G7.

Požadavky na klasifikační týden červen 2023 / Hladíková Petra Bc.

Milí studenti,

pokud jste se rozhodli v klasifikačním týdnu pro německý jazyk nebo konverzaci, budu zkoušet z následujícího:

Německý jazyk:

- slovní zásoba lekce 39, 40, 41, 42

- gramatická cvičení dle pracovního sešitu lekce 39, 40, 41,

- slovesa s předložkou (pracovní sešit str. 103) + tázací "wo" + zájmeno "da"

- podmiňovací způsob sloves - würde + infinitiv

- podmiňovací způsob způsobových sloves + minulý čas (zápis v sešitě)

- probraná nepravidelná slovesa (vypsaná na tabuli a do sešitu)

- tvoření vět s während, bevor,

- "dvojdílná" spojka zwar....aber

- vztažné věty

- 2. pád

- wegen

Konverzace:

mluvit na téma: Was mache ich im Sommer und meine Traumferien

slovní zásoba: vlastnosti a "Leserbriefprofi"

Požadavky na klasifikační týden - červen 2024 / Hladíková Petra Bc.

Milí studenti,

pokud jste se rozhodli v klasifikačním týdnu pro německý jazyk nebo konverzaci, budu zkoušet z následujícího:

Německý jazyk:

- slovní zásoba lekce 39, 40, 41, 42

- gramatická cvičení dle pracovního sešitu lekce 39, 40, 41

- slovesa s předložkou (pracovní sešit str. 103) + tázací "wo" + zájmeno "da"

- minulé časy nepravidelných sloves (vypsaná na tabuli a do sešitu)

- podmiňovací způsob - přítomný čas (würde + infinitiv)

- 2. pád

- tvoření vět se způsobovými slovesy - podmiňovací způsob + minulý čas

- věty se spojkou bevor a  während

- příčinná předložka "wegen"

- "dvojdílná" spojka zwar.....aber 

- tvoření vztažných vět 

 

Konverzace:

Mluvit na téma: Was mache ich im Sommer und meine Traumferien

- sĺovní zásoba: lidské vlastnosti und "Leserbriefprofi"

Požadavky na zkouškový týden červen 2024- konverzace NJ / Loubková Kateřina Mgr.

Žák mluví zpaměti souvisle 3 minuty k jednomu ze 3 témat:

1. Tschechische Republik- zpracovat jako matur.téma, bez obrazového prezentování

2. Gesundheit und Krankheiten (zmínit také nezdravé stravovací návyky, prodělané dětské nemoce a civilizační choroby)- zpracované z hodiny nebo doplnit o chybějící- jako matur. téma, opět již bez obrázků

3. Erinnerungen meiner Grosseltern (Kindheit- Geschwister, Schule, Wohnen, Hilfe im Haushalt, Freizeit und Ferien, Traditionen, Feste, Kultur und Sport, Medien, Ernährung, Job, Verhältnisse, erste Liebe, Krankheiten, ...)

Požadavky na zkouškový týden červen 2024- NJ / Loubková Kateřina Mgr.

1. žák si vylosuje 15 slovíček ze slovní zásoby v PS lekcí 40-43

2. dále vypracuje test na 10 minut obsahující gramatiku lekcí 40- 43

3. umí vyčasovat všechna slovesa ve slovní zásobě v PS lekcí 40- 43 v přítomném a minulém čase

Klasifikační týden- ČERVEN 2024 / Hedvíková Milena Mgr.

Septima- ČJL

Předmětem přezkoušení bude práce s čítankovými texty viz. Google Učebna, ověření znalostí z lit. historie:

Světová próza a drama 1. pol. 20. století, česká meziválečná poezie, česká meziválečná próza a drama- probrané učivo.

Společná četba a předložení pracovních sešitů a sešitu s poznámkami z hodin.

G7 A/B JAS AJ - požadavky na KT (jaro 2024) / Jasa Marek Mgr.

1) Grammar and structures:

a) Comparatives and superlatives of adjectives and adverbs - explain how we form them and use them, include other ways we use to compare things (i.e. as..as, not as... as, the ...(sooner) the ...(better))

b) Articles and so, such, too, enough - what are articles in English, their types and how we use them + intensifiers so, such, too, enough, examples in sentences

2) Topics and vocabulary (talk on your own about the following Maturita topics, you can be asked to answer specific questions or to describe and compare pictures):

a) TRAVELLING AND TRANSPORT, SPENDING HOLIDAYS
Means of transport - types (road/water/air), speed, comfort, price, advantages and disadvantages
Reasons for travelling, holidays, travelling to distant locations, safety and ecology, carbon footprint
Problems while travelling

b) FAMILY, FRIENDS AND PERSONAL CHARACTERISTICS

Basic information - name, age, job, origin, nationality, place of work/home, etc.
Appearance and personality - description of a person, good and bad qualities, personality traits,
his/her life, achievements, ambitions, hobbies, interests, work
Distant relatives, family gatherings, my role model, ideal friend, ideal family etc.

c) FCE Collaborative task

Talk with the teacher over a chosen diagram

Požadavky na klasifikační týden 2024 - 2. pololetí / Petrová Jana Mgr.

1. pojmy a letopočty 

2.časová přímka, historické prameny, pomocné vědy historické

3.T.G.Masaryk - život a dílo

4.Rukopisy

5.Vznik USA, občanská válka

6.Asie v 19. století

G7 - RET - klasifikační týden / Hedvík Jan Mgr.

Sumarizace textu + diskuse

G7 - ZSV - klasifikační týden / Hedvík Jan Mgr.

Křesťanství – studijní text

Augustinus

T. Akvinský

Dobrovolná příprava – filosofická otázka

Požadavky na klasifikační týden - leden 2024 / Hladíková Petra Bc.

Milí studenti,

pokud jste se rozhodli v klasifikačním týdnu pro německý jazyk,  najdete níže požadavky:

 

- slovní zásoba lekce 36, 37, 38

- gramatická cvičení dle pracovního sešitu i učebnice (především infinitiv mit "zu" a "ohne zu", předložka "während", tvoření vět s damit a um....zu + infinitiv

- předložky se 3. pádem, se 4. pádem a se 3. a 4. pádem

- porozumění textu

- přípustkové vedlejší věty s "obwohl"

 

Konverzace: mluvený projev na téma mein Lieblingsfilm + was möchte ich in der Zukunft machen

                    - slovní zásoba: Kino a Halloween

 

Dostavte se,prosím, o 10 minut dříve (čas, který věnujete přípravě).

AJ (Hrabal) - Zkouškový týden / Hrabal Milan Mgr.

AJ - G7 (Hrabal)
Okruhy na zkouškový týden - léto 2024

každá otázka odpovídá stranám ze student´s booku a obsahuje příslušnou slovní zásobu, tématický okruh a gramatiku

otázka číslo:

 1. Str. 32 - 37
 2. Str. 36 - 43
 3. Str. 44 - 49
 4. Str. 48 - 55
 5. Str. 58 - 63
 6. Str. 62 - 69

Požadavky na zkouškový týden leden 2024- konverzace NJ / Loubková Kateřina Mgr.

Žák si vylosuje jedno ze zadaných témat a bude mluvit souvisle zpaměti 3 minuty

témata:

1. turistický cíl/tur.cíle v Sasku (možno čerpat z info k plakátu vlastního a spolužáků)

2. popsat rodinné příslušníky (NE zevnějšek!)- jejich vnitřní vlastnosti. Ke každé vlastnosti uvést příklad, vysvětlení (pozor na slovosled po WENN a DENN)

3. mluvit o konzumní společnosti, reklamě, jak se chováš ty sám k živ.prostředí, možno mluvit o tvých výdajích, kapesném, bez čeho se obejdeš, bez čeho ne, zmínit prázdninové a jiné brigády

Požadavky na zkouškový týden leden 2024- NJ / Loubková Kateřina Mgr.

Žáci vypracují písemný test, který bude obsahovat probranou gramatiku lekcí 36. 37 a 38 a vylosují si slovíčka lekce 36, 37. 38, 39

gramatika:

1. perfektum- munulý čas pravidelnách sloves lekcí 36-39 a nepravidelných sloves označených v PS B1.1 str.100-102

2. Infinitiv s ZU 

3. předložka während a 2. pád podstatných jmen

4. spojka DAMIT a věty s UM...ZU

5. slovesa s předložkou, viz. označená slovesa PS B1.1 str.103 a 104

6. vytvořit oznamovací větu, tázací (slovosled ve větě). umět časovat slovesa lekcí 36-39 v přítomném čase

7. tázací příslovce WOZU, WORAUF, WORÜBER, WORAN, WOFÜR, WOBEI, WOMIT, ... a slovesa s předložkou, kterými se zeptáme na osoby, dále zájmeno DA(r) + předložka v odpovědích

8. podmiňovací způsob (časování slovesa werden v konjunktivu + infinitiv slovesa)

 

 

 

 

 

Požadavky na klasifikační týden 2024 / Petrová Jana Mgr.

Letošní septima:  Pojmy a letopočty, časová přímka, pomocné vědy historické, prameny.

Učivo - viz sešit. Dějepisný sešit donést!

Historický předmět donést a umět popsat a vysvětlit.

Požadavky na KLASIFIKAČNÍ TYDEN červen 2023 / Petrová Jana Mgr.

Požadavky z dějepisu viz školní sešit,

Požadavky na klasifikační týden červen 2023 / Hladíková Petra Bc.

- slovní zásoba lekcí 33, 34, 35

- tvoření hlavních vět s trotzdem a deshalb

- Wenn-Sätze

- předložky se 3. pádem

- předložky se 4. pádem

- zájmena se 3. a 4. pádem

- gramatická cvičení dle pracovního sešitu

Konverzace - slovní zásoba: Hobby, Umwelt, hovořit na téma "Popis zvířete" a "Moje Hobbys", popřípadě "Wetter".

Požadavky na klasifikační týden červen 2023- KNJ / Loubková Kateřina Mgr.

Žák mluví 3 minuty k jednomu ze tří témat, které si u zkoušky vylosuje

1. Freizeit

2. Berufe (různá obecná rozdělení- typicky mužská, ženská, nebezpečná, manuální, státní, dobře placená, vyžadující vysokou školu, brigády, práce v zahraničí, povolání členů rodiny, tvé budoucí povolání- o něm mluv- kdy, kde, s čím, s kým, co musíš umět, jaký musíš být...)

3. Mensch und Natur (rostliny, živočichové, počasí, roční období, přírod.katastrofy, ochrana živ.prostředí)

Požadavky na klasifikační týden červen 2023- NJ / Loubková Kateřina Mgr.

Žák si vylosuje a ústně přeloží 20 slovíček (z ČJ do NJ) z lekcí 33,34,35 a 36

Dále žák vypracuje písemný test, který bude zahrnovat probranou gramatiku

1. časování können v podmiň.tvaru (ich könnte) a použití v otázkách a odpovědích

2.  slovosled větných členů ve větě se slovesem vyžadujícím 3. a 4. pád  (např geben- dát někomu něco)

3. w-otázky jako spojky ve vedl.větě, slovosled, časování

4. předložkové vazby sloves- viz seznam (helfen bei, sich sorgen für...), zvratné "se" podle osoby ich-mich, du-dich..

5. minulý čas-perfektum všech prsavidelných sloves v lekcich 33-36 (PS str.55,56,66,67,74,75,82,83) a všech vybraných nepravidelných sloves (viz seznam v PS str.91,92

6. předložky seit a aus (+ materiál) + 3.pád

7. použití "was für ein/e" a "was für" v množ.čísle a welcher, welche, welches, welche v mn.čísle v 1.,3. a 4.pádě

 

 

 

Okruhy ke zkoušení v klasifikačním týdnu 3. - 7. 6. 2024 / Dlouhá Štěpánka RNDr.

Milí studenti,
v klasifikačním týdnu budu zkoušet z těchto okruhů:

 • anatomie trávicí, vylučovací, nervové a endokrinní soustavy (viz Atlas lidské anatomie a zápisy v sekci "Práce v kurzu" v Google učebně)
 • vylučovací soustava (nefron, tvorba moči, složení moči, pitný režim, patologie)
 • nervová soustava (neuron, princip přenosu nervového signálu, mozek a jeho části, reflexy a reflexní oblouk, patologie)
 • endokrinní soustava (přehled žláz s vnitřní sekrecí, příklad hormonálně řízeného procesu dle vlastního výběru, patologie)
 • menstruační cyklus

Průběh zkoušky: 15 položek z poznávačky + teoretické znalosti (maximálně 12 minut celkem)

Zveřejněno: 6. 5. 2024

Požadavky na klasifikační týden leden 2023- Nj / Loubková Kateřina Mgr.

Žák si vylosuje 20 slovíček (slovíčka z hodin Nj a Knj a z lekcí 29, 30 a 31 a 32) a bez přípravy přeloží

Dále vypracuje test na gramatiku na 10 min. (rozkazovací způsob, skloňování přídavných jmen po členu urč.a neurčitém ve všech pádech, pozor na mn. číslo- nelze eine!, slovosled ve větě se spojkou weil a wenn, pozor na způsobové sloveso ve větě!., časování způsobových sloves v préteritu) 

Požadavky na KLASIFIKAČNÍ TYDEN leden 2023 / Petrová Jana Mgr.

Požadavky z D na KT:
1. sešit
2. pojmy, letopočty a časová přímka ( to, co máme v sešitě)
3. probrané učivo: křížové výpravy, velké schizma, boj o investituru, středověká města, hrady
4. Možnost výběru:
a) rodokmen své rodiny na A4 ( alespoň) s výkladem ( důraz na data, profese, zajímavosti)
b)  referát o zajímavé osobnosti z tvého okolí( třeba zajímavé zaměstnání, schopnost, nevšední záliba, cizinec, sportovec, umělec...) .Doplnit fotkami, výrobky, citáty...
c) napodobení ( maskou a dalšími rekvizitami) významné historické osobnosti. Známe její životopis.
 
 

Požadavky na zkouškový týden leden 2023- NJ- konverzace / Loubková Kateřina Mgr.

Žák si vylosuje jedno ze tří předem připravených témat a mluví souvisle zpaměti 3 minuty. Předem bude mít čas 10 minut na přípravu v bodech (poznámky na papír)

témata: 1. Ich und meine Familie (žák se představí a dále mluví o své rodině) 2. Essen und Trinken (mluví o pokrmech, co rád jí, pije, co se jí při jakých příležitosti, co roste u nás, co je zdravé, nezdravé, jaké jsou stravovací návyky, snídaně, oběd, večeře, svačina co pěstují doma, mezinárodní kuchyně, národní jídla, může říci recept či přidat rozhovor v restauraci) 3. Advent und Weihnachten

Požadavky na klasifikační týden červen 2022- Nj / Loubková Kateřina Mgr.

Žák vypracuje písemně test na 12 min. a následující 3 min. zkontroluje a vyhodnotí s vyučujícím

v testu bude zahrnuto učivo probrané ve druhém pololeti šk. roku 21/22

1. předložky se 3.pádem

2. předložky se 4.pádem

3. osobní zájmena ve 3.a 4.pádu (ich, mir, mich)

4. podmiň. tvar od slovesa haben- časování

5. skloňování příd.jmem (der nette Lehre, ein netter Lehrer)

6. slovosled po spojkách WEIL a DASS (i v kombinaci se způsob. slovesem)

7. rozkaz. způsob- jednomu, více lidem, vykání (včetně sei!. seid! seien Sie!)

slovíčka lekce 26-29 (viz PS)- žák si vylosuje 15 slovíček

 

Požadavky na zkouškový týden červen 2022 - KNJ / Loubková Kateřina Mgr.

Žák si vylosuje 1 ze 3 témat a mluví k němu 5 min., předchozích 10 min bude mít na přípravu- poznámky v bodech

1. vyprávět libovolnou pohádku v perfektu

2. Essen und trinken, meine Essgewohnheiten, im Restaurant, Kochrezepte

3. Meine Ferien (Ausflüge, Reisen, Ferienjob, Veranstaltungen, an denen ich teilnehme)

Požadavky na zkouškový týden leden 2022- NJ / Loubková Kateřina Mgr.

Žák vypracuje při přípravě před samotnou zkouškou test asi na 20 min., který bude souhrnem probraného učiva od září 2021. Při zkoušce bude učitel s žákem vypracované úlohy konzultovat

probrané učivo- viz učebnice a školní sešit

1. slovní zásoba 23., 24. a 25.lekce

2. Předložky in, im, am um  (u měst a států, měsíců a ročních období, dnů v týdnů a částí dnů, u časových údajů)

3. přivlastňovací zájmena v 1., 3., a 4. pádu (mein, dein, sein, ihr, unser, euer, ihr/Ihr)

4. osobní zájmena v 1. 3. a 4. pádě (er, ihm, ihn...)

5. předložky se 3. pádem (aus, bei, mit, nach von, zu, gegenüber)

6. předložky se 4. pádem (durch, für, gegen, ohne um)

7. skloňování členů v 1., 3. a 4. pádě (der, dem, den, die, der, die, das, dem das, die mn.č, den + n, die)

8. předložky se 3. a 4. pádem ( in, an, auf, neben, zwischen, über, unter, hinter, vor)

9. perfektum- min. čas- pravidelných (př. malen, spielen, kaufen) a nepravidelných sloves (gehen, stehen, sprechen, lesen- viz seznam vzadu v sešitě), slovosled ve větě

10. časování způsobových sloves (dürfen, können, mögen, müssen, sollen, wollen, wissen) a slovosled ve větě

11. stupňování přídavných jmen a příslovcí (viel, mehr, am meisten)

12. slovosled ve větě po spojkách deshalb a denn

Požadavky na zkouškový týden leden 2022- konverzace NJ / Loubková Kateřina Mgr.

Žák bude mít 10 minut čas na přípravu, aby si zapsal heslovitě body, ke kteým bude u zkoušky mluvit. (Vylosuje si jedno z pěti probraných témat a bude o něm mluvit německy zpaměti)

Každý žák má možnost do konce roku 2021 zasílat vyučujícímu na email ke kontrole téma v elektronické podobě

1. téma - Ich und meine Familie- cca 30 vět (jméno, narození, bydliště, rodina, škola, koníčky, plány do budoucna)

2. téma- Meine Stadt (žáci se opřou o text, kdy vymýšleli reklamu na město Varnsdorf, či jiné město, kde žijí, a téma rozšíří na 30 vět)

3. téma .- Feiertage un Feste im Herbst (žáci shrnou všechny zadané referáty, ke každému podzimnímu svátku řeknou cca 5 informací)

4. téma- Advent und Weihnachten (mohou mluvit zprvu obecně a poté konkrétně, jak slaví tyto svátky v rodině, cca 30 vět)

5. téma - Das Rübe Märchen (žák bude vyprávět celou pohádku, viz sešit nebo jakákoliv jiná verze na internetu)

G4 - Hv - 14. 6. - 18. 6. / Jirchářová Zuzana Mgr.

G4 - Hv - 14. 6. - 18. 6.

Všechny neodevzdané práce doplňte a vložte do Google učebny do neděle 20. 6.

G4 - NJ - 14.6. - 18.6. 2021 / Moňaková Kateřina

15.6. Meet

18.6. Meet

Opakování učiva (předložka zu, minulý čas -preteritum, perfektum, osobní zájmena 3.p, zápor)

G4_M_14. 6._ 18. 6. / Málková Kamila Ing.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 14. 6. až 18. 6. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně.

 

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

Zadáno v online hodině 15. 6.

 

 

15. 6. ON-LINE VÝUKA:

A.  Povrch jehlanu - síť jehlanu

B. Objem jehlanu

C. NOVÉ: Řešení úloh - povrch a objem jehlanu

 

18. 6.  ON - LINE VÝUKA:

Navázání na předchozí ONLINE hodinu

A.  Povrch jehlanu - síť jehlanu

B. Objem jehlanu

C. NOVÉ: Řešení úloh - povrch a objem jehlanu

G4_CH_14. 6._ 18. 6. / Málková Kamila Ing.

Milí žáci,

opět zase distančně. Tak vám posílám přehled učiva na období 14. 6. až 18. 6. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně.

 

14. 6. ON-LINE VÝUKA:

A. Organické + anorganické  názvosloví

B. OPAKOVÁNÍ: Monosacharidy, disacharidy

 D. NOVÉ: POLYSACHARIDY str. 71 - 74 + TUKY

 

17. 6. DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

Zadané otázky: č. 10 - 14

Zadané otázky: č. 15 - 18