Mágrová Klára Mgr.

Profil učitele

Dějepis a latina

Mágrová Klára Mgr.

Kontakt: magrova@bgv.cz

Požadavky na klasifikační týden – červen 2024 (dějepis, latina, občanská výchova)

Požadavky na klasifikační týden – červen 2024 

Termín: pondělí až čtvrtek 3. 6. až 6. 6. 2024

Časy: od 8.00 do 13.00 hod. (s přestávkami)

Místnost, kde se zkouší: U-38 (sekunda)

Obecné požadavky: délka trvání 12 min. + 3 min. na přípravu, s sebou dopsaný sešit

Počet zkoušení: 52

 

DĚJEPIS

Prima, dějepis  

orientace v mapě

Témata:

1) Etruskové - přínos, počátky Říma, legenda o Romulovi a Removi

2) Apeninský polostrov - přírodní podmínky

3) Římská republika – jak fungovala

4) Řím - postavení mužů, žen, dětí a otroků

5) Významné římské stavby (podle vlastního výběru)

S sebou: dopsaný sešit

 

Sekunda, dějepis

orientace v mapě

Témata:

1) Husitská revoluce – příčiny, důsledky, osobnost Jana Husa a Jana Žižky

2) Doba vlády Jiřího z Poděbrad a Jagellonců

3) Zámořské plavby – příčiny, důsledky, cesta kolem Afriky, západním směrem, plavba kolem světa

4) Renesance a humanismus v Evropě a českých zemích – znaky, stavby, osobnosti, význam knihtisku

5) Reformace v Německu a Evropa v 16. stol. (Anglie, Francie, Nizozemsko)

S sebou: dopsaný sešit

 

Tercie A, tercie B, dějepis

orientace v mapě

Témata:

1) Americká občanská válka (1861-1865)

2) Modernizace Ruska, Japonska a Číny

3) Imperialismus a kolonialismus 19. stol. – příčiny, důsledky, postavení domorodého obyvatelstva

4)Technické novinky vynálezy 2. pol. 19. stol.

5) Rakousko-uherské vyrovnání, česká politika 2. pol. 19. stol.

6) Šluknovsko ve 2. pol. 19. stol. – hospodářství, osobnosti

S sebou: dopsaný sešit

 

Kvarta, dějepis

orientace v mapě

Témata:

1) Československo – únor 1948, projevy totalitního režimu v 50. letech, politické procesy, kolektivizace zemědělství

2) Studená válka – svět ve 2. pol. 20. stol., poválečný stav v 1945-1947, Marshallův plán, vojenské konflikty

3) Studená válka – dobývání vesmíru, sport, kultura

4) Dekolonizace – 60. léta 20. stol. v Africe a Asii

5) Československo – Pražské jaro v 1968, osobnost Jana Palacha, 70. léta, doba normalizace

6) Tzv. Sametová revoluce v 1989 v Československu

S sebou: dopsaný sešit

 

Kvinta, dějepis

orientace v mapě

Témata:

1) Zánik západořímské říše, tzv. stěhování národů, středověký klášter

2) Středověk – periodizace, svět středověkého člověka

3) Byzantská říše

4) Islám, arabská říše

5) Vikingové

6) Franská říše

S sebou: dopsaný sešit 

 

Sexta, dějepis

orientace v mapě

Témata:

Renesance

1) Reformace 16. století v Evropě – příčiny a důsledky

2) Stavovské povstání v českých zemích – od defenestrace po Bílou horu

3) Třicetiletá válka v Evropě – příčiny, důsledky

4) Vědecké objevy 17. století

S sebou: dopsaný sešit

 

LATINA

Sexta

Témata:

Gramatika - substantiva 1. a 2. deklinace, 1. až 4. konjugace, zájmena osobní a přivlastňovací

Probraná slovní zásoba

Jednoduché překlady, vzory budou k dispozici

P. Ovidius Naso (Proměny)

S sebou: dopsaný sešit

 

Septima

Témata:

Gramatika – zájmena osobní a přivlastňovací, indikativ imperfekta, sloveso esse a složeniny, deponentní slovesa, 3. deklinace (mask., femin. a neutra), futurum 1. a 2. konj., číslovky (1-100)

Probraná slovní zásoba

Živá latinská slova

Jednoduché překlady, vzory budou k dispozici

Řecká a římská literatura, podle vlastního výběru Homér (epos Íllias, Odysseia), P. Vergilius Maro (epos Aeneis)

Římské divadlo, podle vlastního výběru: Eurípidés (Médeia)

S sebou: dopsaný sešit

 

OBČANSKÁ VÝCHOVA

Sekunda

Témata: 

Wellbeing

Genialita a nadání. Inteligenční kvocient, testy inteligence, kreativita

Vnímání a smyslové orgány, smyslové iluze. Pesimismus, optimismus, realismus

Myšlení a myšlenkové operace. Učení a hra

Paměť - dlouhodobá, krátkodobá, slovní, zraková, pohybová atd. 

Umění prosadit se (asertivita)

S sebou: dopsaný sešit

Projektové dny 2023/2024

Název projektu: Malé černé od Coco Chanel

Co nás čeká? Zaměříme se na proměny módy a módních doplňků ve 20. století. V Národním muzeu v Praze si prohlédneme výstavu „První dámy, móda styl“ a v Muzeu Kampa výstavu ikonických šatů z 60. a 80. let. Zapátráme v rodinných albech a zaznamenáme vzpomínky rodičů a prarodičů. Porovnáme, co se nosilo na Šluknovsku podle dobových fotografií v médiích. Dozvíme se např., proč bílé triko způsobilo revoluci? Proč se chlapečci oblékali do růžové barvy? Které šaty ovlivnily politiku? Závěrečný výstup (podle vlastního výběru): návrh vlastního potisku trika nebo šatů, výstava šatů a dobových fotografií. Účastníci si hradí: jízdné, vstupy do objektů

Počet účastníků: kapacita se naplnila  cca 13 osob (věkově není omezeno), vítáni jsou zvídaví a tvůrčí účastníci 

 

Podmínky a pravidla klasifikace na školní rok 2023/2024

Podmínky a pravidla klasifikace ve školním roce 2023/2024 (DĚJEPIS, OBČANSKÁ VÝCHOVA, LATINA)

  • Žák/student se zapojuje do aktivit v hodině. Součástí hodnocení dějepisu jsou vypracovaná badatelská cvičení (práce s texty, fotografiemi, videem apod.), dále písemné a skupinové práce. Žák/student si řádně vede svůj školní sešit a připravuje pomůcky na hodinu 

  • Žák/student při samostatné a skupinové práci pracuje podle pokynů učitele a respektuje společná pravidla chování a komunikace

  • Hodnotí se postoj k předmětu (např. účast na dějepisné nebo latinské olympiádě, dobrovolné úkoly, snaha o zlepšení vlastních úkolů)

  • Žák/student je během pololetí povinen vypracovat alespoň 80 % samostatných či skupinových prací nebo písemných prací. Pokud mu chybí známky ke klasifikaci, nebude z předmětu hodnocen. Každá známka má jinou váhu, nelze si počítat průměr známek

  • Pokud žák/student chybí, je povinen se s vyučujícím domluvit na náhradním termínu odevzdání práce

  • Konzultace: osobně Po až Pá, nebo e-mail: magrova@bgv.cz