Nové posilovací prvky instalovány

Na ploše našeho outdoor fitness parku byly první jarní den kalendářního roku 2023 instalovány nové posilovací prvky, které jsou svou konstrukcí spíše zaměřeny pro dívky našeho gymnázia.  Tímto byly posilovací prvky venkovního hřiště zkompletovány a poslouží tak bohulibé věci jako rozvoj fyzické a pohybové zdatnosti. Tak jako ostatní akce spojené s tímto prostorem byly posilovací prvky včetně provedených prací plně hrazeny z prostředků školného, a to ve výši 112 000,- Kč. 

Projektový záměr a vybraná dodavatelská firma byla odsouhlasena rodičovskou veřejností na třídních schůzkách a radou rodičů dne 15. 11. 2022 a následně korespondenčním způsobem s možností předložení připomínek. Této možnosti využili dva zákonní zástupci a myslím, že jejich připomínkám bylo vyhověno. 
Velké poděkování patří našim tělocvikářům, tak i všem dalším zainteresovaným osobám.
 
BGV

Publikováno: 24.03.2023