Jirchářová Zuzana Mgr.

Profil učitele

Český jazyk a hudební výchova, AP – hudební aktivity a žurnalistika. „Pokud ode mne očekáváš moudrou radu, pokud si myslíš, že tě něco neobvyklého naučím, zapomeň na to. Všechny skutečné sny a příběhy nosíš ve své hlavě.“

Jirchářová Zuzana Mgr.

Kontakt: jircharova@bgv.cz

Požadavky na klasifikační týden 3. - 7. 6. 2024

POŽADAVKY NA KLASIFIKAČNÍ TÝDEN (červen 2024) - Z. JIRCHÁŘOVÁ

český jazyk a literatura

SEKUNDA

 • pravopis, slovní druhy (slovní druhy a jejich mluvnické kategorie, slovesný rod, příslovečné spřežky, stupňování), skladba věty jednoduché (větné členy, grafické znázornění věty), skladba souvětí (věta hlavní a vedlejší, grafické znázornění souvětí)
 • starověká a středověká literatura, renesance a humanismus

KVINTA

 • pravopis, mluvený a psaný projev, funkční styly, slohové postupy a útvary
 • středověká lit., renesance a humanismus, baroko
 • četba

SEXTA

 • tvarosloví (ohebné a neohebné slovní druhy), odborný styl
 • III. a IV. etapa národního obrození, romantismus, realismus a naturalismus
 • četba

 

 

hudební výchova

PRIMA

 • notový zápis (houslový klíč, délky not)
 • zápis a vytleskání rytmu

SEKUNDA

 • notový zápis (houslový a basový klíč, délky not)
 • zpěv vybrané písně

TERCIE

 • notový zápis (houslový a basový klíč, délky not)
 • vybrané tance (teorie i praktická ukázka)

KVARTA

 • notový zápis
 • analýza vybraného hudebního díla (žánr/hudební styl, hudební prostředky)

KVINTA, SEXTA

 • prezentace na vybrané téma z hudební výchovy (předem domluvit se zkoušejícím), která bude obsahovat teoretickou a praktickou část

Požadavky na klasifikační týden 8. - 11. 1. 2024

POŽADAVKY NA KLASIFIKAČNÍ TÝDEN (leden 2024) - Z. JIRCHÁŘOVÁ

(Zveřejněno 7. 12. 2023)

český jazyk a literatura

SEKUNDA

 • pravopis, nauka o významu slov (slova jednoznačná a mnohoznačná, slovo a sousloví, frazeologismy, synonyma a homonyma, slova citově zabarvená, odborné názvy, archaismy, historismy a neologismy), slovotvorba, obohacování slovní zásoby
 • literární teorie, prozaické žánry (povídka, román, novela, fantasy, sci-fi, lit. faktu, publicistika), žánry poezie (limerik, nonsens, balada, romance), umělecké prostředky

KVINTA

 • jazyk a řeč, komunikace, vývoj češtiny a její útvary, spisovný jazyk, norma a kodifikace, fonetika a fonologie
 • písmo a počátky literatury, starověká literatura (orientální kultury, řecká a římská literatura), teorie literatury

SEXTA

 • lexikologie (význam slova, slovní zásoba a její vývoj, obohacování slovní zásoby, frazeologie)
 • národní obrození (I. a II. fáze), romantismus ve světové literatuře

 

hudební výchova

PRIMA

 • notový zápis (houslový klíč, délky not)
 • zpěv lidové písně

SEKUNDA

 • notový zápis (houslový a basový klíč, délky not)
 • vytleskání rytmu

TERCIE

 • notový zápis (houslový a basový klíč, délky not)
 • zpěv lidové písně (jednohlas a dvojhlas)

KVARTA

 • notový zápis
 • dějiny hudby

KVINTA, SEXTA

 • prezentace na vybrané téma z hudební výchovy (předem domluvit se zkoušejícím), která bude obsahovat teoretickou a praktickou část

Požadavky a podmínky klasifikace 2023/24 - estetická výchova

Požadavky a podmínky klasifikace 2023/24 – estetická výchova

Z. Jirchářová

 • hodnocení z pololetní práce
 • více jak 50% splněných domácích úkolů (písemných i ústních)
 • aktivita v hodině

 

OBECNÉ PODMÍNKY KLASIFIKACE

→ pokud žák chybí, je povinen se domluvit s vyučující na náhradním termínu písemné práce, případně se nechat vyzkoušet

→ pokud žák chyběl při sdělení hodnocení písemné práce, je povinen si známku sám zjistit a zapsat do studijního průkazu

→ chybí-li žákovi známky ke klasifikaci, učitel má právo na konci školního roku z daného předmětu žáka nehodnotit

→ každá známka má jinou váhu – nelze si počítat průměr známek

→ do celkové známky v pololetí či na konci roku se počítá ve velké míře také aktivita v hodině, přístup k předmětu apod. – to vše může změnit celkovou známku o stupeň

→ známka ze zkoušky v klasifikačním týdnu a známka z ročníkové práce má stejnou váhu jako jiné známky, proto není při konečné klasifikaci rozhodující

→ veškeré domácí práce (úkoly, seminární práce apod.) se odevzdávají pouze v tištěné podobě, elektronická verze není akceptována (pokud nebylo zadáno)

→neodevzdaná samostatná práce v daném termínu je hodnocena nedostatečně

→ pokud žákova absence překročí 30% odučených hodin daného předmětu za pololetí, může být po rozhodnutí ředitele školy z daného předmětu komisionálně přezkoušen

→ prokazatelná forma plagiátorství se posuzuje z hlediska hodnocení jako práce neodevzdaná v daném termínu s hodnocením nedostatečný

Požadavky a podmínky klasifikace 2023/24 - hudební výchova

 

Požadavky a podmínky klasifikace 2023/24 – hudební výchova

(platné pro období řádného i distančního studia)

Z. Jirchářová

 • hodnocení z pololetní písemné práce
 • hodnocení z více jak 50% malých písemek
 • více jak 50% splněných domácích úkolů (písemných i ústních)
 • aktivita v hodině

 

OBECNÉ PODMÍNKY KLASIFIKACE

→ pokud žák chybí, je povinen se domluvit s vyučující na náhradním termínu písemné práce, případně se nechat vyzkoušet

→ pokud žák chyběl při sdělení hodnocení písemné práce, je povinen si známku sám zjistit a zapsat do studijního průkazu

→ chybí-li žákovi známky ke klasifikaci, učitel má právo na konci školního roku z daného předmětu žáka nehodnotit

→ každá známka má jinou váhu – nelze si počítat průměr známek

→ do celkové známky v pololetí či na konci roku se počítá ve velké míře také aktivita v hodině, přístup k předmětu apod. – to vše může změnit celkovou známku o stupeň

→ veškeré domácí práce (úkoly, seminární práce apod.) se odevzdávají pouze v tištěné podobě, elektronická verze není akceptována (pokud nebylo zadáno)

→neodevzdaná samostatná práce v daném termínu je hodnocena nedostatečně

→ pokud žákova absence překročí 30% odučených hodin daného předmětu za pololetí, může být po rozhodnutí ředitele školy z daného předmětu komisionálně přezkoušen

→ prokazatelná forma plagiátorství se posuzuje z hlediska hodnocení jako práce neodevzdaná v daném termínu s hodnocením nedostatečný

 

Požadavky a podmínky klasifikace 2023/24 - český jazyk a literatura

Požadavky a podmínky klasifikace 2023/24 – český jazyk a literatura

Z. Jirchářová

SEKUNDA

 • pečlivě vedené sešity se všemi zápisky
 • minimálně 70% desetiminutovek a diktátů
 • minimálně 70% domácích úkolů (písemných i ústních)

ČESKÝ JAZYK

 • klasifikace ze všech velkých testů

LITERATURA

 • klasifikace ze všech velkých testů
 • odevzdání čtenářského deníku minimálně jednou za pololetí (za rok 8 knih)

SLOH

 • klasifikace z kontrolních slohových prací

 

KVINTA

 • pečlivě vedené sešity se všemi zápisky
 • minimálně 70% desetiminutovek a diktátů
 • minimálně 70% domácích úkolů (písemných i ústních)

ČESKÝ JAZYK

 • klasifikace ze všech velkých testů

LITERATURA

 • klasifikace ze všech velkých testů
 • předložení seznamu četby a zpracovaných čtenářských listů (5 knih z doporučené četby zpracovat v elektronické podobě – minimálně 2 knihy za 1. pololetí)
 • jedno ústní přezkoušení během klasifikačního týdne (ve vyučovací hodině)

SLOH

 • odevzdání zadaných slohových prací
 • klasifikace ze školní slohové práce

 

SEXTA

 • pečlivě vedené sešity se všemi zápisky
 • minimálně 70% desetiminutovek a diktátů
 • minimálně 70% domácích úkolů (písemných i ústních)

ČESKÝ JAZYK

 • klasifikace ze všech velkých testů

LITERATURA

 • klasifikace ze všech velkých testů
 • předložení seznamu četby a zpracovaných čtenářských listů (5 knih z doporučené četby zpracovat v elektronické podobě – minimálně 2 knihy za 1. pololetí)
 • oprava pracovních listů z loňského roku
 • jedno ústní přezkoušení během klasifikačního týdne (ve vyučovací hodině)

SLOH

 • odevzdání zadaných slohových prací
 • klasifikace ze školní slohové práce

 

 

OBECNÉ PODMÍNKY KLASIFIKACE

→ pokud žák chybí, je povinen se domluvit s vyučující na náhradním termínu písemné práce, případně se nechat vyzkoušet

→ pokud žák chyběl při sdělení hodnocení písemné práce, je povinen si známku sám zjistit a zapsat do studijního průkazu

→ chybí-li žákovi známky ke klasifikaci, učitel má právo na konci školního roku z daného předmětu žáka nehodnotit

→ každá známka má jinou váhu – nelze si počítat průměr známek

→ do celkové známky v pololetí či na konci roku se počítá ve velké míře také aktivita v hodině, přístup k předmětu apod. – to vše může změnit celkovou známku o stupeň

→ známka ze zkoušky v klasifikačním týdnu a známka z ročníkové práce má stejnou váhu jako jiné známky, proto není při konečné klasifikaci rozhodující

→ veškeré domácí práce (úkoly, čtenářské listy, seminární práce apod.) se odevzdávají pouze v tištěné podobě, elektronická verze není akceptována (pokud nebylo zadáno)

→neodevzdaná samostatná práce v daném termínu je hodnocena nedostatečně

→ pokud žákova absence překročí 30% odučených hodin daného předmětu za pololetí, může být po rozhodnutí ředitele školy z daného předmětu komisionálně přezkoušen

→ prokazatelná forma plagiátorství se posuzuje z hlediska hodnocení jako práce neodevzdaná v daném termínu s hodnocením nedostatečný

Projektové dny 2023/2024: Příběhy fotografií

Projektové dny 2023/24: Příběhy fotografií

Už od počátku 19. století se uskutečňovaly první pokusy o pořízení obrazu na papír nebo na bílou kůži, které měly zachytit konkrétní moment, událost. Historie fotografie však spadá ještě do doby mnohem starší. Princip camery obsury (dírkové komory) popisuje ve svém díle Aristoteles již v roce 350 př. n. l. Snaha zachytit konkrétní okamžik provází člověka od nejstaších dob. Každá fotografie skrývá jedinečný moment, zážitek, příběh. V průběhu tří projektových dnů se pokusíme tyto příběhy odkrývat. Budeme pracovat se vzpomínkami pamětníků, ale také tvořit příběhy nové. Zaměříme se na historii i současnost, kreativitu a fantazii. Každá fotografie má svůj příběh!

ZÁPIS PROBĚHNE V PÁTEK 8. 9. OD 9:45 V UČEBNĚ SEXTY (U36)!!!

Požadavky na klasifikační týden 5. - 8. 6.. 2023

POŽADAVKY NA KLASIFIKAČNÍ TÝDEN (červen 2023)  - Z. JIRCHÁŘOVÁ

český jazyk a literatura

PRIMA

 • pravopis, slovní druhy (slovesa), skladba věty jednoduché (větné členy, grafické znázornění věty), skladba souvětí (věta hlavní a vedlejší, grafické znázornění souvětí)
 • literární druhy a žánry (bajka, báje, pohádka, pověst, humoristická lit., dobrodružná lit., lyrické žánry a umělecké prostředky)

KVARTA

 • zvuková stránka jazyka, útvary češtiny, skladba věty jednoduché a souvětí
 • česká a světová literatura 2. pol. 20. st.

KVINTA

 • útvary češtiny, vývoj českého pravopisu, písmo, hláskosloví, funkční styly a slohové postupy
 • středověká lit., renesance a humanismus, baroko
 • četba

 

hudební výchova

PRIMA

 • notový zápis (houslový klíč, délky not)
 • zápis a vytleskání rytmu

SEKUNDA

 • notový zápis (houslový a basový klíč, délky not)
 • zpěv (jednohlas i dvojhlas)

TERCIE

 • notový zápis (houslový a basový klíč, délky not)
 • vybrané tance (teorie i praktická ukázka)

KVARTA

 • notový zápis
 • analýza vybraného hudebního díla (žánr/hudební styl, hudební prostředky)

KVINTA, SEXTA

 • prezentace na vybrané téma z hudební výchovy (předem domluvit se zkoušejícím), která bude obsahovat teoretickou a praktickou část

Dopisování písemných prací

Termíny pro dopisování písemných prací během klasifikačního týdne:

Pondělí, úterý: 8:00-10:30, 11:00- 13:30

Úterý: 9:00-11:00, 11:30-13:30

Čtvrtek: 8:00-10:30, 11:00-13:00

Termín volte tak, abyste stihli práci v daném čase napsat!

Požadavky na klasifikační týden 9. - 13. 1. 2023

POŽADAVKY NA KLASIFIKAČNÍ TÝDEN (leden 2023)  - Z. JIRCHÁŘOVÁ

(Zveřejněno 7. 12. 2022)

český jazyk a literatura

PRIMA

 • pravopis, slovní druhy (určování slovních druhů, podstatná, přídavná jména, zájmena, číslovky)
 • lidová slovesnost, literární druhy a žánry (bajka, báje)
 • četba

KVARTA

 • slovotvorba, tvoření slov, tvarosloví
 • literatura na přelomu 19. a 20. st., česká a světová literatura 1. pol. 20. st.

KVINTA

 • jazyk a řeč, komunikace, vývoj češtiny a její útvary, spisovný jazyk, norma a kodifikace
 • písmo a počátky literatury, starověká literatura, teorie literatury

 

hudební výchova

PRIMA

 • notový zápis (houslový klíč, délky not)
 • zpěv lidové písně

SEKUNDA

 • notový zápis (houslový a basový klíč, délky not)
 • vytleskání rytmu

TERCIE

 • notový zápis (houslový a basový klíč, délky not)
 • zpěv lidové písně (jednohlas a dvojhlas)

KVARTA

 • notový zápis
 • dějiny hudby

KVINTA, SEXTA

 • prezentace na vybrané téma z hudební výchovy (předem domluvit se zkoušejícím), která bude obsahovat teoretickou a praktickou část

Pravidla a podmínky klasifikace z Cj 2022/2023 - kvinta / G6.

 

Požadavky a podmínky klasifikace G5  2022/23 – český jazyk a literatura

(platné pro období řádného a distančního studia)

Z. Jirchářová

 • aktivita v hodinách
 • pečlivě vedené zápisy z hodin
 • minimálně 70% desetiminutovek a diktátů
 • minimálně 70% domácích úkolů (písemných i ústních)

ČESKÝ JAZYK

 • klasifikace ze všech velkých testů

LITERATURA

 • klasifikace ze všech velkých testů:
 • předložení seznamu četby a zpracovaných čtenářských listů (celkem 5 knih z doporučeného seznamu četby za rok, minimálně 2 knihy za 1. pololetí)
 • ústní přezkoušení (během klasifikačního týdne nebo ve vyučovací hodině)

SLOH

 • odevzdání zadaných slohových prací
 • klasifikace ze školní slohové práce

 

OBECNÉ PODMÍNKY KLASIFIKACE

→ pokud žák chybí, je povinen se domluvit s vyučující na náhradním termínu písemné práce, případně se nechat vyzkoušet

→ pokud žák chyběl při sdělení hodnocení písemné práce, je povinen si známku sám zjistit a zapsat do studijního průkazu

→ chybí-li žákovi známky ke klasifikaci, učitel má právo na konci školního roku z daného předmětu žáka nehodnotit

→ každá známka má jinou váhu – nelze si počítat průměr známek

→ do celkové známky v pololetí či na konci roku se počítá ve velké míře také aktivita v hodině, přístup k předmětu apod. – to vše může změnit celkovou známku o stupeň

→ známka ze zkoušky v klasifikačním týdnu a známka z ročníkové práce má stejnou váhu jako jiné známky, proto není při konečné klasifikaci rozhodující

→ veškeré domácí práce (úkoly, čtenářské listy, seminární práce apod.) se odevzdávají pouze v tištěné podobě, elektronická verze není akceptována (pokud nebylo zadáno)

→neodevzdaná samostatná práce v daném termínu je hodnocena nedostatečně

→ pokud žákova absence překročí 30% odučených hodin daného předmětu za pololetí, může být po rozhodnutí ředitele školy z daného předmětu komisionálně přezkoušen

Pravidla a podmínky klasifikace z Cj 2022/2023 - kvarta / G5.

Požadavky a podmínky klasifikace G4 2022/23 – český jazyk a literatura

(platné pro období řádného a distančního studia)

Z. Jirchářová

 • pečlivě vedené sešity se všemi zápisky
 • minimálně 70% desetiminutovek a diktátů
 • minimálně 70% domácích úkolů (písemných i ústních)

ČESKÝ JAZYK

 • klasifikace ze všech velkých testů:

LITERATURA

 • klasifikace ze všech velkých testů:
 • odevzdání čtenářského deníku minimálně jednou za pololetí (za rok 10 knih)

SLOH

 • klasifikace z kontrolních slohových prací

 

OBECNÉ PODMÍNKY KLASIFIKACE

→ pokud žák chybí, je povinen se domluvit s vyučující na náhradním termínu písemné práce, případně se nechat vyzkoušet

→ pokud žák chyběl při sdělení hodnocení písemné práce, je povinen si známku sám zjistit a zapsat do studijního průkazu

→ chybí-li žákovi známky ke klasifikaci, učitel má právo na konci školního roku z daného předmětu žáka nehodnotit

→ každá známka má jinou váhu – nelze si počítat průměr známek

→ do celkové známky v pololetí či na konci roku se počítá ve velké míře také aktivita v hodině, přístup k předmětu apod. – to vše může změnit celkovou známku o stupeň

→ známka ze zkoušky v klasifikačním týdnu a známka z ročníkové práce má stejnou váhu jako jiné známky, proto není při konečné klasifikaci rozhodující

→ veškeré domácí práce (úkoly, čtenářské listy, seminární práce apod.) se odevzdávají pouze v tištěné podobě, elektronická verze není akceptována (pokud nebylo zadáno)

→neodevzdaná samostatná práce v daném termínu je hodnocena nedostatečně

→ pokud žákova absence překročí 30% odučených hodin daného předmětu za pololetí, může být po rozhodnutí ředitele školy z daného předmětu komisionálně přezkoušen

Pravidla a podmínky klasifikace z Cj 2022/2023 - prima / G2.

Požadavky a podmínky klasifikace G1 2022/23 – český jazyk a literatura

(platné pro období řádného a distančního studia)

Z. Jirchářová

 • pečlivě vedené sešity se všemi zápisky
 • minimálně 70% desetiminutovek a diktátů
 • minimálně 70% domácích úkolů (písemných i ústních)

ČESKÝ JAZYK

 • klasifikace ze všech velkých testů:

LITERATURA

 • klasifikace ze všech velkých testů:
 • odevzdání čtenářského deníku minimálně jednou za pololetí (za rok 8 knih)

SLOH

 • klasifikace z kontrolních slohových prací

 

OBECNÉ PODMÍNKY KLASIFIKACE

→ pokud žák chybí, je povinen se domluvit s vyučující na náhradním termínu písemné práce, případně se nechat vyzkoušet

→ pokud žák chyběl při sdělení hodnocení písemné práce, je povinen si známku sám zjistit a zapsat do studijního průkazu

→ chybí-li žákovi známky ke klasifikaci, učitel má právo na konci školního roku z daného předmětu žáka nehodnotit

→ každá známka má jinou váhu – nelze si počítat průměr známek

→ do celkové známky v pololetí či na konci roku se počítá ve velké míře také aktivita v hodině, přístup k předmětu apod. – to vše může změnit celkovou známku o stupeň

→ známka ze zkoušky v klasifikačním týdnu a známka z ročníkové práce má stejnou váhu jako jiné známky, proto není při konečné klasifikaci rozhodující

→ veškeré domácí práce (úkoly, čtenářské listy, seminární práce apod.) se odevzdávají pouze v tištěné podobě, elektronická verze není akceptována (pokud nebylo zadáno)

→neodevzdaná samostatná práce v daném termínu je hodnocena nedostatečně

→ pokud žákova absence překročí 30% odučených hodin daného předmětu za pololetí, může být po rozhodnutí ředitele školy z daného předmětu komisionálně přezkoušen

Pravidla a podmínky klasifikace z Esv 2022/2023

Požadavky a podmínky klasifikace  2022/23 – estetická výchova

(platné v době řádného i distančního studia)

Z. Jirchářová

 • hodnocení z pololetní práce
 • více jak 50% splněných domácích úkolů (písemných i ústních)
 • aktivita v hodině

 

OBECNÉ PODMÍNKY KLASIFIKACE

→ pokud žák chybí, je povinen se domluvit s vyučující na náhradním termínu písemné práce, případně se nechat vyzkoušet

→ pokud žák chyběl při sdělení hodnocení písemné práce, je povinen si známku sám zjistit a zapsat do studijního průkazu

→ chybí-li žákovi známky ke klasifikaci, učitel má právo na konci školního roku z daného předmětu žáka nehodnotit

→ každá známka má jinou váhu – nelze si počítat průměr známek

→ do celkové známky v pololetí či na konci roku se počítá ve velké míře také aktivita v hodině, přístup k předmětu apod. – to vše může změnit celkovou známku o stupeň

→ známka ze zkoušky v klasifikačním týdnu a známka z ročníkové práce má stejnou váhu jako jiné známky, proto není při konečné klasifikaci rozhodující

→ veškeré domácí práce (úkoly, seminární práce apod.) se odevzdávají pouze v tištěné podobě, elektronická verze není akceptována (pokud nebylo zadáno)

→neodevzdaná samostatná práce v daném termínu je hodnocena nedostatečně

→ pokud žákova absence překročí 30% odučených hodin daného předmětu za pololetí, může být po rozhodnutí ředitele školy z daného předmětu komisionálně přezkoušen

 

Pravidla a podmínky klasifikace z Hv 2022/2023

Požadavky a podmínky klasifikace  2022/23 – hudební výchova

(platné pro období řádného i distančního studia)

Z. Jirchářová

 • hodnocení z pololetní písemné práce
 • hodnocení z více jak 50% malých písemek
 • více jak 50% splněných domácích úkolů (písemných i ústních)
 • aktivita v hodině
 • pečlivě vedený a upravený sešit se zápisy z hodin

 

OBECNÉ PODMÍNKY KLASIFIKACE

→ pokud žák chybí, je povinen se domluvit s vyučující na náhradním termínu písemné práce, případně se nechat vyzkoušet

→ pokud žák chyběl při sdělení hodnocení písemné práce, je povinen si známku sám zjistit a zapsat do studijního průkazu

→ chybí-li žákovi známky ke klasifikaci, učitel má právo na konci školního roku z daného předmětu žáka nehodnotit

→ každá známka má jinou váhu – nelze si počítat průměr známek

→ do celkové známky v pololetí či na konci roku se počítá ve velké míře také aktivita v hodině, přístup k předmětu apod. – to vše může změnit celkovou známku o stupeň

→ známka ze zkoušky v klasifikačním týdnu a známka z ročníkové práce má stejnou váhu jako jiné známky, proto není při konečné klasifikaci rozhodující

→ veškeré domácí práce (úkoly, seminární práce apod.) se odevzdávají pouze v tištěné podobě, elektronická verze není akceptována (pokud nebylo zadáno)

→neodevzdaná samostatná práce v daném termínu je hodnocena nedostatečně

→ pokud žákova absence překročí 30% odučených hodin daného předmětu za pololetí, může být po rozhodnutí ředitele školy z daného předmětu komisionálně přezkoušen

Projektové dny 2022/2023: Do Prahy za kulturou

 

Do Prahy za kulturou

Tento projekt navazuje na projekt z minulého školního roku Kulturní mapa Prahy, který se naší skupině bohužel nepodařilo dokončit. V letošním roce chceme proto v práci pokračovat a vytvořit videoprůvodce zajímavých míst, která stojí za to v Praze navštívit. Na projektu budou pracovat někteří žáci z minulého roku a volná místa nabízím všem, které by toto téma zaujalo. Kromě práce na vidoeprůvodci chceme spojit návštěvu Prahy i s nějakým kulturním zážitkem (divadlo, film, koncert, výstava…) a zažít tak pražskou kulturu na vlastní kůži.

 1. Projektový den: Seznámení s materiály z loňského roku a jejich případné doplnění. Příprava scénáře k videoprůvodci.
 2. Projektový den: Návštěva Prahy, natáčení videoprůvodce/kulturní zážitek.
 3. Projektový den: Návštěva Prahy, natáčení videoprůvodce/kulturní zážitek.
 4. Projektový den: Prezentace videoprůvodce.

Na projekt je možné se přihlásit na emailu jircharova@bgv.cz od pondělí 12. 9. od 19:00!

Požadavky na klasifikační týden 6. - 9. 6. 2022

POŽADAVKY NA KLASIFIKAČNÍ TÝDEN 6. - 9. 6. 2022

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

TERCIE

 • pravopis, skladba (věta jednoduchá a souvětí)

 • romantismus, realismus, májovci, ruchovci, lumírovci, kritický realismus, naturalismus

KVARTA

 • pravopis, skladba (věta jednoduchá a souvětí, odchylky od větné stavby)

 • česká a světová literatura 2. poloviny 20. století

 


 

HUDEBNÍ VÝCHOVA

PRIMA

 • notový zápis (houslový klíč, délky not), hudební pojmy (notová osnova, houslový klíč, takt...)

 • zápis a vytleskání rytmu

SEKUNDA

 • notový zápis (houslový klíč, délky not)

 • referát o vybraném interpretovi/skupině (20. - 21. století)

TERCIE

 • notový zápis (houslový a basový klíč, délky not)

 • rozbor vybraného tance s praktickou ukázkou tanečního kroku

KVARTA

 • notový zápis, rytmus

 • zpěv (dvojhlas)

KVINTA, SEXTA

 • hudba od poč. 20. st. do současnosti (směr/žánr, charakteristika, interpret/skupina, rozbor hudební ukázky)

Požadavky na klasifikační týden 10. - 13. 1. 2022

POŽADAVKY NA KLASIFIKAČNÍ TÝDEN 10. - 13. 1. 2022

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

TERCIE

 • obohacování slovní zásoby, tvarosloví (slovní druhy, mluvnické kategorie)

 • četba ze čtenářského deníku

KVARTA

 • slovní zásoba, nauka o tvoření slov, tvarosloví

 • česká a světová literatura 1. poloviny 20. století

OKTÁVA

 • světová literatura 2. poloviny 20. století

 • maturitní četba


 

SEMINÁŘ Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY

OKTÁVA

 • rozbor uměleckého a neuměleckého textu


 

HUDEBNÍ VÝCHOVA

PRIMA

 • notový zápis (houslový klíč, délky not)

 • referát o oblíbeném interpretovi

SEKUNDA

 • notový zápis (houslový klíč, délky not)

 • rytmus (vytleskání)

TERCIE

 • notový zápis (houslový a basový klíč, délky not)

 • zpěv lidové písně

KVARTA

 • notový zápis, rytmus

 • dějiny hudby

KVINTA, SEXTA

 • hudba od konce 19. st. do současnosti (směr/žánr, charakteristika, interpret/skupina, rozbor hudební ukázky) 

Projektové dny 2021/2022: Projekt Kulturní mapa Prahy

Název projektu: Kulturní mapa Prahy

POPIS PROJEKTU: Cílem tohoto projektu je zmapovat naše hlavní město, které bylo vždy centrem kultury, z hlediska různých kulturních souvislostí. Půjde o propojení literatury, hudby, filmu, divadla atd. Zaměříme se na známé i méně známé osobnosti, literární a hudební díla, jejich autory a postavy, divadlo a film. V jednom z projektových dnů navštívíme Prahu a vybraná místa. Výstupem z projektu bude mapa, která bude zachycovat zajímavá místa spojená s naší kulturou.

Kapacita účastníků je naplněná!

G4 - Hv - 14. 6. - 18. 6. / G7.

G4 - Hv - 14. 6. - 18. 6.

Všechny neodevzdané práce doplňte a vložte do Google učebny do neděle 20. 6.

G3 - Hv - 14. 6. - 18. 6. / G6.

G3 - Hv - 14. 6. - 18. 6.

Všechny neodevzdané práce doplňte a vložte do Google učebny do neděle 20. 6.

G2 - Hv - 14. 6. - 18. 6. / G5.

G2 - Hv - 14. 6. - 18. 6.

Všechny neodevzdané práce doplňte a vložte do Google učebny do neděle 20. 6.

G1 - Hv - 14. 6. - 18. 6. / G4.

G1 - Hv - 14. 6. - 18. 6.

Všechny neodevzdané práce doplňte a vložte do Google učebny do neděle 20. 6.
 

G3 - Cj - 14. 6. - 18. 6. / G6.

G3 - Cj - 14. 6. - 18. 6.

český jazyk

- věta hlavní a vedlejší, druhy vedlejších vět

- DÚ: dokončit graf v sešitě na 15. 6.

literatura

- Světová literatura na přelomu 19. a 20. st.

- vypracovat PS str. 46 na 16. 6.

 

sloh

- mluvní cvičení

 

 


 

G3 - Cj - 8. 6. - 11. 6.

G3 - Cj - 8. 6. - 11. 6.

český jazyk

- opakování: větné členy

literatura

- opakování: český realismus, naturalismus

 

sloh

- mluvní cvičení

 

 

 

 

G2 - Hv - 17. 5. - 21. 5.

G2 - Hv - 17. 5. - 21. 5.

- vyberte si libovolný hudební pořad (v televizi, rozhlase, na internetu) a napište jeho krátké hodnocení, práci vložte do Google učebny do 13. 6.

G1 - Hv - 17. 5. - 21. 5.

G1 - Hv - 17. 5. - 21. 5.

- vyberte si libovolný hudební pořad (v televizi, rozhlase, na internetu) a napište jeho krátké hodnocení, práci vložte do Google učebny do 13. 6.

G5A, 5B, 6 - Hv - 17. 5. - 21. 5.

G5A, 5B, 6 - Hv - 17. 5. - 21. 5.

- po schválení tématu pololetní práce začněte s jejím zpracováním

- termín odevzdání pololetní práce do Google učebny je do 30. 5.

G5A, 5B, 6 - Hv - 17. 5. - 21. 5.

G5A, 5B, 6 - Hv - 17. 5. - 21. 5.

- po schválení tématu pololetní práce začněte s jejím zpracováním

- termín odevzdání pololetní práce do Google učebny je do 30. 5.

G5A, 5B, 6 - Hv - 17. 5. - 21. 5.

G5A, 5B, 6 - Hv - 17. 5. - 21. 5.

- po schválení tématu pololetní práce začněte s jejím zpracováním

- termín odevzdání pololetní práce do Google učebny je do 30. 5.

G3 - Cj - 10. 5. - 14. 5.

G3 - Cj - 10. 5. - 14. 5.

český jazyk

- 11. 5. kontrola zadané práce: PS str. 28/cv.1a, 2, 3, 4, 5 (všechna cvičení pouze doplňte bez zdůvodnění), str. 29/cv. 7

- Předpony s-, z-, vz- a předložky s/se, z/ze

- 11. 5. desetiminutovka (shoda přísudku s podmětem)

literatura

- realismus v české literatuře (J. Neruda, A. Jirásek)

- na 12. 5. vypracujte PS str.37-38 (J. Neruda)

sloh

- výtah

- 14. 5. kontrola DÚ: UČ str. 132/cv. 6a

 

 

 

G4 - Hv - 10. 5. - 14. 5.

G4 - Hv - 10. 5. - 14. 5.

- vyberte si libovolný hudební pořad (v televizi, rozhlase, na internetu) a napište jeho krátké hodnocení, práci vložte do Google učebny do 13. 6.

G3 - Hv - 10. 5. - 14. 5.

G3 - Hv - 10. 5. - 14. 5.

- vyberte si libovolný hudební pořad (v televizi, rozhlase, na internetu) a napište jeho krátké hodnocení, práci vložte do Google učebny do 13. 6.

G5A, 5B, 6 - Hv - 10. 5. - 14. 5.

G5A, 5B, 6 - Hv - 10. 5. - 14. 5.

- po schválení tématu pololetní práce začněte s jejím zpracováním

- termín odevzdání pololetní práce do Google učebny je do 30. 5.

G5A, 5B, 6 - Hv - 10. 5. - 14. 5.

G5A, 5B, 6 - Hv - 10. 5. - 14. 5.

- po schválení tématu pololetní práce začněte s jejím zpracováním

- termín odevzdání pololetní práce do Google učebny je do 30. 5.

G5A, 5B, 6 - Hv - 10. 5. - 14. 5.

G5A, 5B, 6 - Hv - 10. 5. - 14. 5.

- po schválení tématu pololetní práce začněte s jejím zpracováním

- termín odevzdání pololetní práce do Google učebny je do 30. 5.

G3 - Cj - 3. 5. - 7. 5.

G3 - Cj - 3. 5. - 7. 5.

český jazyk

- 4. 5. hodina offline, zadanou práci odevzdejte vyfocenou do Google učebny 4. 5. do 20:00: PS str. 28/cv.1a, 2, 3, 4, 5 (všechna cvičení pouze doplňte bez zdůvodnění), str. 29/cv. 7

- Předpony s-, z-, vz- a předložky s/se, z/ze

literatura

- realismus v české literatuře (J. Arbes)

- na 5. 5. vypracujte PS str. 32 (J. Arbes)

 

 

 

G4 - Hv - 3. 5. - 7. 5.

G4 - Hv - 3. 5. - 7. 5.

- vyberte si libovolný hudební pořad (v televizi, rozhlase, na internetu) a napište jeho krátké hodnocení, práci vložte do Google učebny do 13. 6.

G3 - Hv - 3. 5. - 7. 5.

G3 - Hv - 3. 5. - 7. 5.

- vyberte si libovolný hudební pořad (v televizi, rozhlase, na internetu) a napište jeho krátké hodnocení, práci vložte do Google učebny do 13. 6.

G2 - Hv - 3. 5. - 7. 5.

G2 - Hv - 3. 5. - 7. 5.

- vyberte si libovolný hudební pořad (v televizi, rozhlase, na internetu) a napište jeho krátké hodnocení, práci vložte do Google učebny do 13. 6.

G1 - Hv - 3. 5. - 7. 5.

G1 - Hv - 3. 5. - 7. 5.

- vyberte si libovolný hudební pořad (v televizi, rozhlase, na internetu) a napište jeho krátké hodnocení, práci vložte do Google učebny do 13. 6.

G5A, 5B, 6 - Hv - 3. 5. - 7. 5.

G5A, 5B, 6 - Hv - 3. 5. - 7. 5.

- po schválení tématu pololetní práce začněte s jejím zpracováním

- termín odevzdání pololetní práce do Google učebny je do 30. 5.

G5A, 5B, 6 - Hv - 3. 5. - 7. 5.

G5A, 5B, 6 - Hv - 3. 5. - 7. 5.

- po schválení tématu pololetní práce začněte s jejím zpracováním

- termín odevzdání pololetní práce do Google učebny je do 30. 5.

G5A, 5B, 6 - Hv - 3. 5. - 7. 5.

G5A, 5B, 6 - Hv - 3. 5. - 7. 5.

- po schválení tématu pololetní práce začněte s jejím zpracováním

- termín odevzdání pololetní práce do Google učebny je do 30. 5.

G3 - Cj - 26. 4. - 30. 4.

G3 - Cj - 26. 4. - 30. 4.

český jazyk

- Pravopis: -i/-í, -y/-ý v koncovkách

- 27. 4. desetiminutovka (vzory podstatných a přídavných jmen)

- 27. 4. kontrola zadané práce: PS str. 27/cv. 10

 

 

 

literatura

- hodina z 21. 4. je přesunutá na 28. 4. od 8:00

- realismus v české literatuře (B. Němcová)

- vypracujte PS str. 29-30 (B. Němcová: Babička) na 28.4.

Zpracujte kreativní formou libovolnou pohádku od B. Němcové a práci vložte do učebny do 30. 4.

sloh

- výtah

 

G4 - Hv - 26. 4. - 30. 4.

G4 - Hv - 26. 4. - 30. 4.

- Vyberte si hudbu (píseň, skupina, žánr...), při které se vám dobře odpočívá/relaxuje. Během následujícího měsíce vyzkoušejte, jak na vás hudba působí, když jste unavení a potřebujete si odpočinout např. od školních povinností. Napište krátké hodnocení, jak vám hudba pomáhá/nepomáhá a vložte do 30. 4. do Google učebny.

G3 - Hv - 26. 4. - 30. 4.

G3 - Hv - 26. 4. - 30. 4.

- Vyberte si hudbu (píseň, skupina, žánr...), při které se vám dobře odpočívá/relaxuje. Během následujícího měsíce vyzkoušejte, jak na vás hudba působí, když jste unavení a potřebujete si odpočinout např. od školních povinností. Napište krátké hodnocení, jak vám hudba pomáhá/nepomáhá a vložte do 30. 4. do Google učebny.

G2 - Hv - 26. 4. - 30. 4.

G2 - Hv - 26. 4. - 30. 4.

- Vyberte si hudbu (píseň, skupina, žánr...), při které se vám dobře odpočívá/relaxuje. Během následujícího měsíce vyzkoušejte, jak na vás hudba působí, když jste unavení a potřebujete si odpočinout např. od školních povinností. Napište krátké hodnocení, jak vám hudba pomáhá/nepomáhá a vložte do 30. 4. do Google učebny.

G1 - Hv - 26. 4. - 30. 4.

G1 - Hv - 26. 4. - 30. 4.

- Vyberte si hudbu (píseň, skupina, žánr...), při které se vám dobře odpočívá/relaxuje. Během následujícího měsíce vyzkoušejte, jak na vás hudba působí, když jste unavení a potřebujete si odpočinout např. od školních povinností. Napište krátké hodnocení, jak vám hudba pomáhá/nepomáhá a vložte do 30. 4. do Google učebny.

G5A, 5B, 6 - Hv - 26. 4. - 30. 4.

G5A, 5B, 6 - Hv - 26. 4. - 30. 4.

- po schválení tématu pololetní práce začněte s jejím zpracováním

- termín odevzdání pololetní práce do Google učebny je do 30. 5.

G5A, 5B, 6 - Hv - 26. 4. - 30. 4.

G5A, 5B, 6 - Hv - 26. 4. - 30. 4.

- po schválení tématu pololetní práce začněte s jejím zpracováním

- termín odevzdání pololetní práce do Google učebny je do 30. 5.

G5A, 5B, 6 - Hv - 26. 4. - 30. 4.

G5A, 5B, 6 - Hv - 26. 4. - 30. 4.

- po schválení tématu pololetní práce začněte s jejím zpracováním

- termín odevzdání pololetní práce do Google učebny je do 30. 5.

G3 - Cj - 19. 4. - 23. 4.

G3 - Cj - 19. 4. - 23. 4.

český jazyk

- Pravopis: -i/-í, -y/-ý v koncovkách

- 20. 4. kontrola zadané práce: 

PS str.24/cv. 2

PS: str. 25/cv.3, 4, str. 26/cv.8, str. 27/cv.10

 

literatura

- hodina z 21. 4. je přesunutá na 28. 4. od 8:00

- realismus v české literatuře (B. Němcová)

- vypracujte PS str. 29-30 (B. Němcová: Babička) na 28.4.

Zpracujte kreativní formou libovolnou pohádku od B. Němcové a práci vložte do učebny do 30. 4.

sloh

- výtah: citace

- na 23. 4. připravit na hodinu libovolnou knihu vydanou po roce 1990

G4 - Hv - 19. 4. - 23. 4.

G4 - Hv - 19. 4. - 23. 4.

- Vyberte si hudbu (píseň, skupina, žánr...), při které se vám dobře odpočívá/relaxuje. Během následujícího měsíce vyzkoušejte, jak na vás hudba působí, když jste unavení a potřebujete si odpočinout např. od školních povinností. Napište krátké hodnocení, jak vám hudba pomáhá/nepomáhá a vložte do 30. 4. do Google učebny.

G3 - Hv - 19. 4. - 23. 4.

G3 - Hv - 19. 4. - 23. 4.

- Vyberte si hudbu (píseň, skupina, žánr...), při které se vám dobře odpočívá/relaxuje. Během následujícího měsíce vyzkoušejte, jak na vás hudba působí, když jste unavení a potřebujete si odpočinout např. od školních povinností. Napište krátké hodnocení, jak vám hudba pomáhá/nepomáhá a vložte do 30. 4. do Google učebny.

G2 - Hv - 19. 4. - 23. 4.

G2 - Hv - 19. 4. - 23. 4.

- Vyberte si hudbu (píseň, skupina, žánr...), při které se vám dobře odpočívá/relaxuje. Během následujícího měsíce vyzkoušejte, jak na vás hudba působí, když jste unavení a potřebujete si odpočinout např. od školních povinností. Napište krátké hodnocení, jak vám hudba pomáhá/nepomáhá a vložte do 30. 4. do Google učebny.

G1 - Hv - 19. 4. - 23. 4.

G1 - Hv - 19. 4. - 23. 4.

- Vyberte si hudbu (píseň, skupina, žánr...), při které se vám dobře odpočívá/relaxuje. Během následujícího měsíce vyzkoušejte, jak na vás hudba působí, když jste unavení a potřebujete si odpočinout např. od školních povinností. Napište krátké hodnocení, jak vám hudba pomáhá/nepomáhá a vložte do 30. 4. do Google učebny.

G5A, 5B, 6 - Hv - 19. 4. - 23. 4.

G5A, 5B, 6 - Hv - 19. 4. - 23. 4.

- po schválení tématu pololetní práce začněte s jejím zpracováním

- termín odevzdání pololetní práce do Google učebny je do 30. 5.

G5A, 5B, 6 - Hv - 19. 4. - 23. 4.

G5A, 5B, 6 - Hv - 19. 4. - 23. 4.

- po schválení tématu pololetní práce začněte s jejím zpracováním

- termín odevzdání pololetní práce do Google učebny je do 30. 5.

G5A, 5B, 6 - Hv - 19. 4. - 23. 4.

G5A, 5B, 6 - Hv - 19. 4. - 23. 4.

- po schválení tématu pololetní práce začněte s jejím zpracováním

- termín odevzdání pololetní práce do Google učebny je do 30. 5.

G3 - Cj - 12. 4. - 16. 4.

G3 - Cj - 12. 4. - 16. 4.

český jazyk

- Pravopis: -i/-í, -y/-ý v koncovkách

- na 13.4. vypracovat PS str.24/cv. 2 a vložit do 11:00 do učebny

 

13. 4. odpadá online hodina

Zadání náhradní práce odevzdejte 13. 4. do 20:00 do Google učebny:
PS: str. 25/cv.3, 4, str. 26/cv.8, str. 27/cv.10

 
 

literatura

- realismus v české literatuře (B. Němcová)

Zpracujte kreativní formou libovolnou pohádku od B. Němcové a práci vložte do učebny do 30. 4.

sloh

- do 18. 4. napsat recenzi na jeden detektivní příběh a vložit do učebny

- výtah

G4 - Hv - 12. 4. - 16. 4.

G4 - Hv - 12. 4. - 16. 4.

- Vyberte si hudbu (píseň, skupina, žánr...), při které se vám dobře odpočívá/relaxuje. Během následujícího měsíce vyzkoušejte, jak na vás hudba působí, když jste unavení a potřebujete si odpočinout např. od školních povinností. Napište krátké hodnocení, jak vám hudba pomáhá/nepomáhá a vložte do 30. 4. do Google učebny.

G3 - Hv - 12. 4. - 16. 4.

G3 - Hv - 12. 4. - 16. 4.

- Vyberte si hudbu (píseň, skupina, žánr...), při které se vám dobře odpočívá/relaxuje. Během následujícího měsíce vyzkoušejte, jak na vás hudba působí, když jste unavení a potřebujete si odpočinout např. od školních povinností. Napište krátké hodnocení, jak vám hudba pomáhá/nepomáhá a vložte do 30. 4. do Google učebny.

G2 - Hv - 12. 4. - 16. 4.

G2 - Hv - 12. 4. - 16. 4.

- Vyberte si hudbu (píseň, skupina, žánr...), při které se vám dobře odpočívá/relaxuje. Během následujícího měsíce vyzkoušejte, jak na vás hudba působí, když jste unavení a potřebujete si odpočinout např. od školních povinností. Napište krátké hodnocení, jak vám hudba pomáhá/nepomáhá a vložte do 30. 4. do Google učebny.

G1 - Hv - 12. 4. - 16. 4.

G1 - Hv - 12. 4. - 16. 4.

- Vyberte si hudbu (píseň, skupina, žánr...), při které se vám dobře odpočívá/relaxuje. Během následujícího měsíce vyzkoušejte, jak na vás hudba působí, když jste unavení a potřebujete si odpočinout např. od školních povinností. Napište krátké hodnocení, jak vám hudba pomáhá/nepomáhá a vložte do 30. 4. do Google učebny.

G5A, 5B, 6 - Hv - 12. 4. - 16. 4.

G5A, 5B, 6 - Hv - 12. 4. - 16. 4.

- po schválení tématu pololetní práce začněte s jejím zpracováním

- termín odevzdání pololetní práce do Google učebny je do 30. 5.

G5A, 5B, 6 - Hv - 12. 4. - 16. 4.

G5A, 5B, 6 - Hv - 12. 4. - 16. 4.

- po schválení tématu pololetní práce začněte s jejím zpracováním

- termín odevzdání pololetní práce do Google učebny je do 30. 5.

G5A, 5B, 6 - Hv - 12. 4. - 16. 4.

G5A, 5B, 6 - Hv - 12. 4. - 16. 4.

- po schválení tématu pololetní práce začněte s jejím zpracováním

- termín odevzdání pololetní práce do Google učebny je do 30. 5.

G4 - Hv - 6. 4. - 9. 4.

G4 - Hv - 6. 4. - 9. 4.

- Vyberte si hudbu (píseň, skupina, žánr...), při které se vám dobře odpočívá/relaxuje. Během následujícího měsíce vyzkoušejte, jak na vás hudba působí, když jste unavení a potřebujete si odpočinout např. od školních povinností. Napište krátké hodnocení, jak vám hudba pomáhá/nepomáhá a vložte do 30. 4. do Google učebny.

G3 - Hv - 6. 4. - 9. 4.

G3 - Hv - 6. 4. - 9. 4.

- Vyberte si hudbu (píseň, skupina, žánr...), při které se vám dobře odpočívá/relaxuje. Během následujícího měsíce vyzkoušejte, jak na vás hudba působí, když jste unavení a potřebujete si odpočinout např. od školních povinností. Napište krátké hodnocení, jak vám hudba pomáhá/nepomáhá a vložte do 30. 4. do Google učebny.

G2 - Hv - 6. 4. - 9. 4.

G2 - Hv - 6. 4. - 9. 4.

- Vyberte si hudbu (píseň, skupina, žánr...), při které se vám dobře odpočívá/relaxuje. Během následujícího měsíce vyzkoušejte, jak na vás hudba působí, když jste unavení a potřebujete si odpočinout např. od školních povinností. Napište krátké hodnocení, jak vám hudba pomáhá/nepomáhá a vložte do 30. 4. do Google učebny.

G1 - Hv - 6. 4. - 9. 4.

G1 - Hv - 6. 4. - 9. 4.

- Vyberte si hudbu (píseň, skupina, žánr...), při které se vám dobře odpočívá/relaxuje. Během následujícího měsíce vyzkoušejte, jak na vás hudba působí, když jste unavení a potřebujete si odpočinout např. od školních povinností. Napište krátké hodnocení, jak vám hudba pomáhá/nepomáhá a vložte do 30. 4. do Google učebny.

G3 - Cj - 6. 4. - 9. 4.

G3 - Cj - 6. 4. - 9. 4.

český jazyk

- Pravopis: -i/-í, -y/-ý v koncovkách

 

literatura

- realismus v české literatuře

sloh

- na 9. 4. dokončit ve skupině detektivní příběh

 

 

 


 

G5A, 5B, 6 - Hv - 6. 4. - 9. 4.

G5A, 5B, 6 - Hv - 6. 4. - 9. 4.

- po schválení tématu pololetní práce začněte s jejím zpracováním

- termín odevzdání pololetní práce do Google učebny je do 30. 5.

G5A, 5B, 6 - Hv - 6. 4. - 9. 4.

G5A, 5B, 6 - Hv - 6. 4. - 9. 4.

- po schválení tématu pololetní práce začněte s jejím zpracováním

- termín odevzdání pololetní práce do Google učebny je do 30. 5.

G5A, 5B, 6 - Hv - 6. 4. - 9. 4.

G5A, 5B, 6 - Hv - 6. 4. - 9. 4.

- po schválení tématu pololetní práce začněte s jejím zpracováním

- termín odevzdání pololetní práce do Google učebny je do 30. 5.

G3 - Cj - 29. 3. - 31. 3.

G3 - Cj - 29. 3. - 31. 3.

 

literatura

- 30. 3. dokončení skupinové práce - Detektivní příběh

- 31. 3. písemná práce ze světového realismu

 

 


 

G4 - Hv - 29. 3. - 31. 3.

G4 - Hv - 29. 3. - 31. 3.

- zpracujte referát o lidové písni, kterou jste nazpívali a nahráli do učebny (osnova referátu je v Google učebně), a vložte do Google učebny do 31. 3.

G3 - Hv - 29. 3. - 31. 3.

G3 - Hv - 29. 3. - 31. 3.

- zpracujte referát o lidové písni, kterou jste nazpívali a nahráli do učebny (osnova referátu je v Google učebně), a vložte do Google učebny do 31. 3.

G2 - Hv - 29. 3. - 31. 3.

G2 - Hv - 29. 3. - 31. 3.

- zpracujte referát o lidové písni, kterou jste nazpívali a nahráli do učebny (osnova referátu je v Google učebně), a vložte do Google učebny do 31. 3.

G1 - Hv - 29. 3. - 31. 3.

G1 - Hv - 29. 3. - 31. 3.

- zpracujte referát o lidové písni, kterou jste nazpívali a nahráli do učebny (osnova referátu je v Google učebně), a vložte do Google učebny do 31. 3.

G5A, 5B, 6 - Hv - 29. 3. - 31. 3.

G5A, 5B, 6 - Hv - 29. 3. - 31. 3.

- po schválení tématu pololetní práce začněte s jejím zpracováním

- termín odevzdání pololetní práce do Google učebny je do 30. 5.

G5A, 5B, 6 - Hv - 29. 3. - 31. 3.

G5A, 5B, 6 - Hv - 29. 3. - 31. 3.

- po schválení tématu pololetní práce začněte s jejím zpracováním

- termín odevzdání pololetní práce do Google učebny je do 30. 5.

G5A, 5B, 6 - Hv - 29. 3. - 31. 3.

G5A, 5B, 6 - Hv - 29. 3. - 31. 3.

- po schválení tématu pololetní práce začněte s jejím zpracováním

- termín odevzdání pololetní práce do Google učebny je do 30. 5.

G3 - Cj - 22. 3. - 26. 3.

G3 - Cj - 22. 3. - 26. 3.

český jazyk

- Tvarosloví: slovesný vid

- na 23. 3. vypracovat PS str. 20-21/cv. 1, 2

 

literatura

- realismus ve světové literatuře

- na 24. 4. zpracovat PS str.27-28/M. Twain: Dobrodružství Huckleberryho Fina

 

 

 

G4 - Hv - 22. 3. - 26. 3.

G4 - Hv - 22. 3. - 26. 3.

- zpracujte referát o lidové písni, kterou jste nazpívali a nahráli do učebny (osnova referátu je v Google učebně), a vložte do Google učebny do 31. 3.

G3 - Hv - 22. 3. - 26. 3.

G3 - Hv - 22. 3. - 26. 3.

- zpracujte referát o lidové písni, kterou jste nazpívali a nahráli do učebny (osnova referátu je v Google učebně), a vložte do Google učebny do 31. 3.

G2 - Hv - 22. 3. - 26. 3.

G2 - Hv - 22. 3. - 26. 3.

- zpracujte referát o lidové písni, kterou jste nazpívali a nahráli do učebny (osnova referátu je v Google učebně), a vložte do Google učebny do 31. 3.

G1 - Hv - 22. 3. - 26. 3.

G1 - Hv - 22. 3. - 26. 3.

- zpracujte referát o lidové písni, kterou jste nazpívali a nahráli do učebny (osnova referátu je v Google učebně), a vložte do Google učebny do 31. 3.

G5A, 5B, 6 - Hv - 22. 3. - 26. 3.

G5A, 5B, 6 - Hv - 22. 3. - 26. 3.

- po schválení tématu pololetní práce začněte s jejím zpracováním

- termín odevzdání pololetní práce do Google učebny je do 30. 5.

G5A, 5B, 6 - Hv - 22. 3. - 26. 3.

G5A, 5B, 6 - Hv - 22. 3. - 26. 3.

- po schválení tématu pololetní práce začněte s jejím zpracováním

- termín odevzdání pololetní práce do Google učebny je do 30. 5.

G5A, 5B, 6 - Hv - 22. 3. - 26. 3.

G5A, 5B, 6 - Hv - 22. 3. - 26. 3.

- po schválení tématu pololetní práce začněte s jejím zpracováním

- termín odevzdání pololetní práce do Google učebny je do 30. 5.

G3 - Cj - 15. 3. - 19. 3.

G3 - Cj - 15. 3. - 19. 3.

český jazyk

- Tvarosloví: slovesný vid

- 16. 3. desetiminutovka (mluvnické katregorie sloves)

literatura

- realismus ve světové literatuře

- zhlédnout animované zpracování Olivera Twista (odkaz v Google učebně)

sloh

- 17. 3. slohová práce (úvaha) - 1. a 2. vyučovací hodina!!! (páteční hodina od 8:00 se přesouvá na středu od 8:00)

 

G4 - Hv - 15. 3. - 19. 3.

G4 - Hv - 15. 3. - 19. 3.

- zpracujte referát o lidové písni, kterou jste nazpívali a nahráli do učebny (osnova referátu je v Google učebně), a vložte do Google učebny do 31. 3.

G3 - Hv - 15. 3. - 19. 3.

G3 - Hv - 15. 3. - 19. 3.

- zpracujte referát o lidové písni, kterou jste nazpívali a nahráli do učebny (osnova referátu je v Google učebně), a vložte do Google učebny do 31. 3.

G2 - Hv - 15. 3. - 19. 3.

G2 - Hv - 15. 3. - 19. 3.

- zpracujte referát o lidové písni, kterou jste nazpívali a nahráli do učebny (osnova referátu je v Google učebně), a vložte do Google učebny do 31. 3.

G1 - Hv - 15. 3. - 19. 3.

G1 - Hv - 15. 3. - 19. 3.

- zpracujte referát o lidové písni, kterou jste nazpívali a nahráli do učebny (osnova referátu je v Google učebně), a vložte do Google učebny do 31. 3.

G5A, 5B, 6 - Hv - 15. 3. - 19. 3.

G5A, 5B, 6 - Hv - 15. 3. - 19. 3.

- po schválení tématu pololetní práce začněte s jejím zpracováním

- termín odevzdání pololetní práce do Google učebny je do 30. 5.

G5A, 5B, 6 - Hv - 15. 3. - 19. 3.

G5A, 5B, 6 - Hv - 15. 3. - 19. 3.

- po schválení tématu pololetní práce začněte s jejím zpracováním

- termín odevzdání pololetní práce do Google učebny je do 30. 5.

G5A, 5B, 6 - Hv - 15. 3. - 19. 3.

G5A, 5B, 6 - Hv - 15. 3. - 19. 3.

- po schválení tématu pololetní práce začněte s jejím zpracováním

- termín odevzdání pololetní práce do Google učebny je do 30. 5.

G3 - Cj - 8. 3. - 12. 3.

G3 - Cj - 8. 3. - 12. .

český jazyk

- Tvarosloví: slovesný vid

- vypracovat na 9. 3. do školního sešitu UČ str. 31/cv.4a (nevkládat do učebny)

literatura

- realismus ve světové literatuře

- vypracovat na 10. 3. PS str. 25-26/Ch. Dickens - Oliver Twist  (nevkládat do učebny)

sloh

- oprava cvičné slohové práce

 

G4 - Hv - 8. 3. - 12. 3.

G4 - Hv - 8. 3. - 12. 3.

- zpracujte referát o lidové písni, kterou jste nazpívali a nahráli do učebny (osnova referátu je v Google učebně), a vložte do Google učebny do 31. 3.

G3 - Hv - 8. 3. - 12. 3.

G3 - Hv - 8. 3. - 12. 3.

- zpracujte referát o lidové písni, kterou jste nazpívali a nahráli do učebny (osnova referátu je v Google učebně), a vložte do Google učebny do 31. 3.

G2 - Hv - 8. 3. - 12. 3.

G2 - Hv - 8. 3. - 12. 3.

- zpracujte referát o lidové písni, kterou jste nazpívali a nahráli do učebny (osnova referátu je v Google učebně), a vložte do Google učebny do 31. 3.

G1 - Hv - 8. 3. - 12. 3.

G1 - Hv - 8. 3. - 12. 3.

- zpracujte referát o lidové písni, kterou jste nazpívali a nahráli do učebny (osnova referátu je v Google učebně), a vložte do Google učebny do 31. 3.

G5A, 5B, 6 - Hv - 8. 3. - 12. 3.

G5A, 5B, 6 - Hv - 8. 3. - 12. 3.

- po schválení tématu pololetní práce začněte s jejím zpracováním

- termín odevzdání pololetní práce do Google učebny je do 30. 5.

G5A, 5B, 6 - Hv - 8. 3. - 12. 3.

G5A, 5B, 6 - Hv - 8. 3. - 12. 3.

- po schválení tématu pololetní práce začněte s jejím zpracováním

- termín odevzdání pololetní práce do Google učebny je do 30. 5.

G5A, 5B, 6 - Hv - 8. 3. - 12. 3.

G5A, 5B, 6 - Hv - 8. 3. - 12. 3.

- po schválení tématu pololetní práce začněte s jejím zpracováním

- termín odevzdání pololetní práce do Google učebny je do 30. 5.

G3 - Cj - 22. 2. - 26. 2.

G3 - Cj - 22. 2. - 26. 2.

český jazyk

- Tvarosloví: opakování mluvnických kategorií, slovesný vid

- jazykový rozbor odevzdat do učebny do 23. 2. 11:00 (zadání ve školním sešitě)

literatura

- realismus ve světové literatuře

- vypracovat na 24. 2. PS str. 24/H. de Balzac: Otec Goriot  (nevkládat do učebny)

sloh

- oprava cvičné slohové práce


 

G5A, 5B, 6 - Hv - 22. 2. - 26. 2.

G5A, 5B, 6 - Hv - 22. 2. - 26. 2.

- po schválení tématu pololetní práce začněte s jejím zpracováním

- termín odevzdání pololetní práce do Google učebny je do 30. 5.

G5A, 5B, 6 - Hv - 22. 2. - 26. 2.

G5A, 5B, 6 - Hv - 22. 2. - 26. 2.

- po schválení tématu pololetní práce začněte s jejím zpracováním

- termín odevzdání pololetní práce do Google učebny je do 30. 5.

G5A, 5B, 6 - Hv - 22. 2. - 26. 2.

G5A, 5B, 6 - Hv - 22. 2. - 26. 2.

- po schválení tématu pololetní práce začněte s jejím zpracováním

- termín odevzdání pololetní práce do Google učebny je do 30. 5.

G4 - Hv - 22. 2. - 26. 2.

G4 - Hv - 22. 2. - 26. 2.

- naučte se zpaměti dvě sloky libovolné lidové  (např. zpěvníky Já, písnička), pořiďte videonahrávku vašeho zpěvu a vložte ji do Google učebny do neděle 28. 2. (složka Lidová píseň)

G3 - Hv - 22. 2. - 26. 2.

G3 - Hv - 22. 2. - 26. 2.

- naučte se zpaměti dvě sloky libovolné lidové  (např. zpěvníky Já, písnička), pořiďte videonahrávku vašeho zpěvu a vložte ji do Google učebny do neděle 28. 2. (složka Lidová píseň)

G2 - Hv - 22. 2. - 26. 2.

G2 - Hv - 22. 2. - 26. 2.

- naučte se zpaměti dvě sloky libovolné lidové písně (např. zpěvníky Já, písnička), pořiďte videonahrávku vašeho zpěvu a vložte ji do Google učebny do neděle 28. 2. (složka Lidová píseň)

G1 - Hv - 22. 2. - 26. 2.

G1 - Hv - 22. 2. - 26. 2.

- naučte se zpaměti dvě sloky libovolné lidové písně (např. zpěvníky Já, písnička), pořiďte videonahrávku vašeho zpěvu a vložte ji do Google učebny do neděle 28. 2. (složka Lidová píseň)

G3 - Cj - 15. 2. - 19. 2.

G3 - Cj - 15. 2. - 19. 2.

český jazyk

- Tvarosloví: skloňování obecných jmen přejatých a cizích vlastních jmen

- do sešitu vypracovat jazykový rozbor UČ str. 28/cv.7 a, b, c, d, e, g (vložit do Google učebny do 16. 2. do 11:00

literatura

- realismus ve světové literatuře

- vypracovat na 17. 2. PS str. 22-23/H. Ch. Andersen: Děvčátko se sirkami (nevkládat do učebny)

sloh

- 19. 2. cvičná slohová práce (úvaha)

 

G5A, 5B, 6 - Hv - 15. 2. - 19. 2.

G5A, 5B, 6 - Hv - 15. 2. - 19. 2.

- po schválení tématu pololetní práce začněte s jejím zpracováním

- termín odevzdání pololetní práce do Google učebny je do 30. 5.

G5A, 5B, 6 - Hv - 15. 2. - 19. 2.

G5A, 5B, 6 - Hv - 15. 2. - 19. 2.

- po schválení tématu pololetní práce začněte s jejím zpracováním

- termín odevzdání pololetní práce do Google učebny je do 30. 5.

G5A, 5B, 6 - Hv - 15. 2. - 19. 2.

G5A, 5B, 6 - Hv - 15. 2. - 19. 2.

- po schválení tématu pololetní práce začněte s jejím zpracováním

- termín odevzdání pololetní práce do Google učebny je do 30. 5.

G4 - Hv - 15. 2. - 19. 2.

G4 - Hv - 15. 2. - 19. 2.

- naučte se zpaměti dvě sloky libovolné lidové písně (např. zpěvníky Já, písnička), pořiďte videonahrávku vašeho zpěvu a vložte ji do Google učebny do neděle 28. 2. (složka Lidová píseň)

G3 - Hv - 15. 2. - 19. 2.

G3 - Hv - 15. 2. - 19. 2.

- naučte se zpaměti dvě sloky libovolné lidové písně (např. zpěvníky Já, písnička), pořiďte videonahrávku vašeho zpěvu a vložte ji do Google učebny do neděle 28. 2. (složka Lidová píseň)

G2 - Hv - 15. 2. - 19. 2.

G2 - Hv - 15. 2. - 19. 2.

- naučte se zpaměti dvě sloky libovolné lidové písně (např. zpěvníky Já, písnička), pořiďte videonahrávku vašeho zpěvu a vložte ji do Google učebny do neděle 28. 2. (složka Lidová píseň)

G1 - Hv - 15. 2. - 19. 2.

G1 - Hv - 15. 2. - 19. 2.

- naučte se zpaměti dvě sloky libovolné lidové písně (např. zpěvníky Já, písnička), pořiďte videonahrávku vašeho zpěvu a vložte ji do Google učebny do neděle 28. 2. (složka Lidová píseň)

G3 - Cj - 8. 2. - 12. 2.

G3 - Cj - 8. 2. - 12. 2.

český jazyk

- Tvarosloví: skloňování obecných jmen přejatých a cizích vlastních jmen

- dokončit UČ str. 23/cv.4 na 9. 2.

literatura

- realismus ve světové literatuře

- PS str. 20 na 10. 2. (nevkládat do Google učebny!)

sloh

- úvaha

- vyberte si jeden z textů v PS (str. 67-68/cv.6 nebo str. 68/cv.7) a napište do sešitu krátké zamyšlení nad jedním z nich (stačí 1 odstavec), práci nevkládejte do učebny!

G5A, 5B, 6 - Hv - 8. 2. - 12. 2.

G5A, 5B, 6 - Hv - 8. 2. - 12. 2.

- po schválení tématu pololetní práce začněte s jejím zpracováním

- termín odevzdání pololetní práce do Google učebny je do 30. 5.

G5A, 5B, 6 - Hv - 8. 2. - 12. 2.

G5A, 5B, 6 - Hv - 8. 2. - 12. 2.

- po schválení tématu pololetní práce začněte s jejím zpracováním

- termín odevzdání pololetní práce do Google učebny je do 30. 5.

G5A, 5B, 6 - Hv - 8. 2. - 12. 2.

G5A, 5B, 6 - Hv - 8. 2. - 12. 2.

- po schválení tématu pololetní práce začněte s jejím zpracováním

- termín odevzdání pololetní práce do Google učebny je do 30. 5.

G4 - Hv - 8. 2. - 12. 2.

G4 - Hv - 8. 2. - 12. 2.

- naučte se zpaměti dvě sloky libovolné lidové písně (např. zpěvníky Já, písnička), pořiďte videonahrávku vašeho zpěvu a vložte ji do Google učebny do neděle 28. 2. (složka Lidová píseň)

G3 - Hv - 8. 2. - 12. 2.

G3 - Hv - 8. 2. - 12. 2.

- naučte se zpaměti dvě sloky libovolné lidové písně (např. zpěvníky Já, písnička), pořiďte videonahrávku vašeho zpěvu a vložte ji do Google učebny do neděle 28. 2. (složka Lidová píseň)

G2 - Hv - 8. 2. - 12. 2.

G2 - Hv - 8. 2. - 12. 2.

- naučte se zpaměti dvě sloky libovolné lidové písně (např. zpěvníky Já, písnička), pořiďte videonahrávku vašeho zpěvu a vložte ji do Google učebny do neděle 28. 2. (složka Lidová píseň)

G1 - Hv - 8. 2. - 12. 2.

G1 - Hv - 8. 2. - 12. 2.

- naučte se zpaměti dvě sloky libovolné lidové písně (např. zpěvníky Já, písnička), pořiďte videonahrávku vašeho zpěvu a vložte ji do Google učebny do neděle 28. 2. (složka Lidová píseň)

G5A, 5B, 6 - Hv - 1. 2. - 5. 2.

G5A, 5B, 6 - Hv - 1. 2. - 5. 2.

- připravte si návrh samostatné pololetní práce na libovolné hudební téma a vložte ho s krátkým popisem do 7. 2. do Google učebny ke schválení

G5A, 5B, 6 - Hv - 1. 2. - 5. 2.

G5A, 5B, 6 - Hv - 1. 2. - 5. 2.

- připravte si návrh samostatné pololetní práce na libovolné hudební téma a vložte ho s krátkým popisem do 7. 2. do Google učebny ke schválení

G5A, 5B, 6 - Hv - 1. 2. - 5. 2.

G5A, 5B, 6 - Hv - 1. 2. - 5. 2.

- připravte si návrh samostatné pololetní práce na libovolné hudební téma a vložte ho s krátkým popisem do 7. 2. do Google učebny ke schválení

 

G4 - Hv - 1. 2. - 5. 2.

G4 - Hv - 1. 2. - 5. 2.

- naučte se zpaměti dvě sloky libovolné lidové písně (např. zpěvníky Já, písnička), pořiďte videonahrávku vašeho zpěvu a vložte ji do Google učebny do neděle 28. 2. (složka Lidová píseň)

G3 - Hv - 1. 2. - 5. 2.

G3 - Hv - 1. 2. - 5. 2.

- naučte se zpaměti dvě sloky libovolné lidové písně (např. zpěvníky Já, písnička), pořiďte videonahrávku vašeho zpěvu a vložte ji do Google učebny do neděle 28. 2. (složka Lidová píseň)

G2 - Hv - 1. 2. - 5. 2.

G2 - Hv - 1. 2. - 5. 2.

- naučte se zpaměti dvě sloky libovolné lidové písně (např. zpěvníky Já, písnička), pořiďte videonahrávku vašeho zpěvu a vložte ji do Google učebny do neděle 28. 2. (složka Lidová píseň)

G1 - Hv - 1. 2. - 5. 2.

G1 - Hv - 1. 2. - 5. 2.

- naučte se zpaměti dvě sloky libovolné lidové písně (např. zpěvníky Já, písnička), pořiďte videonahrávku vašeho zpěvu a vložte ji do Google učebny do neděle 28. 2. (složka Lidová píseň)

G8A, 8B - SCj - 1. 2. - 5. 2.

G8A, 8B - SCj - 1. 2. - 5. 2.

- vypracovat pracovní list v Google učebně Přímá řeč, interpunkce na 5. 2.

G8A, 8B - SCj - 1. 2. - 5. 2.

G8A, 8B - SCj - 1. 2. - 5. 2.

- vypracovat pracovní list v Google učebně Přímá řeč, interpunkce na 5. 2.

G8B - Cj - 1. 2. - 5. 2.

G8A - Cj - 1. 2 - 5. 2.

literatura

- Česká poezie od konce války do konce 50. let 20. století

- přečíst ukázku v čítance str. 80-81 (J. Kolář: Prométheova játra) na pátek 5. 2.

 

český jazyk

- zopakovat si vyjmenovaná slova na 4. 2.

G8A - Cj - 1. 2. - 5. 2.

G8A - Cj - 1. 2 - 5. 2.

literatura

- Česká poezie od konce války do konce 50. let 20. století

- přečíst ukázku v čítance str. 80-81 (J. Kolář: Prométheova játra) na středu 3. 2.

 

český jazyk

- zopakovat si vyjmenovaná slova na 4. 2.

 

G3 - Cj - 1. 2. - 5. 2.

G3 - Cj - 1. 2. - 5. 2.

český jazyk

- Tvarosloví: skloňování obecných jmen přejatých a cizích vlastních jmen

literatura

- příprava na test (romantismus): středa 3. 2. v Google učebně

sloh

- úvaha

- zpracovat do slohového sešitu a vložit do Google učebny před hodinou v pátek 5. 2.(složka Pohádkové postavy): PS str. 66-67/cv. 3 a, b, c, d, e

Pravidla a podmínky klasifikace z Cj (G8)

Požadavky a podmínky klasifikace G8  2020/21 – český jazyk a literatura

(platné pro období řádného a distančního studia)

Z. Jirchářová

ČESKÝ JAZYK

 • klasifikace ze všech velkých testů

 

LITERATURA

 • klasifikace ze všech velkých testů:
 • předložení seznamu četby a zpracovaných čtenářských listů (celkem 20 knih do konce 1. pololetí)
 • oprava pracovních listů z loňského roku
 • ústní přezkoušení (během klasifikačního týdne nebo ve vyučovací hodině)

 

SLOH

 • odevzdání zadaných slohových prací
 • klasifikace ze školní slohové práce

 

OBECNÉ PODMÍNKY KLASIFIKACE

→ pokud žák chybí, je povinen se domluvit s vyučující na náhradním termínu písemné práce, případně se nechat vyzkoušet

→ pokud žák chyběl při sdělení hodnocení písemné práce, je povinen si známku sám zjistit a zapsat do studijního průkazu

→ chybí-li žákovi známky ke klasifikaci, učitel má právo na konci školního roku z daného předmětu žáka nehodnotit

→ každá známka má jinou váhu – nelze si počítat průměr známek

→ do celkové známky v pololetí či na konci roku se počítá ve velké míře také aktivita v hodině, přístup k předmětu apod. – to vše může změnit celkovou známku o stupeň

→ známka ze zkoušky v klasifikačním týdnu a známka z ročníkové práce má stejnou váhu jako jiné známky, proto není při konečné klasifikaci rozhodující

→ veškeré domácí práce (úkoly, čtenářské listy, seminární práce apod.) se odevzdávají pouze v tištěné podobě, elektronická verze není akceptována (pokud nebylo zadáno)

→neodevzdaná samostatná práce v daném termínu je hodnocena nedostatečně

→ pokud žákova absence překročí 30% odučených hodin daného předmětu za pololetí, může být po rozhodnutí ředitele školy z daného předmětu komisionálně přezkoušen

Pravidla a podmínky klasifikace z Cj (G3)

Požadavky a podmínky klasifikace G3  2020/21 – český jazyk a literatura

(platné pro období řádného a distančního studia)

Z. Jirchářová

 • pečlivě vedené sešity se všemi zápisky
 • minimálně 70% desetiminutovek a diktátů
 • minimálně 70% domácích úkolů (písemných i ústních)

ČESKÝ JAZYK

 • klasifikace ze všech velkých testů:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 

LITERATURA

 • klasifikace ze všech velkých testů:
 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
 • odevzdání čtenářského deníku minimálně jednou za pololetí (za rok 8 knih)

SLOH

 • klasifikace z kontrolních slohových prací

 

OBECNÉ PODMÍNKY KLASIFIKACE

→ pokud žák chybí, je povinen se domluvit s vyučující na náhradním termínu písemné práce, případně se nechat vyzkoušet

→ pokud žák chyběl při sdělení hodnocení písemné práce, je povinen si známku sám zjistit a zapsat do studijního průkazu

→ chybí-li žákovi známky ke klasifikaci, učitel má právo na konci školního roku z daného předmětu žáka nehodnotit

→ každá známka má jinou váhu – nelze si počítat průměr známek

→ do celkové známky v pololetí či na konci roku se počítá ve velké míře také aktivita v hodině, přístup k předmětu apod. – to vše může změnit celkovou známku o stupeň

→ známka ze zkoušky v klasifikačním týdnu a známka z ročníkové práce má stejnou váhu jako jiné známky, proto není při konečné klasifikaci rozhodující

→ veškeré domácí práce (úkoly, čtenářské listy, seminární práce apod.) se odevzdávají pouze v tištěné podobě, elektronická verze není akceptována (pokud nebylo zadáno)

→neodevzdaná samostatná práce v daném termínu je hodnocena nedostatečně

→ pokud žákova absence překročí 30% odučených hodin daného předmětu za pololetí, může být po rozhodnutí ředitele školy z daného předmětu komisionálně přezkoušen

Pravidla a podmínky klasifikace z Hv

Požadavky a podmínky klasifikace  2020/21 – hudební výchova

(platné pro období řádného i distančního studia)

Z. Jirchářová

 • hodnocení z pololetní písemné práce
 • hodnocení z více jak 50% malých písemek
 • více jak 50% splněných domácích úkolů (písemných i ústních)
 • aktivita v hodině

 

OBECNÉ PODMÍNKY KLASIFIKACE

→ pokud žák chybí, je povinen se domluvit s vyučující na náhradním termínu písemné práce, případně se nechat vyzkoušet

→ pokud žák chyběl při sdělení hodnocení písemné práce, je povinen si známku sám zjistit a zapsat do studijního průkazu

→ chybí-li žákovi známky ke klasifikaci, učitel má právo na konci školního roku z daného předmětu žáka nehodnotit

→ každá známka má jinou váhu – nelze si počítat průměr známek

→ do celkové známky v pololetí či na konci roku se počítá ve velké míře také aktivita v hodině, přístup k předmětu apod. – to vše může změnit celkovou známku o stupeň

→ známka ze zkoušky v klasifikačním týdnu a známka z ročníkové práce má stejnou váhu jako jiné známky, proto není při konečné klasifikaci rozhodující

→ veškeré domácí práce (úkoly, seminární práce apod.) se odevzdávají pouze v tištěné podobě, elektronická verze není akceptována (pokud nebylo zadáno)

→neodevzdaná samostatná práce v daném termínu je hodnocena nedostatečně

→ pokud žákova absence překročí 30% odučených hodin daného předmětu za pololetí, může být po rozhodnutí ředitele školy z daného předmětu komisionálně přezkoušen

G5A, 5B, 6 - Hv - 18. 1. - 22. 1.

G5A, 5B, 6 - Hv - 18. 1. - 22. 1.

Vyberte si jeden filmový nebo divadelní muzikál, na který se podíváte, a napište na něj hudební recenzi. Práci vložte do Google učebny do 31. 1.

G5A, 5B, 6 - Hv - 18. 1. - 22. 1.

G5A, 5B, 6 - Hv - 18. 1. - 22. 1.

Vyberte si jeden filmový nebo divadelní muzikál, na který se podíváte, a napište na něj hudební recenzi. Práci vložte do Google učebny do 31. 1.

G5A, 5B, 6 - Hv - 18. 1. - 22. 1.

G5A, 5B, 6 - Hv - 18. 1. - 22. 1.

Vyberte si jeden filmový nebo divadelní muzikál, na který se podíváte, a napište na něj hudební recenzi. Práci vložte do Google učebny do 31. 1.

G3 - Cj - 18. 1. - 22. 1.

G3 - Cj - 18. 1. - 22. 1.

český jazyk

- slova přejatá: pravopis, výslovnost

- 19. 1. kontrola: PS str. 13/cv.3, 4, 5

literatura

- český romantismus (K. J. Erben, J. K. Tyl)

- vypracovat PS str. 18/J. K. Tyl na středu 20. 1.

- nahrát recitaci úryvku z básně K. J. Erbena (minimálně 20 veršů) a vložit do Google učebny do 24. 1.

sloh

- úvaha (úvahový slohový postup, osnova)

- dokončit v seštitě myšlenkovou mapu k vybranému tématu (PS str. 66/cv.1a)

G8B - Cj - 18. 1. - 22. 1.

G8B - Cj - 18. 1 - 22. 1.

literatura

- opakování na písmenou práci 20. 1.

sloh

- umělecký styl: jazykové, kompoziční a tematické prostředky literárního díla

dokončit ukázky uměleckého textu v Google učebně (znaky uměleckého stylu)

G8A - Cj - 18. 1. - 22. 1.

G8A - Cj - 18. 1 - 22. 1.

literatura

- opakování na písmenou práci 20. 1.

sloh

- umělecký styl: jazykové, kompoziční a tematické prostředky literárního díla

dokončit ukázky uměleckého textu v Google učebně (znaky uměleckého stylu)

G8A, 8B - SCj - 18. 11. - 20. 11.

G8B - SCj - 18. 1. - 22. 1.

- zpracovat pracovní listy ze syntaxe (zadání v Google učebně) na pátek 22. 1.

G8A, 8B - SCj - 18. 1. - 22. 1.

G8A - SCj - 18. 1. - 22. 1.

- zpracovat pracovní listy ze syntaxe (zadání v Google učebně) na pátek 22. 1.

G4 - Hv - 18. 1. - 22. 1.

G4 - Hv - 18. 1. - 22. 1.

Ze skladeb, které jste poslouchali a rozebírali, vyberte dílo, které vás nejvíc zaujalo, a stručně vysvětlete proč. Hodnocení vložte do Google učebny do 24.1.

G3 - Hv - 18. 1. - 22. 1.

G3 - Hv - 18. 1. - 22. 1.

Opravte křížovku (barevně zvýrazněte chyby nebo napište komentář), kterou jste vytvořili, spolužák ji vyplnil a poslal vám ji zpět na email. Opravenou práci vložte do Google učebny do 24.1.

G2 - Hv - 18. 1. - 22. 1.

G2 - Hv - 18. 1. - 22. 1.

Opravte křížovku (barevně zvýrazněte chyby nebo napište komentář), kterou jste vytvořili, spolužák ji vyplnil a poslal vám ji zpět na email. Opravenou práci vložte do Google učebny do 24.1.

G1 - Hv - 18. 1. - 22. 1.

G1 - Hv - 18. 1. - 22. 1.

Opravte křížovku (barevně zvýrazněte chyby nebo napište komentář), kterou jste vytvořili, spolužák ji vyplnil a poslal vám ji zpět na email. Opravenou práci vložte do Google učebny do 24.1.

G8A, 8B - SCj - 11. 1. - 15. 1.

G8B - SCj - 11. 1. - 15. 1.

- zopakovat si interpunkci a přímou řeč na pátek 15. 1. (test)

G8A, 8B - SCj - 11. 1. - 15. 1.

G8A - SCj - 11. 1. - 15. 1.

- zopakovat si interpunkci a přímou řeč na pátek 15. 1. (test)

 

G8B - Cj - 11. 1. - 15. 1.

G8B - Cj - 11. 1 - 15. 1.

literatura

- opakování: Světová literatura 2. pol. 20. st. - pracovní listy, analýza literárních ukázek

- opakování na písmenou práci 20. 1.

- do 15.1. vložit do Goole učebny čtenářské listy

sloh

- umělecký styl: jazykové, kompoziční a tematické prostředky literárního díla

- na 14. 1. zpracovat  do sešitu ukázky uměleckého textu v Google učebně (znaky uměleckého stylu)

G8A - Cj - 11. 1. - 15. 1.

G8A - Cj - 11. 1 - 15. 1.

literatura

- opakování: Světová literatura 2. pol. 20. st. - pracovní listy, analýza literárních ukázek

- opakování na písmenou práci 20. 1.

- do 15.1. vložit do Goole učebny čtenářské listy

sloh

- umělecký styl: jazykové, kompoziční a tematické prostředky literárního díla

- na 14. 1. zpracovat  do sešitu ukázky uměleckého textu v Google učebně (znaky uměleckého stylu)

G3 - Cj - 11. 1. - 15. 1.

G3 - Cj - 11. 1. - 15. 1.

český jazyk

- slova přejatá: pravopis, výslovnost

- vypracovat do sešitu na úterý 12. 1.: UČ str. 16/cv, 6a, str. 17/cv. 8 a, b

- vypracovat na úterý 19. 1.: PS str. 13/cv.3, 4, 5

literatura

- český romantismus

- vypracovat na 13. 1.: PS str. 16 - 17 (K. J. Erben: Kytice)

sloh

- úvaha (úvahový slohový postup, osnova)

G4 - Hv - 11. 1. - 15. 1.

G4 - Hv - 11. 1. - 15. 1.

Poslechněte si libovolnou hudební ukázku z 2. pol. 20. st. a její hodnocení vložte do Google učebny do 17 1.

G3 - Hv - 11. 1. - 15. 1.

G3 - Hv - 11. 1. - 15. 1.

- pošlete emailem svoji hudební křížovku spolužákovi ve třídě, který je po vás v abecedě (email: jméno.příjmení@bgv.cz, v případě problému s odesláním mi napište)

- vyřešte křížovku, kterou jste dostali od spolužáka, a pošlete mu ji zpět na email do 17. 1.

G2 - Hv - 11. 1. - 15. 1.

G1 - Hv - 11. 1. - 15. 1.

- pošlete emailem svoji hudební křížovku spolužákovi ve třídě, který je po vás v abecedě (email: jméno.příjmení@bgv.cz, v případě problému s odesláním mi napište)

- vyřešte křížovku, kterou jste dostali od spolužáka, a pošlete mu ji zpět na email do 17. 1.

G1 - Hv - 11. 1. - 15. 1.

G1 - Hv - 11. 1. - 15. 1.

- pošlete emailem svoji hudební křížovku spolužákovi ve třídě, který je po vás v abecedě (email: jméno.příjmení@bgv.cz, v případě problému s odesláním mi napište)

- vyřešte křížovku, kterou jste dostali od spolužáka, a pošlete mu ji zpět na email do 17. 1.

G5A, 5B, 6 - Hv - 11. 1. - 15. 1.

G6 - Hv - 11. 1. - 15. 1.

- napište hodnocení vánočních vystoupení a vložte do Google učebny do  17. 1. (nahrávky jsou k dispozici v učebně)

 

G5A, 5B, 6 - Hv - 11. 1. - 15. 1.

G5B - Hv - 11. 1. - 15. 1.

- napište hodnocení vánočních vystoupení a vložte do Google učebny do  17. 1. (nahrávky jsou k dispozici v učebně)

 

G5A, 5B, 6 - Hv - 11. 1. - 15. 1.

G5A - Hv - 11. 1. - 15. 1.

- napište hodnocení vánočních vystoupení a vložte do Google učebny do  17. 1. (nahrávky jsou k dispozici v učebně)

 

G4 - Hv - 4. 1. - 8. 1.

G4 - Hv - 4. 1. - 8. 1.

Poslechněte si libovolnou hudební ukázku z 1. pol. 20. st. a její hodnocení vložte do Google učebny do 10 1.

G3 - Hv - 4. 1. - 8. 1.

G3 - Hv - 4. 1. - 8. 1.

- vytvořte křížovku z hudebních pojmů a vložte do Google učebny do 10. 1.

G2 - Hv - 4. 1. - 8. 1.

G2 - Hv - 4. 1. - 8. 1.

- vytvořte křížovku z hudebních pojmů a vložte do Google učebny do 10. 1.

G1 - Hv - 4. 1. - 8. 1.

G1 - Hv - 4. 1. - 8. 1.

- vytvořte křížovku z hudebních pojmů a vložte do Google učebny do 10. 1.

G5A, 5B, 6 - Hv - 4. 1. - 8. 1.

G6 - Hv - 4. 1. - 8. 1.

- napište hodnocení vánočních vystoupení a vložte do Google učebny do  17. 1. (nahrávky jsou k dispozici v učebně)

G5A, 5B, 6 - Hv - 4. 1. - 8. 1.

G5B - Hv - 4. 1. - 8. 1.

- napište hodnocení vánočních vystoupení a vložte do Google učebny do  17. 1. (nahrávky jsou k dispozici v učebně)

G5A, 5B, 6 - Hv - 4. 1. - 8. 1.

G5A - Hv - 4. 1. - 8. 1.

- napište hodnocení vánočních vystoupení a vložte do Google učebny do  17. 1. (nahrávky jsou k dispozici v učebně)

 

G8A, 8B - SCj - 4. 1. - 8. 1.

G8B - SCj - 4. 1. - 8. 1.

- vypracovat na 8. 11. didaktický test: https://maturita.cermat.cz/files/files/CJL/intaktni-zaci/MZ2016/CJL_jaro_2016_DT.pdf

G8A, 8B - SCj - 4. 1. - 8. 1.

G8A - SCj - 4. 1. - 8. 1.

- vypracovat na 8. 11. didaktický test: https://maturita.cermat.cz/files/files/CJL/intaktni-zaci/MZ2016/CJL_jaro_2016_DT.pdf

G8A,B - Cj - 4. 1. - 8. 1.

G8B - Cj - 4. 1 - 8. 1.

literatura

- opakování: Světová literatura 2. pol. 20. st. - pracovní listy, analýza literárních ukázek

sloh

- umělecký styl: jazykové, kompoziční a tematické prostředky literárního díla

G8A,B - Cj - 4. 1. - 8. 1.

G8A - Cj - 4. 1 - 8. 1.

literatura

- opakování: Světová literatura 2. pol. 20. st. - pracovní listy, analýza literárních ukázek

sloh

- umělecký styl: jazykové, kompoziční a tematické prostředky literárního díla

G3 - Cj - 4. 1. - 8. 1.

G3 - Cj - 4. 1. - 8. 1.

český jazyk

- slova přejatá: pravopis, výslovnost

- vypracovat do sešitu na pondělí 11. 1.: UČ str. 16/cv, 6a, str. 17/cv. 8 a, b

literatura

- český romantismus

- vypracovat na 6. 1.: PS str. 14 - 15 (K. H. Mácha: Máj)

sloh

- hodnocení slohové práce (líčení)

G3 - Cj - 14. 12. - 18. 12.

G3 - Cj - 14. 12. - 18. 12.

český jazyk

- 16. 12. test v Google učebně (Téma: Obohacování slovní zásoby)

literatura

- 14. 12. kontrola pracovního sešitu (str. 9-11, 12-14)

- ruský a francouzský romantismus

- romantismus v české likteratuře

G6 - Hv - 14. 12. - 18. 12.

G6 - Hv - 14. 12 - 18. 12.

Vyberte si jednu vánoční koledu nebo píseň, kterou máte rádi, a stručně ji zhodnoťte do notového sešitu (co se vám líbí/nelíbí, hudební styl, zpěv, nástroje,...)

G4 - Hv - 14. 12. - 18. 12.

G4 - Hv - 14. 12 - 18. 12.

Vyberte si jednu vánoční koledu nebo píseň, kterou máte rádi, a stručně ji zhodnoťte do notového sešitu (co se vám líbí/nelíbí, hudební styl, zpěv, nástroje,...)

G3 - Hv - 14. 12. - 18. 12.

G3 - Hv - 14. 12 - 18. 12.

Vyberte si jednu vánoční koledu nebo píseň, kterou máte rádi, a stručně ji zhodnoťte do notového sešitu (co se vám líbí/nelíbí, hudební styl, zpěv, nástroje,...)

G2 - Hv - 7. 12. - 11. 12.

G2 - Hv - 7. 12. - 11. 12.

Téma: Hudba kolem nás

- v průběhu jednoho dne si všímejte, kde všude se setkáte s hudbou, a poznámky si průběžně zapisujte, vaše zápisky vložte do Google učebny do 13. 12.

G1 - Hv - 7. 12. - 11. 12.

G1 - Hv - 7. 12. - 11. 12.

Vyberte si jednu vánoční koledu nebo píseň, kterou máte rádi, a stručně ji zhodnoťte do notového sešitu (co se vám líbí/nelíbí). Práci zkontrolujeme na hodině 15. 12.

G5A, 5B, 6 - Hv - 7. 12. - 11. 12.

G5B - Hv - 7. 12. - 11. 12.

Jelikož se blíží vánoční svátky a současná situace nám nedovoluje uspořádat vánoční vystoupení v Domově pro seniory ve Šluknově, kam každoročně jezdíme, mám pro vás následující úkol. Připravte a nahrajte krátké vystoupení pro klienty domova, které jim zpříjemní tuto nelehkou dobu. Můžete zpívat, hrát, recitovat, zdramatizovat text... Můžete pracovat samostatně, nebo se domluvit na spolupráci ve skupině (samozřejmě on-line, třeba v Google učebně). Fantazii se meze nekladou. 

G5A, 5B, 6 - Hv - 7. 12. - 11. 12.

G5A - Hv - 7. 12. - 11. 12.

Jelikož se blíží vánoční svátky a současná situace nám nedovoluje uspořádat vánoční vystoupení v Domově pro seniory ve Šluknově, kam každoročně jezdíme, mám pro vás následující úkol. Připravte a nahrajte krátké vystoupení pro klienty domova, které jim zpříjemní tuto nelehkou dobu. Můžete zpívat, hrát, recitovat, zdramatizovat text... Můžete pracovat samostatně, nebo se domluvit na spolupráci ve skupině (samozřejmě on-line, třeba v Google učebně). Fantazii se meze nekladou. 

G3 - Cj - 30. 11. - 4. 12.

G3 - Cj - 30. 11. - 4. 12.

český jazyk

Téma: Způsoby obohacování slovní zásoby

literatura

Téma: Romantismus

- vypracovat PS str. 7-8 (W. Scott: Ivanhoe) na 2. 12.

sloh

Téma: Líčení

- napsat sloh na vybrané téma z UČ str.124/cv.9 a vložit do Google učebny do 6. 12.

 

G3 - Hv - 30. 11. - 4. 12.

G4 - Hv - 30. 11. - 4. 12.

Zopakovat zápis not v houslovém a basovém klíči, délky not, pomlky.

G4 - Hv - 30. 11. - 4. 12.

G4 - Hv - 30. 11. - 4. 12.

Poslechněte si libovolnou hudební ukázku impresionismu a porovnejte, jaké prostředky používá v impresionismu hudba a jaké výtvarné umění. Srovnání vložte do Google učebny do 6. 12.

G8A,B - SCj - 30. 11. - 4. 12.

G8B - SCj - 30. 11. - 4. 12.

Připravit Pracovní list - syntax 3 na 4. 12.

G8A,B - SCj - 30. 11. - 4. 12.

G8A - SCj - 30. 11. - 4. 1

Připravit Pracovní list - syntax 3 na 4. 12.

G5A, 5B, 6 - Hv - 30. 11. - 4. 12.

G6 - Hv - 30. 11. - 4. 12.

Jelikož se blíží vánoční svátky a současná situace nám nedovoluje uspořádat vánoční vystoupení v Domově pro seniory ve Šluknově, kam každoročně jezdíme, mám pro vás následující úkol. Připravte a nahrajte krátké vystoupení pro klienty domova, které jim zpříjemní tuto nelehkou dobu. Můžete zpívat, hrát, recitovat, zdramatizovat text... Můžete pracovat samostatně, nebo se domluvit na spolupráci ve skupině (samozřejmě on-line, třeba v Google učebně). Fantazii se meze nekladou. Pro zájemce nabízím konzultaci v Google učebně 24. 11. ve 13:00.

Vystoupení nahrajte do Google učebny do 13. 12.

G5A, 5B, 6 - Hv - 30. 11. - 4. 12.

G5B - Hv - 30. 11. - 4. 12.

Jelikož se blíží vánoční svátky a současná situace nám nedovoluje uspořádat vánoční vystoupení v Domově pro seniory ve Šluknově, kam každoročně jezdíme, mám pro vás následující úkol. Připravte a nahrajte krátké vystoupení pro klienty domova, které jim zpříjemní tuto nelehkou dobu. Můžete zpívat, hrát, recitovat, zdramatizovat text... Můžete pracovat samostatně, nebo se domluvit na spolupráci ve skupině (samozřejmě on-line, třeba v Google učebně). Fantazii se meze nekladou. Pro zájemce nabízím konzultaci v Google učebně 24. 11. ve 13:00.

Vystoupení nahrajte do Google učebny do 13. 12.

G5A, 5B, 6 - Hv - 30. 11. - 4. 12.

G5A - Hv - 30. 11. - 4. 12.

Jelikož se blíží vánoční svátky a současná situace nám nedovoluje uspořádat vánoční vystoupení v Domově pro seniory ve Šluknově, kam každoročně jezdíme, mám pro vás následující úkol. Připravte a nahrajte krátké vystoupení pro klienty domova, které jim zpříjemní tuto nelehkou dobu. Můžete zpívat, hrát, recitovat, zdramatizovat text... Můžete pracovat samostatně, nebo se domluvit na spolupráci ve skupině (samozřejmě on-line, třeba v Google učebně). Fantazii se meze nekladou. Pro zájemce nabízím konzultaci v Google učebně 24. 11. ve 13:00.

Vystoupení nahrajte do Google učebny do 13. 12.

G5A, 5B, 6 - Hv - 23. 11. - 27. 11.

G5A - Hv - 23. 11. - 27. 11.

Jelikož se blíží vánoční svátky a současná situace nám nedovoluje uspořádat vánoční vystoupení v Domově pro seniory ve Šluknově, kam každoročně jezdíme, mám pro vás následující úkol. Připravte a nahrajte krátké vystoupení pro klienty domova, které jim zpříjemní tuto nelehkou dobu. Můžete zpívat, hrát, recitovat, zdramatizovat text... Můžete pracovat samostatně, nebo se domluvit na spolupráci ve skupině (samozřejmě on-line, třeba v Google učebně). Fantazii se meze nekladou. Pro zájemce nabízím konzultaci v Google učebně 24. 11. ve 13:00.

Vystoupení nahrajte do Google učebny do 13. 12.

G5A, 5B, 6 - Hv - 23. 11. - 27. 11.

G5A - Hv - 23. 11. - 27. 11.

Jelikož se blíží vánoční svátky a současná situace nám nedovoluje uspořádat vánoční vystoupení v Domově pro seniory ve Šluknově, kam každoročně jezdíme, mám pro vás následující úkol. Připravte a nahrajte krátké vystoupení pro klienty domova, které jim zpříjemní tuto nelehkou dobu. Můžete zpívat, hrát, recitovat, zdramatizovat text... Můžete pracovat samostatně, nebo se domluvit na spolupráci ve skupině (samozřejmě on-line, třeba v Google učebně). Fantazii se meze nekladou. Pro zájemce nabízím konzultaci v Google učebně 24. 11. ve 13:00.

Vystoupení nahrajte do Google učebny do 13. 12.

G5A, 5B, 6 - Hv - 23. 11. - 27. 11.

G5A - Hv - 23. 11. - 27. 11.

Jelikož se blíží vánoční svátky a současná situace nám nedovoluje uspořádat vánoční vystoupení v Domově pro seniory ve Šluknově, kam každoročně jezdíme, mám pro vás následující úkol. Připravte a nahrajte krátké vystoupení pro klienty domova, které jim zpříjemní tuto nelehkou dobu. Můžete zpívat, hrát, recitovat, zdramatizovat text... Můžete pracovat samostatně, nebo se domluvit na spolupráci ve skupině (samozřejmě on-line, třeba v Google učebně). Fantazii se meze nekladou. Pro zájemce nabízím konzultaci v Google učebně 24. 11. ve 13:00.

Vystoupení nahrajte do Google učebny do 13. 12.

G8B - Cj - 23. 11. - 27. 11.

G8B - Cj - 23. 11 - 27. 11.

literatura

Téma: Rozhněvaní mladí muži
- přečíst ukázku v čítance str..58-59 (K. Amis: Šťastný Jim) a zpracovat otázky k textu na 25. 11.

 

G8A - Cj - 23. 11. - 27. 11.

G8A - Cj - 23. 11 - 27. 11.

literatura

Téma: Rozhněvaní mladí muži

- přečíst ukázku v čítance str..58-59 (K. Amis: Šťastný Jim) a zpracovat otázky k textu na 25. 11.

Téma: Nový román

- přečíst na 25. 11. ukázku v příloze (A. Robbe-Grillet: Žárlivost) a zamyslet se nad tím, jaké jsou výhody nebo nevýhody zaznamenání reality způsobem nazývaným "oko kamery"

 

 

G3 - Cj - 23. 11. - 27. 11.

G3 - Cj - 23. 11. - 27. 11.

český jazyk

Téma: Způsoby obohacování slovní zásoby

- zpracovat do sešitu UČ str. 12/cv.1a na 24. 24. 11.

literatura

Téma: Romantismus

sloh

Téma: Líčení

- vypracovat PS str. 64/cv.2 na 27. 11.

 

G1 - Hv - 23. 11. - 27. 11.

G1 - Hv- 23. 11. - 27. 11.

Zopakujte si: zápis not v houslovém klíči, délky not (celá, půlová, čtvrťová, osminová), pomlky.

G4 - Hv - 23. 11. - 27. 11.

G4 - Hv - 23. 11. - 27. 11.
Vyberte si jedbu skladbu z období romantismu, kterou si poslechnete, a napište krátký rozbor na základě vašich znalostí z dějin hudby (podrobnější pokyny v emailu).Skladbu porovnejte s vámi rozebranou skladbou z období klasicismu. Rozbor vložte do Google učebny do 29. 11.

G3 - Hv - 23. 11. - 27. 11.

G3 - Hv - 23. 11. - 27. 11.

Vytvořte skupinovou nahrávku třídní hymny. Nahrávka může mít různou formu dle vašich možností (každý ze skupiny nahraje část, nahrávku vytvoříte společně např. v Google učebně, ...). Termín odevzdání vaší skupinové práce do Google učebny je do 27. 11.

G2 - Hv - 23. 11. - 27. 11.

G2 - Hv - 23. 11. - 27. 11.

Vytvořte skupinovou nahrávku třídní hymny. Nahrávka může mít různou formu dle vašich možností (každý ze skupiny nahraje část, nahrávku vytvoříte společně např. v Google učebně, ...). Termín odevzdání vaší skupinové práce do Google učebny je do 27. 11.

G8B - Cj - 18. 11. - 20. 11.

G8B - Cj - 18. 11 - 20. 11.

literatura

Téma: Beatnici

- kontrola DÚ (J. Kerouac : Na cestě)

Téma: Rozhněvaní mladí muži

 

jazyk a komunikační výchova

Téma: Vývoj českého jazyka a jeho útvary

G8A - Cj - 18. 11. - 20. 11.

G8A - Cj - 18. 11 - 20. 11.

literatura

Téma: Beatnici

- kontrola DÚ (J. Kerouac : Na cestě)

Téma: Rozhněvaní mladí muži

 

jazyk a komunikační výchova

Téma: Vývoj českého jazyka a jeho útvary

 

G8A, 8B - SCj - 18. 11. - 20. 11.

G8B - Scj - 18. 11. - 20. 11.

Téma: Syntax (slovo, věta, souvětí)

- na 20. 11. dokončit pracovní list na syntax (k dispozici v Google učebně)

G8A, 8B - SCj - 18. 11. - 20. 11.

G8A - Scj - 18. 11. - 20. 11.

Téma: Syntax (slovo, věta, souvětí)

- na 20. 11. dokončit pracovní list na syntax (k dispozici v Google učebně)

G3 - Cj - 18. 11. - 20. 11.

G3 - Cj - 18. 11. - 20. 11.

literatura

Téma: Romantismus

- 18. 11. kontrola úkolu z 11. 11.: PS str. 8-9/M. Shelley  - Frankenstein

sloh

Téma: Líčení

 

 

G3 - Hv - 18. 11. - 20. 11.

G3 - Hv - 18. 11. - 20. 11.

Vytvořte skupinovou nahrávku třídní hymny. Nahrávka může mít různou formu dle vašich možností (každý ze skupiny nahraje část, nahrávku vytvoříte společně např. v Google učebně, ...). Termín odevzdání vaší skupinové práce do Google učebny je do 27. 11.

G2 - Hv - 18. 11. - 20. 11.

G2 - Hv - 18. 11. - 20. 11.

Vytvořte skupinovou nahrávku třídní hymny. Nahrávka může mít různou formu dle vašich možností (každý ze skupiny nahraje část, nahrávku vytvoříte společně např. v Google učebně, ...). Termín odevzdání vaší skupinové práce do Google učebny je do 27. 11.

G5A, 5B, 6 - Hv - 9. 11. - 13. 11.

G6 - Hv - 9. 11. - 13. 11.

- vyberte si jednu píseň z vaší Top 10, poddívejte se na klip a napište jeho hodnocení (jak koresponduje hudba s obrazovým materiálem), hodnocení vložte do Google učebny do 15. 11.

G5A, 5B, 6 - Hv - 9. 11. - 13. 11.

G5B - Hv - 9. 11. - 13. 11.

- vyberte si jednu píseň z vaší Top 10, poddívejte se na klip a napište jeho hodnocení (jak koresponduje hudba s obrazovým materiálem), hodnocení vložte do Google učebny do 15. 11.

G5A, 5B, 6 - Hv - 9. 11. - 13. 11.

G5A - Hv - 9. 11. - 13. 11.

- vyberte si jednu píseň z vaší Top 10, poddívejte se na klip a napište jeho hodnocení (jak koresponduje hudba s obrazovým materiálem), hodnocení vložte do Google učebny do 15. 11.

G1 - Hv - 9. 11. - 13. 11.

G1 - Hv - 9. 11. - 13. 11.

Téma: Hudba kolem nás

- v průběhu jednoho dne si všímejte, kde všude se setkáte s hudbou, a poznámky si průběžně zapisujte, vaše zápisky vložte do Google učebny do 15. 11.

G8A, 8B - SCj - 9. 11. - 13. 11.

G8B - SCj - 9. 11 - 13. 11.

- proveďte opravu gramatických a stylistických chyb ve vaší slohovové práci (vypravování) a vložte do Google učebny do 15. 11. (opravený text barevně zvýrazněte)

G8A, 8B - SCj - 9. 11. - 13. 11.

G8A - SCj - 9. 11 - 13. 11.

- proveďte opravu gramatických a stylistických chyb ve vaší slohovové práci (vypravování) a vložte do Google učebny do 15. 11. (opravený text barevně zvýrazněte)

 

G8B - Cj - 9. 11. - 13. 11.

G8B - Cj - 9. 11 - 13. 11.

literatura

Téma: Beatnici

- přečtěte si ukázku z čítanky str.50 (J. Kerouac: Na cestě), vypracujte otázky k textu a vložte do Google učebny do 15. 11.

jazyk a komunikační výchova

Téma: Jazyk a řeč

- připravit si porovnání článků z přílohy

G8A - Cj - 9. 11. - 13. 11.

G8A - Cj - 9. 11 - 13. 11.

literatura

Téma: Beatnici

- přečtěte si ukázku z čítanky str.50 (J. Kerouac: Na cestě), vypracujte otázky k textu a vložte do Google učebny do 15. 11.

jazyk a komunikační výchova

Téma: Jazyk a řeč

- hodnocení slohové práce, připravit si rozbor ukázek ze slohových prací z přílohy

- kontrola pracovních listů k publicistickému stylu

G3 - Cj - 9. 11. - 13. 11.

G3 - Cj - 9. 11. - 13. 11.

český jazyk

Téma: Způsoby obohacování slovní zásoby

- vypracovat PS str. 10/cv. 1 a, b, c, d na 10. 11.

- 10. 11. destiminutovka z pravopisu

literatura

- 11. 10. test z období preromantismu a národního obrození v Google učebně (test vypracujete v on-line hodině literatury)

 

sloh

Téma: Líčení

- vypracovat PS str. 62-63/cv. 1 na 13. 11.

 

G4 - Hv - 9. 11. - 13. 11.

G4 - Hv - 9. 11. - 13. 11.
Vyberte si jedbu skladbu z období klasicismu, kterou si poslechnete, a napište krátký rozbor na základě vašich znalostí z dějin hudby (podrobnější pokyny v emailu). Rozbor vložte do Google učebny do 15. 11.

G3 - Hv - 9. 11. - 13. 11.

G3 - Hv - 9. 11. - 13. 11.

Vytvořte skupinovou nahrávku třídní hymny. Nahrávka může mít různou formu dle vašich možností (každý ze skupiny nahraje část, nahrávku vytvoříte společně např. v Google učebně, ...). Termín odevzdání vaší skupinové práce do Google učebny je do 27. 11.

G2 - Hv - 9. 11. - 13. 11.

G2 - Hv - 9. 11. - 13. 11.

Vytvořte skupinovou nahrávku třídní hymny. Nahrávka může mít různou formu dle vašich možností (každý ze skupiny nahraje část, nahrávku vytvoříte společně např. v Google učebně, ...). Termín odevzdání vaší skupinové práce do Google učebny je do 27. 11.

G5A, 5B, 6 - Hv - 2. 11. - 6. 11.

G6 - Hv - 2. 11. - 6. 11.

- sestavit žebříček 10 nejlepších písní 20. století, ke každé napsat stručně proč byste ji do TOP 10 zařadili (jednou větou),  seznam vložte do Google učebny do 8. 11.

G5A, 5B, 6 - Hv - 2. 11. - 6. 11.

G5B - Hv - 2. 11. - 6. 11.

- sestavit žebříček 10 nejlepších písní 20. století, ke každé napsat stručně proč byste ji do TOP 10 zařadili (jednou větou),  seznam vložte do Google učebny do 8. 11.

G5A, 5B, 6 - Hv - 2. 11. - 6. 11.

G5A - Hv - 2. 11. - 6. 11.

- sestavit žebříček 10 nejlepších písní 20. století, ke každé napsat stručně proč byste ji do TOP 10 zařadili (jednou větou),  seznam vložte do Google učebny do 8. 11.

G8A, 8B - SCj - 2. 11. - 6. 11.

G8B - SCj - 2. 11 - 6. 11.

- hodnocení slohové práce (vypravování)

- proveďte rozbor libovolného písňového textu (rozsah minimálně tři sloky) a vložte do Google učebny do 8. 11.

G8A, 8B - SCj - 2. 11. - 6. 11.

G8A - SCj - 2. 11 - 6. 11.

- hodnocení slohové práce (vypravování)

- proveďte rozbor libovolného písňového textu (rozsah minimálně tři sloky) a vložte do Google učebny do 8. 11.

 

G8B - Cj - 2. 11. - 6. 11.

G8B - Cj - 2. 11 - 6. 11.

literatura

Téma: Existencialismus - A. Camus, Neorealismus

- přečíst na 6. 11. ukázku A. Moravia Horalka (čítanka str. 18)

jazyk a komunikační výchova

Téma: Jazyk a řeč

- hodnocení slohové práce, připravit si rozbor ukázek ze slohových prací z přílohy na 5. 11.

G8A - Cj - 2. 11. - 6. 11.

G8A - Cj - 2. 11 - 6. 11.

literatura

Téma: Existencialismus - A. Camus, Neorealismus

- přečíst na 4. 11. ukázku A. Moravia Horalka (čítanka str. 18)

jazyk a komunikační výchova

Téma: Jazyk a řeč

- hodnocení slohové práce, připravit si rozbor ukázek ze slohových prací z přílohy na 5. 11.

G3 - Cj - 2. 11. - 6. 11.

G3 - Cj - 2. 11. - 6. 11.

český jazyk

Téma: Obohacování slovní zásoby

- na 3. 11. připravit do školního sešitu z učebnice str. 9/cv.2 a, b, c, d, e, f, g

literatura

Téma: Národní obrození (str. 7 - 9)

- 4. 11. kontrola PS str. 6

sloh

Téma: Charakteristika

- napsat slohovou práci (charakteristiku) na téma On/ona je mým vzorem a vložit do Google učebny do 8. 11.

G4 - Hv - 2. 11. - 6. 11.

G4 - Hv - 2. 11. - 6. 11.
Vyberte si jedbu skladbu z období renesance nebo baroka, kterou si poslechnete, a napište krátký rozbor na základě vašich znalostí z dějin hudby. Porovnejte s ukázkou z minulého rozboru (hudba starověku nebo středověku). Rozbor vložte do Google učebny do 8. 11.

G3 - Hv - 2. 11. - 6. 11.

G3 - Hv - 2. 11. - 6. 11.

Vytvořte skupinovou nahrávku třídní hymny. Nahrávka může mít různou formu dle vašich možností (každý ze skupiny nahraje část, nahrávku vytvoříte společně např. v Google učebně, ...). Termín odevzdání vaší skupinové práce do Google učebny je do 27. 11.

G2 - Hv - 2. 11. - 6. 11.

G2 - Hv - 2. 11. - 6. 11.

Vytvořte skupinovou nahrávku třídní hymny. Nahrávka může mít různou formu dle vašich možností (každý ze skupiny nahraje část, nahrávku vytvoříte společně např. v Google učebně, ...). Termín odevzdání vaší skupinové práce do Google učebny je do 27. 11.

G1 - Hv - 2. 11. - 6. 11.

G1 - Hv - 2. 11 - 6. 11.

Poslechněte si libovolnou skladbu nebo ukázku z vážné hudby (maximálně 10 minut) a zakreslete vaše dojmy během poslechu do sešitu (stejně jako poslech Vltavy od B. Smetany). Ke kresbě doplňte slovní komentář (popis). Vaši práci vyfoťte a vložte do Google učebny do 8. 11.

G5A, 5B, 6 - Hv - 19. 10. - 23. 10.

G6 - Hv - 19. 10. - 23. 10.

Vyberte si během týdne jeden libovolný televizní pořad s hudebním tématem, napište jeho stručné hodnocení a vložte ho do Google učebny do 25. 10.

G5A, 5B, 6 - Hv - 19. 10. - 23. 10.

G5B - Hv - 19. 10. - 23. 10.

Vyberte si během týdne jeden libovolný televizní pořad s hudebním tématem, napište jeho stručné hodnocení a vložte ho do Google učebny do 25. 10.

G5A, 5B, 6 - Hv - 19. 10. - 23. 10.

G5A - Hv - 19. 10. - 23. 10.

Vyberte si během týdne jeden libovolný televizní pořad s hudebním tématem, napište jeho stručné hodnocení a vložte ho do Google učebny do 25. 10.

G4 - Hv - 19. 10. - 23. 10.

G4 - Hv - 19. 10. - 23. 10.

Vyberte si jedbu skladbu z období starověku nebo středověku, kterou si poslechnete, a napište krátký rozbor na základě vašich znalostí z dějin hudby. Rozbor vložte do Google učebny do 25. 10.

G3 - Hv - 19. 10. - 23. 10.

G3 - Hv - 19. 10. - 23. 10.

Do Google učebny vložte do 23. 10. text vaší třídní hymny (stačí jeden žák za skupinu, uvěďte jména všech ze skupiny).

G2 - Hv - 19. 10. - 23. 10.

G2 - Hv - 19. 10. - 23. 10.

Do Google učebny vložte do 23. 10. text vaší třídní hymny (stačí jeden žák za skupinu, uvěďte jména všech ze skupiny).

G1 - Hv - 19. 10. - 23. 10.

G1 - Hv - 19. 10. - 23. 10.

Vytvořte do sešitu hudební výchovy popis k obrázku, který jste kreslili na hodině při poslechu Vltavy od B. Smetany (můžete si skladbu poslechnout znovu). Napište, kudy řeka protéká, co se děje kolem ní atd. Úkol zkontrolujeme na první hodině hudební výchovy po návratu do školy.

G3 - Cj - 19. 10. - 23. 10.

G3 - Cj - 19. 10. - 23. 10.

český jazyk

Téma: Slovanské jazyky (UČ str. 98 - 100)

literatura

Téma: Preromantismus (UČ str. 6 - 7)

- vlepit nebo opsat výpisky z přílohy (preromantismus, národní obrození), vyfotit a vložit do Google učebny do 23. 10.

- vypracovat PS str. 5 na 21. 10.

- vypracovat PS str. 6 a vložit do Google učebny do 23. 10.

- poleschnout si Ódu na radost, zjistit číslo Beethovenovy symfonie

sloh

Téma: Charakteristika literární postavy

- zpracovat do sešitu UČ str. 113/cv. 10 a (pouze charakteristiku postav), b, c na 23. 10.

G8B - Cj - 19. 10. - 23. 10.

G8B - Cj - 19. 10. - 23. 10.

literatura

Téma: Obraz války a tematika holokaustu - Itálie, Anglie, Rusko

Téma: Existencialismus - J. P. Sartre

- na pátek 23. 10. připravit pracovní list J. P. Sartre z přílohy

jazyk a komunikační výchova

Téma: Jazyk a řeč

G8A - Cj - 19. 10. - 23. 10.

G8A - Cj - 19. 10. - 23. 10.

literatura

Téma: Obraz války a tematika holokaustu - Itálie, Anglie, Rusko

Téma: Existencialismus - J. P. Sartre

- na středu 21. 10. připravit pracovní list J. P. Sartre z přílohy

jazyk a komunikační výchova

Téma: Jazyk a řeč

G8A, 8B - SCj - 19. 10. - 23. 10

G8B - SCj - 19. 10. - 23. 10.

Napište slohovou práci, která bude splňovat zadání z minulé hodiny (oprava chybné vzorové práce): téma  Noc na starém hradě (vypravování navazující na výchozí text). Práci vložte do Google učebny do 25. 10. do 24:00.

G8A, 8B - SCj - 19. 10. - 23. 10.

G8A - SCj - 19. 10. - 23. 10.

Napište slohovou práci, která bude splňovat zadání z minulé hodiny (oprava chybné vzorové práce): téma  Noc na starém hradě (vypravování navazující na výchozí text). Práci vložte do Google učebny do 25. 10. do 24:00.
 

G3 - Cj - 14. 10. - 16. 10.

G3 - Cj - 14. 10. - 16. 10.

literatura

- vypracovat na hodinu literatury 21. 10. str. 5 v pracovním sešitě

G8B - Cj - 12. 10. - 16. 10.

G8B - Cj - 12. 10. - 16. 10.

český jazyk

- 15. 10. písemná práce z pravopisu v Google učebně

sloh

- napište slohovou práci na téma, které je uvedené v přiloženém souboru, rozsah práce je 250 slov, práci vložte do Google učebny do 18. 10. do 24:00.

literatura

- světová literatura: téma 2. sv. války a holokaustu

G8A - Cj - 12. 10. - 16. 10.

G8A - Cj - 12. 10. - 16. 10.

český jazyk

- 15. 10. písemná práce z pravopisu v Google učebně

sloh

- napište slohovou práci na téma, které je uvedené v přiloženém souboru, rozsah práce je 250 slov, práci vložte do Google učebny do 18. 10. do 24:00.

literatura

- světová literatura: téma 2. sv. války a holokaustu

G8A, 8B - SCj - 12. 10. - 16. 10.

G8A, 8B - SCj  - 12. 10. - 16. 12.

Proveďte opravu vzorové slohové práce v přiloženém pracovním listu a vložte do Google učebny do 15. 10. do 24:00. Všímejte si stylistických i jazykových nedostatků.

G8A, 8B - SCj - 12. 10. - 16. 10.

G8A, 8B - SCj  - 12. 10. - 16. 12.

Proveďte opravu vzorové slohové práce v přiloženém pracovním listu a vložte do Google učebny do 15. 10. do 24:00. Všímejte si stylistických i jazykových nedostatků.

G8A, 8B - SCj - 5. 10. - 9. 10.

G8A, 8B - SCj - 5. 10. - 9. 10.

Připravit si na seminář pracovní list z přílohy.

G8A, 8B - SCj - 5. 10. - 9. 10.

G8A, 8B - SCj - 5. 10. - 9. 10.

Připravit si na seminář pracovní list z přílohy.

G8B - Cj - 5. 10. - 9. 10.

G8B - Cj - 5. 10. - 9. 10.

Přečíst ukázku a zodpovědět otázky 1 a 2 k textu.

G8A - Cj - 5. 10. - 9. 10.

G8A - Cj - 5. 10. - 9. 10.

Přečíst ukázku a zodpovědět otázky 1 a 2 k textu.

G8A, 8B - SCj - 25. 9.

G8B - SCj - 25. 9.

cvičení v příloze

G8A, 8B - SCj - 25. 9.

G8A - SCj - 25. 9.

cvičení v příloze

G3 - Cj - 21. 9. - 25. 9.

G3 - Cj - 21. 9 - 25. 9.

český jazyk

- opakování: druhy vedlejších vět (29. 9. desetiminutovka)

literatura

- renesance, humanismus, baroko, klasicismus (výpisky v příloze)

sloh

- charakteristika literární postavy

- příprava mluvního cvičení ve skupinách
 

G8A, 8B - SCj - 18. 9.

Seminář Cj - 18. 9.

Slohová práce

- výchozí a inspirativní texty jsou ukázky z díla Válka s mloky (rozbor z minulé hodiny)

- min. 250 slov

- útvary:

1. text: projev

2. text: úvaha

3. text: vybrat útvar publicistického stylu

4. text: vypravování

G8A, 8B - SCj - 18. 9.

Seminář Cj - 18. 9.

Slohová práce

- výchozí a inspirativní texty jsou ukázky z díla Válka s mloky (rozbor z minulé hodiny)

- min. 250 slov

- útvary:

1. text: projev

2. text: úvaha

3. text: vybrat útvar publicistického stylu

4. text: vypravování

G3 - Cj - 14. 9. - 18. 9.

G3 - Cj - 14. 9. - 18. 9.

mluvnice

- druhy vedlejších vět (učebnice UČ str. 84-92)

- pracovní sešit (PS str. 8/cv. 14, 15, 17a)

- DÚ: PS str. 8/cv. 16 (grafy 2, 3, 5 - počítáno ve sloupečcích)

literatura

- počátky české literatury a literatura doby husitské (UČ str. 35-36)

- PS str. 48-53

sloh

- příprava mluvních cvičení ve skupinách
 

G7B - Cj - 8. 6. - 12. 6. 2020

G7B Cj 8. 6 . – 12. 6. 2020

český jazyk

 • vypracovat v Google učebně test Tvarosloví – neohebné slovní druhy (test bude zpřístupněn ve středu 10. 6. od 9:00 do 24:00 v Google učebně); v případě jakýchkoliv problémů mě kontaktujte na emailu

literatura

 • zpracovat zbývající čtenářské listy za tento školní rok a odeslat na email do 12. 6.

sloh

 • napsat úvahu na téma Jsme jiní? (práce může být zaměřena na obecný pohled na svět v posledních třech měsících, ale i na vás osobně, rodinu, společnost, školu, …), odeslat na email do 12. 6.

G7A - Cj - 8. 6. - 12. 6. 2020

G7A Cj 8. 6. – 12. 6 2020

český jazyk

 • vypracovat v Google učebně test Tvarosloví – neohebné slovní druhy (test bude zpřístupněn ve středu 10. 6. od 9:00 do 24:00 v Google učebně); v případě jakýchkoliv problémů mě kontaktujte na emailu

literatura

 • zpracovat zbývající čtenářské listy za tento školní rok a odeslat na email do 12. 6.

sloh

 • napsat úvahu na téma Jsme jiní? (práce může být zaměřena na obecný pohled na svět v posledních třech měsících, ale i na vás osobně, rodinu, společnost, školu, …), odeslat na email do 12. 6.

G2 - Cj - 8. 6. - 12. 6. 2020

G2 Cj 8. 6. – 12. 6. 2020

literatura

 • dokončit do sešitu výpisky z učebnice (kapitola Středověká literatura str. 32-34: 2 díla z hrdinských eposů a románů + stručná charakteristika, Svatováclavské legendy, Jistebnický kancionál), vypracovat úkoly v pracovním sešitě str. 42-44
 • četba a zpracování knih do čtenářského deníku, zápisy ve čtenářském deníku vyfoťte a pošlete na email do 12. 6. (pokud by měl někdo problém s odesláním fotografií, domluvíme se na odevzdání individuálně přes email)

G7B - Cj - 2. 6. - 5. 6. 2020

G7B Cj 2. 6 . – 5. 6. 2020

český jazyk

 • vypracovat v Google učebně test Tvarosloví – slovesa (test bude zpřístupněn ve středu 3. 6. od 9:00 do 24:00 v Google učebně); v případě jakýchkoliv problémů mě kontaktujte na emailu
 • prostudovat a zpracovat kapitolu Tvarosloví – neohebné slovní druhy (další týden bud následovat test v Google učebně)

literatura

 • ve středu 3. 6. proběhne on-line hodina literatury v Google Meet od 11:00
 • zpracovat zbývající čtenářské listy za tento školní rok a odeslat na email do 12. 6.

 

sloh

 • napsat úvahu na téma Jsme jiní? (práce může být zaměřena na obecný pohled na svět v posledních třech měsících, ale i na vás osobně, rodinu, společnost, školu, …), odeslat na email do 12. 6.

G7A - Cj - 2. 6. - 5. 6. 2020

G7A Cj 2. 6. – 5. 6. 2020

český jazyk

 • vypracovat v Google učebně test Tvarosloví – slovesa (test bude zpřístupněn ve středu 3. 6. od 9:00 do 24:00 v Google učebně); v případě jakýchkoliv problémů mě kontaktujte na emailu
 • prostudovat a zpracovat kapitolu Tvarosloví – neohebné slovní druhy (další týden bud následovat test v Google učebně)

literatura

 • ve čtvrtek 4. 6. proběhne on-line hodina literatury v Google Meet od 10:00
 • zpracovat zbývající čtenářské listy za tento školní rok a odeslat na email do 12. 6.

 

sloh

 • napsat úvahu na téma Jsme jiní? (práce může být zaměřena na obecný pohled na svět v posledních třech měsících, ale i na vás osobně, rodinu, společnost, školu, …), odeslat na email do 12. 6.

G2 - Cj - 2. 6. - 5. 6. 2020

G2 Cj 2. 6. – 5. 6. 2020

literatura

 • ve středu 3. 6. proběhne on-line hodina v Google Meet: 1. skupina 9:00-9:45 (1. část abecedy), 2. skupina 10:00-10:45 (2. část abecedy), téma Středověká literatura (provedeme společně zápis, kontrola úkolů v pracovním sešitě)
 • přečíst v učebnici kapitolu Středověká literatura (str. 32-34, zápis do sešitu provedeme společně), vypracovat úkoly v pracovním sešitě str. 39-41
 • četba a zpracování knih do čtenářského deníku, zápisy ve čtenářském deníku vyfoťte a pošlete na email do 12. 6. (pokud by měl někdo problém s odesláním fotografií, domluvíme se na odevzdání individuálně přes email)

G7A - Cj - 25. 5. - 29. 5. 2020

G7A Cj 25. 5. – 29. 5. 2020

Komu chybí test Světová próza 1. polovina 20. století, bude mít v pátek 29. 5. v Google učebně připravený náhradní test (zpřístupněný bude od 9:00 do 24:00).

český jazyk

 • vypracovat v Google učebně test Tvarosloví – zájmena, číslovky (test bude zpřístupněn ve středu 27. 5. od 9:00 do 24:00 v Google učebně); v případě jakýchkoliv problémů mě kontaktujte na emailu
 • prostudovat a zpracovat kapitolu Tvarosloví – slovesa (další týden bud následovat test v Google učebně)
 • kdo neodevzdal cvičení Interpunkce 2, zpracuje a odešle do 31. 5. na email cvičení Interpunkce 3 (je k dispozici v příloze na nástěnce)

literatura

 • ve středu 27. 5. proběhne on-line hodina literatury v Google Meet od 11:00
 • zpracovat zbývající čtenářské listy za tento školní rok a odeslat na email do 12. 6.

G3 - Hv - 1. 4. - 30. 4. 2020

G3 Hv 25. 5. – 29. 5. 2020

 • vypracovat v Google učebně test Dějiny hudby (test bude zpřístupněn ve čtvrtek 28. 5. od 9:00 do 24:00 v Google učebně); studijní materiály jsou k dispozici na mojí nástěnce v zadané práci z termínu 2. 4. – 8. 4. 2020, v případě jakýchkoliv problémů mě kontaktujte na emailu

G7B - Cj - 25. 5. - 29. 5. 2020

G7B Cj 25. 5. – 29. 5. 2020

Komu chybí test Světová próza 1. polovina 20. století, bude mít v pátek 29. 5. v Google učebně připravený náhradní test (zpřístupněný bude od 9:00 do 24:00).

český jazyk

 • vypracovat v Google učebně test Tvarosloví – zájmena, číslovky (test bude zpřístupněn ve středu 27. 5. od 9:00 do 24:00 v Google učebně); v případě jakýchkoliv problémů mě kontaktujte na emailu
 • prostudovat a zpracovat kapitolu Tvarosloví – slovesa (další týden bud následovat test v Google učebně)
 • kdo neodevzdal cvičení Interpunkce 2, zpracuje a odešle do 31. 5. na email cvičení Interpunkce 3 (je k dispozici v příloze na nástěnce)

literatura

 • v pondělí 25. 5. proběhne on-line hodina literatury v Google Meet od 10:00
 • zpracovat zbývající čtenářské listy za tento školní rok a odeslat na email do 12. 6.

 

G2 - Cj - 25. 5. - 29. 5. 2020

G2 Cj 25. 5. – 29. 5. 2020

český jazyk

 • ve středu 27. 5. proběhne on-line hodina v Google Meet: 1. skupina 9:00-9:45 (1. část abecedy), 2. skupina 10:00-10:45 (2. část abecedy), téma Větné členy (kontrola úkolů z minulé hodiny, zadání je v příloze na nástěnce z minulého týdne) + graf věty jednoduché (vypracujte do školního sešitu graf věty jednoduché, zadání je v příloze na nástěnce)

literatura

 • přečíst v učebnici kapitolu Středověká literatura (str. 30-31, zápis do sešitu provedeme společně), vypracovat úkoly v pracovním sešitě str. 36-38
 • četba a zpracování knih do čtenářského deníku, termín odevzdání bude do 12. 6. (způsob bude upřesněn)

G7B - Cj - 18. 5. - 22. 5. 2020

G7B Cj 18. 5. – 22. 5. 2020

V úterý 19. 5. proběhne on-line hodina v Google Meet v  8:00-8:45 (připravte si ke kontrole cvičení Interpunkce 2 a Velká písmena, dále sešit z literatury na poznámky)

český jazyk

 • vypracovat v Google učebně test Tvarosloví – přídavná jména (test bude zpřístupněn 20. 5. od 9:00 do 24:00 v Google učebně); v případě jakýchkoliv problémů mě kontaktujte na emailu
 • prostudovat a zpracovat kapitolu Tvarosloví – zájmena, číslovky (další týden bud následovat test v Google učebně)

literatura

 • přečíst povídku Ztracený dopis (text je v příloze), zpracovat interpretaci textu a charakterizovat styl Čapkovy povídky, odeslat na email do 24. 5.

G7A - Cj - 18. 5. - 22. 5. 2020

G7A Cj 18. 5. – 22. 5. 2020

V úterý 19. 5. proběhne on-line hodina v Google Meet v 9:00-9:45 (připravte si ke kontrole cvičení Interpunkce 2 a Velká písmena, dále sešit z literatury na poznámky)

český jazyk

 • vypracovat v Google učebně test Tvarosloví – přídavná jména (test bude zpřístupněn 20. 5. od 9:00 do 24:00 v Google učebně); v případě jakýchkoliv problémů mě kontaktujte na emailu
 • prostudovat a zpracovat kapitolu Tvarosloví – zájmena, číslovky (další týden bud následovat test v Google učebně)

literatura

 • přečíst povídku Ztracený dopis (text je v příloze), zpracovat interpretaci textu a charakterizovat styl Čapkovy povídky, odeslat na email do 24. 5.

G2 - Cj - 18. 5. - 22. 5. 2020

G2 Cj 18. 5. – 22. 5. 2020

český jazyk

 • v pondělí 18. 5. proběhne on-line hodina v Google Meet: 1. skupina 8:00-8:45 (2. část abecedy), 2. skupina 9:00-9:45 (1. část abecedy), téma Větné členy

literatura

 • četba a zpracování knih do čtenářského deníku, termín odevzdání bude do 12. 6. (způsob bude upřesněn)

G7B - Cj - 11. 5. - 15. 5. 2020

G7B Cj 11. 5. – 15. 5. 2020

V úterý 19. 5. v 8:00-8:45 proběhne on-line hodina v Google Meet.

český jazyk

 • vypracovat v Google učebně test Tvarosloví – podstatná jména (test bude zpřístupněn 13. 5. od 9:00 do 24:00 v Google učebně); v případě jakýchkoliv problémů mě kontaktujte na emailu
 • prostudovat a zpracovat kapitolu Tvarosloví – přídavná jména (další týden bud následovat test v Google učebně)

literatura

 • přečíst nebo zhlédnout jednu pohádku od K. Čapka (knihy Devatero pohádek nebo Dášeňka), zpracovat znaky moderní pohádky (je možné porovnat s klasickou lidovou pohádkou) a odeslat na email do 17. 5.

G7A - Cj - 11. 5. - 15. 5. 2020

G7A Cj 11. 5. – 15. 5. 2020

V úterý 19. 5. v 9:00-9:45  proběhne on-line hodina v Google Meet.

český jazyk

 • vypracovat v Google učebně test Tvarosloví – podstatná jména (test bude zpřístupněn 13. 5. od 9:00 do 24:00 v Google učebně); v případě jakýchkoliv problémů mě kontaktujte na emailu
 • prostudovat a zpracovat kapitolu Tvarosloví – přídavná jména (další týden bud následovat test v Google učebně)

literatura

 • přečíst nebo zhlédnout jednu pohádku od K. Čapka (knihy Devatero pohádek nebo Dášeňka), zpracovat znaky moderní pohádky (je možné porovnat s klasickou lidovou pohádkou) a odeslat na email do 17. 5.

G2 - Cj - 11. 5. - 15. 5. 2020

G2 Cj 11. 5. – 15. 5. 2020

V pondělí 18. 5. proběhne on-line hodina v Google Meet: 1. skupina 8:00-8:45, 2. skupina 9:00-9:45 (skupina budou podle abecedy, rozpis bude příští týden v příloze na nástěnce).

český jazyk

 • zopakovat základní a rozvíjející větné členy z učebnice str. 71-78 na pondělí 18. 5. (nedělat výpisky, látka bude probraná v pondělí 18. 5. v Google Meet na on-line hodině)

literatura

 • vypracovat v Google učebně test Starověká literatura (test bude zpřístupněn 13. 5. od 9:00 do 24:00 v Google učebně); v případě jakýchkoliv problémů mě kontaktujte na emailu

G6 - Hv - 4. 5. - 7. 5. 2020

G6 Hv 4. 5. - 7. 5. 2020

Přípomínám, že termín odevzdání práce z hudební výchovy byl 30. 4. Kdo práci neodevzdal, odešle ji nejpozději do 10. 5.  na můj email.

G5 - Hv - 4. 5. - 7. 5. 2020

G5 Hv 4. 5. - 7. 5. 2020

Přípomínám, že termín odevzdání práce z hudební výchovy byl 30. 4. Kdo práci neodevzdal, odešle ji nejpozději do 10. 5.  na můj email.

G4B - Hv - 4. 5. - 7. 5. 2020

G4B Hv 4. 5. - 7. 5. 2020

Přípomínám, že termín odevzdání práce z hudební výchovy byl 30. 4. Kdo práci neodevzdal, odešle ji nejpozději do 10. 5.  na můj email.

G4A - Hv - 4. 5. - 7. 5. 2020

G4A Hv 4. 5. - 7. 5. 2020

Přípomínám, že termín odevzdání práce z hudební výchovy byl 30. 4. Kdo práci neodevzdal, odešle ji nejpozději do 10. 5.  na můj email.

G2 - Hv - 4. 5. - 7. 5. 2020

G2 Hv 4. 5. - 7. 5. 2020

Přípomínám, že termín odevzdání práce z hudební výchovy byl 30. 4. Kdo práci neodevzdal, odešle ji nejpozději do 10. 5.  na můj email.

G1 - Hv - 4. 5. - 7. 5. 2020

G1 Hv 4. 5. - 7. 5. 2020

Přípomínám, že termín odevzdání práce z hudební výchovy byl 30. 4. Kdo práci neodevzdal, odešle ji nejpozději do 10. 5.  na můj email.
 

G7B - Cj - 4. 5. - 7. 5. 2020

G7B Cj 4. 5. – 7. 5. 2020

český jazyk

 • prostudovat a zpracovat kapitolu Tvarosloví - podstatná jména (postupně probereme všechny slovní druhy a další týden bude vždy následovat test v Google učebně)

literatura

 • zhlédnout film Bílá nemoc (toto dílo K. Čapka je k dispozici např. na YouTube), zpracovat písmeně po vzoru čtenářského listu (upravit pro filmovou adaptaci díla) a odeslat na email do 10. 5. 2020

G7A - Cj - 4. 5. - 7. 5. 2020

G7A Cj 4. 5. – 7. 5. 2020

český jazyk

 • prostudovat a zpracovat kapitolu Tvarosloví - podstatná jména (postupně probereme všechny slovní druhy a další týden bude vždy následovat test v Google učebně)

literatura

 • zhlédnout film Bílá nemoc (toto dílo K. Čapka je k dispozici např. na YouTube), zpracovat písmeně po vzoru čtenářského listu (upravit pro filmovou adaptaci díla) a odeslat na email do 10. 5. 2020

G2 - Cj - 4. 5. - 7. 5. 2020

G2 Cj 4. 5. – 7. 5. 2020

český jazyk

 • zpracovat do sešitu výpisky z učebnice z kapitoly Druhy vět podle postoje mluvčího str. 65-66 (látka bude probraná na on-line hodině 6. 5.)

literatura

 • zopakovat kapitolu Starověká literatura (příští týden bude v Google učebně z této látky test)
 • on-line hodina proběhne ve středu po skupinách od 8:00-10:00 v Google Meet (kontrola druhé části vypracovaných úkolů v pracovním sešitě, skupiny jsou rozepsány v příloze na nástěnce); v případě jakýchkoliv problémů mě kontaktujte na emailu

Samostudium G7 27. 4 - 30. 4.

G7 Cj 27. 4. – 30. 4.

český jazyk

 • vypracovat cvičení Interpunkce 2 (on-line konzultace ke cvičení proběhne 30. 4. od 8:00-10:00 v Google Meet, skupiny jsou rozepsány v příloze na nástěnce); zadání je zveřejněno v příloze na nástěnce (kdo se nezúčastní on-line vyučování, odešle vypracované cvičení do 29. 4. na email); v případě jakýchkoliv problémů mě kontaktujte na emailu
 •  

literatura

 • vypracovat v Google učebně test Česká poezie 1. poloviny 20. století (test bude zpřístupněn 29. 4. od 9:00 do 24:00 v Google učebně); v případě jakýchkoliv problémů mě kontaktujte na emailu

Samostudium G7 27. 4 - 30. 4.

G7 Cj 27. 4. – 30. 4.

český jazyk

 • vypracovat cvičení Interpunkce 2 (on-line konzultace ke cvičení proběhne 30. 4. od 8:00-10:00 v Google Meet, skupiny jsou rozepsány v příloze na nástěnce); zadání je zveřejněno v příloze na nástěnce (kdo se nezúčastní on-line vyučování, odešle vypracované cvičení do 29. 4. na email); v případě jakýchkoliv problémů mě kontaktujte na emailu
 •  

literatura

 • vypracovat v Google učebně test Česká poezie 1. poloviny 20. století (test bude zpřístupněn 29. 4. od 9:00 do 24:00 v Google učebně); v případě jakýchkoliv problémů mě kontaktujte na emailu

Samostudium G2 27. 4 - 30. 4.

G2 Cj 27. 4. – 30. 4.

český jazyk

 • vypracovat v Google učebně test Neohebné slovní druhy – praktické procvičení (test bude zpřístupněn 29. 4. od 9:00 do 24:00 v Google učebně); v případě jakýchkoliv problémů mě kontaktujte na emailu

literatura

 • nastudovat výpisky z kapitoly Starověká literatura – orient, které jsou k dispozici v Google učebně i na nástěnce (je možné opsat, nebo stáhnout, vytisknout a vlepit)
 • on-line hodina proběhne v úterý po skupinách od 8:00-10:00 v Google Meet (kontrola vypracovaných úkolů v pracovním sešitě, skupiny jsou rozepsány v příloze na nástěnce); v případě jakýchkoliv problémů mě kontaktujte na emailu

Samostudium G7B Cj 20. 4. - 26. 4.

G7B Cj 20. 4. – 26. 4.

český jazyk

 • zpracovat v Google učebně úkol Pravopis – velká písmena do 26. 4.

literatura

 • zopakovat si kapitolu Česká poezie 1. poloviny 20. století včetně zadaných ukázek textů (příští týden bude test)

Samostudium G7A Cj 20. 4. - 26. 4.

G7A Cj 20. 4. – 26. 4.

český jazyk

 • zpracovat v Google učebně úkol Pravopis – velká písmena do 26. 4.

literatura

 • zopakovat si kapitolu Česká poezie 1. poloviny 20. století včetně zadaných ukázek textů (příští týden bude test)

Samostudium G2 Cj 20. 4. - 26. 4.

G2 Cj 20. 4. – 26. 4.

český jazyk

 • zopakovat kapitolu Neohebné slovní druhy (příští týden bude v Google učebně test na praktické procvičení neohebných slovních druhů)

literatura

 • nastudovat výpisky z kapitoly Starověká literatura - antika, které jsou k dispozici v Google učebně i na nástěnce (je možné opsat, nebo stáhnout, vytisknout a vlepit)
 • vypracovat v pracovním sešitě str. 31 – 33 (str. 24 – 30 byste měli mít vypracované!) do 26. 4.

G6 Esv 1. 4. - 30. 4.

G6 Esv 1. 4. - 30. 4.

 • zhlédnout libovolný muzikál a napsat hudební recenzi (zaměřit se na hudební prvky, blíže rozebrat jednu píseň), odeslat jako přílohu ve Wordu (název přílohy: vaše jméno + název práce) do 30. 4. na email

G5 Esv 1. 4. - 30. 4.

G5 Esv 1. 4. - 30. 4.

 • zhlédnout libovolný muzikál a napsat hudební recenzi (zaměřit se na hudební prvky, blíže rozebrat jednu píseň), odeslat jako přílohu ve Wordu (název přílohy: vaše jméno + název práce) do 30. 4. na email

G4B Hv 1. 4. - 30. 4.

G4B Hv 1. 4. - 30. 4.

 • zhlédnout úryvek libovolného tanečního představení (balet, standardní tanec, latinskoamerický tanec, moderní tanec…) a ukázku rozebrat (druh tance a jeho znaky, choreografie, hudba…), odeslat jako přílohu ve Wordu (název přílohy: vaše jméno + název práce) do 30. 4. na email

G4A Hv 1. 4. - 30. 4.

G4A Hv 1. 4 - 30. 4.

 • zhlédnout úryvek libovolného tanečního představení (balet, standardní tanec, latinskoamerický tanec, moderní tanec…) a ukázku rozebrat (druh tance a jeho znaky, choreografie, hudba…), odeslat jako přílohu ve Wordu (název přílohy: vaše jméno + název práce) do 30. 4. na email

G3 Hv 1. 4. - 30. 4.

G3 Hv 1. 4. - 30. 4.

 • nastudovat prezentace a zpracovat výpisky k vývoji dějin hudby do sešitu (prezentace jsou zveřejněny jako příloha na nástěnce, znalosti budou ověřeny testem v měsíci květnu)

G2 Hv 1. 4. - 30. 4.

G2 Hv 1. 4. - 30. 4.

 • zpracovat krátký referát (asi ½ strany A4) o oblíbeném zpěvákovi/kapele/skladateli (život, tvorba, vaše hodnocení…)

G1 Hv 1. 4. - 30. 4.

G1 Hv 1. 4. - 30. 4.

 • zpracovat krátký referát (asi ½ strany A4) o oblíbeném zpěvákovi/kapele/skladateli (život, tvorba, vaše hodnocení…)

Samostudium G7B Cj 14. 4. - 19. 4.

G7B Cj 14. 4. - 19. 4.

český jazyk

 • doplňte interpunkční znaménka do textu (viz příloha) a jejich použití zdůvodněte (formou poznámek v závorce, nebo jako komentář v revizích), odešlete na email do 17. 4.

literatura

 • porovnejte dvě básně V. Nezvala Noci a Silvestrovská noc (viz příloha), všímejte si všech vrstev díla (jazykově stylistické, tematické a myšlenkové, kompoziční), odešlete na email do 19. 4.

 

Samostudium G7A Cj 14. 4. - 19. 4.

G7A Cj 14. 4. - 19. 4.

český jazyk

 • doplňte interpunkční znaménka do textu (viz příloha) a jejich použití zdůvodněte (formou poznámek v závorce, nebo jako komentář v revizích), odešlete na email do 17. 4.

literatura

 • porovnejte dvě básně V. Nezvala Noci a Silvestrovská noc (viz příloha), všímejte si všech vrstev díla (jazykově stylistické, tematické a myšlenkové, kompoziční), odešlete na email do 19. 4.

 

Samostudium G2 Cj 14. 4. - 19. 4.

G2 Cj 14. 4. - 19. 4.

český jazyk

 • udělejte opravu pravopisných chyb ve slohové práci Charakteristika oblíbené literární postavy (máte ji s poznámkami na školním emailu), opravené chyby zvýrazněte v textu barevně (pravopisné chyby, čárky, …) a odešlete na email do 17. 4.

literatura

 • převyprávějte děj jednoho z příběhů ze Starého zákona (viz příloha) a odešlete na email do 19. 4.

Samostudium 2. 4. - 8. 4.

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (zadání učiva od 1. 4. – 8. 4. 2020)

VŠICHNI SE PŘIHLÁSÍ NEJPOZDĚJI DO PÁTKU 3. 4. DO SVÉ SKUPINY V GOOGLE UČEBNĚ. PO PŔIHLÁŠENÍ MŮŽETE ZPRACOVAT ZADANÉ ÚKOLY.

SEKUNDA

VŠECHNY PRÁCE ODESÍLÁTE JAKO PŘÍLOHU VE WORDU S NÁZVEM: VAŠE JMÉNO + NÁZEV PRÁCE

český jazyk

 • vypracovat do 7. 4. test Neohebné slovní druhy v Google učebně

literatura

 • nastudovat výpisky z kapitoly Starověká literatura (1. část), které jsou k dispozici v Google učebně i na nástěnce (je možné opsat, nebo stáhnout, vytisknout a vlepit)
 • vypracovat do 7. 4. otázky k tématu Bible (odpovědi můžete vyhledat např. na internetu)
 • četba knih do čtenářského deníku

 

SEPTIMA

český jazyk

 • vypracovat do 7. 4. test Grafická stránka jazyka v Google učebně

literatura

 • z učebnice zpracovat do sešitu kapitoly z české poezie 1. poloviny 20. století:  Jarní almanach básnický 1940 (str. 131 – 132)
 • přečíst ukázky z čítanky: str. 153 (K. Bednář), str. 154 (J. Orten)
 • zpracovat a odeslat do 8. 4. otázky k ukázkám z čítanky v Google učebně
 • pokračovat ve zpracovávání maturitní četby

 

 

HUDEBNÍ VÝCHOVA (zadání učiva od 1. 4. do 30. 4.)

PRIMA, SEKUNDA

 • zpracovat krátký referát (asi ½ strany A4) o oblíbeném zpěvákovi/kapele/skladateli (život, tvorba, vaše hodnocení…), odeslat jako přílohu ve Wordu (název přílohy: vaše jméno + název práce) do 30. 4. na email

TERCIE

 • nastudovat prezentace a zpracovat výpisky k vývoji dějin hudby do sešitu (prezentace jsou zveřejněny jako příloha na nástěnce, znalosti budou ověřeny testem v měsíci květnu)

KVARTA

 • zhlédnout úryvek libovolného tanečního představení (balet, standardní tanec, latinskoamerický tanec, moderní tanec…) a ukázku rozebrat (druh tance a jeho znaky, choreografie, hudba…), odeslat jako přílohu ve Wordu (název přílohy: vaše jméno + název práce) do 30. 4. na email

KVINTA, SEXTA

 • zhlédnout libovolný muzikál a napsat hudební recenzi (zaměřit se na hudební prvky, blíže rozebrat jednu píseň), odeslat jako přílohu ve Wordu (název přílohy: vaše jméno + název práce) do 30. 4. na email

 

Samostudium 26. 3. - 1. 4.

VŚECHNY PRÁCE ZASLANÉ NA EMAIL BUDOU JAKO PŘÍLOHA VE WORDU A BUDOU POJMENOVANÉ: VAŠE JMÉNO + NÁZEV PRÁCE

 

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (zadání učiva od 19. 3. – 1. 4. 2020)

SEKUNDA

český jazyk

 • procvičovat pravopis on-line (např. onlinecviceni.cz, umimecesky.cz, ocestine.cz atd.)

literatura

 • přečíst a zpracovat do 1. 4. jednu libovolnou báji z knihy Staré řecké báje a pověsti od E. Petišky (V příloze je připravený čtenářský list, do kterého budete báji zpracovávat. Báje jsou dostupné i na internetu např. jako audioknihy. Pokud by měl někdo problém sehnat text, bude mě kontaktovat přes email.)
 • četba knih do čtenářského deníku

 

SEPTIMA

český jazyk

 • procvičovat pravopis on-line

literatura

 • z učebnice zpracovat do sešitu kapitoly z české poezie 1. poloviny 20. století:  Spirituální proud
 • přečíst ukázky z čítanky, zpracovat a odeslat do 1. 4. na email uvedené úkoly a otázky: str. 144 (F. Halas, ÚKOL: Popiš, jak Halas ve své poezii zobrazuje svět.), str. 146 (V. Holan, ÚKOL: Zkus odhadnout, jak by mohla dějová linie pokračovat. Vezmi v úvahu celkový charakter básníkovy tvorby.), str. 148 (F. Hrubín, OTÁZKA: Jaký mají texty vztah ke klasické pohádce?), str. 150 (V. Závada, ÚKOL: Interpretuj poslední dva verše ukázky.)
 • pokračovat ve zpracovávání maturitní četby

Pokyny k odesílaným úkolům

Všechny práce odesílejte jako přílohu emailu ve Wordu a pojmenujte je: VAŠE JMÉNO + NÁZEV PRÁCE.

V případě nějakého problému, budeme řešit indivuduálně.

Samostudium 19. - 25. 3.

Vzhledem k současné situaci se bohužel ruší literární exkurze pro G7 i letošní dílny projektu Lanterna Futuri.

 

ŠKOLNÍ ČASOPIS VŘÍSKOT

Prosím všechny členy redakce, aby posílali články na jircharova@bgv.cz do 31. 3.  Nové číslo Vřískotu zveřejníme na stránkách BGV!

 

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (zadání učiva od 19. – 25. 3. 2020)

SEKUNDA

český jazyk

TESTY ZATÍM NEFUNGUJÍ. AŽ BUDOU DOSTUPNÉ, DOSTANETE ZPRÁVU DO EMAILU. TERMÍNY SE POSUNOU!

 • do pátku 20. 3. vypracovat test Neohebné slovní druhy – teoretická část na Google učebně (Je to zkušební test, abychom věděli, jak učebna funguje, ke zpracování můžete využít výpisky ze sešitu. Informace o přístupu na Google učebnu máte v emailu.)
 • do úterý 24. 3. vypracovat test Neohebné slovní druhy – praktická část na Google učebně

literatura

 • vypracovat s pomocí učebnice úkoly v pracovním sešitě str. 24-25, 30 (správné řešení ke kontrole dostanete příští týden)
 • četba knih do čtenářského deníku

 

SEPTIMA

český jazyk

 • vypracovat test Grafická stránka jazyka do úterý 24. 3. do 24:00 (k dispozici bude od pondělí 23. 3. na Google učebně)

literatura

 • z učebnice zpracovat do sešitu kapitolu z české poezie 1. poloviny 20. století:  Poetismus a surrealismus
 • všechny referáty k české poezii 1. poloviny 20. století odešlete na email do 24. 3. (budou zveřejněny pro ostatní spolu s dalšími materiály)
 • přečíst ukázky z čítanky: str. 131 (V. Nezval – zpracovat otázky k textu do sešitu), str. 132 (J. Seifert – vybrat si jednu báseň, provést rozbor a odeslat na email do 24. 3.)
 • pokračovat ve zpracovávání maturitní četby

Hodnocení samostatné domácí práce

PRŮBĚŽNÉ HODNOCENÍ ZADANÝCH ÚKOLŮ

Hodnocení ze zadané domácí práce bude zahrnuto do klasifikace. Práce neodevzdaná v termínu bude hodnocena nedostatečně a bude stanoven nový termín odevzdání.
 

Samostudium 11. - 20. 3. 2020

EXKURZE PRAHA 5. – 7. 5. 2020

Přihlášky odešlete prosím do 13. 3. na emailovou adresu jircharova@bgv.cz.

 

LANTERNA FUTURI

Přihlášky odešlete prosím do konce března na emailovou adresu jircharova@bgv.cz (jsou dostupné v příloze).

 

PROJEKT SOUČASNÉ ČTENÍ

Žáci, kteří se nezúčastnili 3. projektového dne, odešlou zadanou práci na emailovou adresu jircharova@bgv.cz do 20. 3. Prosím o přípravu grafické podoby literárního Vřískotu.

 

ŠKOLNÍ ČASOPIS VŘÍSKOT

Články do nového čísla odešlete prosím na email jircharova@bgv.cz do 31. 3. Prosím o přípravu grafické podoby Vřískotu.

 

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (zadání učiva od 11. – 20. 3. 2020)

SEKUNDA

český jazyk

 • učebnice str. 60-62 vypsat do školního sešitu neohebné slovní druhy
 • písemně do školního sešitu: str. 61/cv. 2, str. 62/cv.5
 • vypracovat pracovní list TVAROSLOVÍ (dostupný v příloze)

literatura

 • vypracovat s pomocí učebnice úkoly v pracovním sešitě str. 26-29
 • četba knih do čtenářského deníku

sloh

 • napsat slohovou práci na téma Charakteristika mé oblíbené literární postavy a odeslat ji jako přílohu emailu na adresu jircharova@bgv.cz do 20. 3. (předmět emailu bude vaše jméno, dodržte osnovu charakteristiky, rozsah cca 30 řádků)

 

SEPTIMA

český jazyk

 • zpracovat a nastudovat kapitolu Grafická stránka jazyka v učebnici str. 23-26 (procvičit jazykové jevy např. on-line, pracovat s Internetovou jazykovou příručkou ÚJČ)

sloh

 • napsat esej na téma Literatura 1. poloviny 20. století a zaslat ji na email jircharova@bgv.cz do 22. 3. (jako předmět uveďte vaše jméno, rozsah minimálně 1 strana A4, velikost písma max. 11, řádkování max. 1,5; téma může být užší a zaměřené na nějaký konkrétní problém)

literatura

 • z učebnice zpracovat do sešitu kapitoly z české poezie 1. poloviny 20. století:  Proletářská poezie, Katolický proud
 • přečíst ukázky z čítanky a vypracovat písmeně do sešitu otázky k textům: str. 22-23 (J. Wolker), str. 124 (J. Hora), str. 138 (J. Deml – Moji přátelé), str. 140 (J. Zahradníček)
 • pokračovat ve zpracovávání maturitní četby

 

HUDEBNÍ VÝCHOVA (zadání učiva od 11. – 20. 3. 2020)

PRIMA, SEKUNDA

 • opakování notového zápisu a rytmu

TERCIE

KVARTA, KVINTA, SEXTA

 • poslech hudby dle vlastních preferencí

 

Požadavky na klasifikační týden leden 2020

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

SEPTIMA

 • česká a světová literatura na přelomu 19. a 20. století (nové umělecké směry, skupiny), světová poezie 1. pol. 20. st. (nové umělecké směry)
 • vybraná kniha ze seznamu maturitní četby (rozbor textu podle osnovy maturitní zkoušky)

 

SEKUNDA

 • nauka o významu slov (slova jednoznačná a mnohoznačná, sousloví, rčení, přísloví, pořekadlo, synonyma a homonyma, slova citově zabarvená, odborné názvy), nauka o tvoření slov (slovotvorba, obohacování slovní zásoby)
 • poezie (verš, rým, umělecké prostředky, žánry), próza (román, novela, povídka, sci-fi, fantasy, literatura faktu, publicistika)
 • četba (základní informace k autorovi a dílu, vlastní čtenářský zážitek)

 

 

HUDEBNÍ VÝCHOVA

PRIMA

 • notový zápis (houslový klíč)
 • rytmus (zápis, vytleskání)

SEKUNDA

 • notový zápis (houslový klíč, délky not)
 • zpěv lidové písně

TERCIE

 • notový zápis (houslový a basový klíč)
 • vybrané tance (charakteristika, praktická ukázka)

KVARTA

 • notový zápis, rytmus
 • intervaly, stupnice
 • zpěv vybrané písně

KVINTA, SEXTA

 • hudba od konce 19. st. do současnosti (směr/žánr, charakteristika, interpret/skupina, rozbor hudební ukázky)

 

Požadavky na klasifikační týden

POŽADAVKY NA KLASIFIKAČNÍ TÝDEN (leden 2019)  - Z. JIRCHÁŘOVÁ

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

SEXTA

 • pravopis
 • literatura klasicismu, osvícenství, preromantismu, romantismu
 • analýza textu

 

PRIMA

 • pravopis, slovní druhy (určování slovních druhů, podstatná a přídavná jména)
 • lidová slovesnost, literární druhy a žánry (bajka)
 • četba

 

 

HUDEBNÍ VÝCHOVA

PRIMA

 • notový zápis (houslový klíč)
 • zpěv lidové písně

SEKUNDA

 • notový zápis (houslový a basový klíč, délky not)
 • zápis a vytleskání rytmu

TERCIE

 • notový zápis (houslový a basový klíč, délky not, intervaly, stupnice)
 • zápis rytmu, zpěv lidové písně

KVARTA

 • notový zápis
 • zpěv (dvojhlas)

KVINTA

 • prezentace na vybrané téma z hudební výchovy (předem domluvit se zkoušejícím), která bude obsahovat teoretickou a praktickou část

SEXTA

 • praktická zkouška + teoretický rozbor (předem domluvit se zkoušejícím: zpěv, hra nástroj, pohybová choreografie)