Vlastimil Zelinka

Hodnocení předmětů za období od 8. 2. do 30. 6. ve školním roce 2020/2021

Prima – fyzika:

Třída prima byla během distanční výuky skvělá, na online hodinách měla téměř 100% účast. Žáci byli pokaždé při hodinách velice aktivní. Zadané domácí úkoly plnili svědomitě. Při krátké prezenční výuce jsme stihli udělat jednu laboratorní práci (měření objemu) dokonce s celou třídou naráz. Probírali jsme fyzikální veličiny a jejich měření, vzhledem k distanční výuce si žáci bohužel nemohli vše prakticky vyzkoušet, například měření hmotnosti pomocí rovnoramenných vah a určování hustoty látky. Laboratorní práce, které neproběhly, budou přesunuty na září. Některé praktické úkoly žáci zkoušeli udělat doma podle zadání v pracovním sešitu.

Sekunda – fyzika:

Třída sekunda už si prošla distanční výukou v loňském školním roce, tudíž jisté zkušenosti s touto formou výuky již nabyla. Oproti primě byla větší část učiva zaměřena na řešení početních fyzikálních úloh. Někteří žáci měli potíže s pochopením postupu řešení úloh, takže bylo nutné zpomalit tempo a více opakovat. V rámci domácího samostudia byla do výuky zařazována názorná výuková videa. Bohužel absence praktického vyzkoušení si fyzikálních pokusů žáky přímo v lavicích potvrdila nenahraditelnost prezenční výuky právě ve fyzice. Probírali jsme například jednoduché stroje (páka, kladka, kladkostroje) na kterých by si žáci právě pokusem v lavici mohli ověřit, co vlastně spočítali v početní úloze. Podobně je tomu v dalších kapitolách, jako třecí síla, Pascalův zákon, Archimedův zákon. Je potřeba si to prostě vyzkoušet, než jen přečíst v učebnici nebo shlédnou video.

Tercie – fyzika:

Třída tercie je specifická tím, že se člení na několik skupin žáků. Je zde sedm výborných žáků, kteří jsou neustále aktivní při hodinách a plní naprosto vzorně domácí úkoly. Pak jsou žáci méně aktivní při hodinách, ale domácí úkoly plní. Pak jsou žáci pasivní při hodinách a domácí úkoly aspoň opisují. A pak jsou žáci, kteří mají při online hodinách vypnuté kamery a domácí úkoly neodevzdávají. Takže distanční výuka je zde z hlediska zpětné vazby a kontroly zvládnutí učiva u některých žáků problematická. Aktivita či pasivita žáků při výuce se odrazila na jejich hodnocení z předmětu fyzika na vysvědčení.

Kvarta – fyzika:

Třída kvarta byla v rámci distanční výuky podobně jako sekunda ochuzena o spoustu praktických pokusů, které by si žáci mohli sami vyzkoušet v lavicích. Domácí samostudium tak bylo rovněž doplněno řadou názorných výukových videí. V rámci online hodin byly zase použity názorné animace fyzikálních dějů a jevů. Žáci byli při online hodinách aktivní, i když někteří měli vypnuté kamery (z technických důvodů). Úkoly z domácího samostudia plnili (až na tři žákyně, které po kvartě odcházejí) svědomitě a odevzdávali je ve většině v termínu.

Kvinta A – fyzika:

Třída kvinta A se s distanční formou výuky ve fyzice vypořádala naprosto skvěle i přes rozsáhlost a náročnost probraného učiva. V podstatě bylo probráno vše dle tematického plánu a naplněn ŠVP. Žáci při online hodinách aktivně komunikovali a v rámci domácího samostudia plnili zadané úkoly svědomitě, což se také projevilo na závěrečném hodnocení. Ve srovnání s předchozími kvintami dosáhli žáci výborných výsledků, kromě asi tří žáků, měla většina na vysvědčení jedničky a dvojky.

Kvinta B – fyzika:

Třída kvinta B se rovněž s distanční formou výuky ve fyzice vypořádala skvěle i přes rozsáhlost a náročnost probraného učiva, které bylo probíráno paralelně s kvintou A. Bylo probráno vše dle tematického plánu a naplněn ŠVP. Žáci při online hodinách aktivně komunikovali a v rámci domácího samostudia plnili zadané úkoly svědomitě, což se projevilo na závěrečném hodnocení. Také v kvintě B dosáhli žáci výborných výsledků, rovněž měla většina na vysvědčení jedničky a dvojky.

Sexta – fyzika:

Ve třídě sexta velká většina žáků pracovala v rámci distanční výuky svědomitě, byla aktivní na online hodinách a plnila úkoly z domácího samostudia. Bohužel se našli žáci, kteří úkoly prostě neplnili, což se také odrazilo na jejich hodnocení na vysvědčení. Učivo fyziky bylo probráno dle tematického plánu a byl naplněn ŠVP.

Septima – fyzika:

Žáci třídy septima přistoupili k distanční výuce zodpovědně. Při online hodinách byli většinou aktivní a svědomitě také ve většině plnily úkoly z domácího samostudia. Tak jako žáci v  kvintách, rovněž žáci septimy dosáhli na konci školního roku v celku výtečné hodnocení na vysvědčení. Učivo fyziky bylo probráno dle tematického plánu a byl naplněn ŠVP.

Oktáva A / Oktáva B – Seminář z fyziky:

Ve třídách Oktáva A, Oktáva B navštěvovalo od září 2020 sedm žáků dvouhodinový Seminář z fyziky. Od února 2021 byl seminář posílen o dvě vyučovací hodiny. Seminář se tak konal dvakrát v týdnu (pondělí a čtvrtek). Seminář byl zaměřen na rozšiřující učivo fyziky a na přípravu žáků k maturitní zkoušce a také na přijímací zkoušky na vysoké školy, kde jsou v rámci přijímacího řízení testy či otázky z fyziky (technické obory, lékařské fakulty). V rámci semináře byla probrána všechna maturitní témata a řešeny vzorové i výběrové úlohy. K maturitní zkoušce se přihlásili čtyři žáci, tři vykonali maturitní zkoušku z fyziky s prospěchem výborným, jeden s prospěchem chvalitebným. Seminář tak splnil svůj účel.

Oktáva A / Oktáva B – Seminář ze zeměpisu:

Ve třídách Oktáva A, Oktáva B byl od února 2021 zaveden Seminář ze zeměpisu, jako posílení přípravy maturantů v rámci distanční výuky. Seminář se konal dvakrát v týdnu a vyučovali jej Ing. Bc. Kamil Bujárek (pondělí) a Vlastimil Zelinka (středa). Pondělní seminář byl zaměřen výhradně na probírání maturitních témat, středeční seminář pak na doplnění učiva zeměpisu vzhledem k tematickým plánům a také na rozšíření geografických znalostí žáků, kteří hodlají pokračovat ve studiu geografie na vysoké škole (PřF UK). K maturitní zkoušce ze zeměpisu se přihlásili čtyři žáci, dva vykonali maturitní zkoušku ze zeměpisu s prospěchem výborným, dva s prospěchem chvalitebným. Seminář tak dle očekávání splnil svůj účel.

Publikováno: 11.10.2021