G7.A

Konverzace z AJ (HRA) / Hrabal Milan Mgr.

KAJ

Vyber si 5 otázek ze seznamu (viz níže) napiš si jejich pořadí 1 až 5 na papír (do mobilu), u zkoušky si jednu vylosuješ a budeš o daném tématu 10 minut samostatně mluvit ve zbývajících 5 minutách budeme o daném tématu konverzovat.

1. ENGLISH-SPEAKING COUNTRIES: THE USA AND CANADA, THEIR CULTURE AND LITERATURE

2. ENGLISH-SPEAKING COUNTRIES: THE UK, AUSTRALIA AND NEW ZEALAND, THEIR CULTURE AND LITERATURE

3. THE CZECH REPUBLIC AND PRAGUE, CZECH CULTURE

4. MY TOWN, REGION AND SURROUNDING COUNTRYSIDE

5. NATIONAL HOLIDAYS, CELEBRATIONS AND TRADITIONS

6. FREE TIME, ENTERTAINMENT AND POP CULTURE

7. ACCOMMODATION, HOUSING AND LIVING

8. OUR SCHOOL, ITS PROJECTS AND EXTRA-CURRICULAR ACTIVITIES

9. FOOD, GASTRONOMY AND HEALTHY LIFESTYLE

10. HEALTH, DISEASES AND MEDICAL CARE

11. SPORTS, GAMES AND PHYSICAL FITNESS

Požadavky na klasifikační týden leden 2023- Nj / Loubková Kateřina Mgr.

Žák si vylosuje 20 slovíček (slovíčka z hodin Nj a Knj a z lekcí 38 a 39) a bez přípravy přeloží

Dále vypracuje test na gramatiku na 10 min. (předložky se 3.pádem, se 4.pádem, skloňování der, die, das a die (mn.číslo), neodlučitelné předpony, způsobová slovesa, přivlastňovacéí zájmena, osobní zájmena, souvětí se spojkou damit a um...zu, 2.pád podstat.jmen (včetně předložky während- lekce 37), slovesné vazby (sich erinnern an,...), podmiňovací způsob würde- + infinitiv)

AJ (Hrabal) - Zkouškový týden / Hrabal Milan Mgr.

Okruhy na zkouškový týden  (zveřejněno 7. 12. 2022)

každá otázka odpovídá stranám ze student´s booku a obsahuje příslušnou slovní zásobu, tématicky okruh a gramatiku

 1. Str. 6 - 11
 2. Str. 10 - 15
 3. Str. 18 - 23
 4. Str. 22 - 27
 5. Str. 32 - 37
 6. Volný výběr

Požadavky na KLASIFIKAČNÍ TYDEN leden 2023 / Petrová Jana Mgr.

 

 
 
Požadavky z D na KT:
1. sešit
2. pojmy, letopočty a časová přímka ( to, co máme v sešitě)
3. probrané učivo: osobnosti ze školních ( letošních) referátů
4. Možnost výběru:
a) rodokmen své rodiny na A4 ( alespoň) s výkladem ( důraz na data, profese, zajímavosti)
b)  referát o zajímavé osobnosti z tvého okolí( třeba zajímavé zaměstnání, schopnost, nevšední záliba, cizinec, sportovec, umělec...) .Doplnit fotkami, výrobky, citáty...
c) napodobení ( maskou a dalšími rekvizitami) významné historické osobnosti. Známe její životopis.
 
 

Požadavky na zkouškový týden leden 2023- NJ- konverzace / Loubková Kateřina Mgr.

Žák si vylosuje jedno ze tří předem připravených témat a mluví souvisle zpaměti 3 minuty. Předem bude mít čas 10 minut na přípravu v bodech (poznámky na papír)

témata: 1. Ich und meine Familie (žák se představí a dále mluví o své rodině) 2. Essen und Trinken (mluví o pokrmech, co rád jí, pije, co se jí při jakých příležitosti, co roste u nás, co je zdravé, nezdravé, jaké jsou stravovací návyky, snídaně, oběd, večeře, svačina co pěstují doma, mezinárodní kuchyně, národní jídla, může říci recept či přidat rozhovor v restauraci) 3. Advent und Weihnachten

G7 A/B JAS AJ/KAJv - požadavky na KT (zima 2022) / Jasa Marek Mgr.

Požadavky na klasifikační týden AJ
Zkouška se skládá obecně ze dvou částí:
a) Grammar and structures - žák prokáže znalost gramatiky formou vysvětlení použití a formy gramatických struktur, uvede terminologii v angličtině, dá příklady, popřípadě prokáže znalost provedením zadaného cvičení 
b) Vocabuary and speaking - žák zodpoví otázky zkoušejícího k vybranému tématu

A) Grammar and structures: 

 1. Present and past habits (which tenses we use to talk about habits in the present and past, for example present simple, used to, would etc.)
 2. Present perfect simple and present perfect continuous, past perfect simple and past perfect continuous (use+form+examples)
 3. Gerunds and infinitives (when we use them and how, examples), past simple vs continuous (use+form+examples)


B) Vocabulary and speaking:

 1. Studying and life at university - talk about life at university, describe how you revise for school (methods and tips that work for you), talk about how important time management is in study and work life, talk about posibilities of taking a gap year, what are your plans when you leave school?
 2. Jobs and the world of work talk about different jobs, their working conditions and responsibilities (choose both some common jobs and unusual ones, popular vs unpopular, well-paid, under-paid, etc.), discuss how to evaluate jobs when you are choosing a career, talk about your possible future career choice

Požadavky na klasifikační týden KAJv
Zkouška se skládá ze tří částí:

 • samostatný ústní projev na vylosované téma
 • popis obrázku/ schématu/ diagramu/ tabulky souvisejících s tématem
 • otázky zkoušejícího k vylosovanému tématu  

Témata:

 1. Studying and life at university - talk about life at university, describe how you revise for school (methods and tips that work for you), talk about how important time management is in study and work life, talk about posibilities of taking a gap year, what are your plans when you leave school?
 2. Jobs and the world of work talk about different jobs, their working conditions and responsibilities (choose both some common jobs and unusual ones, popular vs unpopular, well-paid, under-paid, etc.), discuss how to evaluate jobs when you are choosing a career, talk about your possible future career choice

Zveřejněno dne 7.12. 2022.

G7A - RET - klasifikační týden / Hedvík Jan Mgr.

 Sumarizace a rozbor odborného textu.

G7A - ZSV - klasifikační týden / Hedvík Jan Mgr.

Základní vymezení filosofie: filosofické otázky, filosofie x přírodní vědy, umění a náboženství; filosofie starověkého Řecka do míry probrání + dobrovolná příprava - vlastní promyšlený náhled na  jednu z fil. otázek.

Požadavky na KLASIFIKAČNÍ TYDEN / Petrová Jana Mgr.

Sešit

letopočty, pojmy, časová přímka, prameny, pomocné vědy historické

téma: třicetiletá válka

Na výběr: a) referát o rodném městě

                 b) historická osobnost ( ústně projednáno)

Požadavky na zkouškový týden leden 2022- konverzace NJ / Loubková Kateřina Mgr.

Žák bude mít 10 minut čas na přípravu, aby si zapsal heslovitě body, ke kteým bude u zkoušky mluvit. (Vylosuje si jedno z pěti probraných témat a bude o něm mluvit německy zpaměti)

Každý žák má možnost do konce roku 2021 zasílat vyučujícímu na email ke kontrole téma v elektronické podobě

1. téma - Ich und meine Familie- cca 30 vět (jméno, narození, bydliště, rodina, škola, koníčky, plány do budoucna)

2. téma- Meine Stadt (žáci se opřou o text, kdy vymýšleli reklamu na město Varnsdorf, či jiné město, kde žijí, a téma rozšíří na 30 vět)

3. téma .- Feiertage un Feste im Herbst (žáci shrnou všechny zadané referáty, ke každému podzimnímu svátku řeknou cca 5 informací)

4. téma- Advent und Weihnachten (mohou mluvit zprvu obecně a poté konkrétně, jak slaví tyto svátky v rodině, cca 30 vět)

5. téma - Das Rübe Märchen (žák bude vyprávět celou pohádku, viz sešit nebo jakákoliv jiná verze na internetu)

G5A NJ/KNJ - 14.6. - 18.6. 2021 / Moňaková Kateřina

16.6. Meet

18.6. Meet

Reálie Wohnen/Wohnort

Opakování učiva (osobní zájmena - Dativ, ukazovací zájmeno dies-, Imperativ, VV se spojkou dass,...)

 

G5.A - D 14. 06. - 18.06.2021 / Petrová Jana Mgr.

Téma: Počátky přemyslovského stá tu a románské umění

- prezentace

- opakování minulé látky, výklad nové látky

- shrnutí učiva

Úkol v Google Učebně.

G5.A - D - 07. 06. - 11. 06. 2021 / Petrová Jana Mgr.

Téma: Velká Morava - Slované, Sámo, panovníci

- prezentace

- něco o MZ

- historické okénko, opakování

Úkol v Google Učebně.