G5.

Konverzace z AJ (HRA) / Hrabal Milan Mgr.

KAJ

Vyber si 5 otázek ze seznamu (viz níže) napiš si jejich pořadí 1 až 5 na papír (do mobilu), u zkoušky si jednu vylosuješ a budeš o daném tématu 10 minut samostatně mluvit ve zbývajících 5 minutách budeme o daném tématu konverzovat.

1. ENGLISH-SPEAKING COUNTRIES: THE USA AND CANADA, THEIR CULTURE AND LITERATURE

2. ENGLISH-SPEAKING COUNTRIES: THE UK, AUSTRALIA AND NEW ZEALAND, THEIR CULTURE AND LITERATURE

3. THE CZECH REPUBLIC AND PRAGUE, CZECH CULTURE

4. MY TOWN, REGION AND SURROUNDING COUNTRYSIDE

5. NATIONAL HOLIDAYS, CELEBRATIONS AND TRADITIONS

6. FREE TIME, ENTERTAINMENT AND POP CULTURE

7. ACCOMMODATION, HOUSING AND LIVING

8. OUR SCHOOL, ITS PROJECTS AND EXTRA-CURRICULAR ACTIVITIES

9. FOOD, GASTRONOMY AND HEALTHY LIFESTYLE

10. HEALTH, DISEASES AND MEDICAL CARE

11. SPORTS, GAMES AND PHYSICAL FITNESS

AJ (Hrabal) - Zkouškový týden / Hrabal Milan Mgr.

Okruhy na zkouškový týden  (zveřejněno 7. 12. 2022)

každá otázka odpovídá stranám ze student´s booku a obsahuje příslušnou slovní zásobu, tématicky okruh a gramatiku

otázka číslo:

 1. Str. 6 až 11
 2. Str. 10 až 15
 3. Str. 18 až 23
 4. Str. 22 až 27
 5. St . 32 až 37
 6. volný výběr 

Požadavky na zkouškový týden leden 2023- NJ- konverzace / Loubková Kateřina Mgr.

Žák si vylosuje jedno ze tří předem připravených témat a mluví souvisle zpaměti 3 minuty. Předem bude mít čas 10 minut na přípravu v bodech (poznámky na papír)

témata: 1. Ich und meine Familie (žák se představí a dále mluví o své rodině) 2. Essen und Trinken (mluví o pokrmech, co rád jí, pije, co se jí při jakých příležitosti, co roste u nás, co je zdravé, nezdravé, jaké jsou stravovací návyky, snídaně, oběd, večeře, svačina co pěstují doma, mezinárodní kuchyně, národní jídla, může říci recept či přidat rozhovor v restauraci) 3. Advent und Weihnachten

Požadavky na zkouškový týden leden 2023- NJ / Loubková Kateřina Mgr.

Žák si vylosuje 20 slovíček a ústně přeloží bez přípravy (slovíčka z hodin), ústně odpoví na několik bězných otázek jako např. Wie geht es? Wer bist du?- viz sešit. Dále vypracuje písemně test na 10 min, který bude zahrnovat probrané gramatické jevy 1. časování všech probraných sloves s důrazem na slovesa s odluč. a neodluč.předponami, na slovesa sein, haben, werden a na slovesa se změnou (lesen, sprechen, vergessen, geben, nehmen, essen, sehen, schlafen, fallen, tragen, waschen, wachsen, laufen, anfangen, helfen, treffen, messen, brechen, backen, fahren, tanzen, heiI3en) 2. 4.pád po slovesech fragen, verstehen, anrufen, heiraten 3. předložky se 3. pádem (ve spojení s podstat.jménem, zájmenem) 4. předložky se 4. pádem (ve spojení s podstat.jménem, zájmenem) 5. Předložky se 3. a 4.pádem (an, auf, vor,...) 6. skloňování der, die, das, die (množ.číslo), ein, eine, ein a přivlastňovacích zájmen (mein, dein, sein,...) 7.časování sloves se SICH (ich freue mich. du freust dich) 8. perfektum pravidelných a nepravidelných sloves

G5 JAS AJ - požadavky na KT (zima 2022) / Jasa Marek Mgr.

Požadavky na klasifikační týden AJ
Zkouška se skládá obecně ze dvou částí:
a) Grammar and structures - žák prokáže znalost gramatiky formou vysvětlení použití a formy gramatických struktur, uvede terminologii v angličtině, dá příklady, popřípadě prokáže znalost provedením zadaného cvičení 
b) Vocabuary and speaking - žák zodpoví otázky zkoušejícího k vybranému tématu
A) Grammar and structures:  
1) Present simple vs present continuous (differences in use and form) + adverbs of frequency (what are they?) and their position in a sentence 
2) Present tenses - state and action verbs (explain the concept of state verbs, give examples of 4 groups of them, what are action verbs, how are they different) 
3) Past tenses - past simple  vs past continuous vs past perfect, used to (explain the use and form and their differences, give sample sentences and examples of situations when we use the tenses)

B) Vocabulary and speaking:
1) Appearance and personality - describe a person or a group of people (friends or family), describe a hero or your idol/person who inspires you - speak about their good traits, weaknesses, looks, examples of situations, stories and memmories you have experienced together; be ready to answer teachers questions
2) A journey/ travel experience you have had - describe a journey or trip you have been on, talk about the types of transport you have used/use /prefer/ you hate - say why, the types of accomodation you have stayed in/ you prefer/ you hate, also speak about activities you did/ usually do/ never do. Also speak about your favourite type of holiday, destinations that you love, speak about bad aspects of global tourism and travelling in general, how can we travel greener?; be ready to answer teachers questions
Good luck!

Zveřejněno dne 7.12. 2022.

G5 - ZSV - klasifikační týden / Hedvík Jan Mgr.

V. Frankl + příprava: charakteristika psychického onemocnění (volný výběr).

Klasifikační týden - LEDEN 2023 / Hedvíková Milena Mgr.

DVK vybraných směrů- impresionismus a postimpresionismus, secese, moderní umělecké směry před 1. světovou válkou a směry mezi světovými válkami- materiál včetně obrázků je umístěný v Google Učebně. K dispozici na  přípravě bude identická obrázková brožura.

Pravidla a podmínky klasifikace z Cj 2022/2023 - kvinta / Jirchářová Zuzana Mgr.

 

Požadavky a podmínky klasifikace G5  2022/23 – český jazyk a literatura

(platné pro období řádného a distančního studia)

Z. Jirchářová

 • aktivita v hodinách
 • pečlivě vedené zápisy z hodin
 • minimálně 70% desetiminutovek a diktátů
 • minimálně 70% domácích úkolů (písemných i ústních)

ČESKÝ JAZYK

 • klasifikace ze všech velkých testů

LITERATURA

 • klasifikace ze všech velkých testů:
 • předložení seznamu četby a zpracovaných čtenářských listů (celkem 5 knih z doporučeného seznamu četby za rok, minimálně 2 knihy za 1. pololetí)
 • ústní přezkoušení (během klasifikačního týdne nebo ve vyučovací hodině)

SLOH

 • odevzdání zadaných slohových prací
 • klasifikace ze školní slohové práce

 

OBECNÉ PODMÍNKY KLASIFIKACE

→ pokud žák chybí, je povinen se domluvit s vyučující na náhradním termínu písemné práce, případně se nechat vyzkoušet

→ pokud žák chyběl při sdělení hodnocení písemné práce, je povinen si známku sám zjistit a zapsat do studijního průkazu

→ chybí-li žákovi známky ke klasifikaci, učitel má právo na konci školního roku z daného předmětu žáka nehodnotit

→ každá známka má jinou váhu – nelze si počítat průměr známek

→ do celkové známky v pololetí či na konci roku se počítá ve velké míře také aktivita v hodině, přístup k předmětu apod. – to vše může změnit celkovou známku o stupeň

→ známka ze zkoušky v klasifikačním týdnu a známka z ročníkové práce má stejnou váhu jako jiné známky, proto není při konečné klasifikaci rozhodující

→ veškeré domácí práce (úkoly, čtenářské listy, seminární práce apod.) se odevzdávají pouze v tištěné podobě, elektronická verze není akceptována (pokud nebylo zadáno)

→neodevzdaná samostatná práce v daném termínu je hodnocena nedostatečně

→ pokud žákova absence překročí 30% odučených hodin daného předmětu za pololetí, může být po rozhodnutí ředitele školy z daného předmětu komisionálně přezkoušen

OV - zkouškový týden / Veselá Jana PaeDr.

Studenti, kteří půjdou ke mně na zkoušku z OV budou zkoušeni na základě požadavků zadaných jejich vyučujícím OV Mgr. J. Hedvíkem.

JV

G3 - Hv - 14. 6. - 18. 6. / Jirchářová Zuzana Mgr.

G3 - Hv - 14. 6. - 18. 6.

Všechny neodevzdané práce doplňte a vložte do Google učebny do neděle 20. 6.

G3 - Cj - 14. 6. - 18. 6. / Jirchářová Zuzana Mgr.

G3 - Cj - 14. 6. - 18. 6.

český jazyk

- věta hlavní a vedlejší, druhy vedlejších vět

- DÚ: dokončit graf v sešitě na 15. 6.

literatura

- Světová literatura na přelomu 19. a 20. st.

- vypracovat PS str. 46 na 16. 6.

 

sloh

- mluvní cvičení

 

 


 

G3_CH_14. 6._ 18. 6. / Málková Kamila Ing.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 14. 6. až 18. 6. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně. 

 

15. 6. ON-LINE VÝUKA:

A. OPAKOVÁNÍ ANORGANICKÉHO NÁZVOSLOVÍ

B. OPAKOVÁNÍ: OXIDAČNĚ REDUKČNÍ REAKCE - definice, pojmy oxidace, redukce

C. NOVÉ: REDOX - Redukční a oxidační činidlo + určování redoxního děje z chemické rovnice

 

18. 6. DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

 Zadané otázky z chemie  -  otázka č. 12 - 17 (opakovat)