Mgr. František Paulus

Informační a výpočetní technika

Předmět informační a výpočetní technika neměl k dispozici hodiny v distančním rozvrhu, takže setkání s žáky probíhalo pouze virtuálně přes zadané úlohy v Google učebně. Zadané práce víceméně kopírovali obsah učiva, který by žáci probrali při prezenční výuce. Aby žáci mohli nové učivo zvládnout, jsme s vyučujícími výpočetní techniky volili nástroj instruktážních videí pro příslušnou problematiku. Na konci pololetí se při zjištění zpětné vazby ukázalo, že většina žáků tento zvolený způsob hodnotila kladně a že jim instruktážní videa byla velkým pomocníkem při zpracování zadaných úloh. Škola zároveň nabídla bezplatně všem žákům možnost instalace školní žákovské licence Microsoft Office 365.

Hodnocení úloh probíhalo až na výjimku v jedné skupině v septimě přes prostředí Google učebny. Žáci měli vždy k dispozici dostatečný časový prostor na vypracování úlohy a hned při zadání byl jasný datum a čas odevzdání. Všechny skupiny žáků měli možnost individuálních konzultací přes prostředí učebny nebo přes školní email, navíc při jakémkoliv problému s odevzdáním práce měli žáci možnost si s vyučujícím domluvit časový posun jejího odevzdání. Každá práce byla ohodnocena bodově v rozsahu 0-100 bodů a následně dle získaných bodů oklasifikována v prostředí systému Bakaláři. Pokud se ukázalo, že některá práce nedopadla pro třídu či skupinu z pohledu klasifikace dobře, tak byla učitelem zadána podobná dobrovolná úloha, kde si žáci měli možnost známku opravit. Ke konci pololetí jsme navíc všem žákům umožnili opravu známky z jakékoliv odevzdané práce za 2. pololetí.

Prima

Naštěstí se nám podařilo ještě při prezenční výuce připravit nově příchozí primány na prostředí Google učebny a používání školního emailu a některých vhodných aplikací pro vytvoření fotografií sešitu s vypracovanou prací a následné odevzdání, což pomohlo nejen vyučujícím IVT, ale všem učitelům v primě pro bezproblémový chod distanční výuky. V rámci výpočetní techniky jsme se zabývali převážně textovému editoru MS Word. Díky šikovnosti a píli našich primánů se podařilo stihnout vše důležité dle tematického plánu primy a zároveň máme připravena instruktážní videa, která určitě v budoucnu využijeme při výuce textových editorů.

Sekunda

Sekunda, která měla u nás na gymnáziu zatím většinu výuky distančním způsobem, se také velice dobře poprala s úkoly, které byly směřovány hlavně na tabulkové kalkulátory, rozšiřující znalosti v tabulkách v textovém editoru a prezentace. Závěrečné úlohy na vzorce v tabulkách v textovém editoru a prezentace na volné téma ukázaly, že je sekunda plná schopných, svědomitých a samostatných žáků. Jen výjimečně byl u třídy problém se včasným odevzdáváním prací.

Tercie

Teorie programování a programovací jazyk Karel byl hned po matematické aplikaci obsahů v tabulkovém kalkulátoru hlavní náplní pro druhé pololetí tercii. Myslím, že programování bylo milé zpestření výuky, která je na nižším stupni gymnázia převážně zaměřena na kancelářské aplikace a teorii. Žáci se naučili základní struktury programování a poté si je vyzkoušeli hravou formou v prostředí robota Karla. Někteří žáci se věnují i vyšším programovacím jazykům a v rámci DOFE se účastnili i workshopu na programovací jazyk Scratch.

Kvarta

Poslední ročník nižšího stupně gymnázia měl na programu teorii služeb internetu, hlavně jsme se věnovali službám www, email a ftp. Navázali jsme tak na některé poznatky z minulého školního roku, kde jsme využili videa z portálu Khan Academy. V oblasti MS Office jsme v Excelu zvládli podmíněné formátování a dále relativní a absolutní adresování. Na závěr pololetí byla zařazena aplikovaná matematika na oblast lineární funkce a grafické řešení soustav rovnic. Až na některé problémy spojené s odevzdáváním prací a horší zpětnou vazbou od žáků to kvarta zvládla.

Kvinty

Hlavní oblastí v druhém pololetí pro kvinty jsou další možnosti použití tabulkového kalkulátoru. Zadání samostatných prací obsahovala použití formulářových prvků a jejich nastavení, ověření dat, uzamčení listu a sešitu, rozšiřující funkce pro práci s daty, matematické aplikace vzorců, formulářové prvky spojené s funkcemi pro práci s databází. V poslední práci jsme se vrátili k oblasti teorie hardwaru – vývoj a rozdělení počítačů, součástí byl i návrh vhodné počítačové sestavy. Jak už to bývá u starších žáků, čím dál více bylo třeba hlídat samostatnost a originalitu odevzdaných prací. K většině těchto incidentů se kvintáni postavili se ctí, řada z nich využila i možnost opravy známky před závěrem pololetí.

Sexta

V sextě jsme na začátku druhého pololetí dodělávali zásadní úkol – přípravu na ročníkovou práci, která je čeká v příštím školním roce. Žáci se v této přípravě vyzkoušeli vytvořit dokument, který se ročníkové práci podobá a obsahuje všechny důležité prvky, které může práce tohoto typu obsahovat (styly odstavce, číslování dle norem, poznámky pod čarou, rejstřík, citace, křížové odkazy, obsah, seznamy obrázků a tabulek apod.). Dále jsme naplánovali, že žákům nainstalujeme na domácí počítače školní licenci Adobe Photoshop, abychom mohli projít základy bitmapové grafiky v distančním režimu. Bohužel nám plány přerušilo opětovné uzavření škol, takže jsme použili software Affinity Photo, který v tomto období nabízel tříměsíční licenci po registraci zcela zdarma. I přes některé malé problémy s instalací sextáni vše dobře zvládni a vyzkoušeli si práci s vrstvami, selektivními nástroji, gradientem, stopami štětce, rychlou maskou a filtry. Jen jsme nestihli základní retušování fotografie. Někteří žáci se zapojili i do dobrovolného úkolu při práci s nástrojem štětec a vytvořili moc pěkné kresby (viz níže).

Septima

Předposlední ročník má zvládnout základy HTML a databází. Dlouhodobě tuto výuku realizujeme tak, že příslušnou oblast má na starosti jeden vyučující, takže si dvě skupiny žáků vyučující v průběhu roku vymění. V základech jazyka HTML se žáci věnují struktuře dokumentu, formátování textu a odstavce, odrážkám, číslování, obrázkům a tabulkám. Nakonec tyto znalosti použijí v tvorbě komplexního HTML dokumentu. V databázích se věnujeme teorii relačních databází a poté projdeme základy jazyka SQL, takže žáci umí příkazy, které vytvoří tabulku, kde jsou dány datové typy. Poté do tabulky vloží záznamy, vložené záznamy dokážou vypsat, upravit a smazat. Septimáni také zúročili své nabyté znalosti ze sexty a zdárně v průběhu druhého pololetí dokončili ročníkovou práci. Z hlediska výpočetní techniky byly práce, až na výjimky, na výborné úrovni a za poslední roky patří rozhodně k nejlepším třídám v této oblasti.

Publikováno: 22.10.2021