Hedvíková Milena Mgr.

Profil učitele

Estetická výchova a český jazyk

Hedvíková Milena Mgr.

Kontakt: hedvikova@bgv.cz

Klasifikační týden- ČERVEN 2024 / G7.

Septima- ČJL

Předmětem přezkoušení bude práce s čítankovými texty viz. Google Učebna, ověření znalostí z lit. historie:

Světová próza a drama 1. pol. 20. století, česká meziválečná poezie, česká meziválečná próza a drama- probrané učivo.

Společná četba a předložení pracovních sešitů a sešitu s poznámkami z hodin.

Klasifikační týden- ČERVEN 2024 / G4.

Kvarta- ČJL

Předmětem přezkoušení bude práce s textem, jazykový rozbor, všechny známé pravopisné jevy,

učivo skladby- stavba věty a souvětí, druhy vedlejších vět, významové poměry, souvětí souřadné a podřadné;

česká literatura 2. pol. 20. století, společná četba.

Klasifikační týden- ČERVEN 2024 / G3.A

Tercie A- ČJL

Předmětem přezkoušení bude práce s textem, jazykový rozbor, všechny známé pravopisné jevy, učivo skladby- větné členy, věty hlavní a vedlejší, významové poměry, souvětí souřadné a podřadné a interpunkce. 

Znalosti z četby, individuální četba.

Předložení všech doplněných sešitů- mluvnice školní, domácí sešit, slohový a literární sešit.

Klasifikační týden- ČERVEN 2024 / G6.

Sexta- ESV

Předmětem přezkoušení bude románské a gotické umění, umění doby renesance a baroka.

Materiály včetně obrázků jsou umístěny v Google Učebně.

Klasifikační týden- ČERVEN 2024 / G5.

Kvinta- ESV

Předmětem přezkoušení bude románské a gotické umění, umění doby renesance a baroka.

Materiály včetně obrázků jsou umístěny v Google Učebně.

Klasifikační týden- ČERVEN 2024 / G4.

Kvarta- Vv

Přezkoušení proběhne na základě materiálů v Google Učebně- Umění 2. poloviny 20. století až po současnost- u nás i ve světě.

Materiály k tomuto období jsou rozsáhlé, půjde tedy o základní orientaci v problematice, vlastní preference studenta a pochopení elementárních principů moderní tvorby.

Klasifikační týden- ČERVEN 2024 / G3.A

Tercie A- Vv

Přezkoušení proběhne na základě materiálů v Google Učebně- Umění romantismu a realismu.

Součástí bude poznávání obrázků.

Klasifikační týden- ČERVEN 2024 / G2.

Sekunda- Vv

 Přezkoušení proběhne na základě materiálů v Google Učebně- Umění renesance.

Součástí bude poznávání obrázků.

Klasifikační týden- ČERVEN 2024 / G1.

Prima- Vv

Přezkoušení proběhne na základě materiálů v Google Učebně- Starověké umění států Blízkého východu (Egypt a Mezopotámie) a antických států (Řecko, Řím).

Součástí bude poznávání obrázků.

Klasifikační týden - LEDEN 2024

Septima- CJL

Předmětem přezkoušení bude práce s čítankovými texty viz. Google Učebna, ověření znalostí z lit. historie:

Světová poezie na poč. 20. století

Česká moderna a dekadence

Anarchističtí buřiči

Společná četba a předložení pracovních sešitů a sešitu s poznámkami z hodin.

Klasifikační týden - LEDEN 2024

Kvarta- CJL

Předmětem přezkoušení bude práce s textem, jazykový rozbor, všechny známé pravopisné jevy

Tvarosloví- Slovo a sousloví, slovní zásoba, její vrstvy a obohacování; stavba slova, tvoření nových slov; ohebné slovní druhy.

Světová literatura 2. pol. 20. století, společná četba

 

 

Klasifikační týden - LEDEN 2024

Tercie A- CJL

Předmětem přezkoušení bude práce s textem, jazykový rozbor, všechny známé pravopisné jevy, obohacování slovní zásoby v ČJ, přejatá slova a cizí vlastní jména v textu

Romantismus- Kytice- znalosti z četby, individuální četba

Předložení všech doplněných sešitů- mluvnice školní, domácí sešit, slohový a literární sešit

 

Klasifikační týden - LEDEN 2024

Sexta- ESV

Předmětem přezkoušení budou dějiny umění od počátků až po raně křesťanské a předrománské umění.

Materiály, prezentace a obrázky jsou umístěné v Google Učebně.

Klasifikační týden - LEDEN 2024

Kvinta- ESV

Předmětem přezkoušení budou dějiny umění od počátků až po raně křesťanské a předrománské umění.

Materiály, prezentace a obrázky jsou umístěné v Google Učebně.

Klasifikační týden - LEDEN 2024

Kvarta- Vv

Předmětem přezkoušení budou umělecké směry konce 19. a 1. pol. 20. století- materiál s obrázky najdete v Google Učebně, dále pak vlastní náměty a techniky poznané ve Vv.

Klasifikační týden - LEDEN 2024

Tercie A- Vv

Předmětem přezkoušení z Vv bude umění baroka a klasicismu- materiál s obrázky najdete v Google Učebně, dále pak vlastní výtvarné náměty a techniky poznané ve Vv.

Klasifikační týden - LEDEN 2024

Sekunda- Vv

Předmětem přezkoušení bude umění středověku- románské umění a gotika- materiál a obrázky najdete v Google Učebně, dále pak vlastní náměty a výtvarné techniky poznané ve Vv.

Klasifikační týden - LEDEN 2024

Prima- Vv

Předmětem přezkoušení bude umění doby pravěku- materiál s obrázky najdete v Google Učebně, dále pak vlastní náměty a výtvarné techniky poznané ve Vv.

Galerijní animace (2023/24)

Projekt je určen pro zájemce o hlubší porozumění výtvarnému umění. Na podzim společně navštívíme Národní galerii a Muzeum Kampa v Praze, na jaře pak Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem. Plánované workshopy nám zpřístupní Umění dlouhého století a svět české a zahraniční architektury. Program v Roudnici nad Labem bude zaměřen podle aktuální výstavy. Je třeba počítat s výdaji za jízdné, šikovný skicák A3 a 100 Kč za každý workshop. 

Přihlášení k projektu proběhne osobně v PÁ 8. 9. v 9:45 v uč. č. 37- TERCIE A

Klasifikační týden- ČERVEN 2023

Sexta- ESV

Předmětem přezkoušení budou umělecké směry od 2. sv. války do současnosti.

Materiály a obrázky jsou umístěné v Google Učebně.

Klasifikační týden- ČERVEN 2023

Kvinta- ESV

Předmětem přezkoušení budou umělecké směry od 2. sv. války do současnosti.

Materiály a obrázky jsou umístěné v Google Učebně.

 

Klasifikační týden- ČERVEN 2023

Kvarta- Vv

Předmětem přezkoušení budou umělecké směry 20. a 21. století. Materiály a obrázky k poznávačce jsou umístěny v Google Učebně.

Náměty a výtvarné techniky ve Vv.

Klasifikační týden- ČERVEN 2023

Sekunda A, B- Vv

Předmětem přezkoušení budou dějiny umění renesance. Materiály a obrázky k poznávačce jsou umístěny v Google Učebně.

Náměty a výtvarné techniky ve Vv.

Klasifikační týden- ČERVEN 2023

Sekunda A, B- Vv

Předmětem přezkoušení budou dějiny umění renesance. Materiály a obrázky k poznávačce jsou umístěny v Google Učebně.

Náměty a výtvarné techniky ve Vv.

Klasifikační týden- ČERVEN 2023

Prima- Vv

Předmětem přezkoušení budou dějiny umění starověku- Řecko a Řím. Materiály a obrázky k poznávačce jsou umístěny v Google Učebně.

Náměty a výtvarné techniky ve Vv.

Klasifikační týden- ČERVEN 2023

Sekunda A- CJL

Předmětem přezkoušení bude jazykový rozbor s důrazem na probrané učivo o větných členech a druzích vedlejších vět. Nebude chybět také pravopis a učivo o tvarosloví (slovní druhy, mluvnické kategorie).

Žáci předloží ke kontrole všechny sešity včetně pracovních.

Klasifikační týden- ČERVEN 2023

Tercie- CJL

Předmětem přezkoušení bude jazykový rozbor se zaměřením na probrané učivo skladby- významové poměry mezi souřadně spojenými hlavními větami, větnými členy a vedlejšími větami; rozbor složitějších souvětí a interpunkce. Nebudou chybět ani známé pravopisné jevy a učivo z tvarosloví (slovní druhy, mluvnické kategorie).

Žáci předloží ke kontrole všechny sešity včetně pracovních.

Klasifikační týden- ČERVEN 2023

Sexta- CJL

Předmětem zkoušky bude analýza uměleckého textu z čítanky. Texty i manuál k rozboru jsou umístěny v Google Učebně. Součástí bude přezkoušení znalostí z literární historie- národní obrození (vrcholná a revoluční fáze), česká literatura 2. pol. 19. stol. (Májovci, Ruchovci a Lumírovci), realismus v české a světové literatuře. 

 

Klasifikační týden - LEDEN 2023

Kvarta- Vv

Umělecké směry konce 19. a 1. pol. 20. století- materiál a obrázky k poznávačce najdete v Google Učebně.

Materiály a techniky ve Vv.

 

Klasifikační týden - LEDEN 2023

Sekunda A, B- Vv

Umění středověku- románské umění a gotika- materiál a obrázky k poznávačce naleznete v Google Učebně.

Náměty a výtvarné techniky ve Vv.

Klasifikační týden - LEDEN 2023

Sekunda A, B- Vv

Umění středověku- románské umění a gotika- materiál a obrázky k poznávačce naleznete v Google Učebně.

Náměty a výtvarné techniky ve Vv.

Klasifikační týden - LEDEN 2023

Prima- Vv

Umění doby pravěku- materiál s obrázky k poznávačce naleznete v Google Učebně.

Náměty a výtvarné techniky ve Vv.

Klasifikační týden - LEDEN 2023

DVK vybraných směrů- impresionismus a postimpresionismus, secese, moderní umělecké směry před 1. světovou válkou a směry mezi světovými válkami- materiál včetně obrázků je umístěný v Google Učebně. K dispozici na  přípravě bude identická obrázková brožura.

Klasifikační týden - LEDEN 2023

DVK vybraných směrů- impresionismus a postimpresionismus, secese, moderní umělecké směry před 1. světovou válkou a směry mezi světovými válkami- materiál včetně obrázků je umístěný v Google Učebně. K dispozici na  přípravě bude identická obrázková brožura.

Klasifikační týden - LEDEN 2023

Sexta- CJL

Romantismus a 1. a 2. fáze NO- práce s čítankovými texty viz. Google Učebna, ověření znalostí z lit. historie daných období.

Společná četba- Dumas, Hugo, Heine, Poe, Erben, Mácha

Předložení pracovních sešitů a sešitu s poznámkami z hodin.

Klasifikační týden - LEDEN 2023

Tercie- CJL

Práce s textem, jazykový rozbor, všechny známé pravopisné jevy, obohacování slovní zásoby v ČJ, přejatá slova a cizí vlastní jména v textu

Romantismus- Kytice- znalosti z četby, individuální četba

Předložení všech doplněných sešitů- mluvnice školní, domácí sešit, slohový a literární sešit

Klasifikační týden - LEDEN 2023

Sekunda A- CJL

Práce s textem, jazykový rozbor, všechny známé pravopisné jevy, význam slova, tvoření slov- odvozování, skládání, zkracování

Prozaické žánry- Hobit- znalosti z četby, komiks- Asterix nebo Tintin

Předložení všech doplněných sešitů- mluvnice školní, domácí sešit, slohový a literární sešit

Projektové vyučování

Reliéf

Letošní projekt je určený pro zájemce o časově a technologicky náročnější výtvarné techniky a jejich využití při tvorbě plastických obrazů- reliéfů.

U účastníků se předpokládá tvořivý přístup a trpělivost při práci s různými materiály- hlínou, sádrou, sklem... . Jsou vítáni studenti všech věkových kategorií!

1. PD-  Zaměříme se na práci s keramickou hlínou, kterou využijeme k tvorbě plastického obrazu- reliéfu.

2. PD- Tvorba sádrového reliéfu- odlévání sádry do hliněné formy.

3. PD- Glazování, barvení a patinování vzniklých děl a příprava skleněného reliéfu technikou spékání skla- tzv. fusingu.

4. PD- Prezentace- instalace prací.

Zájemci nechť se hlásí od 12. 9. - 19:00 prostřednictvím e-mailu, nebo v dalších dnech osobně.

Klasifikační týden- 6.- 9. 6. 2022- témata

ESV- G5, G6A, G6B

Dějiny výtvarné kultury období renesance, baroka, klasicismu, romantismu a realismu. Charakteristika vybraného období a poznávání obrázků- materiály v Google Učebně.

Vv-G1 A

Starověké antické umění- charakteristika období a práce s obrázky (materiály v Google Učebně), oblíbené výtvarné památky, náměty a výtvarné techniky ve Vv.

Vv- G3

Výtvarné umění doby romantismu a realismu- charakteristika vybraného směru a práce s obrázky (materiály v Google Učebně), vlastní vnímání uměleckého díla. Náměty a výtvarné techniky ve Vv.

VV- G4

Současné tendence ve výtvarném umění- charakteristika a práce s obrázky (materiály v Google Učebně), oblíbený postmoderní autor. Inspirativní momenty současné tvorby ve Vv.

CJL- G1A

Jazykový rozbor- věta H a V, interpunkce, základní a rozvíjející větné členy, grafické znázornění věty jednoduché a souvětí, spojovací výrazy, tvarosloví, mluvnické kategorie, pravopis; společná četba- ČD- rozhovor o četbě. Student předloží řádně vedené sešity.

CJL- G2

Jazykový rozbor- věta H a V, druhy vět vedlejších, grafické znázornění souvětí a věty jednoduché, větné členy, přístavek, druhy vět podle postoje mluvčího, tvarosloví, mluvnické kategorie, pravopis; společná četba- ČD- rozhovor o četbě. Student předloží řádně vedené sešity.

CJL- G5

Práce s literární ukázkou z čítanky- vybraná lit. díla z období české renesance a humanismu, baroka, klasicismu, osvícenství a preromantismu. Charaktristika díla, autora a období.

Rozbor textu z hlediska jazykových a uměleckých prostředků. Student předloží řádně vedené sešity a PS

 

 

Klasifikační týden- témata

G1 A- CJL- Mluvnice: Slovní druhy, mluvnické kategorie, skloňování podst. jmen podle vzorů, podst. jm. pomnožná/ hromadná/ látková, podst. jm. konkrétní a abstrakní, přídavná jména- skloňování podle vzorů, tvary přídavných jmen a stupňování, zájmena- druhy. Pravopis- vyjmenovaná slova, shoda podmětu s přísudkem, Pravopis vlastních jmen

                  Literární výchova: bajky, báje; společná četba- C.S. Lewis- Letopisy Narnie- 2. díl, Osada Havranů/Lovci mamutů

                 Sloh: krátké komunikační útvary, dopis, žádost, popis

G2- CJL- Mluvnice: Význam slova- slova jednoznačná, mnohoznačná, homonyma, synonyma, antonyma; slovo, sousloví a rčení; slova citově zabarvená, odborné názvy, slova s časovým příznakem; Způsoby obohacování slovní zásoby; Tvoření a stavba slova. Pravopis- vyjmenovaná slova, shoda podmětu s přísudkem, skloňování podst. a příd. jmen podle vzorů, vlastní jména

               Literární výchova: Prozaické žánry, Poezie- umělecké jazykové prostředky; Společná četba- J. R. R. Tolkien- Hobit

               Sloh: Popis

G5- CJL- Mluvnice: Úvod do studia jazyka- jazyk, jazykověda a její disciplíny, jazykové příručky; Čeština a příbuzné jazyky; Útvary národního jazyka; pravopis

               Literatura: Staroorientální a antická literatura, Středověká evropská literatura

               Sloh: Základy stylistiky, slohotvorní činitelé, funkční styly

ESV- G5, G6 A, G6 B

Dějiny výtvarné kultury od pravěku do konce středověku (Pravěké umění, Starověký Egypt a Mezopotámie, Umění oblasti Egejského moře, Umění Apeninského poloostrova, Raně křesťanské umění, Románské umění, Gotika; ročníková práce

G1 A- Vv- Umění pravěku a starověku- dle materiálů v Google Učebně s poznáváním obrázků, výtvarné techniky dosud použité v rámci Vv

G3- Vv- Umění baroka a klasicismu- dle materiálů v Google Učebně s poznáváním obrázků, výtvarné techniky dosud použité ve Vv

G4- Vv- Moderní umělecké směry (Impresionismus, expresionismus, fauvismus, kubismus- dle materiálů v Google Učebně) s poznáváním obrázků, výtvarné techniky dosud použité ve Vv

                

          

Projektové dny- Grafická dílna

Grafická dílna- v rámci projektu proběhne seznámení s grafickými technikami a významnými světovými i českými umělci- grafiky. Součástí bude také vlastní tvorba- dle možností- přípravné grafické techniky, tisk z koláže, linoryt apod. Projekt je vhodný pro všechny věkové kategorie. Zájemci nechť se hlásí osobně u mě smiley.

G4- CJL- 14. 6. - 18. 6. 2021

Přehled učiva:

Mluvnice- Zvuková stránka jazyka- slovní a větný přízvuk, melodie; Projev mluvený a psaný, jazyk a řeč

Literární výchova- Vyšetřování ztráty třídní knihy- zápis do ČD; Česká poezie 70. a 80. let- Kryl, Seifert, Huptych

Sloh- Reprodukované vypravování

G2- CJL- 14. 6. - 18. 6. 2021

Přehled učiva:

Mluvnice- Druhy vedlejších vět- procvičování; pravopis vlastních jmen a názvů

Literární výchova- Česká renesanční literatura- Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic

Sloh- reprodukované vypravování- ČD

 

G1- CJL- 14. 6. - 18. 6. 2021

Přehled učiva:

Mluvnice- Zvuková stránka jazyka- slovo a věta, procvičování pravopisu

Literární výchova- Lyrické žánry- práce s ukázkami v PS

Sloh- Vypravování- komiks- Den pana F.- úkol trvá

G4- Vv- 14. 6. - 18. 6. 2021

Do konce příštího týdne je možné vkládat chybějící výtvarné práce, reflexe k závěrečné klasifikaci.

Stále je možné přidávat práce k úkolu Vlastní výtvarná tvorba.

G3- Vv- 14. 6. - 18. 6. 2021

Vlastní výtvarná tvorba- více informací v Google Učebně

Je možné vložit chybějící výtvarné práce k závěrečné klasifikaci.

G2- Vv- 14. 6. - 18. 6. 2021

Vlastní výtvarná tvorba- více informací v Google Učebně 

Je možné vložit chybějící výtvarné práce k závěrečné klasifikaci.

 

G5B- ESV- 14. 6. - 18. 6. 2021

Ročníková práce- vložte do Učebny výslednou fotodokumentaci dle svých individuálních zadání k 15. 6., jak jsme se dohodli ve škole (kdo ještě neodevzdal). 

Je možné doplnit chybějící práce- kvízy, reflexe.... též k 15. 6. 

G5 A- ESV- 14. 6. - 18. 6. 2021

Ročníková práce- vložte do Učebny výslednou fotodokumentaci dle svých individuálních zadání k 15. 6., jak jsme se dohodli ve škole (kdo ještě neodevzdal). 

Je možné doplnit chybějící práce- kvízy, reflexe.... též k 15. 6. 

G6- ESV- 14. 6. - 18. 6. 2021

Ročníková práce- vložte do Učebny výslednou fotodokumentaci dle svých individuálních zadání k 15. 6., jak jsme se dohodli ve škole (kdo ještě neodevzdal). 

Je možné doplnit chybějící práce- kvízy, reflexe.... též k 15. 6. 

G4- CJL- 7. 6. - 11. 6. 2021

Přehled učiva:

Mluvnice- Zvuková stránka jazyka- soustava českých hlásek, spisovná výslovnost; procvičování pravopisu

Literární výchova- Česká literatura 2. pol. 50. a 60. let (Smoljak a Svěrák, Suchý a Šlitr)- Vyšetřování ztráty třídní knihy

Sloh- Zápis do ČD dle domluvy v hodině

G2- CJL- 7. 6. - 11. 6. 2021

Přehled učiva:

Mluvnice- Druhy vedlejších vět- přívlastková, přísudková a doplňková- zápis do sešitu

Literární výchova- Renesanční evropská literatura 

Sloh- Zápis do ČD- Biblické příběhy- reprodukované vypravování

G1- CJL- 7. 6. - 11. 6. 2021

Přehled učiva:

Mluvnice- Zvuková stránka jazyka- opakování o hláskách, spisovná a nespisovná výslovnost, zvuková stránka slova a věty

Literární výchova- Lyrické žánry- práce s ukázkami v literárním PS, ČD- dle domluvy ve středeční on-line hodině

Sloh- Vypravování- dotvoření komiksu o dni pana F. 

G4- Vv- 7. 6. - 11. 6. 2021

Aktuální výstavy- odkazy v Google Učebně

Do konce příštího týdne je možné vkládat chybějící výtvarné práce k závěrečné klasifikaci.

G3- Vv- 7. 6. - 11. 6. 2021

NG- dětem- Prozkoumejte upoutávky na akce, výstavy, on-line prohlídky, které připravuje NG v Praze.

Napište stručně do Učebny, co vás zaujalo.

Je možné vložit chybějící výtvarné práce k závěrečné klasifikaci.

G2- Vv- 7. 6. - 11. 6. 2021

NG- dětem- Prozkoumejte upoutávky na akce, výstavy, on-line prohlídky, které připravuje NG v Praze.

Napište stručně do Učebny, co vás zaujalo.

Je možné vložit chybějící výtvarné práce k závěrečné klasifikaci.

G6- ESV- 7. 6. - 11. 6. 2021

České umění po roce 1989- zejména činnost výtvarných skupin a známá jména- materiál vložen v Učebně- pro zájemce

Ročníková práce- vložte do Učebny výslednou fotodokumentaci dle svých individuálních zadání k 15. 6., jak jsme se dohodli ve škole (kdo ještě neodevzdal). 

Je možné doplnit chybějící práce- kvízy, reflexe.... též k 15. 6. Konečnou revizi úkolů provedu v příštím týdnu.

G5 B- ESV- 7. 6. - 11. 6. 2021

České umění po roce 1989- zejména činnost výtvarných skupin a známá jména- materiál vložen v Učebně- pro zájemce

Ročníková práce- vložte do Učebny výslednou fotodokumentaci dle svých individuálních zadání k 15. 6., jak jsme se dohodli ve škole (kdo ještě neodevzdal). 

Je možné doplnit chybějící práce- kvízy, reflexe.... též k 15. 6. Konečnou revizi úkolů provedu v příštím týdnu.

G5A- ESV- 7. 6. - 11. 6. 2021

České umění po roce 1989- zejména činnost výtvarných skupin a známá jména- materiál vložen v Učebně- pro zájemce

Ročníková práce- vložte do Učebny výslednou fotodokumentaci dle svých individuálních zadání k 15. 6., jak jsme se dohodli ve škole (kdo ještě neodevzdal). 

Je možné doplnit chybějící práce- kvízy, reflexe.... též k 15. 6. Konečnou revizi úkolů provedu v příštím týdnu.

G6- ESV- 17. 5. - 21. 5. 2021

Principy moderní tvorby- Výtvarnické konfese- viz. Google Učebna

Ročníková práce

G5 B- ESV- 17. 5. - 21. 5. 2021

Principy moderní tvorby- Výtvarnické konfese- viz. Google Učebna

Ročníková práce

G5 A- ESV- 17. 5. - 21. 5. 2021

Principy moderní tvorby- Výtvarnické konfese- viz. Google Učebna

Ročníková práce

G1- CJL- 17. 5. - 21. 5. 2021

Přehled učiva:

Mluvnice- Souvětí a věta jednoduchá, věty hlavní a vedlejší; procvičování pravopisu

Literární výchova- Dobrodružná literatura- R. Goscinny- Asterix a Obelix- filmová verze komiksu

Sloh- Vypravování- reprodukce

G2- CJL- 17. 5.- 21. 5. 2021

Přehled učiva:

Mluvnice- Druhy vedlejších vět- zápis do sešitu, procvičování pravopisu

Literární výchova- Souhrnný literární test - PS str. 45, středověké drama- Mastičkář, Biblické příběhy- rozsah zadán v Učebně

Sloh- Životopis- příprava na slohovou práci

G3- Vv- 10. 5. - 14. 5. 2021

Inspirace uměním přírodních národů- maska

G6- ESV- 10. 5. - 14. 5. 2021

České umění 2. pol. 20. stol.- kvíz II, ročníková práce

G5 B- ESV- 10. 5. - 14. 5. 2021

České umění 2. pol. 20. stol.- kvíz II, ročníková práce

G5 A- ESV- 10. 5. - 14. 5. 2021

České umění 2. pol. 20. stol.- kvíz II, ročníková práce

G4- Vv- 10. 5. - 14. 5. 2021

Principy moderní tvorby- Placht, Nikl, Zoubek, Hodonský, Šedá, Šimotová

G4- CJL- 10. 5. - 14. 5. 2021

Přehled učiva:

Mluvnice- Řeč přímá a nepřímá; druhy vedlejších vět, procvičování pravopisu- kvízy v Google Učebně

Literární výchova- Česká próza 2. pol. 50. a 60. let- A. Lustig, L. Aškenazy

Sloh- Proslov

G4- CJL- 3. 5. - 7. 5. 2021

Přehled učiva (3. - 7. 5. 2021):
Mluvnice- Složité souvětí, procvičování pravopisu- oprava chyb v textu
Literární výchova- Česká Literatura 2. pol 50. a 60. let- J. Kainar- Lazar a píseň, beseda- Sherlock Holmes
Sloh- Proslov

G2- CJL- 3. 5. - 7. 5. 2021

Přehled učiva:

Mluvnice- Věta jednoduchá a souvětí; věty hlavní a vedlejší; procvičování pravopisu- vlastní jména

Literární výchova- Středověká literatura- Karel IV.- Vlastní životopis, Cyril a Metoděj- TV film (otázky)

Sloh- Žádost

G1- CJL- 3. 5. - 7. 5. 2021

Přehled učiva:

Mluvnice- Opakování učiva o souvětí a větě jednoduché, pravopis- oprava chyb v textu včetně interpunkce

Literární výchova- Dobrodružná literatura- film "Bílý tesák", humoristická literatura- V. Steklač- Boříkovy lapálie, K. Poláček- Bylo nás pět- TV seriál

Sloh- Vypravování

G6- ESV- 3. 5. - 7. 5. 2021

Nová figurace v Čechách- Adriena Šimotová a Olbram Zoubek (srovnání)- viz. Google Učebna

Vkládejte podklady k ročníkové práci!!!

G5 B- ESV- 3. 5. - 7. 5. 2021

Nová figurace v Čechách- Adriena Šimotová a Olbram Zoubek (srovnání)- viz. Google Učebna

Vkládejte podklady k ročníkové práci!!!

G5 A- ESV- 3. 5. - 7. 5. 2021

Nová figurace v Čechách- Olbram Zoubek a Adriena Šimotová (srovnání)- viz. Google Učebna

Vkládejte podklady k ročníkové práci!!!

G4- Vv- 3. 5. - 7. 5. 2021

Netradiční výtvarné techniky- malba kávou- podrobnosti v Google Učebně

G3- Vv- 3. 5. - 7. 5. 2021

Inspirace uměním přírodních národů- maska- podrobnosti v Google Učebně

G2- Vv- 3. 5. - 7. 5. 2021

Tvorba masky- práce s odpadovými materiály- podrobnosti v Google Učebně

G1- CJL- 26. 4. - 30. 4. 2021

Přehled učiva:

Mluvnice- Rozvíjející větné členy- kvíz v Google Učebně; procvičování pravopisu

Literární výchova- Dobrodružná literatura- Osada Havranů - PL; Jaroslav Foglar- Hoši od Bobří řeky; spol. četba - C. S. Lewis- Letopisy Narnie

Sloh- Vypravování

 

G2- CJL- 26. 4. - 30. 4. 2021

Přehled učiva:

Mluvnice- Psaní velkých písmen ve vlastních jménech; Přístavek; Kvíz v Google Učebně- větné členy

Literární výchova- Středověká literatura- Dalimilova kronika, Společná četba- Biblické příběhy- kvíz v Google Učebně

Sloh- Žádost

G4- CJL- 26. 4. - 30. 4. 2021

Přehled učiva:

Mluvnice- Významové poměry mezi souřadně spojenými větnými členy a vedlejšími větami

Literární výchova- Česká literatura 2. pol. 50. a 60. let; Společná četba- Vzpomínky na Sherlocka Holmese/ TV seriál Sherlock- porovnání

Sloh- Úvaha

G2- Vv- 26. 4. - 30. 4. 2021

Tvorba masky- práce s odpadovými materiály

G3- Vv- 26. 4. - 30. 4. 2021

Inspirace uměním přírodních národů- maska

G4- Vv- 26. 4. - 30. 4. 2021

Netradiční výtvarné techniky- malba kávou

G6- ESV- 26. 4. - 30. 4. 2021

České umění po 2. světové válce- kvíz I- v Google Učebně

Vkládejte materiály k individuálnímu zadání ročníkové práce!

G5 B- ESV- 26. 4. - 30. 4. 2021

České umění po 2. světové válce- kvíz I- v Google Učebně

Vkládejte materiály k individuálnímu zadání ročníkové práce.

G5 A- ESV- 26. 4. - 30. 4. 2021

České umění po 2. světové válce- kvíz I- v Google Učebně

Vkládejte materiály k ročníkové práci dle individuálního zadání.

G6- ESV- 19. 4. - 23. 4. 2021

Basquiat- životopisný film, konzultace ročníkové práce!

G5 B- ESV- 19. 4. - 23. 4. 2021

Basquiat- životopisný film, konzultace ročníkové práce!

G5 A- ESV- 19. 4. - 23. 4. 2021

Basquiat- životopisný film, konzultace ročníkové práce!

G3- Vv- 19. 4. - 23. 4. 2021

Inspirace uměním přírodních národů- maska (vrstvený karton)

G4- CJL- 19. 4. - 23. 4. 2021

Přehled učiva:

Mluvnice- Významové poměry mezi souřadně spojenými větnými členy a vedlejšími větami; procvičování pravopisu

Literární výchova- Česká próza 1948-55- E. Hostovský; Společná četba- Vzpomínky na Sherlocka Holmese/ TV seriál Sherlock- porovnání

Sloh- Úvaha- rozbor slohové práce

G4- Vv- 18. 4. - 23. 4. 2021

Netradiční výtvarné techniky- malba kávou.

G2- Vv- 19. 4. - 23. 4. 2021

Inspirace uměním přírodních národů- využití odpadových materiálů při výtvarné tvorbě

G2- CJL- 19. 4. - 23. 4. 2021

Přehled učiva:

Mluvnice- Rozvíjející větné členy- Doplněk; Procvičování pravopisu- shoda podmětu s přísudkem

Literární výchova- Středověká literatura- Chorál, Kosmova kronika česká, Společná četba- Biblické příběhy SZ

Sloh- Výtah, výpisky

 

G1- CJL- 19. 4. - 23. 4. 2021

Přehled učiva:

Mluvnice- Rozvíjející větné členy- procvičování, pravopis- interpunkce v souvětí

Literární výchova- Beseda o společné četbě (Osada Havranů), společná četba- C.S. Lewis- Letopisy Narnie, J. London- Bílý tesák

Sloh- Výpisky- Nástup Habsburků na český trůn

G6- ESV- 12. 4. - 16. 4. 2021

České umění po 2. světové válce- virtuální prohlídka NG, konzultace ročníkové práce- individuální zadání

G5 B- ESV- 12. 4. - 16. 4. 2021

České umění po 2. světové válce- virtuální prohlídka NG, konzultace ročníkové práce- individuální zadání

G5 A- ESV- 12. 4. - 16. 4. 2021

České umění po 2. světové válce- virtuální prohlídka NG, konzultace ročníkové práce- individuální zadání

G4- Vv- 12. 4. - 16. 4. 2021

Prolínání v prostoru- práce s on-line editorem fotografií- podrobnosti v Google Učebně

G4- CJL- 12. 4. - 16. 4. 2021

Přehled učiva:

Mluvnice- Souvětí souřadné a podřadné, druhy vedlejších vět; Pravopis- oprava chyb v textu

Literární výchova- Beseda o společné četbě- P. Coelho- Alchymista

Sloh- Úvaha nad vybraným citátem- slohová práce

G3- Vv- 12. 4. - 16. 4. 2021

Růstové tvary stromů- podrobnosti v Google Učebně

G2- Vv- 12. 4. - 16. 4. 2021

Tvor z Labáku- kresba- podrobnosti v Google Učebně

G2- CJL- 12. 4. - 16. 4. 2021

Přehled učiva:

Mluvnice- Rozvíjející větné členy- Příslovečné určení- rozšíření znalostí o druzích- zápis 

Literární výchova- Středověká literatura- Kristiánova legenda, Legenda o sv. Vojtěchu

Sloh- Výtah- práce s osnovou

G1- CJL- 12. 4. - 16. 4. 2021

Přehled učiva:

Mluvnice- Rozvíjející větné členy- příslovečné určení, pravopisné oříšky- procvičování y/i

Literární výchova- Dobrodružná literatura- M. Twain- Dobrodružství Toma Sawyera, ČD- Osada Havranů

Sloh- Výpisky

G6- ESV- 6. 4. - 9. 4. 2021

České umění po 2. světové válce- seznámení se s materiály v Google Učebně

G5 B- ESV- 6. 4. - 9. 4. 2021

České umění po 2. světové válce- seznámení se s materiály v Google Učebně

G5 A- ESV- 6. 4. - 9. 4. 2021

České umění po 2. světové válce- seznámení se s materiály v Google Učebně

G4- CJL- 6. 4. - 9. 4. 2021

Přehled učiva:

Mluvnice- Souvětí souřadné a podřadné, druhy vedlejších vět; procvičování pravopisu- kvíz

Literární výchova- odevzdat ČD- Alchymista

Sloh- Úvaha

G4- Vv- 6. 4. - 9. 4. 2021

Prolínání v prostoru- práce s editorem fotografií- podrobnosti k úkolu v Google Učebně

G3- Vv- 6. 6. - 9. 4. 2021

Růstové tvary stromů- práce s fotografií + kresba- bližší informace v Google Učebně

G1- CJL- 6. 4. - 9. 4. 2021

Přehled učiva:

Mluvnice- Rozvíjející větné členy- předmět a příslovečné určení (zápisy)

Literární výchova- Dobrodružná literatura (E. Štorch- Lovci mamutů), společná četba- Osada Havranů

Sloh- Výpisky

G2- Vv- 6. 4. - 9. 4. 2021

Nakresli tvora, který by mohl žít v tomto příbytku... - podrobnosti v Google Učebně

G2- CJL- 6. 4. - 9. 4. 2021

Přehled učiva:

Mluvnice- Rozvíjející větné členy, procvičování pravopisu y/i

Literární výchova- Středověká literatura- Legendy o sv. Václavu a sv. Ludmile, ČD- J. R. R. Tolkien- Hobit

Sloh- Výtah

 

G6- ESV- 29. 3. - 31. 3. 2021

Virtuální prohlídka výstavy- Vincenz Janke- technika podmalby

Vlastní tvorba- ilustrace k biblickému příběhu

G5 B- ESV- 29. 3. - 31. 3. 2021

Virtuální prohlídka výstavy- Vincenz Janke- technika podmalby

Vlastní tvorba- ilustrace k biblickému příběhu

G5 A- ESV- 29. 3. - 31. 3. 2021

Virtuální prohlídka výstavy- Vincenz Janke- technika podmalby

Vlastní tvorba- ilustrace k biblickému příběhu

G4- Vv- 29. 3. - 31. 3. 2021

Památník Terezín- výtvarná soutěž- "Když je potřeba pomoci..."

Virtuální prohlídka- Vincenz Janke

G4- CJL- 29. 3. - 31. 3. 2021

Přehled učiva:

Mluvnice- Souvětí souřadné a podřadné, druhy vedlejších vět, procvičování pravopisu

Literární výchova- Společná četba- Pašijové texty- odkazy a PL- viz. Google Učebna

G3- Vv- 29. 3. - 31. 3. 2021

Památník Terezín- výtvarná soutěž- "Když je potřeba pomoci..."

Virtuální prohlídka- Vincenz Janke- podmalba (Severočeské muzeum v Liberci)

G2- Vv- 29. 3. - 31. 3. 2021

Památník Terezín- výtvarná soutěž- "Když je potřeba pomoci..."

G2- CJL- 29. 3. - 31. 3. 2021

Přehled učiva:

Mluvnice- Rozvíjející větné členy

Literární výchova- Středověká literatura v českých zemích (Proglas, panonské legendy), pašijový příběh- PL

G1- CJL- 29. 3. - 31. 3. 2021

Přehled učiva:

Mluvnice- Rozvíjející větné členy- předmět

Literární výchova- Autorské pohádky (M. Macourek), pašijový příběh- PL

G6- ESV- 22. 3. - 26. 3. 2021

Světové umění 2. pol. 20. stol.- kvíz v Google Učebně

G5 B- ESV- 22. 3. - 26. 3. 2021

Světové umění 2. pol. 20. stol.- kvíz v Google Učebně

G5 A- ESV- 22. 3. - 26. 3. 2021

Světové umění 2. pol. 20. stol.- Kvíz v Google Učebně

G4 - CJL- 22. 3. - 26. 3. 2021

Přehled učiva:

Mluvnice- Druhy vedlejších vět + kvíz v Google Učebně, procvičování pravopisu- kvíz v Google Učebně

Literární výchova- Agitační poezie x zakázaní autoři a exil, spol. četba- P. Coelho- Alchymista

Sloh- Vypravování

G4- Vv- 22. 3. - 26. 3. 2021

Výtvarná soutěž památníku Terezín- Téma XXV. ročníku- "Když je potřeba pomoci..."- informace v Google Učebně

G3- Vv- 22. 3. - 26. 3. 2021

Výtvarná soutěž památníku Terezín- Téma XXV. ročníku- "Když je potřeba pomoci..."- informace v Google Učebně

G2- Vv- 22. 3. - 26. 3. 2021

Výtvarná soutěž památníku Terezín- Téma XXV. ročníku- "Když je potřeba pomoci..."- informace v Google Učebně

G2- CJL- 22. 3. - 26. 3. 2021

Přehled učiva:

Mluvnice- Rozvíjející větné členy, pravopis- shoda podmětu s přísudkem

Literární výchova- Starověká literatura- kvíz v Google Učebně, Středověká literatura- úvod, spol. četba- Hobit (kvíz)

Sloh- Výtah (Jak vznikají oceánské proudy)- úkol v Google Učebně

G1- CJL- 22. 3. - 26. 3. 2021

Přehled učiva:

Mluvnice- Rozvíjející větné členy- přívlastek shodný a neshodný; základní větné členy- kvíz v Google Učebně

Literární výchova- Autorské pohádky (A. Goldflam), vlastní krátký text tvořený jednoslabičnými slovy inspirovaný Fimfárem

Sloh- Výtah

G4- Vv- 15. 3. - 19. 3 . 2021

Výtvarná soutěž památníku Terezín- Téma XXV. ročníku- "Když je potřeba pomoci..."- informace v Google Učebně

G3- Vv- 15. 3. - 19. 3. 2021

Výtvarná soutěž památníku Terezín- Téma XXV. ročníku- "Když je potřeba pomoci..."- informace v Google Učebně

G2- Vv- 15. 3. - 19. 3. 2021

Výtvarná soutěž památníku Terezín- Téma XXV. ročníku- "Když je potřeba pomoci..."- informace v Google Učebně

G6- ESV- 15. 3. - 19. 3. 2021

Abstraktní expresionismus- Životopisné drama Pollock- v Google Učebně

G5 B- ESV- 15. 3. - 19. 3. 2021

Abstraktní expresionismus- Životopisné drama Pollock- v Google Učebně

G5 A- ESV- 15. 3. - 19. 3. 2021

Abstraktní expresionismus- Životopisné drama Pollock- v Google Učebně

G4- CJL- 15. 3. - 19. 3. 2021

Přehled učiva:

Mluvnice- Souvětí souřadné a podřadné, druhy vedlejších vět, procvičování pravopisu- kvízy v Google Učebně

Literární výchova- Česká literatura 1945-48 (J. Fučík, J. Drda); spol. četba- P.- Coelho- Alchymista

Sloh- Vypravování- představení oblíbené knihy

G1- CJL- 15. 3. - 19. 3. 2021

Přehled učiva:
Mluvnice- Základní větné členy, shoda podmětu s přísudkem- procvičování + kvízy v Google Učebně
Literární výchova- Autorské pohádky- Zdeněk Svěrák, společná četba- E. Štorch- Osada Havranů
Sloh- Výtah a výpisky

G2- CJL- 15. 3. - 19. 3. 2021

Přehled učiva:

Mluvnice- Základní větné členy, věty dvojčlenné a jednočlenné; pravopisný kvíz v Google Učebně

Literární výchova- Starověká literatura- Aeneis, kvíz v Google Učebně- Hobit

Sloh- Výtah

G6- ESV- 8. 3. - 12. 3. 2021

Zhlédněte virtuální prohlídky aktuálních výstav- info v Google Učebně.

G5 B- ESV- 8. 3. - 12. 3. 2021

Zhlédněte virtuální prohlídky aktuálních výstav- info v Google Učebně.

G5 A- ESV- 8. 3. - 12. 3. 2021

Zhlédněte virtuální prohlídky aktuálních výstav v Google Učebně.

G4- CJL- 8. 3. - 12. 3. 2021

Přehled učiva:

Mluvnice- Pravopisný kvíz v Google Učebně, Věty hlavní a vedlejší- druhy vedlejších vět

Literární výchova- Společná četba- P. Coelho- Alchymista, Opakování- Světová lit. po 2. světové válce, Česká poezie 1945-48

Sloh- Rozbor slohové práce (charakteristika)

G4- Vv- 8. 3. - 12. 3. 2021

Zhlédněte vernisáž on-line výstavy izraelského fotografa Boaze Amidrora, která zahájila 5. ročník soutěže Czech Nature Photo- Google Učebna.

Unikátní výstava Rembrandt: Portrét člověka, kterou pořádá NG v Praze, má také svou on-line verzi smiley.

G3- Vv- 8. 3. - 12. 3. 2021

Zhlédněte vernisáž výstavy izraelského fotografa Boaze Amidrora, která zahájila 5. ročník soutěže Czech Nature Photo. Obsahuje unikátní přírodní snímky- viz. Google Učebna.

 

G2- Vv- 8. 3. - 12. 3. 2021

Zhlédněte on-line vernisáž izraelského fotografa Boaze Amidrora, která zahájila 5. ročník soutěže Czech Nature Photo- viz. Google Učebna.

G2- CJL- 8. 3. - 12. 3. 2021

Přehled učiva:

Mluvnice- Věty jednočlenné, dvojčlenné a větné ekvivalenty, jazykový rozbor; pravopisný kvíz v Google Učebně

Literární výchova- Antické drama, Společná četba- Hobit- kvíz v Google Učebně

Sloh- Rozbor slohové práce (Líčení)

G1- CJL- 8. 3. - 12. 3. 2021

Přehled učiva:

Mluvnice- Základní větné členy, shoda podmětu s přísudkem 

Literární výchova- Autorská pohádka- Jan Werich- Fimfárum

Sloh- Popis pracovního postupu- slohová práce- "Mé oblíbené jídlo"

G6- ESV- 22. 2. - 26. 2. 2021

Vytvořte drobné dílo inspirované jedním z poválečných světových výtvarných směrů. Podrobnosti v Google Učebně.

G5 B- 22. 2. - 26. 2. 2021

Vytvořte drobné dílo inspirované jedním z poválečných světových výtvarných směrů. Podrobnosti v Google Učebně.

G5 A- ESV- 22. 2. - 26. 2. 2021

Vytvořte drobné dílo inspirované jedním z poválečných světových výtvarných směrů. Podrobnosti v Google Učebně.

G4- Vv- 22. 2. - 26. 2. 2021

Videoart- Pohyb v přírodě (podrobnosti v Google Učebně)

G4- CJL- 22. 2. - 26. 2. 2021

Přehled učiva:

Mluvnice- Opakování větných členů (doplněk), souhrnná cvičení z tvarosloví

Literární výchova- Světová literatura po 2. světové válce- spol. četba- Paulo Coelho- Alchymista, poválečné drama

Sloh- Charakteristika rodiny- slohová práce 

G3- Vv- 22. 2. - 26. 2. 2021

Trvá úkol- Humor v umění- Oživlý předmět wink

G2- Vv- 22. 2. - 26. 2. 2021

Trvá úkol- Zimní motiv (solná malba)

G2- CJL- 22. 2. - 26. 2 2021

Přehled učiva:

Mluvnice- Druhy vět podle postoje mluvčího, souhrnná cvičení z tvarosloví; větný rozbor

Literární výchova- Starověká literatura doby antiky (Homér- Ilias a Odysseia)

Sloh- Líčení- Mé oblíbené místo (slohová práce)

G1- CJL- 22. 2. - 26. 2. 2021

Přehled učiva:

Mluvnice- Souhrnná cvičení z tvarosloví, procvičování pravopisu, práce s textem (úlohy v UČ a PS)

Literární výchova- H. Ch. Andersen- Pohádky (zápis do ČD), autorské pohádky- K. Čapek- Devatero pohádek

Sloh: Popis pracovního postupu (příprava na slohovou práci)

G6- ESV- 15. 2. - 19. 2. 2021

Prostudujte materiály ke světovému umění po 2. světové válce- v Google Učebně.

G5 B- ESV- 15. 2. - 19. 2. 2021

Prostudujte materiály ke světovému umění po 2. světové válce- v Google Učebně

G5 A- ESV- 15. 2. - 19. 2. 2021

Prostudujte přiložené materiály ke světovému umění po 2. světové válce- v Google Učebně

G4- Vv- 15. 2. - 19. 2. 2021

Video-art (vlastní tvorba)- podrobnosti v Google Učebně

G4- CJL- 15. 2. - 19. 2. 2021

Přehled učiva:

Mluvnice- Opakování učiva o větných členech, Přívlastek těsný a volný; jazykový rozbor

Literární výchova- Světová literatura 2. pol. 20. stol- rozbor textu z Pána prstenů, beseda o románu 1984 George Orwella

Sloh- Vypravování- představení knihy

G2- Vv- 15. 2. - 19. 2. 2021

Zimní motiv- solná malba/kresba (podrobnosti v Google Učebně)

G3- Vv- 15. 2. - 19. 2. 2021

Humor ve výtvarném umění- Tvorba oživlého předmětu (podrobnosti v Google Učebně)

G2- CJL- 15. 2. - 19. 2. 2021

Přehled učiva:

Mluvnice- Souhrnná cvičení z tvarosloví, procvičování pravopisu

Literární výchova- Starověká literatura- biblické příběhy, společná četba- Hobit- kvíz v Google Učebně

Sloh- Líčení krajiny

G1- CJL- 15. 2. - 19. 2. 2021

Přehled učiva:

Mluvnice- Souhrnná cvičení z tvarosloví, pravopis- koncovky podstatných a přídavných jmen, shoda podmětu s přísudkem

Literární výchova- Pohádky bratří Grimmů- zápis v Google Učebně

Sloh- Popis pracovního postupu (Člověče, nezlob se- promyslet návod)

G4- CJL- 8. 2. - 12. 2. 2021

Přehled učiva:

Mluvnice- Pravopisný kvíz v Google Učebně, Skladební dvojice- větný rozbor

Literární výchova- Světová literatura 2. pol. 20. stol.- P. Coelho- Alchymista; G. Orwell- 1984- zápis do ČD

Sloh- Vypravování- představení oblíbené knihy

G2- CJL- 8. 2. - 12. 2. 2021

Přehled učiva:

Mluvnice- Pravopisný kvíz v Google Učebně, Neohebné slovní druhy; jazykový rozbor

Literární výchova- Starověká literatura- Rámájana; Společná četba- Hobit; Beseda- společná četba (sekunda, tercie)

Sloh- Líčení krajiny

G1- CJL- 8. 2. - 12. 2. 2021

Přehled učiva:

Mluvnice- Pravopisný kvíz v Google Učebně, Slovesný způsob a čas, jazykový rozbor

Literární výchova- Pohádky- společná četba- Hans Christian Andersen, B. Němcová- Chytrá horákyně

Sloh- Popis pracovního postupu

G6- ESV- 8. 2. - 12. 2. 2021

Fotografická soutěž Czech Photo Junior (součást prestižní soutěže Czech Nature Photo)- Vyfotografujte přírodu, která nás obklopuje: volně žijící zvířata, rostliny, houby, krajinu... Foto vložte do Učebny a zašlete do soutěže. Podrobnosti k úkolu naleznete v Učebně.

G5 B- ESV- 8. 2. - 12. 2. 2021

Fotografická soutěž Czech Photo Junior (součást prestižní soutěže Czech Nature Photo)- Vyfotografujte přírodu, která nás obklopuje: volně žijící zvířata, rostliny, houby, krajinu... Foto vložte do Učebny a zašlete do soutěže. Podrobnosti k úkolu naleznete v Učebně.

G5 A- ESV- 8. 2. - 12. 2. 2021

Fotografická soutěž Czech Photo Junior (součást prestižní soutěže Czech Nature Photo)- Vyfotografujte přírodu, která nás obklopuje: volně žijící zvířata, rostliny, houby, krajinu... Foto vložte do Učebny a zašlete do soutěže. Podrobnosti k úkolu naleznete v Učebně.

G4- Vv- 8. 2. - 12. 2. 2021

Fotografická soutěž Czech Photo Junior (součást prestižní soutěže Czech Nature Photo)- Vyfotografujte přírodu, která nás obklopuje: volně žijící zvířata, rostliny, houby, krajinu... Foto vložte do Učebny (povinné) a zašlete do soutěže (nepovinné, ale doporučenésmiley ). Podrobnosti k úkolu naleznete v Učebně.

G3- Vv- 8. 2. - 12. 2. 2021

Fotografická soutěž Czech Photo Junior (součást prestižní soutěže Czech Nature Photo)- Vyfotografujte přírodu, která nás obklopuje: volně žijící zvířata, rostliny, houby, krajinu... Foto vložte do Učebny (povinné) a zašlete do soutěže (nepovinné, ale doporučenésmiley ). Podrobnosti k úkolu naleznete v Učebně.

G2- Vv- 8. 2. - 12. 2. 2021

Fotografická soutěž Czech Photo Junior (součást prestižní soutěže Czech Nature Photo)- Vyfotografujte přírodu, která nás obklopuje: volně žijící zvířata, rostliny, houby, krajinu... Foto vložte do Učebny (povinné) a zašlete do soutěže (nepovinné, ale doporučenésmiley ). Podrobnosti k úkolu naleznete v Učebně.

G4- CJL- 1. 2. - 5. 2. 2021

Přehled učiva:

Mluvnice- Mluvnický zápor, Skladební dvojice, procvičování pravopisu

Literární výchova- Kvíz na základě četby (G. Orwell- 1984), Světová literatura 2. pol. 20. stol.- žánr scifi a fantasy (R. Bradbury, J. R. R. Tolkien)

Sloh- Vypravování- představení oblíbené knihy a její části 

G1- CJL- 1. 2. - 5. 2. 2021

Přehled učiva:

Mluvnice- Slovesa (mluvnické kategorie), procvičování pravopisu- kvíz v Google Učebně

Literární výchova- Pohádky (K. J. Erben), spol. četba- H. Ch. Andersen- Pohádky

Sloh- Film "Hugo a jeho velký objev"- zapsat vypravování do ČD

G2- CJL- 1. 2. - 5. 2. 2021

Přehled učiva:

Mluvnice- Jazykový rozbor; Příslovce a příslovečné spřežky, stupňování příslovcí

Literární výchova- Kvíz v Google Učebně na základě společné četby (J. R. R. Tolkien- Hobit- 2., 3. kap.), Starověká literatura- Epos o Gilgamešovi

Sloh- Charakteristika filmové postavy (myšlenková mapa) - podrobnosti v Google Učebně

 

G6- ESV- 1. 2. - 5. 2. 2021

Fotografická soutěž Czech Photo Junior (součást prestižní soutěže Czech Nature Photo)- Vyfotografujte přírodu, která nás obklopuje: volně žijící zvířata, rostliny, houby, krajinu... Foto vložte do Učebny a zašlete do soutěže. Podrobnosti k úkolu naleznete v Učebně.

G5B- ESV- 1. 2. - 5. 2. 2021

Fotografická soutěž Czech Photo Junior (součást prestižní soutěže Czech Nature Photo)- Vyfotografujte přírodu, která nás obklopuje: volně žijící zvířata, rostliny, houby, krajinu... Foto vložte do Učebny a zašlete do soutěže. Podrobnosti k úkolu naleznete v Učebně.

G5A- ESV- 1. 2. - 5. 2. 2021

Fotografická soutěž Czech Photo Junior (součást prestižní soutěže Czech Nature Photo)- Vyfotografujte přírodu, která nás obklopuje: volně žijící zvířata, rostliny, houby, krajinu... Foto vložte do Učebny a zašlete do soutěže. Podrobnosti k úkolu naleznete v Učebně.

G4- Vv- 1. 2. - 5. 2. 2021

Fotografická soutěž Czech Photo Junior (součást prestižní soutěže Czech Nature Photo)- Vyfotografujte přírodu, která nás obklopuje: volně žijící zvířata, rostliny, houby, krajinu... Foto vložte do Učebny (povinné) a zašlete do soutěže (nepovinné, ale doporučenésmiley ). Podrobnosti k úkolu naleznete v Učebně.

Termín úkolu "Robot a umělá inteligence" prodloužen vzhledem k volným dnům do konce příštího týdne.

G3- Vv- 1. 2. - 5. 2. 2021

Fotografická soutěž Czech Photo Junior (součást prestižní soutěže Czech Nature Photo)- Vyfotografujte přírodu, která nás obklopuje: volně žijící zvířata, rostliny, houby, krajinu... Foto vložte do Učebny (povinné) a zašlete do soutěže (nepovinné, ale doporučenésmiley ). Podrobnosti k úkolu naleznete v Učebně.

Termín úkolu "Kubistická krajina" posunut vzhledem k volným dnům do konce příštího týdne.

G2- Vv- 1. 2. - 5. 2. 2021

Fotografická soutěž Czech Photo Junior (součást prestižní soutěže Czech Nature Photo)- Vyfotografujte přírodu, která nás obklopuje: volně žijící zvířata, rostliny, houby, krajinu... Foto vložte do Učebny (povinné) a zašlete do soutěže (nepovinné, ale doporučenésmiley ). Podrobnosti k úkolu naleznete v Učebně.

Podmínky klasifikace

Předmět: Český jazyk a literatura

Pravidla klasifikace

 • Žák je povinen odevzdat všechny domácí úkoly
 • Žák je povinen mít známky ze všech velkých kontrolních prací (diktáty, sloh, jazyk, literatura)
 • Žák je povinen nosit zadané pomůcky, vést si řádně sešity a čtenářský deník
 • V případě, že žák chybí, je povinen se domluvit na novém termínu odevzdání práce, dopsání testu, zkoušení
 • Pokud žák chyběl na rozdávání známek, je povinen si sám zajít za vyučující a známky si zjistit
 • Chybí-li žákovi známky ke klasifikaci, učitel má právo na konci školního roku z daného předmětu nehodnotit, nebo dát náhradní práci k doplnění klasifikace (učivo za celé pololetí)
 • Každá známka má jinou váhu- pro výslednou známku si nelze pouze spočítat průměr známek, hodnotí se také aktivita v hodinách
 • Žák je povinen uskutečnit jedno řečnické cvičení
 • Žák je povinen dle zadání respektovat zásady týmové práce a komunikace

 

Předmět: Estetická výchova

Pravidla klasifikace

 • Žák je povinen mít k dispozici v hodině výtvarné pomůcky dle zadání (viz. seznam pomůcek předaný na začátku školního roku a aktuální pomůcky k jednotlivým hodinám)
 • Žák je povinen odevzdat zadané výtvarné práce na odpovídající úrovni ve stanovených termínech, u pololetních prací jsou součástí rovněž pravidelné konzultace
 • Žák je povinen k zadaným úkolům přistupovat aktivně, tvořivě a zodpovědně (týká se také zákazu kopírování nápadů z internetu)
 • V případě, že žák chybí, je povinen se domluvit na novém termínu odevzdání práce, dopsání testu, zkoušení
 • Pokud žák chyběl na rozdávání známek, je povinen si sám zajít za vyučující a známky si zjistit
 • Chybí-li žákovi známky ke klasifikaci, učitel má právo na konci školního roku z daného předmětu nehodnotit, nebo dát náhradní práci k doplnění klasifikace (učivo za celé pololetí)
 • Každá známka má jinou váhu- pro výslednou známku si nelze pouze spočítat průměr známek
 • V případě pomalého pracovního tempa nebo složitějšího výtvarného záměru žák může po dohodě s vyučující dokončit doma práci, kterou odevzdá ve stanoveném termínu
 • Žák je povinen dle zadání vykázat znalosti z dějin výtvarného umění a teorie výtvarné výchovy-  případně dodat ve stanovených termínech referáty, prezentace apod.
 • Žák je povinen dle zadání respektovat zásady týmové práce a komunikace
 • Žák je povinen šetrně zacházet se školními pomůckami a dodržovat BOZP

 

Předmět: Výtvarná výchova

Pravidla klasifikace

 • Žák je povinen mít k dispozici v hodině výtvarné pomůcky dle zadání (viz. seznam pomůcek předaný na začátku školního roku a aktuální pomůcky k jednotlivým hodinám)
 • Žák je povinen dodržovat zadané pracovní postupy a dbát na BOZP při práci s výtvarnými pomůckami
 • Žák je povinen dbát hygienických opatření (udržování pořádku, úklid pomůcek)
 • Žák je povinen odevzdat zadané výtvarné práce na odpovídající úrovni ve stanovených termínech
 • Žák je povinen k zadaným úkolům v hodině přistupovat aktivně, tvořivě a zodpovědně (týká se také zákazu kopírování nápadů z internetu). Nezodpovědný přístup k úkolům a nepořádnost může vést ke snížení známky o stupeň
 • V případě, že žák chybí, je povinen se domluvit na novém termínu odevzdání práce
 • Pokud žák chyběl na rozdávání známek, je povinen si sám zajít za vyučující a známky si zjistit
 • Chybí-li žákovi známky ke klasifikaci, učitel má právo na konci školního roku z daného předmětu nehodnotit, nebo dát náhradní práci k doplnění klasifikace (učivo za celé pololetí)
 • Každá známka má jinou váhu- pro výslednou známku si nelze pouze spočítat průměr známek
 • V případě pomalého pracovního tempa nebo složitějšího výtvarného záměru žák může výjimečně po dohodě s vyučující dokončit doma práci, kterou odevzdá ve stanoveném termínu
 • Žák je povinen dle zadání vykázat znalosti z dějin výtvarného umění a teorie výtvarné výchovy, případně dodat ve stanovených termínech referáty, prezentace apod.
 • Žák je povinen dle zadání respektovat zásady týmové práce a komunikace
 • Žák je povinen šetrně zacházet se školními pomůckami

G4- Vv- 18. 1. - 22. 1. 2021

Zhlédněte komentovanou prohlídku z výstavy Stanislava Kolíbala- přenesena z Benátského bienále 2020

Napište do Učebny, čím vám jeho dílo je/není sympatické.

Trvá úkol Robot a umělá inteligence

G4- CJL- 18. 1. - 22. 1. 2021

Přehled učiva:

Mluvnice- Věty dvojčlenné a jednočlenné, větné ekvivalenty; Věta jednoduchá a souvětí

Literární výchova- G. Orwell- 1984- kvíz v Google Učebně, beseda o četbě (porovnání přečtených děl z období tercie + kvarta)

Sloh- Vypravování- kapitola z oblíbené knihy

G3- Vv- 18. 1. - 22. 1. 2021

Kubistická krajina- na základě materiálů v Google Učebně vytvořte krajinu redukovanou do geometrických tvarů.

G2- Vv- 18. 1. - 22. 1. 2021

Zhlédněte on-line prohlídku Anežského kláštera v Praze- následně úkol v Google Učebně

G6- ESV- 18. 1. - 21. 1. 2021

Charakteristika díla vybraného umělce české meziválečné výtvarné scény

On-line prohlídka aktuální výstavy Mikuláše Medka (vnuka malíře Antonína Slavíčka a syna generála a spisovatele Rudolfa Medka) "Nahý v trní" 

G5 B- ESV- 18. 1. - 22. 1. 2021

Charakteristika díla vybraného autora české meziválečné výtvarné scény

On-line prohlídka aktuální výstavy Mikuláše Medka (vnuka malíře Antonína Slavíčka a syna generála a spisovatele Rudolfa Medka)  "Nahý v trní"

G5 A- ESV- 18. 1. - 22. 1. 2021

Charakteristika díla vybraného autora české meziválečné výtvarné scény

On-line prohlídka aktuální výstavy Mikuláše Medka (vnuka malíře Antonína Slavíčka a syna generála a spisovatele Rudolfa Medka) "Nahý v trní"

G2- CJL- 18. 1. - 22. 1. 2021

Přehled učiva:

Mluvnice- Opakování z tvarosloví, Skloňování zájmena jenž

Literární výchova- Test- poezie a próza (žánry, znaky, prostředky), Starověká literatura, Společná četba- J. R. R. Tolkien- Hobit- kvíz v Google Učebně

Sloh- Charakteristika

G1- CJL- 18. 1. - 22. 1. 2021

Přehled učiva:

Mluvnice- Číslovky (druhy, skloňování)

Literární výchova- Pověsti- V. Cibula-  O starém židovském hřbitově, Zpřeházená povídka- úkol v Google Učebně, Společná četba- H. Ch. Andersen- Pohádky,

Film podle knižní předlohy Briana Selznicka- Hugo a jeho velký objev

Sloh- Popis krajiny- ústně dle fotografie (vlastní volba)

G6- ESV- 11. 1. - 15. 1. 2021

Prostudujte materiály k českému meziválečnému umění v Google Učebně.

Vkládejte dokumentaci k ročníkové práci.

G5 B- ESV- 11. 1. - 15. 1. 2021

Prostudujte materiály k českému meziválečnému umění v Google Učebně.

Vkládejte dokumentaci k ročníkové práci.

G5 A- ESV- 11. 1. - 15. 1. 2021

Prostudujte materiály k českému meziválečnému umění v Google Učebně.

Vkládejte dokumentaci k ročníkové práci.

G1- CJL- 11. 1. - 15. 1. 2021

Přehled učiva:

Mluvnice- Skloňování zájmen, druhy číslovek; Pravopisný kvíz v Google Učebně

Literární výchova- Pověsti (V. Cibula- O Golemovi), společná četba- H. Ch. Andersen- Pohádky

Sloh: Popis krajiny (dle připravené fotografie)

G2- CJL- 11. 1. - 15. 1. 2021

Přehled učiva:

Mluvnice- Odvozování podstatných a přídavných jmen a s tím související pravopisné problémy, pravopisný kvíz v Google Učebně

Literární výchova- Společná četba- J. R. R. Tolkien- Hobit, Romance o Karlu IV., Starověká literatura (V. Zamarovský- Sinuhet)

Sloh: Charakteristika

G2- Vv- 11. 1. - 15. 1. 2021

Trvá úkol- Autoportrét vytvořený technikou koláže (bližší informace v Google Učebně).

G3- Vv- 11. 1. - 15. 1. 2021

Trvá úkol- Co nejvěrnější kresba jednoduchého předmětu z vaší domácnosti- informace v Google Učebně.

G4- Vv- 11. 1. - 15. 1. 2021

Zhlédněte virtuální prohlídku výstavy malíře Martina Mainera v Nové galerii v Praze s názvem Past. Napište krátce do Učebny, co je spojujícím motivem většiny vystavených obrazů.

Trvá úkol- Robot a umělá inteligence

G4- CJL- 11. 1. - 15. 1. 2021

Přehled učiva:

Mluvnice- Předložky a spojky, věty podle postoje mluvčího, pravopisný kvíz v Google Učebně

Literární výchova- George Orwell 1984- vědomostní kvíz v Google Učebně, světoví autoři 2. poloviny 20. století (náměty děl s těžištěm v historii)

Sloh- Charakteristika (Lemony Snicket- Řada nešťastných příhod)

G2- CJL- 4. 1. - 8. 1. 2021

Přehled učiva:

Mluvnice- slovotvorný rozbor; odvozování, skládání a zkracování slov; pravopisný kvíz v Google Učebně.

Literární výchova- Sociální balada (P. Bezruč- Slezské písně), spol. četba J. R. R. Tolkien- Hobit aneb cesta tam a zase zpátky

Sloh- Charakteristika

G1- CJL- 4. 1. - 8. 1. 2021

Přehled učiva:

Mluvnice- Druhy zájmen a jejich skloňování; pravopisný kvíz v Google Učebně.

Literární výchova- Pověsti (A. Jirásek- O králi Ječmínkovi), společná četba- H. Ch. Andersen- Pohádky

Sloh- Popis krajiny

G6- ESV- 4. 1. - 8. 1. 2021

Dadaismus a surrealismus- kvíz v Google Učebně.

Vkládejte dokumentaci k ročníkové práci.

G5 B- ESV- 4. 1. - 8. 1. 2021

Dadaismus a surrealismus- kvíz v Google Učebně

Vkládejte do Učebny dokumentaci k ročníkové práci.

G5 A- ESV- 4. 1. - 8. 1. 2021

Dadaismus a surrealismus- kvíz v Google Učebně.

Vkládejte do Učebny dokumentaci k ročníkové práci.

G3- Vv- 4. 1. - 8. 1. 2021

Vyberte si vhodný předmět ke kresbě (nádobu, dekorativní předmět, jednoduchý hudební nástroj, přístroj, hračku apod.) a pokuste se ho zachytit co nejvěrněji.

Bližší informace najdete v Google Učebně.

G2- Vv- 4. 1. - 8. 1. 2021

Vytvořte autoportrét prostřednictvím techniky koláže. Můžete vystříhat a nalepit tvary z reklamních letáků, časopisů, novin, barevných papírů atd.

V případě potřeby je možné koláž dokreslit. Doporučený formát- A4. Bližší informace v Google Učebně.

G4- Vv- 4. 1. - 8. 1. 2021

Práce na téma Robot a umělá inteligence v libovolné výtvarné technice (podrobnosti v Google učebně)- možné náměty:

 • Co robot (ne)umí, Uvnitř stroje, R.U.R.: Roboti v literatuře a filmu, Rok 2121, Vývoj a druhy umělé inteligence, Technologie a etika, Data, Nanoroboti

G4- CJL- 4. 1. - 8. 1. 2021

Přehled učiva:

Mluvnice- Příslovce (druhy, stupně), pravopisný kvíz v Google Učebně

Literární výchova- G. Orwel -1984- vědomostní kvíz v Google učebně, světoví autoři 2. pol. 20. stol. s existenciálními motivy děl a reakcemi na dobu komunismu

Sloh- Charakteristika- charakteristika filmové postavy (práce s filmem- Lemony Snicket: Řada nešťastných příhod)

ESV- G6- 14. 12. - 18. 12. 2020

Ročníková práce- vložit dokumentaci do Učebny. 

Vv- G4- 14. 12. - 18. 12. 2020

Zhlédněte komentované prohlídky výstav známých českých výtvarníků (Františka Skály, Krišofa Kintery a Vladimíra Kokolii) z posledních let. Materiály viz. Google Učebna.

CJL- G4- 14. 12. - 18. 12. 2020

Přehled učiva:

Mluvnice- Větné členy (kvíz v Google Učebně), Mluvnické kategorie sloves, příslovce

Literární výchova- Společná četba- Gerge Orwell- materiál v Google Učebně, Farma zvířat- zápis do ČD na základě filmu

Komunikace a sloh- Charakteristika

Vv- G3- 14. 12. - 18. 12. 2020

Dokončete vánoční vitráž (tempery, permanentní fixy) a pošlete do Učebny foto ozdobeného okna. Dokončete resty týkající se on-line prohlídek.

ESV- G5 A,B- 7. 12. - 11. 12. 2020

Příprava ke konzultaci ročníkové práce, která proběhne v dalším týdnu ve škole. Nápad je potřeba dále posunout. Dokumentovat konkrétní kroky (fotky, skici apod.)

Seznámení s meziválečnou avantgardou- dadaismus, surrealismus

ESV- G5 A,B- 7. 12. - 11. 12. 2020

Příprava ke konzultaci ročníkové práce, která proběhne v dalším týdnu ve škole. Nápad je potřeba dále posunout, dokumentovat konkrétní provedené kroky (fotky, skici apod.)

Seznámení s meziválečnou avantgardou- dadaismus a surrealismus

Vv- G2- 7. 12. - 11. 12. 2020

Vánoční vitráž- promyslet další práci na úkolu

CJL- G2- 7. 12. - 11. 12. 2020

Přehled učiva:

Mluvnice- Slova s časovým příznakem, Stavba slova, větný rozbor- kvíz v Google Učebně

Literární výchova- ČD- M. Twain- Dobrodružství Toma Sawyera nebo Dobrodružství Huckleberryho Finna- vložit foto do Učebny

Sloh- Popis uměleckého díla- vložit jako Dokument Google do Učebny (kdo ještě nemá známku), Popis pracovního postupu- tvořivé činnosti

CJL- G1- 7. 12. - 11. 12. 2020

Přehled učiva:

Mluvnice- Skloňování a stupňování přídavných jmen, zájmena- druhy; pravopisný kvíz v Google Učebně

Literární výchova- Kultivace čtenářských dovedností- kvíz v Google Učebně (povídka Triumf lékařství)

Sloh- Popis místnosti- Naše třída (písemně jako Dokument Google odevzdat do Učebny)

Vv- G3- 30. 11. - 4. 12. 2020

Prohlédněte si on-line výstavy- O létání a jiných snech (Petr Sís), výstavy NM, International Tokyo Foto Awards.

Napište opět, co vás nejvíce zaujalo a proč.

Vv- G4- 30. 11. - 4. 12. 2020

Virtuální prohlídky- on-line výstavy Národního muzea v Praze, Tokyo International Foto Awards, Czech Press Photo

Práce na téma "Zahrada plná života" bude k odevzdání ve škole v termínu 10. 12. 

CJL- G4- 30. 11. - 4. 12. 2020

Přehled učiva:

Mluvnice: Zájmena a číslovky (skloňování a druhy), pravopisný kvíz

Literatura: ČD- Obraz Doriana Graye, Světová lit. po 2. světové válce- zápis, ukázky poezie v PS

Sloh: Líčení

ESV- G5 A,B; G6- 30. 11. - 4. 12. 2020

Popište znaky výtvarných směrů před 1. světovou válkou a s oblíbeným obrázkem vložte do Učebny jako Dokument Word. 

Prohlédněte si virtuálně předaukční výstavu Galerie Kodl.

ESV G5 A,B; G6- 30. 11. - 4. 12. 2020

Popište znaky směrů před 1. světovou válkou a s oblíbeným obrázkem vložte do Učebny jako Dokument Word.

Prohlédněte si virtuálně předaukční výstavu Galerie Kodl.

ESV- G5 A,B; G6- 30. 11. - 4. 12. 2020

Popište znaky výtvarných směrů před 1. svět. válkou a s oblíbeným obrázkem vložte do Učebny jako Dokument Word.

Prohlédněte si virtuálně předaukční výstavu Galerie Kodl.

ESV- G5 A,B; G6- 23. 11. - 27. 11. 2020

Moderní umělecké směry před 1. světovou válkou- Fauvismus, expresionismus, kubismus a abstrakce- nové materiály ke studiu najdete v Google Učebně.

ESV- G5 A,B; G6- 23. 11. - 27. 11. 2020

Moderní umělecké směry před 1. světovou válkou- Fauvismus, expresionismus, kubismus a abstrakce- nové materiály ke studiu najdete v Google Učebně.

ESV- G5 A,B; G6- 23. 11. - 27. 11. 2020

Umělecké směry před 1. světovou válkou- fauvismus, expresionismus, kubismus a abstrakce- nové materiály ke studiu najdete v Google Učebně.

Vv- G3- 23. 11. - 27. 11. 2020

Zamyšlení nad snímky výstavy "Tři pohledy na svět" v rámci CZECH PRESS PHOTO- informace v Google Učebně.

CJL- G1- 23. 11. - 27. 11. 2020

Přehled učiva:

Mluvnice- Tvary přídavných jmen- přípony -ný, -ní, pravopis koncovek, pravopisný kvíz v Google Učebně

Literatura- Báje- E. Petiška- Perseus- PS; ČD- Jean de La Fontaine- Bajky

Sloh- Popis budovy

Vv- G2- 23. 11. - 27. 11. 2020

Práce s egyptským obrázkovým písmem- Úkol je specifikován v Google Učebně.

CJL- G2- 23. 11. - 27. 11. 2020

Přehled učiva:

Mluvnice- Odborné názvy, pravopisný kvíz v Google Učebně

Literatura- Próza fantasy- Hobit- J. R. R. Tolkien

Sloh- Popis uměleckého díla- práce s prezentací v Učebně

Vv- G4- 23. 11. - 27. 11. 2020

Zahrada plná života- výtvarná soutěž- termín prodloužen- odevzdání práce proběhne ve škole smiley.

CJL- G4- 23. 11. - 27. 11. 2020

Přehled učiva:

Mluvnice- Přídavná jména- druhy, stupně, mluvnické významy (PS) ; pravopisný kvíz v Google Učebně

Literatura- Obraz Doriana Graye- kvíz v Google Učebně (8.- 14. kap.)

Sloh- Líčení- práce s ukázkami

Vv- G2- 18. 11. - 20. 11. 2020

Práce s egyptským obrázkovým písmem- Úkol je specifikován v Google Učebně.

Vv- G3- 18. 11. - 20. 11. 2020

Zamyšlení nad snímky výstavy "Tři pohledy na svět" v rámci CZECH PRESS PHOTO. Instrukce najdete v Google Učebně.

Vv- G4- 18. 11. - 22. 11. 2020

Zahrada plná života- výtvarná soutěž (instrukce v Google Učebně).

CJL- G4- 18. 11. - 20. 11. 2020

Přehled učiva:

Mluvnice: Pravopisný kvíz v Google Učebně

Literatura: Kvíz ke společné četbě- Obraz Doriana Graye (7 kap.)- Google Učebna

Sloh: Mluvní cvičení- Můj koníček

CJL- G2- 18. 11. - 20. 11. 2020

Přehled učiva:

Mluvnice- Synonyma, homonyma a antonyma- kvíz v Google Učebně; Slova citově zabarvená

Literatura- Společná četba Mark Twain- Dobrodružství Toma Sawyera/ Dobrodružství Huckleberryho Finna (možno i jako audio)

Sloh- Popis předmětu

               

CJL- G1- 18. 11. - 20. 11. 2020

Přehled učiva:

Mluvnice- Přídavná jména- druhy, pravopis- vložit zápis do Učebny

Literatura- Báje, mýty, eposy- PS- Siegfried a poklad Nibelungů

Sloh- Rozbor slohové práce

ESV- G5A,B; G6- 9. 11. - 13. 11. 2020

V Google Učebně najdete kvíz na umění secese. Konzultujeme záměry ročníkových prací. Kdo ještě v písemné podobě nevložil, ať tak neprodleně učiní.

ESV- G5 A,B; G6- 9. 11. - 13. 11. 2020

V Google Učebně najdete kvíz na umění secese. Konzultujeme záměry ročníkových prací. Kdo v písemné podobě ještě nevložil, ať tak neprodleně učiní.

ESV- G5A,B; G6- 9. 11. - 13. 11. 2020

V Google Učebně najdete kvíz na umění secese. Konzultujeme záměry ročníkových prací. Kdo v písemné podobě ještě nevložil, at tak neprodleně učiní.

Vv- G4- 9. 11. - 13. 11. 2020

Práce na téma- Zahrada (kresba/malba) - výtvarná soutěž- viz. Google Učebna

Vv- G3- 9. 11. - 13. 11. 2020

Kresba architektury dle vlastní fotografie připomínající urbex. Instrukce jsou v Google Učebně.

Vv- G2- 9. 11. - 13. 11. 2020

Frotáž- krajina- úkol na A3 (A4)- vytvořte na základě frotáže různých přírodních povrchů koláž, která bude představovat krajinu. Instrukce jsou v Google Učebně.

CJL- G1- 9. 11. - 13. 11. 2020

Přehled učiva:

Motivační audio- ukázka z knížky Josefa Čapka "Povídejme si děti"

Mluvnice- Procvičování pravopisu PS str. 16- ú/ů, vyjmenovaná slova, s-/ z-; jazykový rozbor PS 16/6; pravopisný kvíz v Google Učebně

Literatura- pokračujeme ve společné četbě- Jean de La Fontaine - Bajky

Sloh: Dopis kamarádovi/ kamarádce (Jak se mi líbí v nové škole)- instrukce v Google Učebně

CJL- G2- 9. 11. - 13. 11. 2020

Přehled učiva:

Mluvnice- Synonyma, homonyma a antonyma- UČ str. 20-22, pravopis UČ 19/11 a), pravopisný kvíz v Google Učebně

                Rčení a přísloví- kvíz v Google Učebně

Literatura- K. Čapek- Případ s dítětem- text povídky a kvíz v Google Učebně

Sloh- Popis předmětu- školní aktovka

CJL- G4- 9. 11. - 13. 11. 2020

Přehled učiva:

Mluvnice- Pravopis- vlastní jména UČ 29/5, shoda podmětu s přísudkem- PS 29/5a); kvíz v Google Učebně, jazykový rozbor UČ 30/10

                Podst. jména pomnožná, hromadná, látková; konkrétní a abstraktní; mluv. kategorie- UČ  str. 30

Literatura: K. Čapek- Bílá nemoc- zhlédnout film + kvíz v Google Učebně

Sloh: rozbor slohových prací (Popis uměleckého díla)

ESV- G5 A,B; G6- 2. 11. - 6. 11. 2020

Sledujte a prostudujte materiály v Google Učebně k uměleckému stylu secese.

Vložte písemně svůj záměr ohledně ročníkové práce.

ESV- G5 A,B; G6- 2. 11. - 6. 11. 2020

Sledujte a prostudujte materiály v Google Učebně k uměleckému stylu secese.

Vložte písemně svůj záměr ohledně ročníkové práce.

ESV- G5 A,B; G6- 2. 11. - 6. 11. 2020

Sledujte a prostudujte nové materiály v Google Učebně k uměleckému stylu secese.

Vložte písemně svůj záměr ohledně ročníkové práce.

Vv- G4- 2. 11. - 6. 11. 2020

Prostorová práce- origami. Bližší informace v Google Učebně.

Vv- G3- 2. 11. - 6. 11. 2020

Úkol spočívá v práci s vlastní fotografií připomínající urbex, kterou jste vložili do Google učebny.

Pokuste se podle ní nakreslit architekturu tak, jak vypadala ve svém nejlepším stavu.

Bližší pokyny najdete v Učebně.

Vv- G2- 2. 11. - 6. 11. 2020

Úkolem je vytvořit krajinu (A3 nebo A4) na základě frotáže různých povrchů a následné kolážové úpravy získaného materiálu. 

Bližší instrukce najdete v Google Učebně.

CJL- G4- 2. 11. - 6. 11. 2020

Přehled učiva:

Mluvnice: Pravopisný kvíz- viz. Google Učebna, pravopis v PS- 20/2 dole, 28/5

                Ohebné slovní druhy- podstatná jména- mluv. kategorie PS str. 20, 21

Literatura: Na západní frontě klid- PS str. 55, 56

                 Filmové ukázky: Osudy dobrého vojáka Švejka

                                            W+ V ( Krupp essen, Lano-li nenapne-li se, Nikdy nic, nikdo nemá, záběry z roku 1938 o nebezpečí nacismu

Sloh: Popis uměleckého díla- slohová práce na základě prezentace v Google Učebně

CJL- G2- 2. 11. - 6. 11. 2020

Přehled učiva:

Mluvnice: Pravopisný kvíz- viz. Google Učebna

                Význam rčení a přísloví- Učebnice 18/6, PS- 12/2

                Jazykový rozbor- PS 12/3

Literatura: Opakování- poezie, próza, drama (ukázky v PS str. 2, 3)

                 Kvíz ke společné četbě v Google Učebně- Zvěrolékař a psí historky

Sloh: Popis předmětu, popis uměleckého díla- Učebnice str. 112,113