G6.

Požadavky na zkouškový týden leden 2024- NJ / Loubková Kateřina Mgr.

Žák si vylosuje jedno ze zadaných témat a bude mluvit souvisle zpaměti 3 minuty

témata:

1. turistický cíl/tur.cíle v Sasku (možno čerpat z info k plakátu vlastního a spolužáků)

2. popsat rodinné příslušníky (NE zevnějšek!)- jejich vnitřní vlastnosti. Ke každé vlastnosti uvést příklad, vysvětlení (pozor na slovosled po WENN a DENN)

3. Vlastními slovy převyprávět pohádku dle vlastního výběru- použít perfektum (u haben a sein krátký tvar- préteritum- ich hatte, ich war)

KLASIFIKAČNÍ TÝDEN LEDEN - 8.-11.1. 2024 / Boumová Kateřina Mgr.

Prüfungsanforderungen (KNJv)

1. Deutschland, Österreich 

2. Reisen - Umfrage in der Klasse, Bilder, Gespräch

KLASIFIKAČNÍ TÝDEN LEDEN - 8.-11.1. 2024 / Boumová Kateřina Mgr.

Prüfungsanforderungen

 1. Klassenfahrt nach Hamburg - Erzähle von deiner Klassenfahrt nach Hamburg und informiere über: Organisation der Reise, Gründe, Dauer, Verkehrsmittel, Unterkunft, Reisebegleitung, Aktivitäten. Du darfst deinen Text mitbringen. 
 2. Wortschatz - L39, L40; du ziehst 10 Vokabeln
 3. Grammatik - Fragewort Wo(r) + Präposition, Pronomen da(r) + Präposition, Konjunktiv 2 würde + Infinitiv, Artikel und Nomen im Genitiv, Konjunktiv 2 sollen, temporale Nebensätze (Konjunktionen während und bevor). Ich wähle eine grammatische Übung aus.

Požadavky na klasifikační týden červen 2023- Nj / Loubková Kateřina Mgr.

Žák si vylosuje a ústně přeloží 20 slovíček (z ČJ do NJ) z lekcí 22, 23, 24, 25, 26 a 27 včetně množných čísel u PJ

Dále žák vypracuje písemný test, který bude zahrnovat probranou gramatiku

1. osobní zájmena v 1., 3. a 4. pádě (ich, mir, mich,...)

2. přivlastňovací zájmena (mein, dein,...), použití ve všech pádech (mit meinem Hund)

3. předložky se 3. a 4. pádem (auf, an, in,...), rozlišovat slovesa stehen/stellen, liegen/legen

4. předložky se 3.pádem (aus, bei, mit,...)

5. předložky se 4.pádem (durch, für,...)

6. skloňování, der, die, das, die- množ. číslo (stejně se chová ein, eine, ein, v množ. čísle ein neexistuje!!!, kein, keine, kein, keine- množ.číslo)

7. slovosled ve větě po spojkách und, aber, oder, sondern, denn

8. vedlejší věty s weil a dass, postavení slovesa

9. stupňování přídavných jmen a příslovcí, porovnávání pomocí als a wie

10. použití vazby man darf /nicht/kein... a význam a časování slovesa dürfen (viz UČ str. 31) a sollen

11. řadové číslovky (die erste, die zweite,...)

12. rozkaz.způsob jednomu a více kamarádům- tykání

 

 

Požadavky na klasifikační týden červen 2023- KNJ / Loubková Kateřina Mgr.

Žák mluví 3 minuty k jednomu ze tří témat, které si u zkoušky vylosuje

1. Freizeit

2. in der Stadt ( mluv o tvém městě, co zde je a není, o cestě do školy)

3. Wohnen (můžeš zmínit výhody a nevýhody bydlení na venkově,/ve městě, typy bydlení, tvůj dům a tvůj vysněný dům, byt, pokoje, vybavení domu, bytu, domácí spotřebiče, domácí práce)

 

G5 JAS AJ - požadavky na KT (Jaro 2023) / Jasa Marek Mgr.

Požadavky na klasifikační týden AJ
Zkouška se skládá obecně ze dvou částí:
a) Grammar and structures - žák prokáže znalost gramatiky formou vysvětlení použití a formy gramatických struktur, uvede terminologii v angličtině, dá příklady, popřípadě prokáže znalost provedením zadaného cvičení 
b) Vocabuary and speaking - žák zodpoví otázky zkoušejícího k vybranému tématu
A) Grammar and structures:  
1) Present perfect simple vs present perfect continuous (differences in use and form) + present perfect tenses with never, ever, just, since, for, already, yet - use (with perfect or simple?), meaning and examples  
2) Future tenses 1: be going to, will, present simple and continuous - future meaning - use and form, differences in meaning, typical time expressions and contextual situations
3) Future tenses 2: future perfect simple a future perfect continuous - use and form, differences in meaning, typical time expressions and contextual situations
B) Vocabulary and speaking:
1) Housing and Living - talk about houses and flats - types, sizes, materials, location; compare living in the cities/towns to living in the countryside - typical features, advantages and disadvantages; describe typical rooms and furnishing and a typical student's bedroom; what are your personal preferences as for housing and living standards and talk about your ideal type of living
2) Food and Gastronomy - talk about food in general: types and categories of food and drinks and their nutritional values, typical dishes, meals of day in the Czech Republic and English-speaking countries (typical breakfast, lunch, dinner, eating out), popular international cuisines and their dishes, talk about cooking and recipes (your preferences and skills), what is healthy lifestyle - eating habits, diets, fast food, junk food

Zveřejněno dne 22.05. 2023

G5 - ZSV - klasifikační týden / Hedvík Jan Mgr.

Příprava: subkultura dle osobního výběru

      Tradiční a moderní společnost

      Sociologická paradigmata

Konverzace z AJ (Hrabal) - Zkouškový týden / Hrabal Milan Mgr.

KAJ (zveřejněno 8/12/2023)
Vyber si 5 otázek ze seznamu (viz níže) napiš si jejich pořadí 1 až 5 na papír (do mobilu), u zkoušky si jednu vylosuješ a budeš o daném tématu 10 minut samostatně mluvit ve zbývajícím čase budeme o daném tématu konverzovat.


1. SCHOOLS, EDUCATION AND STUDY LIFE
2. TRAVELLING AND TRANSPORT, SPENDING HOLIDAYS
3.  THE WORLD OF WORK, EMPLOYMENT AND CAREER DEVELOPMENT
4. PROBLEMS OF YOUNG GENERATION, RELATIONSHIPS,
SELF-IDENTIFICATION
5. TRADITIONAL AND MODERN MEDIA, SOCIAL NETWORKS

6. TECHNOLOGY, SCIENCE AND INVENTIONS
7. SHOPPING, FASHION AND LIFESTYLE
8. NATURE, WEATHER AND CLIMATE
9. ENVIRONMENT, RECYCLING AND GLOBAL PROBLEMS

10. FAMILY, FRIENDS AND PERSONAL CHARACTERISTICS

 

 

AJ (Hrabal) - Zkouškový týden / Hrabal Milan Mgr.

G6 (Hra)
Okruhy na zkouškový týden  (zveřejněno 8/12/2023)

každá otázka odpovídá stranám ze student´s booku a obsahuje příslušnou slovní zásobu, tématický okruh a gramatiku

 1. Otázka: Str. 70 - 75
 2. Otázka: Str. 74 - 81
 3. Otázka: Str. 84 - 89
 4. otázka: Str. 88 - 95
 5. Otázka: Str. 96 - 101

 

Požadavky na zkouškový týden leden 2023- NJ- konverzace / Loubková Kateřina Mgr.

Žák si vylosuje jedno ze tří předem připravených témat a mluví souvisle zpaměti 3 minuty. Předem bude mít čas 10 minut na přípravu v bodech (poznámky na papír)

témata: 1. Ich und meine Familie (žák se představí a dále mluví o své rodině) 2. Essen und Trinken (mluví o pokrmech, co rád jí, pije, co se jí při jakých příležitosti, co roste u nás, co je zdravé, nezdravé, jaké jsou stravovací návyky, snídaně, oběd, večeře, svačina co pěstují doma, mezinárodní kuchyně, národní jídla, může říci recept či přidat rozhovor v restauraci) 3. Advent und Weihnachten

Požadavky na zkouškový týden leden 2023- NJ / Loubková Kateřina Mgr.

Žák si vylosuje 20 slovíček a ústně přeloží bez přípravy (slovíčka z hodin), ústně odpoví na několik bězných otázek jako např. Wie geht es? Wer bist du?- viz sešit. Dále vypracuje písemně test na 10 min, který bude zahrnovat probrané gramatické jevy 1. časování všech probraných sloves s důrazem na slovesa s odluč. a neodluč.předponami, na slovesa sein, haben, werden a na slovesa se změnou (lesen, sprechen, vergessen, geben, nehmen, essen, sehen, schlafen, fallen, tragen, waschen, wachsen, laufen, anfangen, helfen, treffen, messen, brechen, backen, fahren, tanzen, heiI3en) 2. 4.pád po slovesech fragen, verstehen, anrufen, heiraten 3. předložky se 3. pádem (ve spojení s podstat.jménem, zájmenem) 4. předložky se 4. pádem (ve spojení s podstat.jménem, zájmenem) 5. Předložky se 3. a 4.pádem (an, auf, vor,...) 6. skloňování der, die, das, die (množ.číslo), ein, eine, ein a přivlastňovacích zájmen (mein, dein, sein,...) 7.časování sloves se SICH (ich freue mich. du freust dich) 8. perfektum pravidelných a nepravidelných sloves

Pravidla a podmínky klasifikace z Cj 2022/2023 - kvinta / Jirchářová Zuzana Mgr.

 

Požadavky a podmínky klasifikace G5  2022/23 – český jazyk a literatura

(platné pro období řádného a distančního studia)

Z. Jirchářová

 • aktivita v hodinách
 • pečlivě vedené zápisy z hodin
 • minimálně 70% desetiminutovek a diktátů
 • minimálně 70% domácích úkolů (písemných i ústních)

ČESKÝ JAZYK

 • klasifikace ze všech velkých testů

LITERATURA

 • klasifikace ze všech velkých testů:
 • předložení seznamu četby a zpracovaných čtenářských listů (celkem 5 knih z doporučeného seznamu četby za rok, minimálně 2 knihy za 1. pololetí)
 • ústní přezkoušení (během klasifikačního týdne nebo ve vyučovací hodině)

SLOH

 • odevzdání zadaných slohových prací
 • klasifikace ze školní slohové práce

 

OBECNÉ PODMÍNKY KLASIFIKACE

→ pokud žák chybí, je povinen se domluvit s vyučující na náhradním termínu písemné práce, případně se nechat vyzkoušet

→ pokud žák chyběl při sdělení hodnocení písemné práce, je povinen si známku sám zjistit a zapsat do studijního průkazu

→ chybí-li žákovi známky ke klasifikaci, učitel má právo na konci školního roku z daného předmětu žáka nehodnotit

→ každá známka má jinou váhu – nelze si počítat průměr známek

→ do celkové známky v pololetí či na konci roku se počítá ve velké míře také aktivita v hodině, přístup k předmětu apod. – to vše může změnit celkovou známku o stupeň

→ známka ze zkoušky v klasifikačním týdnu a známka z ročníkové práce má stejnou váhu jako jiné známky, proto není při konečné klasifikaci rozhodující

→ veškeré domácí práce (úkoly, čtenářské listy, seminární práce apod.) se odevzdávají pouze v tištěné podobě, elektronická verze není akceptována (pokud nebylo zadáno)

→neodevzdaná samostatná práce v daném termínu je hodnocena nedostatečně

→ pokud žákova absence překročí 30% odučených hodin daného předmětu za pololetí, může být po rozhodnutí ředitele školy z daného předmětu komisionálně přezkoušen

OV - zkouškový týden / Veselá Jana PaeDr.

Studenti, kteří půjdou ke mně na zkoušku z OV budou zkoušeni na základě požadavků zadaných jejich vyučujícím OV Mgr. J. Hedvíkem.

JV

G3 - Hv - 14. 6. - 18. 6. / Jirchářová Zuzana Mgr.

G3 - Hv - 14. 6. - 18. 6.

Všechny neodevzdané práce doplňte a vložte do Google učebny do neděle 20. 6.

G3 - Cj - 14. 6. - 18. 6. / Jirchářová Zuzana Mgr.

G3 - Cj - 14. 6. - 18. 6.

český jazyk

- věta hlavní a vedlejší, druhy vedlejších vět

- DÚ: dokončit graf v sešitě na 15. 6.

literatura

- Světová literatura na přelomu 19. a 20. st.

- vypracovat PS str. 46 na 16. 6.

 

sloh

- mluvní cvičení

 

 


 

G3_CH_14. 6._ 18. 6. / Málková Kamila Ing.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 14. 6. až 18. 6. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně. 

 

15. 6. ON-LINE VÝUKA:

A. OPAKOVÁNÍ ANORGANICKÉHO NÁZVOSLOVÍ

B. OPAKOVÁNÍ: OXIDAČNĚ REDUKČNÍ REAKCE - definice, pojmy oxidace, redukce

C. NOVÉ: REDOX - Redukční a oxidační činidlo + určování redoxního děje z chemické rovnice

 

18. 6. DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

 Zadané otázky z chemie  -  otázka č. 12 - 17 (opakovat)