Paulus František Mgr.

Profil učitele

Zástupce ředitele, ředitel AP, informatika

Paulus František Mgr.

Kontakt: paulus@bgv.cz

Okruhy učiva z předmětu IVT – klasifikační týden

Okruhy učiva z předmětu IVT – klasifikační týden 3. – 7. 6. 2024

Na zkoušku je příprava 15 minut.

Zveřejněno 7. 5. 2024, 12 hod

Pravidla hodnocení a klasifikace předmětu IVT

Pravidla hodnocení a klasifikace předmětu IVT

Vyučující: Mgr. František Paulus, Ing. Bc. Kamil Bujárek, Ing. Bc. Jiří Jakoubek

Třída: všechny třídy BGV

 • žák je povinen dodržet formu vypracování a odevzdání úkolu či samostatné práce dle požadavku vyučujícího – např. Google učebna, elektronické odevzdání e-mailem, uložení na disk H: apod.
 • pro elektronickou komunikaci s vyučujícím slouží žákům výhradně školní e-mail (tvar uživatel@bgv.cz)
 • uzavření známek ze zadaných prací vyučující provádí za určité období (zpravidla čtvrtletí), vyučující vždy s dostatečným předstihem žáky informuje, o které zadané práce se jedná a o nejzazším termínu jejich odevzdání
 • žák má možnost se s vyučujícím před termínem odevzdání prací dohodnout na případném posunutí termínu či neodevzdání některých zadaných úloh (pokud je k tomu pádný důvod, např. nemoc, technické problémy apod.)
 • práce žák vypracovává samostatně za sebe (pokud nebyla práce zadána pro dvojici či skupinově), kopírování práce i její část od spolužáků a její odevzdání za svou je považováno za podvod a může být postihnuto kázeňským opatřením, takto odevzdaná práce bude klasifikována nedostatečně
 • pokud žák prokazatelně poskytne svým spolužákům svou práci nebo její část pro účely kopírování, tak i jeho práce může být klasifikována nedostatečně
 • autorství práce může vyučující ověřit i dodatečně po odevzdání práce např. formou obhajoby práce žákem
 • jestliže odevzdaná práce obsahuje základní nedostatky z oblasti výpočetní techniky (např. typografické chyby v textovém dokumentu, absence vzorců v tabulkovém kalkulátoru apod.) může být klasifikována nedostatečně
 • některé známky ze zadaných prací mohou mít jinou váhu, o této skutečnost žáky vyučující informuje při zadání práce (např. příprava na ročníkovou práci, rozsáhlejší komplexní úlohy apod.)
 • u rozsáhlejších samostatných prací může vyučující požadovat obhajobu odevzdané práce žákem
 • pokud žák chyběl na rozdávání známek ze zadaných prací, je povinen si sám zajít za vyučujícím a známky si zjistit
 • znalosti z předmětu IVT za určité období může být ověřeno testem minimálních znalostí