Hladíková Petra Bc.

Profil učitele

Němčina

Hladíková Petra Bc.

Kontakt: hladikova@bgv.cz

Požadavky na klasifikační týden červen 2023 / G7.

Milí studenti,

pokud jste se rozhodli v klasifikačním týdnu pro německý jazyk nebo konverzaci, budu zkoušet z následujícího:

Německý jazyk:

- slovní zásoba lekce 39, 40, 41, 42

- gramatická cvičení dle pracovního sešitu lekce 39, 40, 41,

- slovesa s předložkou (pracovní sešit str. 103) + tázací "wo" + zájmeno "da"

- podmiňovací způsob sloves - würde + infinitiv

- podmiňovací způsob způsobových sloves + minulý čas (zápis v sešitě)

- probraná nepravidelná slovesa (vypsaná na tabuli a do sešitu)

- tvoření vět s während, bevor,

- "dvojdílná" spojka zwar....aber

- vztažné věty

- 2. pád

- wegen

Konverzace:

mluvit na téma: Was mache ich im Sommer und meine Traumferien

slovní zásoba: vlastnosti a "Leserbriefprofi"

Požadavky na klasifikační týden - červen 2024 / G2.

Milí studenti, 

pokud jste se rozhodli v klasifikačním týdnu pro německý jazyk, budu vás zkoušet z následujícího:

- slovní zásoba lekce 7, 8, 9

- gramatická cvičení dle pracovního sešitu - lekce 7, 8, 9 (pouze probraná látka)

- přivlastňovací zájmena

- tvoření vět se způsobovým slovesem (mögen, können, möchten)

- záporný člen kein, keine

- neurčitý člen ein, eine

- čísla

- tvoření množného čísla

- předložka aus

- časování essen, schlafen

 

Požadavky na klasifikační týden - červen 2024 / G1.

Milí studenti, 

pokud jste se rozhodli v klasifikačním týdnu pro německý jazyk, budu vás zkoušet z následujícího:

- slovní zásoba: lekce 4, 5, 6

+ gramatická cvičení dle pracovního sešitu lekce 4, 5, 6 - z lekce 6 pouze cvičení, která jsme  stihli probrat

 - sloveso finden

-  předložky in a am

- časování sloves

- způsobové sloveso möchten

-  člen určitý a neučitý

-  1. a 4. pád

 - z 6. lekce: způsobová slovesa können a müssen, dále předložky am a um

 

Požadavky na klasifikační týden - leden 2024 / G8.B

Milí studenti,

pokud jste se rozhodli v klasifikačním týdnu pro německý jazyk,  najdete níže požadavky:

 

- slovní zásoba lekcí 43 a 44

- tvary nepravidelných sloves ( 3. osoba přít. času (Präsent), Präteritum, Perfekt)

- tvoření vět v minulém čase u pravidelných a nepravidelných sloves (Präteritum, Perfekt)

- předložky se 3. pádem, se 4. pádem a se 3. a 4. pádem

- vztažné věty s předložkou

- gramatická cvičení dle pracovního sešitu

Dostavte se,prosím, o 10 minut dříve (čas, který věnujete přípravě).

Požadavky na klasifikační týden - leden 2024 / G7.

Milí studenti,

pokud jste se rozhodli v klasifikačním týdnu pro německý jazyk,  najdete níže požadavky:

 

- slovní zásoba lekce 36, 37, 38

- gramatická cvičení dle pracovního sešitu i učebnice (především infinitiv mit "zu" a "ohne zu", předložka "während", tvoření vět s damit a um....zu + infinitiv

- předložky se 3. pádem, se 4. pádem a se 3. a 4. pádem

- porozumění textu

- přípustkové vedlejší věty s "obwohl"

 

Konverzace: mluvený projev na téma mein Lieblingsfilm + was möchte ich in der Zukunft machen

                    - slovní zásoba: Kino a Halloween

 

Dostavte se,prosím, o 10 minut dříve (čas, který věnujete přípravě).

Požadavky na klasifikační týden - leden 2024 / G2.

Milí studenti,

pokud jste se rozhodli v klasifikačním týdnu pro německý jazyk,  najdete níže požadavky:

 

´- slovní zásoba 5. a 6. lekce + Weihnachten

- procvičování 1. a 4. pádu ( je tedy nutné, aby žák znal členy podstatných jmen)

- tvoření vět - jednoduché věty + otázky, dále věty se způsobovými slovesy ( i otázky)

- časování způsobových sloves

- hodiny + jednotlivé části dne a s jakou s jakou se pojí předložkou ( am Nachmittag, am Abend, in der Nacht....)

- gramatická cvičení dle pracovního sešitu - 5. a 6. lekce

 

Dostavte se,prosím, o 10 minut dříve (čas, který věnujete přípravě).

Požadavky na klasifikační týden - leden 2024 / G1.

Milí studenti,

pokud jste se rozhodli v klasifikačním týdnu pro německý jazyk,  najdete níže požadavky:

 

-  slovní zásoba: 1. 2. a 3. lekce  + Monate, Farben, Jahreszeiten, Weihnachten

- časování sloves haben, sein + ostatní slovesa

-  tvoření jednoduchých vět (věty oznamovací, otázky i "W-Fragen" (wer, was, woher, wie....)

- gramatická cvičení dle pracovního sešitu - celá 1. a 2. lekce, ze 3. lekce strany 24 a 25

- mluvený projev: žák o sobě řekne pár vět (jak se jmenuje, kolik mu je, co dělá rád....)

 

Dostavte se,prosím, o 10 minut dříve (čas, který věnujete přípravě).

 

           

Projektové dny ve školním roce 2023/2024

Za skláři do hutě aneb sklo a jeho podoby


V těchto projektových dnech se budeme zabývat historií i současností výroby a zpracování skla.
Poznáme základní suroviny, ze kterých se sklo vyrábí a jejich vliv na jeho vlastnosti podle účelu
použití.


První projektový den bude věnován návštěvě sklářské hutě Ajeto v Novém Boru, která je považována
za významného světového výrobce skla, popřípadě navštívíme Novoborské sklářské muzeum.


Druhý projektový den strávíme v chemické laboratoři, kde budeme pracovat se sklem a plynovým
kahanem. Každý si sám vyzkouší jeho tavení, tvarování, spojování, řezání případně i broušení.
Vyzkoušíme si malování na sklo a výrobu vitráže. Vyrábět budeme i barvené perly pomocí oxidů kovů,
jako to dělají ve sklárně.


Ve třetím projektovém dnu si zahrajeme na designery, kteří připravují grafický návrh na umělecký
předmět, který by se někdy mohl ve sklárně vyrábět. Připravovat dokončovat budeme i materiály pro
čtvrtý prezentační projektový den.


Budeme potřebovat finance na vstupy (Ajeto „symbolických“ 25 Kč) a na autobus do Nového Boru.
Za organizační tým


Petra Hladíková a Václav Krejčí

Požadavky na klasifikační týden červen 2023 / G8.B

- slovní zásoba lekcí 40, 41, 42

- Pronomen (da) + Präposition - lekce 39

- Fragewort (wo) + Präposition - lekce 39

+ s tím související slovesné vazby (sloveso, která se pojí s určitou předložkou, lekce 39)

- Relativsätze (vztažné věty, lekce 41)

- Tvoření vět s "während" a "bevor" (lekce 40)

- gramatická cvičení dle pracovního sešitu

Konverzace: slovní zásoba Hobbys a Umwelt, hovořit na téma "Tier" a "Freizeit und Hobbys"

Požadavky na klasifikační týden červen 2023 / G7.

- slovní zásoba lekcí 33, 34, 35

- tvoření hlavních vět s trotzdem a deshalb

- Wenn-Sätze

- předložky se 3. pádem

- předložky se 4. pádem

- zájmena se 3. a 4. pádem

- gramatická cvičení dle pracovního sešitu

Konverzace - slovní zásoba: Hobby, Umwelt, hovořit na téma "Popis zvířete" a "Moje Hobbys", popřípadě "Wetter".

Požadavky na klasifikační týden červen 2023 / G2.

Slovní zásoba 3. a 4. lekce

+ dny v týdnu, v měsíci, roční období + jejich předložky, čísla

Časování sloves - haben, sein, sprechen + další

Tvoření jednoduchých vět

Gramatická cvičení dle pracovního sešitu

 

 

Požadavky na klasifikační týden - červen 2024 / G7.

Milí studenti,

pokud jste se rozhodli v klasifikačním týdnu pro německý jazyk nebo konverzaci, budu zkoušet z následujícího:

Německý jazyk:

- slovní zásoba lekce 39, 40, 41, 42

- gramatická cvičení dle pracovního sešitu lekce 39, 40, 41

- slovesa s předložkou (pracovní sešit str. 103) + tázací "wo" + zájmeno "da"

- minulé časy nepravidelných sloves (vypsaná na tabuli a do sešitu)

- podmiňovací způsob - přítomný čas (würde + infinitiv)

- 2. pád

- tvoření vět se způsobovými slovesy - podmiňovací způsob + minulý čas

- věty se spojkou bevor a  während

- příčinná předložka "wegen"

- "dvojdílná" spojka zwar.....aber 

- tvoření vztažných vět 

 

Konverzace:

Mluvit na téma: Was mache ich im Sommer und meine Traumferien

- sĺovní zásoba: lidské vlastnosti und "Leserbriefprofi"

Požadavky na klasifikační týden

Prima - slovní zásoba 1. a 2. lekce + dny v týdnu, měsíce, roční období, barvy, čísla

           - tvoření jednoduchých vět (např.: Jak se jmenuješ, já bydlím v,  to je...)

           - časování sloves: haben + sein a časování ostatních sloves (např: klettern)

           - tvoření doplňovacích otázek (např.: wo wohnst du?)

           - říci co dělám rád/nerad

Sexta - slovní zásoba 29. a 30. lekce

          - tvoření složených podstatných jmen (např: Apfelkuchen, Zitronensaft)

          - konjunktiv II od slovesa haben (ich hätte)

          - tvoření vět na téma: v restauraci, v kavárně

          - koncovky přídavných jmen po členu určitém (dle pracovního sešitu)

         - časování způsobových sloves + jejich Präteritum

         - rozkazovací způsob

 

Sexta (konverzace) - slovní zásoba na téma Weihnachten + gesunde Ernährung

                                - hovořit na téma Familie + Essen

 

Septima - slovní zásoba 37. a 38. lekce

              - infinitiv + zu

              - gramatická cvičení - dle pracovního sešitu

              - tvoření minulého času u slabých sloves (haben nebo sein + příčestí minulé)

              - tvoření vedlejsích vět s damit a um....zu

 

Septima (konverzace) - slovní zásoba na téma Weihnachten + Ernährung

                                    - hovořit na téma Familie + Essen