Mgr. Jana Paulusová

Matematika a deskriptivní geometrie

Sice jsme se do školy na chvíli podívali, ale většinu času jsme v tomto školním roce strávili u počítačů. A tak skoro každé nedělní odpoledne jsem vytvářela týdenní plány pro všechny třídy, které jsem učila, a to v prostředí Google učebny i na nástěnce školy. Na každý pracovní den, ať už online nebo offline, jsem připravila stručnou anotaci práce, která žáky čekala samostatně nebo pod mým vedením v prostředí Meet. Naplánovala jsem datum a čas odevzdání práce, kterou jsem následně zkontrolovala a oznámkovala.

K výuce v online hodinách jsem si oblíbila ipad, na kterém jsem využívala Jamboard, bílou tabuli, jako ve škole, jen se na ní pracuje trochu jinak, i rýsování se dá ošetřit, teda kromě použití kružítka. Text z učebnic i pracovních sešitů jsem si předpřipravila, aby žáci dobře viděli, s čím zrovna pracujeme, a kde jsme. Výhodou této tabule také je, že se k ní na Google disku můžete kdykoli vrátit, a podívat se, co se v hodině dělalo. To je hlavně výhoda pro žáky, kteří chyběli. A také pro učitele, který může odkázat na dobu, kdy se která látka probírala.

Jak už to u matematiky často bývá, mám skluz v každé třídě, někde bych potřebovala tak 10 hodin, jinde bych vhodně využila i hodin 25. Ale jako každým rokem si poradím a látku vhodně přesunu do dalšího ročníku a do konce každého ze stupňů vzdělávání vše dokončím.

Třída G2 – Matematika

Matematika ve třídě, kde jsem zároveň třídním, byla náročná na výklad, ale žáci jsou v této třídě úžasní, jejich cílevědomost a nasazení pro výkon je u většiny z nich obdivuhodná. Zatím si rozumíme, jak po stránce učitelské, tak i lidské.

Rozšířili jsme naše znalosti o shodná zobrazení, hlavně osovou a středovou souměrnost, o zlomky, o přímou a nepřímou úměrnost, k tomu jsme zkusili trojčlenku, přidali procenta a daně z příjmů. Pak jsme se vrátili ke geometrii a trojúhelníku, kružnici vepsané i opsané, tětivě a konstrukci geometrických útvarů v rovině.

Třída G3 – Matematika

Třída složená z většího počtu chlapců sebou nese v distanční formě výuky nejedno úskalí. Přinutit některé žáky pracovat přes obrazovku je těžké, když nechtějí sami nebo je netlačí rodiče, těžko s nimi hnete. Na některých se to negativně podepíše, ale to se projeví, až se vrátíme do normálních kolejí a budeme moci zjistit, kolik toho opravdu vědí.

Přesto většina žáků pracovala svědomitě a zodpovědně odevzdávala práce v termínu. Nejlépe se dařilo žákům při konstrukčních úlohách, což nebývá pravidlem. Problémy se u některých vyskytly při úpravách výrazů a slovních úloh o společné práci či vedoucí na soustavu dvou rovnic o dvou neznámých.

Třída G5 – Matematika

Se třídou pracuji prvním rokem a mám pocit, že si už většina na můj styl práce zvykla, i když ho znají převážně z online hodin. Vždy v pondělí, ve čtvrtek a v pátek jsme měli výkladové hodiny s ukázkovými příklady s různými možnostmi řešení, ze kterých si každý mohl vybrat tu, která mu nejvíce vyhovovala a podle které procvičoval zadané příklady. Ty jsem zadávala převážně ze sbírky a žáci je řešili vždy v úterý a ve středu, kdy je také odevzdávali. Nedostatky či chyby v řešení jsem v pátek na začátku hodiny vždy shrnula pro opravu samostatné práce. Stihli jsme zopakovat základy z nižšího stupně a rozšířit je převážně v oblasti rovnic a nerovnic, jak v součinovém, tak i podílovém tvaru i s absolutní hodnotou, kde se objevily nejen lineární ale i kvadratické členy. Na konec jsme začali funkce a jejich vlastnosti, na které navážeme v příštím školním roce.

Třída G8A, B – Seminář z matematika

Třináct žáků z obou oktáv si vybralo seminář z matematiky, kde jsme se převážně věnovali přípravě k maturitě. Společně jsme prošli všechny příklady z pracovního sešitu Maturita po lopatě. Dále jsme se věnovali výběrovým příkladům z předcházejících maturitních testů, a to z kapitol, které žáci považovali za problémové – slovní úlohy nejen o společné práci, pravděpodobnost, funkce a posloupnosti. Dále jsme stihli dokončit analytickou geometrii v prostoru.

Třída G7 – Deskriptivní geometrie

Po zopakování důležitých poznatků z polohových a metrických vlastností geometrických útvarů v prostoru v prvních hodinách jsme se dostali k jejich využití při konstrukcích v Mongeově promítání na dvě průmětny (zobrazení bodů, přímek a rovin, jejich speciální polohy i jejich vzájemné polohy).  Sice to budí dojem, že je toho málo, ale zabralo nám to půl roku. Poté jsme měli dostatek průpravy na zobrazování těles, jejich sítí a řezů. Bylo nás i se mnou celkem devět. Pracovalo se nám spolu hezky a myslím, že někoho rýsování i bavilo.

Publikováno: 22.10.2021