G6.

Požadavky na klasifikační týden leden 2023- Nj / Loubková Kateřina Mgr.

Žák si vylosuje 20 slovíček (slovíčka z hodin Nj a Knj a z lekcí 29, 30 a 31 a 32) a bez přípravy přeloží

Dále vypracuje test na gramatiku na 10 min. (rozkazovací způsob, skloňování přídavných jmen po členu urč.a neurčitém ve všech pádech, pozor na mn. číslo- nelze eine!, slovosled ve větě se spojkou weil a wenn, pozor na způsobové sloveso ve větě!., časování způsobových sloves v préteritu) 

Požadavky na KLASIFIKAČNÍ TYDEN leden 2023 / Petrová Jana Mgr.

Požadavky z D na KT:
1. sešit
2. pojmy, letopočty a časová přímka ( to, co máme v sešitě)
3. probrané učivo: křížové výpravy, velké schizma, boj o investituru, středověká města, hrady
4. Možnost výběru:
a) rodokmen své rodiny na A4 ( alespoň) s výkladem ( důraz na data, profese, zajímavosti)
b)  referát o zajímavé osobnosti z tvého okolí( třeba zajímavé zaměstnání, schopnost, nevšední záliba, cizinec, sportovec, umělec...) .Doplnit fotkami, výrobky, citáty...
c) napodobení ( maskou a dalšími rekvizitami) významné historické osobnosti. Známe její životopis.
 
 

Požadavky na zkouškový týden leden 2023- NJ- konverzace / Loubková Kateřina Mgr.

Žák si vylosuje jedno ze tří předem připravených témat a mluví souvisle zpaměti 3 minuty. Předem bude mít čas 10 minut na přípravu v bodech (poznámky na papír)

témata: 1. Ich und meine Familie (žák se představí a dále mluví o své rodině) 2. Essen und Trinken (mluví o pokrmech, co rád jí, pije, co se jí při jakých příležitosti, co roste u nás, co je zdravé, nezdravé, jaké jsou stravovací návyky, snídaně, oběd, večeře, svačina co pěstují doma, mezinárodní kuchyně, národní jídla, může říci recept či přidat rozhovor v restauraci) 3. Advent und Weihnachten

G6 JAS AJ + KAJv - požadavky na KT (zima 2022) / Jasa Marek Mgr.

Požadavky na klasifikační týden AJ
Zkouška se skládá obecně ze dvou částí:
a) Grammar and structures - zde žák prokáže znalost gramatiky formou vysvětlení použití a formy gramatických struktur, uvede terminologii v angličtině, dá příklady, popřípadě prokáže znalost provedením zadaného cvičení 
b) Vocabuary and speaking - zde žák prokáže praktickou schopnost hovořit na vylosované téma samostatně a v rozhovoru se zkoušejícím

G6 - AJ - konkrétní požadavky ke zkoušce
A) Grammar and structures: 
1) Modal verbs of obligation, prohibition, advice, etc. - explain the differences in use, speak about their meaning and form, give examples of when we use them, which are similar or same in meaning - what are differences in form (which need "to infinitive")
2) Zero, first and second conditionals - explain the concept of conditionals in general, give examples of sentences, when do we use the different conditionals, speak about the differences in form too
3) The Passive and the causative ("have something done") - explain the rules of using the passive in general, speak about the form of passive sentences in different tenses, give sample sentences and examples of situations when we use it

B) Vocabulary and speaking:
1) Lifelong learning, education, studying - describe the process of learning at secondary schools and universities in general, speak about education systems of the Czech republic and the USA (Michael's presentation - pouze inspirace, jsou i jiné zdroje) - compare the two systems in general, speak about the differences and similarities, speak shortly about using web sources when studying, how you study and relax, be ready to answer teacher's questions. Speak about the brainstorming technique: the principles and procedure (SB p. 74-75)
2) Technology and science - speak about technology we use every day, choose one piece of everyday inventions (e.g. a tablet) and explain how to operate/ use it; give an example of the best invention ever - say why you like it, speak about dangers of science and technology, how can world change in the future, are you afraid technology might take control of the world of humans (robots, artificial intelligence, virtual world, medicine - MRNA vaccines, experiments with DNA, genetically modified food, cloning, growing organs, dangers of social networking sites)

Požadavky na klasifikační týden KAJv
Zkouška se skládá ze samostatného ústního projevu a rozhovoru s vyučujícím na zadané téma.

Témata:
1) Lifelong learning, education, studying - describe the process of learning at secondary schools and universities in general, speak about education systems of the Czech republic and the USA (Michael's presentation - pouze inspirace, jsou i jiné zdroje) - compare the two systems in general, speak about the differences and similarities, speak shortly about using web sources when studying, how you study and relax, be ready to answer teacher's questions. Speak about the brainstorming technique: the principles and procedure (SB p. 74-75)
2) Technology and science - speak about technology we use every day, choose one piece of everyday inventions (e.g. a tablet) and explain how to operate/ use it; give an example of the best invention ever - say why you like it, speak about dangers of science and technology, how the world can change in the future, are you afraid technology might take control of the world of humans (smart houses, robots, artificial intelligence, virtual world, medicine - MRNA vaccines, experiments with DNA, genetically modified food, cloning, growing organs, dangers of social networking sites)
Zveřejněno dne 7.12. 2022.

G6 - ZSV - klasifikační týden / Hedvík Jan Mgr.

Rodinné a pracovní právo + dobrovolná příprava – zajímavá právní kauza (současnost, historie).

Klasifikační týden - LEDEN 2023 / Hedvíková Milena Mgr.

DVK vybraných směrů- impresionismus a postimpresionismus, secese, moderní umělecké směry před 1. světovou válkou a směry mezi světovými válkami- materiál včetně obrázků je umístěný v Google Učebně. K dispozici na  přípravě bude identická obrázková brožura.

Klasifikační týden - LEDEN 2023 / Hedvíková Milena Mgr.

Sexta- CJL

Romantismus a 1. a 2. fáze NO- práce s čítankovými texty viz. Google Učebna, ověření znalostí z lit. historie daných období.

Společná četba- Dumas, Hugo, Heine, Poe, Erben, Mácha

Předložení pracovních sešitů a sešitu s poznámkami z hodin.

Okruhy ke zkoušení v klasifikačním týdnu 9. - 13. 1. 2023 / Dlouhá Štěpánka RNDr.

Milí studenti,
pokud si vyberete právě biologii, připravte se, prosím, na následující:

  • prvoci
  • žahavci
  • ploštěnci a hlístice
  • ontogeneze živočichů - prvotní fáze embryonálního vývoje

Rozsah požadovaný znalostí je podrobně rozepsán ve složce "Okruhy k písemkám" v sekci Práce v kurzu v Google učebně.
Průběh zkoušky: ontogeneze živočichů + teoretické znalosti z některého z dalších okruhů (maximálně 12 minut celkem)

Zveřejněno 4. 12. 2022

Požadavky na klasifikační týden červen 2022- Nj / Loubková Kateřina Mgr.

Žák vypracuje písemně test na 12 min. a následující 3 min. zkontroluje a vyhodnotí s vyučujícím

v testu bude zahrnuto učivo probrané ve druhém pololeti šk. roku 21/22

1. předložky se 3.pádem

2. předložky se 4.pádem

3. osobní zájmena ve 3.a 4.pádu (ich, mir, mich)

4. podmiň. tvar od slovesa haben- časování

5. skloňování příd.jmem (der nette Lehre, ein netter Lehrer)

6. slovosled po spojkách WEIL a DASS (i v kombinaci se způsob. slovesem)

7. rozkaz. způsob- jednomu, více lidem, vykání (včetně sei!. seid! seien Sie!)

slovíčka lekce 26-29 (viz PS)- žák si vylosuje 15 slovíček

 

Požadavky na zkouškový týden červen 2022 - KNJ / Loubková Kateřina Mgr.

Žák si vylosuje 1 ze 3 témat a mluví k němu 5 min., předchozích 10 min bude mít na přípravu- poznámky v bodech

1. vyprávět libovolnou pohádku v perfektu

2. Essen und trinken, meine Essgewohnheiten, im Restaurant, Kochrezepte

3. Meine Ferien (Ausflüge, Reisen, Ferienjob, Veranstaltungen, an denen ich teilnehme)

Požadavky na zkouškový týden leden 2022- NJ / Loubková Kateřina Mgr.

Žák vypracuje při přípravě před samotnou zkouškou test asi na 20 min., který bude souhrnem probraného učiva od září 2021. Při zkoušce bude učitel s žákem vypracované úlohy konzultovat

probrané učivo- viz učebnice a školní sešit

1. slovní zásoba 23., 24. a 25.lekce

2. Předložky in, im, am um  (u měst a států, měsíců a ročních období, dnů v týdnů a částí dnů, u časových údajů)

3. přivlastňovací zájmena v 1., 3., a 4. pádu (mein, dein, sein, ihr, unser, euer, ihr/Ihr)

4. osobní zájmena v 1. 3. a 4. pádě (er, ihm, ihn...)

5. předložky se 3. pádem (aus, bei, mit, nach von, zu, gegenüber)

6. předložky se 4. pádem (durch, für, gegen, ohne um)

7. skloňování členů v 1., 3. a 4. pádě (der, dem, den, die, der, die, das, dem das, die mn.č, den + n, die)

8. předložky se 3. a 4. pádem ( in, an, auf, neben, zwischen, über, unter, hinter, vor)

9. perfektum- min. čas- pravidelných (př. malen, spielen, kaufen) a nepravidelných sloves (gehen, stehen, sprechen, lesen- viz seznam vzadu v sešitě), slovosled ve větě

10. časování způsobových sloves (dürfen, können, mögen, müssen, sollen, wollen, wissen) a slovosled ve větě

11. stupňování přídavných jmen a příslovcí (viel, mehr, am meisten)

12. slovosled ve větě po spojkách deshalb a denn

Požadavky na zkouškový týden leden 2022- konverzace NJ / Loubková Kateřina Mgr.

Žák bude mít 10 minut čas na přípravu, aby si zapsal heslovitě body, ke kteým bude u zkoušky mluvit. (Vylosuje si jedno z pěti probraných témat a bude o něm mluvit německy zpaměti)

Každý žák má možnost do konce roku 2021 zasílat vyučujícímu na email ke kontrole téma v elektronické podobě

1. téma - Ich und meine Familie- cca 30 vět (jméno, narození, bydliště, rodina, škola, koníčky, plány do budoucna)

2. téma- Meine Stadt (žáci se opřou o text, kdy vymýšleli reklamu na město Varnsdorf, či jiné město, kde žijí, a téma rozšíří na 30 vět)

3. téma .- Feiertage un Feste im Herbst (žáci shrnou všechny zadané referáty, ke každému podzimnímu svátku řeknou cca 5 informací)

4. téma- Advent und Weihnachten (mohou mluvit zprvu obecně a poté konkrétně, jak slaví tyto svátky v rodině, cca 30 vět)

5. téma - Das Rübe Märchen (žák bude vyprávět celou pohádku, viz sešit nebo jakákoliv jiná verze na internetu)

G4 - Hv - 14. 6. - 18. 6. / Jirchářová Zuzana Mgr.

G4 - Hv - 14. 6. - 18. 6.

Všechny neodevzdané práce doplňte a vložte do Google učebny do neděle 20. 6.

G4 - NJ - 14.6. - 18.6. 2021 / Moňaková Kateřina

15.6. Meet

18.6. Meet

Opakování učiva (předložka zu, minulý čas -preteritum, perfektum, osobní zájmena 3.p, zápor)

G4_M_14. 6._ 18. 6. / Málková Kamila Ing.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 14. 6. až 18. 6. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně.

 

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

Zadáno v online hodině 15. 6.

 

 

15. 6. ON-LINE VÝUKA:

A.  Povrch jehlanu - síť jehlanu

B. Objem jehlanu

C. NOVÉ: Řešení úloh - povrch a objem jehlanu

 

18. 6.  ON - LINE VÝUKA:

Navázání na předchozí ONLINE hodinu

A.  Povrch jehlanu - síť jehlanu

B. Objem jehlanu

C. NOVÉ: Řešení úloh - povrch a objem jehlanu

G4_CH_14. 6._ 18. 6. / Málková Kamila Ing.

Milí žáci,

opět zase distančně. Tak vám posílám přehled učiva na období 14. 6. až 18. 6. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně.

 

14. 6. ON-LINE VÝUKA:

A. Organické + anorganické  názvosloví

B. OPAKOVÁNÍ: Monosacharidy, disacharidy

 D. NOVÉ: POLYSACHARIDY str. 71 - 74 + TUKY

 

17. 6. DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

Zadané otázky: č. 10 - 14

Zadané otázky: č. 15 - 18