G8.A

Požadavky na zkouškový týden leden 2024- NJ / Loubková Kateřina Mgr.

Žáci si připraví souvislý projev zpaměti na 3 minuty k tématům 

1. Das Abitur und meine zukünftige Schule (Hochschule, höhere Schule, auch kurz zu der Stadt, wo es die Schule gibt))

2. Meine Stadt

Jedno z témat si vylosují

 

Požadavky na klasifikační týden 2024 / Petrová Jana Mgr.

Pro obě oktávy

Pojmy, letopočty, časová přímka, prameny, pomocné vědy historické.

Učivo - zadáno v sešitě.

Historický předmět s popisem a vysvětlením.

Požadavky na KLASIFIKAČNÍ TYDEN červen 2023 / Petrová Jana Mgr.

Požadavky z dějepisu viz školní sešit,

Požadavky na klasifikační týden červen 2023- KNJ / Loubková Kateřina Mgr.

Žák mluví 3 minuty k jednomu ze tří témat, které si u zkoušky vylosuje

1. Freizeit

2. Berufe (různá obecná rozdělení- typicky mužská, ženská, nebezpečná, manuální, státní, dobře placená, vyžadující vysokou školu, brigády, práce v zahraničí, povolání členů rodiny, tvé budoucí povolání- o něm mluv- kdy, kde, s čím, s kým, co musíš umět, jaký musíš být...)

3. Mensch und Natur (rostliny, živočichové, počasí, roční období, přírod.katastrofy, ochrana živ.prostředí)

 

Požadavky na klasifikační týden červen 2023- NJ / Loubková Kateřina Mgr.

Žák si vylosuje a ústně přeloží 20 slovíček (z ČJ do NJ) z lekcí 41,42,43 a 44, včetně množných čísel u PJ

Dále žák vypracuje písemný test, který bude zahrnovat probranou gramatiku

1. perfektum všech pravidelných sloves lekcí 41,42,43 a 44 (PS str.52,53,61,62,73,74,82,83 a vybraných nepravidelných sloves PS str.100-102

2. vztažné věty (der, die, das, die -mn.číslo ve 3.a 4.pádě)

3. podmiň. tvar od slovesa haben a podvojná spojka zwar...aber

4. předložka wegen + 2.pád

5. nepřímá otázka (er, wie, was, mit wem aj. ve funkci spojky ve vedl.větě), spojka ob

6. nulový člen u jídla a pití

7. préteritum pravidelných sloves ze slovni zásoby lekci 41-44 a vybraných nepravidelných sloves (sein, haben, sehen, kommen, bitten, denken, bringen, essen, fahren, fliegen, geben, gehen, helfen, lesen, nehmen, schlafen, schreiben, schwimmen, singen, sprechen, treffen, trinken, werden)

 

 

 

Požadavky na klasifikační týden leden 2023- Nj / Loubková Kateřina Mgr.

Žák si vylosuje 20 slovíček (slovíčka z hodin Nj a Knj a z lekcí 38 a 39) a bez přípravy přeloží

Dále vypracuje test na gramatiku na 10 min. (předložky se 3.pádem, se 4.pádem, skloňování der, die, das a die (mn.číslo), neodlučitelné předpony, způsobová slovesa, přivlastňovacéí zájmena, osobní zájmena, souvětí se spojkou damit a um...zu, 2.pád podstat.jmen (včetně předložky während- lekce 37), slovesné vazby (sich erinnern an,...), podmiňovací způsob würde- + infinitiv)

Požadavky na KLASIFIKAČNÍ TYDEN leden 2023 / Petrová Jana Mgr.

 

 
 
Požadavky z D na KT:
1. sešit
2. pojmy, letopočty a časová přímka ( to, co máme v sešitě)
3. probrané učivo: osobnosti ze školních ( letošních) referátů
4. Možnost výběru:
a) rodokmen své rodiny na A4 ( alespoň) s výkladem ( důraz na data, profese, zajímavosti)
b)  referát o zajímavé osobnosti z tvého okolí( třeba zajímavé zaměstnání, schopnost, nevšední záliba, cizinec, sportovec, umělec...) .Doplnit fotkami, výrobky, citáty...
c) napodobení ( maskou a dalšími rekvizitami) významné historické osobnosti. Známe její životopis.
 
 

Požadavky na zkouškový týden leden 2023- NJ- konverzace / Loubková Kateřina Mgr.

Žák si vylosuje jedno ze tří předem připravených témat a mluví souvisle zpaměti 3 minuty. Předem bude mít čas 10 minut na přípravu v bodech (poznámky na papír)

témata: 1. Ich und meine Familie (žák se představí a dále mluví o své rodině) 2. Essen und Trinken (mluví o pokrmech, co rád jí, pije, co se jí při jakých příležitosti, co roste u nás, co je zdravé, nezdravé, jaké jsou stravovací návyky, snídaně, oběd, večeře, svačina co pěstují doma, mezinárodní kuchyně, národní jídla, může říci recept či přidat rozhovor v restauraci) 3. Advent und Weihnachten

Požadavky na KLASIFIKAČNÍ TYDEN / Petrová Jana Mgr.

Sešit

letopočty, pojmy, časová přímka, prameny, pomocné vědy historické

téma: třicetiletá válka

Na výběr: a) referát o rodném městě

                 b) historická osobnost ( ústně projednáno)

Požadavky na zkouškový týden leden 2022- konverzace NJ / Loubková Kateřina Mgr.

Žák bude mít 10 minut čas na přípravu, aby si zapsal heslovitě body, ke kteým bude u zkoušky mluvit. (Vylosuje si jedno z pěti probraných témat a bude o něm mluvit německy zpaměti)

Každý žák má možnost do konce roku 2021 zasílat vyučujícímu na email ke kontrole téma v elektronické podobě

1. téma - Ich und meine Familie- cca 30 vět (jméno, narození, bydliště, rodina, škola, koníčky, plány do budoucna)

2. téma- Meine Stadt (žáci se opřou o text, kdy vymýšleli reklamu na město Varnsdorf, či jiné město, kde žijí, a téma rozšíří na 30 vět)

3. téma .- Feiertage un Feste im Herbst (žáci shrnou všechny zadané referáty, ke každému podzimnímu svátku řeknou cca 5 informací)

4. téma- Advent und Weihnachten (mohou mluvit zprvu obecně a poté konkrétně, jak slaví tyto svátky v rodině, cca 30 vět)

5. téma - Das Rübe Märchen (žák bude vyprávět celou pohádku, viz sešit nebo jakákoliv jiná verze na internetu)

G5A NJ/KNJ - 14.6. - 18.6. 2021 / Moňaková Kateřina

16.6. Meet

18.6. Meet

Reálie Wohnen/Wohnort

Opakování učiva (osobní zájmena - Dativ, ukazovací zájmeno dies-, Imperativ, VV se spojkou dass,...)

 

G5.A - D 14. 06. - 18.06.2021 / Petrová Jana Mgr.

Téma: Počátky přemyslovského stá tu a románské umění

- prezentace

- opakování minulé látky, výklad nové látky

- shrnutí učiva

Úkol v Google Učebně.

G5.A - D - 07. 06. - 11. 06. 2021 / Petrová Jana Mgr.

Téma: Velká Morava - Slované, Sámo, panovníci

- prezentace

- něco o MZ

- historické okénko, opakování

Úkol v Google Učebně.