Dlouhá Štěpánka RNDr.

Profil učitele

Biologie. "Od mozku k srdci je na čtvrt sáhu a byť to jako štreka zdá se, vím že to ujdu, ač je to záhul. Tak utíkám za srdce hlasem." Xindl X

Dlouhá Štěpánka RNDr.

Kontakt: dlouha@bgv.cz

Informace ke studiu

Milí studenti,

podrobné informace ke studiu biologie máte stále k dispozici v Google Učebnách jednotlivých tříd. Třída G1 je najde i zde na mé nástěnce. Tím se myslí především:

 • studijní a informativní materiály
 • přehledy známek a hodnocení práce
 • zadání domácích úkolů a zadání projektů
 • testy a kvízy

V případě potřeby jsem vám k dispozici v konzultačních hodinách: Po 7:00 - 7:45, na e-mailu: dlouha@bgv.cz a nyní i telefonicky na 777 269 664.

Těším se na viděnou při hodinách biologie!

G1 - Bi - 19. 4. - 23. 4. 2021 / G1.

Milí studenti,

 1. vyhlašuji "týden dohánění restů" - prosím, projděte si sekci Hodnocení, zkontrolujte , zda máte všechny povinné úkoly za toto pololetí splněné, a pokud ne, využijte volný čas k jejich doplnění.
 2. Badatelé toužící po poznání mají v Učebně k dispozici dobrovolný úkol - Pokusy s ulitami.
 3. Nezapomeňte na naši on-line hodinu ve čtvrtek 13. 4. 2021 v 8:55 - 9:40. V případě problémů s připojením mi dejte vědět e-mailem nebo telefonicky. Těším se na viděnou!

Pomůcky na hodinu: učebnice, sešit, psací potřeby, ukázky schránek měkkýšů
Téma hodiny: měkkýši - navážeme na minulou hodinu

Materiály z hodin, včetně těch starších, jsou vám k dispozici v Google Učebně G1 pod záložkou "Z hodin..."

G2 - Bi - 19.4. - 23.4. 2021 / G2.

Milí studenti,

 1. vyhlašuji "týden dohánění restů" - prosím, projděte si sekci Hodnocení, zkontrolujte , zda máte všechny povinné úkoly za toto pololetí splněné, a pokud ne, využijte volný čas k jejich doplnění.
 2. Nezapomeňte na naši on-line hodinu ve čtvrtek 22. 4. 2021 v 8:00 - 8:45. V případě problémů s připojením mi dejte vědět e-mailem nebo telefonicky. Těším se na viděnou!

Pomůcky: učebnice, sešit, psací potřeby
Téma on-line hodiny: naši obojživelníci - dokončení z minula

Materiály z hodin, včetně těch starších, jsou vám k dispozici v Google Učebně G2.

G3 - Bi - 19.4. - 23.4.2021 / G3.

Milí studenti,

 1. vyhlašuji "týden dohánění restů" - prosím, projděte si sekci Hodnocení, zkontrolujte, zda máte všechny povinné úkoly za toto pololetí splněné, a pokud ne, využijte volný čas k jejich doplnění. 
 2. Zpřístupnila jsem výsledky formuláře "Příjem potravy", měli byste vidět souhrnné výsledky. Na on-line hodině se na ně společně podíváme.
 3. Zkoušení - kdo má z poslední písemné práce N a nebyl hodnocen ve čtvrtletí, připojí se ve čtvrtek v 10:00.
 4. Nezapomeňte na naši on-line hodinu ve čtvrtek 22. 4. 2021 v 11:00 - 11:45. V případě problémů s připojením apod. mi dejte vědět e-mailem nebo telefonicky.

Téma hodiny: poruchy příjmu potravy - shrnutí, zhodnocení; vylučovací soustava
Pomůcky: v průběhu týdne vložím do učebny pracovní listy k vylučovací soustavě
S Arnoštem se na vás těšíme!

Materiály z hodin, včetně těch starších, jsou vám k dispozici v Google Učebně G3.

G4 - Bi - 19.4. - 23.4. 2021 / G4.

Milí studenti,

on-line hodina biologie se mimořádně uskuteční v pondělí, a to 19. 4. 2021 od 8:00. Důvodem je návštěva hosta - dr. Petra Petříka z botanického ústavu AV ČR. Po krátkém úvodu s vámi chce diskutovat na téma "Stromy - vliv člověka a klimatických změn na lesní porosty". Na hodině zkontroluji plnění samostatné práce.

Těším se na viděnou v pondělí!

Materiály z hodin, včetně těch starších, jsou vám k dispozici v Google Učebně G4.

G1 - Bi - 18. 11. - 20. 11. 2020

Milí studenti,

 1. na příští týden nezadávám samostatnou práci, ale prosím o doplnění restů (u těch z vás, kterým něco chybí),
 2. na konci listopadu očekávejte kvíz na téma "pozorování přírody a taxonomický systém", pracovní list, ze kterého bude test vycházet, vám tento týden přiložím do Učebny,
 3. nezapomeňte na naši on-line hodinu ve čtvrtek 19. 11. 2020 v 8:55 - 9:40. V případě problémů s připojením mi dejte vědět e-mailem nebo telefonicky.

Téma on-line hodiny: bakterie a viry
Pomůcky: sešit, psací potřeby a dobrá nálada

Těším se na viděnou! 
Materiály z hodin, včetně těch starších, jsou vám k dispozici v Google Učebně G1 pod záložkou "Z hodin..."

G1 - Bi - 2. 11. - 6. 11. 2020

Milí studenti,

 1. v Učebně G1 máte zadání domácího pokusu "Kyslíková továrna", termín odevzdání je do 6.11.,
 2. nezapomeňte na naši on-line hodinu ve čtvrtek 5. 11. 2020 v 8:55 - 9:40. V případě problémů s připojením mi dejte vědět e-mailem nebo telefonicky.

Téma on-line hodiny: pozorování živé přírody - mikroskop
Pomůcky: obrázek mikroskopu (měli byste mít z minula), sešit, psací potřeby

Materiály z hodin, včetně těch starších, jsou vám k dispozici v Google Učebně G1 pod záložkou "Z hodin..."

G1 - Bi - 19.10. - 23.10. 2020

Milí studenti,

 1. do příští on-line hodiny si vytiskněte obrázek mikroskopu (viz příloha), pokud budete chtít, nemusíte obrázek tisknout, ale můžete si ho vlastnoručně překreslit na list papíru;
 2. nezapomeňte na naši on-line hodinu ve čtvrtek 22. 10. 2020 v 8:55 - 9:40. V případě problémů s připojením mi dejte vědět e-mailem nebo telefonicky;
 3. na hodině vám zadám ještě jeden malinkatý samostatný úkol.

Téma on-line hodiny: taxonomický systém (dokončení), pozorování živé přírody
Pomůcky: obrázek mikroskopu, sešit, psací potřeby

Materiály z hodin, včetně těch starších, jsou vám též k dispozici v Google Učebně G1.

G1 - Bi - 5. 10. - 9. 10. 2020

Milí studenti, pracovní listy a další materiály z hodin, včetně těch starších, jsou vám též k dispozici v Google Učebně G1.

Houby vřeckovýtrusné

CÍL: Žák si je vědom zařazení plísní a kvasinek do říše hub. Uvede alespoň tři způsoby využití hub lidmi a tři případy, kdy houby člověku škodí. Žák zná jménem objevitele antibiotik a svými slovy stručně popíše, co antibiotika jsou, jaký mají původ a jak byla objevena. Jednotlivé životní strategie hub (mutualismus, parazitismus, rozkladači) žák spojí s adekvátní definicí.

Taxonomický systém

V průběhu hodiny jsme na základě fiktivního rozhovoru (realizováno jako scénka - viz příloha) sestavovali životopis Carla von Linné. Důležitý poznatek: Biologie používá univerzální binomické názvosloví (tzn. každý organismus má přidělené rodové a druhové jméno). Probírané taxonomické jednotky: Říše, kmen, třída, řád, čeleď, rod, druh.

Dobrovolný domácí úkol je zadaný v Google Učebně. V pondělí 12. 10. písemná práce!

G1 - Bi - 29.9. - 2.10.2020

Milí studenti, v tomto týdnu jsme měli pouze jednu hodinu biologie. Dokončili jsme téma "houby stopkovýtrusné", které jsme společně zpracovávali do pracovních listů. Ty jsou připojeny níže. Houby, které byste se POSTUPNĚ měli naučit poznat, naleznete v souboru "Poznávačka".

Heslo k souborům by všichni studenti měli znát. V případě potřeby mě můžete kontaktovat emailem na dlouha@bgv.cz.

Houby stopkovýtrusné

Cíl: Žák podle plodnice s jistotou rozpozná alespoň deset druhů jedlých a pět druhů nejedlých či jedovatých běžně se vyskytujících hub. Žák pojmenuje části plodnic hub a popíše rozdíly v morfologii plodnic rourkatých a lupenatých hub na příkladu hřibu hnědého a muchomůrky červené. Žák ví, jak se zachovat v případě podezření otravy jedovatými houbami.

G1 - Bi - 14. 9. - 18. 9. 2020

Formování planety Země

Cíl: Žák vyjmenuje všechny tři základní vrstvy zemského tělesa a vysvětlí, proč se nejtěžší prvky usadily právě v zemském jádru. Žák přiřadí k názvům jednotlivých zemských sfér vhodnou charakteristiku. Žák jednoduše (jednou větou) vysvětlí způsob vzniku litosféry, atmosféry, hydrosféry a pedosféry v geologické minulosti Země. Žák do časového rámce zařadí okamžik vzniku života na Zemi a uvede alespoň dvě podmínky, které byly pro vznik života na Zemi nezbytné.

Zápisy z proběhlých hodin a pracovní listy k tématu jsou k dispozici níže v příloze. Pracovní listy zároveň slouží jako zdroj modelových otázek pro písemné práce. Heslo pro otevření dokumentu: vydra

Podmínky klasifikace a klasifikační týdny

PODMÍNKY A PRAVIDLA KLASIFIKACE PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

 • absolvování všech písemných testů (v případě nepřítomnosti si, prosím, domluvte náhradní termín; studenty s chybějícími známkami z testů prioritně zapíšu na ústní zkoušení během klasifikačního týdne)
 • bodové hodnocení: písemné testy, protokoly z laboratorních cvičení, eseje a referáty: 25-35 bodů, aktivita při hodině a malé prezentace: 5 bodů, ústní zkoušení během klasifikačního týdne: 50 bodů
 • orientační průběžnou známku je možné zjistit poměrem celkového dosaženého počtu bodů z maximálního možného počtu bodů takto: 1-0,85 výborný, 0,84-0,7 chvalitebný, 0,69-0,5 dobrý, 0,49-0,3 dostatečný, 0,3-0 nedostatečný (např. 80 získaných bodů ze 100 možných = 0,8, tzn. chvalitebný prospěch)
 • k průběžnému hodnocení své práce mají studenti mj. individuální přístup přes Google Učebnu své třídy

Konzultační hodiny: Po 7:00 - 7:45, dlouha@bgv.cz

NABÍDKA TÉMATU ROČNÍKOVÉ PRÁCE PRO STUDENTY BUDOUCÍ SEPTIMY

Ve spolupráci se Správou NP České Švýcarsko nabízím na školní rok 2021/2022 téma ročníkové práce:
"Určování druhů netopýrů podle struktury chlupů".

Co Tě čeká:

 • odběr vzorků srsti netopýrů s pracovníky Správy NP ČŠ
 • zkoumání struktury chlupů pod mikroskopem
 • nákres a fotografování hlavních odlišností
 • sestavení určovacího klíče
 •  práce na projektu, který má smysl a přinese užitek

Vedoucí práce: RNDr. Štěpánka Dlouhá, externí odborná spolupráce: Jakub Juda, Správa NP České Švýcarsko

Děsivé obludárium

Katalog k výstavě fantastických zvířat ze školní přírodovědné sbírky, která proběhla při dni otevřených dveří dne 28. 11. 2019.