freizeit

2. Berufe (různá obecná rozdělení- typicky mužská, ženská, nebezpečná, manuální, státní, dobře placená, vyžadující vysokou školu, brigády, práce v zahraničí, povolání členů rodiny, tvé budoucí povolání- o něm mluv- kdy, kde, s čím, s kým, co musíš umět, jaký musíš být...)

3. Mensch und Natur (rostliny, živočichové, počasí, roční období, přírod.katastrofy, ochrana živ.prostředí)

 

Požadavky na klasifikační týden červen 2023- NJ / G8.A

Žák si vylosuje a ústně přeloží 20 slovíček (z ČJ do NJ) z lekcí 41,42,43 a 44, včetně množných čísel u PJ

Dále žák vypracuje písemný test, který bude zahrnovat probranou gramatiku

1. perfektum všech pravidelných sloves lekcí 41,42,43 a 44 (PS str.52,53,61,62,73,74,82,83 a vybraných nepravidelných sloves PS str.100-102

2. vztažné věty (der, die, das, die -mn.číslo ve 3.a 4.pádě)

3. podmiň. tvar od slovesa haben a podvojná spojka zwar...aber

4. předložka wegen + 2.pád

5. nepřímá otázka (er, wie, was, mit wem aj. ve funkci spojky ve vedl.větě), spojka ob

6. nulový člen u jídla a pití

7. préteritum pravidelných sloves ze slovni zásoby lekci 41-44 a vybraných nepravidelných sloves (sein, haben, sehen, kommen, bitten, denken, bringen, essen, fahren, fliegen, geben, gehen, helfen, lesen, nehmen, schlafen, schreiben, schwimmen, singen, sprechen, treffen, trinken, werden)

 

 

 

Požadavky na klasifikační týden červen 2023- NJ / G7.

Žák si vylosuje a ústně přeloží 20 slovíček (z ČJ do NJ) z lekcí 33,34,35 a 36

Dále žák vypracuje písemný test, který bude zahrnovat probranou gramatiku

1. časování können v podmiň.tvaru (ich könnte) a použití v otázkách a odpovědích

2.  slovosled větných členů ve větě se slovesem vyžadujícím 3. a 4. pád  (např geben- dát někomu něco)

3. w-otázky jako spojky ve vedl.větě, slovosled, časování

4. předložkové vazby sloves- viz seznam (helfen bei, sich sorgen für...), zvratné "se" podle osoby ich-mich, du-dich..

5. minulý čas-perfektum všech prsavidelných sloves v lekcich 33-36 (PS str.55,56,66,67,74,75,82,83) a všech vybraných nepravidelných sloves (viz seznam v PS str.91,92

6. předložky seit a aus (+ materiál) + 3.pád

7. použití "was für ein/e" a "was für" v množ.čísle a welcher, welche, welches, welche v mn.čísle v 1.,3. a 4.pádě

 

 

 

Požadavky na klasifikační týden červen 2023- NJ / G4.

Žák si vylosuje a ústně přeloží 20 slovíček (z ČJ do NJ) z lekcí 13,14,15 a 16 včetně množných čísel u PJ, dále umí slovíčka k tématu jaro a zvířata v lese

Dále žák vypracuje písemný test, který bude zahrnovat probranou gramatiku

1. časování slovesa gefallen a ostatní slovesa lekcí 13,14,15 a 16

2. minulý čas (perfektum) od všech pravidelných sloves ve slovní zásobě lekcí 13,14,15 a 16 v PS, postavení sloves ve větě tázací a oznamovací

3. osobní zájmena ich a du (mir, dir) a mein, dein ve 3.pádě

4. předložka für a vazna es gibt + 4.pád od der, die, das a die-množ.číslo, (k)ein/e, mein/e, dein/e, dále ich a du ve 4.pádě

5. použití a význam "man" (neplést s der Mann)

6. předložka in, an, auf po ozázce kde? (3.pád) a předložka in po otázce kam? (4.pád)

7. předložka vor a nach + 3.pád 

8. utčování času a časové údaje ve 4.pádě (jeden Tag, jede Woche)

 

 

4. 

 

Požadavky na klasifikační týden červen 2023- NJ / G3.B

Žák si vylosuje a ústně přeloží 20 slovíček (z ČJ do NJ) z lekcí 7,8 a 9. včetně množných čísel u PJ, dále umí slovíčka k tématu ovoce a zelenina a světové strany

Dále žák vypracuje písemný test, který bude zahrnovat probranou gramatiku

1. časování způsob.sloves können, müssen, möchten, mögen

2. časování včech sloves ve slovní zásobě lekcí 7, 8 a 9  (PS strana 64, 71 a 78) pozor na slovesa essen a schlafen a slovesa s odlučitelnou předponou!

3. použití mein/e. dein/e (v jednotném čísle jako po ein, v množ.čísle jako po die) v  1. a 4.pádě

4. předložka aus + země (stát) po otázce Woher kommst du? (pozor na ženský rod die Schweiz, die Slowakei, die Türkei, die Ukraine a množ.číslo die USA a die Niederlande)

5. vyjádření 2.pádu vlastních jmen (Andreas' Buch)

6. použití kein/e v 1. a 4.pádě

7. umět číslovky do 100

8. použití  osobních zájmen er, sie, es a sie- množ.číslo

9. čtení (natrénovat čtení textů a cvičení, ke kterým existuje CD v PS str.63/19,20, str.70/20,21,22 a str.77/15,16

 

Požadavky na klasifikační týden červen 2023- NJ / G3.A

Žák si vylosuje a ústně přeloží 20 slovíček (z ČJ do NJ) z lekcí 7,8 a 9. včetně množných čísel u PJ, dále umí slovíčka k tématu ovoce a zelenina a světové strany

Dále žák vypracuje písemný test, který bude zahrnovat probranou gramatiku

1. časování způsob.sloves können, müssen, möchten, mögen

2. časování včech sloves ve slovní zásobě lekcí 7, 8 a 9  (PS strana 64, 71 a 78) pozor na slovesa essen a schlafen a slovesa s odlučitelnou předponou!

3. použití mein/e. dein/e (v jednotném čísle jako po ein, v množ.čísle jako po die) v  1. a 4.pádě

4. předložka aus + země (stát) po otázce Woher kommst du? (pozor na ženský rod die Schweiz, die Slowakei, die Türkei, die Ukraine a množ.číslo die USA a die Niederlande)

5. vyjádření 2.pádu vlastních jmen (Andreas' Buch)

6. použití kein/e v 1. a 4.pádě

7. umět číslovky do 100

8. použití  osobních zájmen er, sie, es a sie- množ.číslo

9. čtení (natrénovat čtení textů a cvičení, ke kterým existuje CD v PS str.63/19,20, str.70/20,21,22 a str.77/15,16

 

 

 

Požadavky na klasifikační týden leden 2023- Nj / G7.

Žák si vylosuje 20 slovíček (slovíčka z hodin Nj a Knj a z lekcí 29, 30 a 31 a 32) a bez přípravy přeloží

Dále vypracuje test na gramatiku na 10 min. (rozkazovací způsob, skloňování přídavných jmen po členu urč.a neurčitém ve všech pádech, pozor na mn. číslo- nelze eine!, slovosled ve větě se spojkou weil a wenn, pozor na způsobové sloveso ve větě!., časování způsobových sloves v préteritu) 

Požadavky na klasifikační týden leden 2023- Nj / G8.A

Žák si vylosuje 20 slovíček (slovíčka z hodin Nj a Knj a z lekcí 38 a 39) a bez přípravy přeloží

Dále vypracuje test na gramatiku na 10 min. (předložky se 3.pádem, se 4.pádem, skloňování der, die, das a die (mn.číslo), neodlučitelné předpony, způsobová slovesa, přivlastňovacéí zájmena, osobní zájmena, souvětí se spojkou damit a um...zu, 2.pád podstat.jmen (včetně předložky während- lekce 37), slovesné vazby (sich erinnern an,...), podmiňovací způsob würde- + infinitiv)

Požadavky na zkouškový týden leden 2023- NJ

Žák mluví souvisle zpaměti 3 minuty o oblíbeném herci/herečce, zpěvákovi/zpěvačce, jeho životě, filmech, písních. Součástí je také zvuková ukázka (doba ukázky není zahrnuta ve 3 minutách, kdy má žák souvisle mluvit)

Požadavky na zkouškový týden leden 2023- NJ- konverzace / G8.A

Žák si vylosuje jedno ze tří předem připravených témat a mluví souvisle zpaměti 3 minuty. Předem bude mít čas 10 minut na přípravu v bodech (poznámky na papír)

témata: 1. Ich und meine Familie (žák se představí a dále mluví o své rodině) 2. Essen und Trinken (mluví o pokrmech, co rád jí, pije, co se jí při jakých příležitosti, co roste u nás, co je zdravé, nezdravé, jaké jsou stravovací návyky, snídaně, oběd, večeře, svačina co pěstují doma, mezinárodní kuchyně, národní jídla, může říci recept či přidat rozhovor v restauraci) 3. Advent und Weihnachten

Požadavky na zkouškový týden leden 2023- NJ- konverzace / G7.

Žák si vylosuje jedno ze tří předem připravených témat a mluví souvisle zpaměti 3 minuty. Předem bude mít čas 10 minut na přípravu v bodech (poznámky na papír)

témata: 1. Ich und meine Familie (žák se představí a dále mluví o své rodině) 2. Essen und Trinken (mluví o pokrmech, co rád jí, pije, co se jí při jakých příležitosti, co roste u nás, co je zdravé, nezdravé, jaké jsou stravovací návyky, snídaně, oběd, večeře, svačina co pěstují doma, mezinárodní kuchyně, národní jídla, může říci recept či přidat rozhovor v restauraci) 3. Advent und Weihnachten

Požadavky na zkouškový týden leden 2023- NJ- konverzace / G6.

Žák si vylosuje jedno ze tří předem připravených témat a mluví souvisle zpaměti 3 minuty. Předem bude mít čas 10 minut na přípravu v bodech (poznámky na papír)

témata: 1. Ich und meine Familie (žák se představí a dále mluví o své rodině) 2. Essen und Trinken (mluví o pokrmech, co rád jí, pije, co se jí při jakých příležitosti, co roste u nás, co je zdravé, nezdravé, jaké jsou stravovací návyky, snídaně, oběd, večeře, svačina co pěstují doma, mezinárodní kuchyně, národní jídla, může říci recept či přidat rozhovor v restauraci) 3. Advent und Weihnachten

Požadavky na zkouškový týden leden 2023- NJ / G6.

Žák si vylosuje 20 slovíček a ústně přeloží bez přípravy (slovíčka z hodin), ústně odpoví na několik bězných otázek jako např. Wie geht es? Wer bist du?- viz sešit. Dále vypracuje písemně test na 10 min, který bude zahrnovat probrané gramatické jevy 1. časování všech probraných sloves s důrazem na slovesa s odluč. a neodluč.předponami, na slovesa sein, haben, werden a na slovesa se změnou (lesen, sprechen, vergessen, geben, nehmen, essen, sehen, schlafen, fallen, tragen, waschen, wachsen, laufen, anfangen, helfen, treffen, messen, brechen, backen, fahren, tanzen, heiI3en) 2. 4.pád po slovesech fragen, verstehen, anrufen, heiraten 3. předložky se 3. pádem (ve spojení s podstat.jménem, zájmenem) 4. předložky se 4. pádem (ve spojení s podstat.jménem, zájmenem) 5. Předložky se 3. a 4.pádem (an, auf, vor,...) 6. skloňování der, die, das, die (množ.číslo), ein, eine, ein a přivlastňovacích zájmen (mein, dein, sein,...) 7.časování sloves se SICH (ich freue mich. du freust dich) 8. perfektum pravidelných a nepravidelných sloves

Požadavky na zkouškový týden leden 2023- NJ / G4.

Žák si vylosuje 20 slovíček a ústně přeloží bez přípravy (slovíčka z hodin viz školní sešit a PS lekce 10,11 a 12), ústně odpoví na několik bězných otázek jako např. Wie geht es? Wer bist du?- viz sešit. Dále vypracuje písemně test na 10 min, který bude zahrnovat probrané gramatické jevy 1.časování všech probraných sloves v lekcích 10, 11 a 12 s důrazem na slovesa basteln, sammeln, sein, haben, werden a na slovesa se změnou (lesen, sprechen, vergessen, geben, nehmen, essen, sehen, schlafen, fallen, tragen, waschen, wachsen, laufen, anfangen, helfen, treffen, messen, brechen, backen, fahren, tanzen, heiI3en) 2. rozkazovací způsob pro 2.osobu jednot.čísla (du), na konec přidávat E pouze u sloves, kdy kořen končí na t, d, n např bade! rechne!, arbeite! (du) 3. časování sein a haben v minulosti 4. zájmena ich a du ve 3.pádě (mir. dir) a všechna osobní zájmena ve 4.pádě (mich, dich, ihn, sie, es, uns, euch, sie(Sie)      5. slovosled ve větě po spojce deshalb a slovosled ve větě oznamovací (ich kaufe dir ein Eis) a tázací (Kaufst du mir ein Eis? Wer bringt mir das Eis?) 6. člen určitý po předložce IN po otázce KAM? (in den Park) 7. člen der, die, das po předložkách ZU a MIT (mit dem Auto, zur Haltestelle)

Požadavky na zkouškový týden leden 2023- NJ / G3.B

Žák si vylosuje 20 slovíček a ústně přeloží bez přípravy (slovíčka viz školní sešit a PS lekce 5 a 6, včetně protikladných dvojic- viz wocabee). Dále vypracuje písemně test na 10 min, který bude zahrnovat probrané gramatické jevy 1. určitý a neurčitý člen podstatných jmen, 2. členy v 1. a 4.pádu, 3. časování všech sloves v lekcích 5 a 6, s důrazem na způsobová slovesa möchten, können, müssen, 4. slovosled ve větách se způsobovým slovesem, 5. určování času, 6. slovosled ve větách tázacích

Požadavky na zkouškový týden leden 2023- NJ / G3.A

Žák si vylosuje 20 slovíček a ústně přeloží bez přípravy (slovíčka viz školní sešit a PS lekce 5 a 6, včetně protikladných dvojic- viz wocabee). Dále vypracuje písemně test na 10 min, který bude zahrnovat probrané gramatické jevy 1.určitý a neurčitý člen podstatných jmen, 2. členy v 1. a 4.pádu, 3. časování všech sloves v lekcích 5 a 6, s důrazem na způsobová slovesa möchten, können, müssen, 4. slovosled ve větách se způsobovým slovesem, 5. určování času, 6. slovosled ve větách tázacích

Požadavky na klasifikační týden červen 2022- Nj / G7.

Žák vypracuje písemně test na 12 min. a následující 3 min. zkontroluje a vyhodnotí s vyučujícím

v testu bude zahrnuto učivo probrané ve druhém pololeti šk. roku 21/22

1. předložky se 3.pádem

2. předložky se 4.pádem

3. osobní zájmena ve 3.a 4.pádu (ich, mir, mich)

4. podmiň. tvar od slovesa haben- časování

5. skloňování příd.jmem (der nette Lehre, ein netter Lehrer)

6. slovosled po spojkách WEIL a DASS (i v kombinaci se způsob. slovesem)

7. rozkaz. způsob- jednomu, více lidem, vykání (včetně sei!. seid! seien Sie!)

slovíčka lekce 26-29 (viz PS)- žák si vylosuje 15 slovíček

 

Požadavky na zkouškový týden červen 2022- NJ

Žák vypracuje písemně test na 12 min. a následující 3 min. zkontroluje a vyhodnotí s vyučujícím

v testu bude zahrnuto učivo probrané ve druhém pololeti šk. roku 21/22

gramatika:

1. perfektum pravidelných a nepravid.sloves 

2. préteritum pravidelných a nepravid. sloves

3. vztažné věty (včetně sloves se zvratným si a se a slovesa s předložkovými vazbami), VV s ob a obwohl, věty s zwar...aber (slovosled)

4. skloňování pod.jmen bez členu

5. předložky+ Dativ nebo Akkusativ v rámci tématu orientace ve městě

 

slovní zásoba 41.-44.lekce (losuje se 15 slovíček, včetně členů)

 

Požadavky na zkouškový týden červen 2022 - KNJ / G7.

Žák si vylosuje 1 ze 3 témat a mluví k němu 5 min., předchozích 10 min bude mít na přípravu- poznámky v bodech

1. vyprávět libovolnou pohádku v perfektu

2. Essen und trinken, meine Essgewohnheiten, im Restaurant, Kochrezepte

3. Meine Ferien (Ausflüge, Reisen, Ferienjob, Veranstaltungen, an denen ich teilnehme)

Požadavky na zkouškový týden červen 2022 - KNJ

Žák si vylosuje 1 ze 3 témat a mluví k němu 5 min., předchozích 10 min bude mít na přípravu- poznámky v bodech

1. vyprávět libovolnou pohádku v préteritu

2. Essen und trinken, meine Essgewohnheiten, im Restaurant, Kochrezepte

3. Meine Ferien (Ausflüge, Reisen, Ferienjob, Veranstaltungen, an denen ich teilnehme)

Požadavky na zkouškový týden červen 2022 / G5.

Žák vypracuje u zkoušky písemný test na 12 min. V následujících 3 minutách zkontroluje s učitelem a vyhodnotí.

Test bude zahrnovat:

1. časování probraných sloves

2. skloňování podstatných jmen, (člen určitý, neurčitý)

3. předložky se 3.pádem

4. předložky se 4.pádem

5. předložky se 3. a 4. pádem (místa)

6. přivlastňovací zájmena (mein, dein, sein, ihr, sein, unser, euer, ihr, Ihr)

7. osobní zájmena ve 3. a 4. pádě ( ich, mir mich...)

8. slovní zásoba 13, 14. a 15. lekce (viz PS)

9. vazba ES GIBT a její použití ve větě

10. neosobní zájmeno MAN a jeho použití ve větě

 

 

Požadavky na zkouškový týden červen 2022 / G3.B

Žák vypracuje u zkoušky písemný test na 10 min. V následujících 5 minutách zkontroluje s učitelem chyby a vyhodnotí.

Test bude zahrnovat 

1. slovesa- protiklady (essen, trinken, gehen, laufen,...aj., umět časovat)

2. přídavná jména- protiklady (neu, alt, kalt, warm... aj)

3. časování všech probraných sloves (osoba ICH až SIE=oni)

4. slovosled ve větě (oznamovací věty, otázky začínající slovesem, W-otázky)

5. slovní zásoba lekce 3 a 4, hodnotím i správné členy DER, DIE, DAS, DIE=množ.číslo

5. mapa Německa, Rak. , Švýc. a Lichten., jejich hlavní města a předložka IN, pozor na IN DER Slowakei a IN DER Schweiz!!!)

Požadavky na zkouškový týden červen 2022 / G3.A

Žák vypracuje u zkoušky písemný test na 10 min. V následujících 5 minutách zkontroluje s učitelem chyby a vyhodnotí.

Test bude zahrnovat 

1. slovesa- protiklady (essen, trinken, gehen, laufen,...aj., umět časovat)

2. přídavná jména- protiklady (neu, alt, kalt, warm... aj)

3. časování všech probraných sloves (osoba ICH až SIE=oni)

4. slovosled ve větě (oznamovací věty, otázky začínající slovesem, W-otázky)

5. slovní zásoba lekce 3 a 4, hodnotím i správné členy DER, DIE, DAS, DIE=množ.číslo

5. mapa Německa, Rak. , Švýc. a Lichten., jejich hlavní města a předložka IN, pozor na IN DER Slowakei a IN DER Schweiz!!!)

Požadavky na zkouškový týden leden 2022- NJ konverzace

Žák si vylosuje jedno z témat a v době desetiminutové přípravy si heslovitě napíše, o čem bude mluvit. Každý žák má možnost do konce roku 2021 zasílat vyučujícímu na email ke kontrole téma v elektronické podobě

témata

1. Ich und meine Familie- rozsah A4 (jméno, narození, bydliště, rodina, škola, koníčky, plány do budoucna)

2. Meine Stadt (žáci se opřou o text, kdy vymýšleli reklamu na město Varnsdorf, či jiné město, kde žijí, a téma rozšíří na A4)

3. Feiertage un Feste im Herbst (žáci shrnou všechny zadané referáty, ke každému podzimnímu svátku řeknou cca 5 informací)

4. Advent und Weihnachten (mohou mluvit zprvu obecně a poté konkrétně, jak slaví tyto svátky v rodině, opět rozsah přibližně A4)

5. Das Rübe Märchen (žák bude vyprávět celou pohádku, viz sešit nebo jakákoliv jiná verze na internetu)

Požadavky na zkouškový týden leden 2022- NJ

Žák vypracuje při přípravě před samotnou zkouškou test asi na 20 min., který bude souhrnem probraného učiva od září 2021. Při zkoušce bude učitel s žákem vypracované úlohy konzultovat

probrané učivo- viz učebnice a školní sešit

témata:

1. skloňování osobních zájmem

2. předložky se 3. pádem

3. předložky se 4. pádem

4. časování modálních sloves v přítomném čase a umět vyčasovat všechna probraná slovesa lekcí 39. a 40- viz souhrn slovní zásoby v PS na konci lekce

5. časování způsob. sloves v min.čase- préteritu

6. rozkazovací způsob- tykání, vykání jedné a více osobám

7. spojky a s tím spojený slovosled ve větě

8. předložkové vazby sloves, včetně obecného worauf, darauf aj.

9. zvratná zájmena (se, si)

10. Genitiv (2. pád)

11. infinitiv s zu 

12. slovní zásoba lekcí 39 a 40- viz souhrn v PS

 

 

Požadavky na zkouškový týden leden 2022- NJ / G7.

Žák vypracuje při přípravě před samotnou zkouškou test asi na 20 min., který bude souhrnem probraného učiva od září 2021. Při zkoušce bude učitel s žákem vypracované úlohy konzultovat

probrané učivo- viz učebnice a školní sešit

1. slovní zásoba 23., 24. a 25.lekce

2. Předložky in, im, am um  (u měst a států, měsíců a ročních období, dnů v týdnů a částí dnů, u časových údajů)

3. přivlastňovací zájmena v 1., 3., a 4. pádu (mein, dein, sein, ihr, unser, euer, ihr/Ihr)

4. osobní zájmena v 1. 3. a 4. pádě (er, ihm, ihn...)

5. předložky se 3. pádem (aus, bei, mit, nach von, zu, gegenüber)

6. předložky se 4. pádem (durch, für, gegen, ohne um)

7. skloňování členů v 1., 3. a 4. pádě (der, dem, den, die, der, die, das, dem das, die mn.č, den + n, die)

8. předložky se 3. a 4. pádem ( in, an, auf, neben, zwischen, über, unter, hinter, vor)

9. perfektum- min. čas- pravidelných (př. malen, spielen, kaufen) a nepravidelných sloves (gehen, stehen, sprechen, lesen- viz seznam vzadu v sešitě), slovosled ve větě

10. časování způsobových sloves (dürfen, können, mögen, müssen, sollen, wollen, wissen) a slovosled ve větě

11. stupňování přídavných jmen a příslovcí (viel, mehr, am meisten)

12. slovosled ve větě po spojkách deshalb a denn

Požadavky na zkouškový týden leden 2022- konverzace NJ / G7.

Žák bude mít 10 minut čas na přípravu, aby si zapsal heslovitě body, ke kteým bude u zkoušky mluvit. (Vylosuje si jedno z pěti probraných témat a bude o něm mluvit německy zpaměti)

Každý žák má možnost do konce roku 2021 zasílat vyučujícímu na email ke kontrole téma v elektronické podobě

1. téma - Ich und meine Familie- cca 30 vět (jméno, narození, bydliště, rodina, škola, koníčky, plány do budoucna)

2. téma- Meine Stadt (žáci se opřou o text, kdy vymýšleli reklamu na město Varnsdorf, či jiné město, kde žijí, a téma rozšíří na 30 vět)

3. téma .- Feiertage un Feste im Herbst (žáci shrnou všechny zadané referáty, ke každému podzimnímu svátku řeknou cca 5 informací)

4. téma- Advent und Weihnachten (mohou mluvit zprvu obecně a poté konkrétně, jak slaví tyto svátky v rodině, cca 30 vět)

5. téma - Das Rübe Märchen (žák bude vyprávět celou pohádku, viz sešit nebo jakákoliv jiná verze na internetu)

Požadavky na zkouškový týden leden 2022- konverzace NJ / G8.A

Žák bude mít 10 minut čas na přípravu, aby si zapsal heslovitě body, ke kteým bude u zkoušky mluvit. (Vylosuje si jedno z pěti probraných témat a bude o něm mluvit německy zpaměti)

Každý žák má možnost do konce roku 2021 zasílat vyučujícímu na email ke kontrole téma v elektronické podobě

1. téma - Ich und meine Familie- cca 30 vět (jméno, narození, bydliště, rodina, škola, koníčky, plány do budoucna)

2. téma- Meine Stadt (žáci se opřou o text, kdy vymýšleli reklamu na město Varnsdorf, či jiné město, kde žijí, a téma rozšíří na 30 vět)

3. téma .- Feiertage un Feste im Herbst (žáci shrnou všechny zadané referáty, ke každému podzimnímu svátku řeknou cca 5 informací)

4. téma- Advent und Weihnachten (mohou mluvit zprvu obecně a poté konkrétně, jak slaví tyto svátky v rodině, cca 30 vět)

5. téma - Das Rübe Märchen (žák bude vyprávět celou pohádku, viz sešit nebo jakákoliv jiná verze na internetu)

Požadavky na zkouškový týden leden 2022 / G3.A

Žák vypracuje test cca na 20 min., který bude souhrnem probraného učiva od září 2021.

V testu bude následující učivo

1. slovní zásoba shrnuta v pracovním sešitě (PS) na straně 7, 16 a 23

2. časování sloves- viz sešit nebo učebnice str. 15 (tabulka)

3. fráze v sešitě (Wer bist du? Wie alt bist du?...), žák jim rozumí a umí odpovědět

5. ortografie (žák umí správně napsat německé slovíčko, které zná)

4. žák umí přečíst krátký text (PS str.15 a 22- poslechová cvičení) CD je součástí PS

Požadavky na zkouškový týden leden 2022 / G3.B

Žák vypracuje test cca na 20 min., který bude souhrnem probraného učiva od září 2021.

V testu bude následující učivo

1. slovní zásoba shrnuta v pracovním sešitě (PS) na straně 7, 16 a 23

2. časování sloves- viz sešit nebo učebnice str. 15 (tabulka)

3. fráze v sešitě (Wer bist du? Wie alt bist du?...), žák jim rozumí a umí odpovědět

5. ortografie (žák umí správně napsat německé slovíčko, které zná)

4. žák umí přečíst krátký text (PS str.15 a 22- poslechová cvičení) CD je součástí PS

Projektové dny 2022/23

Ve školním roce proběhne pod mým vedením projekt ,,Uběhneme maraton!"

Žáci se pod vedením vyučujícího seznámí s pojmem maraton- kde a jak vznikl, a jak se běh stal v současnosti výzvou nebo životním stylem některých lidí. Popovídají si s maratonským běžcem (běžkyní), natočí sami reportáž, rozhovor nebo podcast se sportovcem- maratonským běžcem. Dále se budou systematicky připravovat na samotný běh (atletická příprava venku, atletická abeceda, měření tepů, životospráva)v rámci 2 projektových dnů, individuálně nebo skupinově v rámci kroužků BGV. Cílem .bude při posledním projektovém dni uběhnout maraton (štafetově, v rámci menší skupiny, ve dvojici- dle zdravotního stavu, věku, sil a možností každého účastníka) Velcí i malí, aktivní i pasivní sportovci vítáni!

Zájemci se zapisují 12.9. 2022 po 19:00 elektronicky na muj školní email