Boumová Kateřina Mgr.

Profil učitele

Němčina

Boumová Kateřina Mgr.

Kontakt: boumova@bgv.cz

KLASIFIKAČNÍ TÝDEN ČERVEN - 3. - 7. 6. 2024

POŽADAVKY NA KLASIFIKAČNÍ TÝDEN – ČERVEN

3. – 7. 6. 2024

PRIMA

1. Mein Mitschüler/Meine Mitschülerin – představte spolužáka/spolužačku (jméno, věk, odkud pochází, kde bydlí, koníčky +/-, co je typické pro jeho/její město, jaké předměty má v jeden vámi vybraný den? a co si o nich myslí?)

2. Slovní zásoba: L2, L3, L4 (do probrané látky) – vylosujete si 10 slovíček

3. Gramatika: časování sloves v čísle jednotném a množném, sloveso být, slovosled – věta oznamovací, otázka doplňovací a zjišťovací, předložka in, zápor s nicht, slovesa haben, finden, sprechen

S sebou: dopsaný sešit

SEKUNDA

1. Das ist mein/e…… - vyberte si jednoho rodinného příslušníka a představte ho (jméno, věk, kde bydlí, odkud pochází, povolání, zájmy – rád/ nerad, co rád a nerad jí a pije)

2. Slovní zásoba: L7, L8, L9 (do probrané látky) – vylosujete si 10 slovíček

3. Gramatika: přivlastňovací zájmena mein, dein (jednotné i množné číslo), 2. pád vlastních jmen, předložka aus + země, záporný člen kein v 1. a 4. pádu, časování slovesa mögen, vykání Sie, množné číslo PJ, časování sloves essen, schlafen, osobní zájmena v 1. pádu, slovesa s odlučitelnou předponou

S sebou: dopsaný sešit

TERCIE

1. Meine Reise – naplánujete si cestu na vámi vybrané místo (kam, kdy, s kým, jakým dopravním prostředkem, jaké věci si zabalíte, v kolik a odkud odjíždí vámi vybraný dopr. prostředek, v kolik hodin přijíždíte do cíle cesty, musíte přestupovat, kolik bude cesta stát, co budete v místě dělat)

2. Slovní zásoba: L12, L13, L14 (do probrané látky)

3. Gramatika: předložka mit + 3. pád, předložka zu + 3. pád (místní údaje, osoby), osobní zájmena ve 4. pádu, přídavné jméno nächst-, předložky nach, in + město/země, přivlastňovací zájmeno Ihr/Ihre, gefallen + 3. pád, předložka für + 4. pád, es gibt + 4. pád, neosobní zájmeno man

S sebou: dopsaný sešit

SEXTA KNJv

1. Tiere

2. Essen

3. Medien

Frage – Antwort, Bildbeschreibung, Gespräch

SEXTA

1. Mein Lieblingsmedium – Definition/Erklärung, Vorteile/Nachteile in der Nutzung, Gefahren, Altersbeschränkung, Warum ist dieses Medium so beliebt? Wie bist du zur Nutzung des Mediums gekommen? Wie viel Zeit verbringst du damit? Was sollte man unbedingt darüber wissen?

2. Slovní zásoba: L41, L42, L43

3. Gramatika: kausale Präposition wegen + Genitiv, zweiteilige Konjunktion zwar…aber, Relativsatz: Relativpronomen im Nominativ, Dativ, Akkusativ, indirekte Frage mit ob, Nullartikel + Adjektiv im Nominativ und Akkusativ, Präteritum, lokale Präpositionen: um, über + Akkusativ, gegenüber + Dativ

Podmínky klasifikace

PODMÍNKY KLASIFIKACE ŽÁKŮ

PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

 

Předměty: Německý jazyk, Konverzace v německém jazyce

Vyučující: Mgr. Boumová Kateřina

Třídy: G1, G2, G3, G6

 

 1. aktivita v hodině, spolupráce, komunikativnost
 2. příprava do hodin, vedení sešitů, nošení pomůcek
 3. na konci každé probrané lekce absolvování písemného opakování lekce
 4. průběžné zkoušení slovní zásoby, gramatiky
 5. alespoň 1 samostatný mluvený projev dle zadání (dialog, prezentace, referát, vypravování – dle úrovně a ročníku)
 6. zkoušení v klasifikačním týdnu (známka má váhu písemného opakování probrané lekce)
 7. v případě nepřítomnosti ve výuce je žák povinen doplnit učivo, případně si domluvit náhradní termín písemného opakování
 8. systém Wocabee: za každý splněný balík je žák hodnocen známkou 1/za nesplněný 5; po pěti balících se známky zprůměrují a žák dostává jednu známku do žk (známka bude mít váhu písemného opakování)
 9. splnění všech požadavků v rámci distančního týdne, příp. Distanční výuky (pokud je aktuální)

 

                 

KLASIFIKAČNÍ TÝDEN LEDEN - 8.-11.1. 2024 / G6.

Prüfungsanforderungen (KNJv)

1. Deutschland, Österreich 

2. Reisen - Umfrage in der Klasse, Bilder, Gespräch

KLASIFIKAČNÍ TÝDEN LEDEN - 8.-11.1. 2024 / G6.

Prüfungsanforderungen

 1. Klassenfahrt nach Hamburg - Erzähle von deiner Klassenfahrt nach Hamburg und informiere über: Organisation der Reise, Gründe, Dauer, Verkehrsmittel, Unterkunft, Reisebegleitung, Aktivitäten. Du darfst deinen Text mitbringen. 
 2. Wortschatz - L39, L40; du ziehst 10 Vokabeln
 3. Grammatik - Fragewort Wo(r) + Präposition, Pronomen da(r) + Präposition, Konjunktiv 2 würde + Infinitiv, Artikel und Nomen im Genitiv, Konjunktiv 2 sollen, temporale Nebensätze (Konjunktionen während und bevor). Ich wähle eine grammatische Übung aus.

KLASIFIKAČNÍ TÝDEN LEDEN - 8.-11.1. 2024 / G3.B

Požadavky na KT

 1. Umfrage - vyberete si 2 spolužáky a připravíte si  jednoduchý dotazník dle učebnice na straně 21/1; vyplněný dotazník si přinesete s sebou na zkoušku a odprezentujete 
 2. Slovní zásoba - L10, L11; vylosujete si 10 slovíček
 3. Gramatika - časování sloves sammeln a basteln, časování nepravidelných sloves, rozkazovací způsob 2. os. č.j., předložka in + č. pád, osobní zájmena ve 3. pádu mir, dir, préteritum sloves haben, sein; během zkoušky vám vyberu jeden gramatický jev, k němu budu mít připraveno cvičení 

KLASIFIKAČNÍ TÝDEN LEDEN - 8.-11.1. 2024 / G3.A

Požadavky na KT

 1. Umfrage - vyberete si 2 spolužáky a připravíte si  jednoduchý dotazník dle učebnice na straně 21/1; vyplněný dotazník si přinesete s sebou na zkoušku a odprezentujete 
 2. Slovní zásoba - L10, L11; vylosujete si 10 slovíček
 3. Gramatika - časování sloves sammeln a basteln, časování nepravidelných sloves, rozkazovací způsob 2. os. č.j., předložka in + č. pád, osobní zájmena ve 3. pádu mir, dir, préteritum sloves haben, sein; během zkoušky vám vyberu jeden gramatický jev, k němu budu mít připraveno cvičení 

KLASIFIKAČNÍ TÝDEN LEDEN - 8.- 11.1. 2024 / G2.

Požadavky na KT

 1. Mein Tag - vyberte si libovolný den v týdnu a popište co v jednotlivou denní dobu děláte. Text si můžete vzít s sebou na zkoušku k nahlédnutí. Jde o mluvní cvičení. 
 2. Slovní zásoba - L5, L6; vylosujete si 10 slovíček
 3. Gramatika - PJ s určitým a neurčitým členem v 1. a 4. pádu, slovesa se 4. pádem (kaufen, brauchen, finden, haben), časování slovesa möchten, modální slovesa müssen a können, slovosled věty s modálním slovesem, předložky am, um; během zkoušky vám vyberu jeden gramatický jev, ke kterému budu mít připraveno cvičení

KLASIFIKAČNÍ TÝDEN LEDEN - 8.-11.1. 2024 / G1.

Požadavky na KT

 1. Plakát -  doma si připravíte jednoduchý plakát, který si s sebou na zkoušku přineste a odprezentujete; na plakátu bude vaše fotografie a krátký text o vás, text připravte dle pracovního sešitu na str. 15/13 a 14/10
 2. Slovní zásoba - Start, Lekce 1; vylosujete si 10 slovíček
 3. Gramatika - člen podtatných jmen, časování sloves v 1. a 2. os. čj., předložka aus + město; během zkoušky vám vyberu jeden gramatický jev, k němu budu mít připraveno cvičení

G6A - Písemné opakování slovní zásoby k tématu Neue Medien (učebnice str. 93-96)

G5 - Písemné opakování slovní zásoby k tématu Schule (učebnice str.49-52)

KLASIFIKAČNÍ TÝDEN ČERVEN 2019

4. PD - ROZPIS STANOVIŠŤ

4. PROJEKTOVÝ DEN - SCHŮZKA

v pondělí 1. 4. v 10.45 - učebna NJ
 

3. PROJEKTOVÝ DEN - SCHŮZKA

25. 2. v 9. 40 UČEBNA NJ

Samostudium pro skupinu KNJv / kvinta

téma: WOHNEN/ PŘÍPRAVA SLOVNÍ ZÁSOBY

 • v učebnici na str. 27 pracovat s obrázkem, pojmenovat jednotlivé místnosti (i se členy) a v každém pokoji popsat nábytek, slovíčka se nachází pod obrázkem, opět nezapomenout na členy
 • slovní zásobu zapsat do sešitu
 • Hausarbeiten (str. 28) - odpovědět na otázky: 1. Wie sind die Hausarbeiten bei euch zu Hause verteilt? (verteilen = rozdělit), 2. Welche Hausarbeiten hasst du? (hassen = nenávidět)

Klasifikační týden - podmínky zkoušení

KLASIFIKAČNÍ TÝDEN – NĚMECKÝ JAZYK – Mgr. K. BOUMOVÁ – PRIMA

 • povídání o sobě a kamarádovi v rozsahu 2 minut
 •  slovní zásoba – okruhy: Start, L1, L2 (vyberu 10 slovíček)
 • gramatika (časování sloves, tvoření W-otázek a odpovědí)

KLASIFIKAČNÍ TÝDEN – NĚMECKÝ JAZYK – Mgr. K. BOUMOVÁ – SEKUNDA

 • připravit si dvouminutové povídání na vybraná témata (1. rodina, 2. co mám / nemám rád/a + dialog v obchodě při koupi pití)
 • slovní zásoba L7 a L8 (vyberu 10 slovíček)
 • gramatika v rozsahu obou lekcí (L7, L8)

KLASIFIKAČNÍ TÝDEN – NĚMECKÝ JAZYK – Mgr. K. BOUMOVÁ – TERCIE

 • připravit si dvouminutové povídání na vybraná témata (1. Essen und Trinken + Tagesablauf, 2. Hobbys, 3. Was ist gestern passiert)
 • slovní zásoba L9, L10, L11 (vyberu 10 slovíček)
 • gramatika v rozsahu probraných lekcí (L9, L10, L11)

KLASIFIKAČNÍ TÝDEN – NĚMECKÝ JAZYK – Mgr. K. BOUMOVÁ – KVARTA

 • připravit si dvouminutové povídání na vybraná témata (1. Ferien – Perfekt, 2. Geburtstag, 3. Wohnen/ Meine Wohnung, 4. Person beschreiben – über Laura sprechen, Charakteristik, Gefühle)
 • slovní zásoba L17, L18, L19, L20
 • gramatika v rozsahu probraných lekcí

KLASIFIKAČNÍ TÝDEN – NĚMECKÝ JAZYK – Mgr. K. BOUMOVÁ – KVINTA

 • 1. Familie und Verwandschaft, 2. Freizeit und Hobbys, 3. Sport (10 minutové povídání, jedno ze tří témat si vylosujete)

KLASIFIKAČNÍ TÝDEN – NĚMECKÝ JAZYK – Mgr. K. BOUMOVÁ – SEXTA

 • 1. Ferien / Reisen, 2.Wohnort, 3. Essen und Trinken (10 minutové povídání, jedno ze tří témat si vylosujete)

Projektové dny

PROJEKTOVÉ DNY

„KDY, JAK, KDO, KAM?“ ANEB ETIKETA V PRAXI

Jak zdravit? Tykat, nebo vykat? Jak se chovat u stolu? Jaké zvolit oblečení? Jak správně telefonovat? A ještě mnohem více. Žáci vyhledají informace a pomocí modelových situací se vzájemně seznámí s pravidly slušného chování ve společnosti i mimo ni. Půjde především o skupinovou práci a praktické procvičení daných situací. Projektové dny budou probíhat v budově gymnázia.

Informativní schůzka proběhne v pondělí 24. 9. v 9. 40 v učebně NJ.

Samostudium pro skupinu KNJv / sexta A

téma: LIEBE UND FREUNDSCHAFT

 • připravit si slovní zásobu k tématu ze strany 99/cv. 2
 • písemně zpracovat cvičení 4, str. 99 (znát význam přídavných jmen v rámečku)

2. projektový den - schůzka

Schůzka k projektu ve středu 31. 10. v 9.40 v učebně NJ. Díky