Paulusová Jana Mgr.

Profil učitele

Matematika, fyzika a deskriptivní geometrie, AP – doučování. „Nikdy nebude šťastný ten, koho bude trápit, že jiný je šťastnější.“ Seneca mladší

Paulusová Jana Mgr.

Kontakt: paulusova@bgv.cz

POŽADAVKY NA KLASIFIKAČNÍ TÝDEN ČERVEN 2024

POŽADAVKY NA KLASIFIKAČNÍ TÝDEN LEDEN 2024

Zkoušení proběhne v učebně U53 (kvinta).

Příprava na zkoušku začíná 15 minut před termínem zkoušení v zápisovém lístku. Výjimka: deskriptivní geometrie - začátek přípravy je možný již 30 minut před termínem zkoušení.

Požadavky jsou v příloze pro každou třídu, kterou učím, zvlášť.

Dojde-li k situaci, že budu zkoušet žáka z jiné třídy, požadavky převezmu od vyučujícího daného předmětu.

PROJEKTOVÉ DNY 2023/2024

Tvoříme z juty

Co je juta?

Kde se používá?

Při troše trpělivosti, jemnosti a preciznosti vykouzlíme z juty například:

 • drobná kvítka až po vázu plnou květů
 • kabelku
 • šperkovnici
 • úložný box
 • panenku (fotbalistu)
 • a cokoli dle vlastní fantazie nebo předlohy nakonec může posloužit jako dárek
 • inspiraci naleznete nejen na YouTube

Pomůcky a materiál (podle výběru výrobku):

 • jutové: provázky, stuhy, tkanivo, …
 • nůžky
 • lepidlo, tavící pistole (možná bude k dispozici ve škole, pak jen lepidlo do ní)
 • háček na háčkování
 • ozdobné korálky, knoflíky apod. dle své fantazie

Náplň projektových dnů

 1. projektový den
 • žáci předem z internetu zjistí, z čeho se juta vyrábí a kde se využívá
 • žáci si přinesou pomůcky na tvoření z juty a hlavně nápad výtvoru, který bude výsledkem jejich tvorby
 • navodíme si příjemnou atmosféru a budeme tvořit
 1. projektový den
 •  tvorba výtvoru dle volby žáka
 1. Projektový den
 • tvorba výtvoru dle volby žáka
 • když žák nebude stíhat, dodělá práci doma, aby byla připravena na prezentační den

ÚSTŘEDNA PÁTRÁ A INFORMUJE 2023/2024

Pravidla klasifikace pro všechny třídy, které učím:

 • žák je povinen napsat alespoň 80 % písemných prací (chybí-li žákovi známky ke klasifikaci, učitel má právo ho na konci školního roku z daného předmětu nehodnotit)
 • žák je povinen dodržet formu vypracování a odevzdání domácího úkolu dle požadavku vyučujícího – např. Google učebna, papír, školní sešit
 • účast na klasifikačním týdnu může nahradit dopisování písemek (maximální počet dvě) stejně tak, jako reprezentace školy na soutěžích v daném předmětu
 • žák má možnost jednou za pololetí jednu písemku anulovat a napsat si ji znovu
 • pokud žák chybí, je povinen se domluvit s vyučujícím na náhradním termínu, aby splnil 80% podmínku
 • dopisování písemných prací je nutné provést do konce klasifikačního týdne každého z pololetí
 • každá známka má jinou váhu (ve většině případů: písemka – 5; orientační zkoušení – 2; speciální DÚ – 1 nebo 2; známka za aktivitu – 2; klasifikační týden – 10; čtvrtletní práce – 8; změna váhy bude předem sdělena) – počítat průměr známek lze klasickým způsobem, kde váhu bereme jako počet získaných známek dané hodnoty (do 1,8 výborně, do 2,6 chvalitebně, do 3,4 dobře a do 4,2 dostatečně, známky blízko rozhraní se řídí následujícím bodem)
 • do celkové známky v pololetí či na konci roku se také počítá ve velké míře aktivita v hodině, přístup k předmětu a nošení pomůcek – to vše může změnit celkovou známku až o stupeň

Speciální požadavky vzhledem k předmětu M: každý žák alespoň 1x za pololetí vyřeší příklad u tabule i s komentářem.

Požadavky na klasifikační týden červen 2023

Zveřejněno 22. 5. 2023 8:00.

Požadavky na klasifikační týden 5. 6 - 9. 6. 2023 jsou v příloze.

 

požadavky na klasifikační týden leden 2023

Zveřejněno: 5. 12. 2022

Požadavky pro daný předmět a třídu najdete v příloze.

PROJEKTOVÉ DNY 2022/2023

Světlo

(historický pohled, vznik, užití a nebezpečí)

Téma, jehož základem je zjištění a zpracování informací o vývoji názorů na podstatu světla od starověké předvědecké představy až po dualismus; seznámení s autory jednotlivých představ a jejich hlavními přínosy.

Téma zaměřené na známá tajemství Slunce jako hvězdy, která je zdrojem tohoto záření. V čem tkví přínos a nebezpečí procesů na Slunci nejen pro planetu Zemi. Jaký je význam a užití slunečního záření pro člověka a život na Zemi?

Fyzikální pokusy dokazující některé vlastnosti světla.

Výstup

Elektronicky zpracovaná informativní brožura s protokoly na laboratorní práce z optiky (oblast fyziky zabývající se světlem a jeho šířením) a prezentace na poslední projektový den za celou skupinu.

Informativní schůzka (datum a čas bude zájemcům včas upřesněn) – proběhne výběr tématu

Témata na první projektový den

 1. Starověké předvědecké představy o světle – nižší i vyšší stupeň gymnázia

 2. Newtonova korpuskulární představa o světle a její slabina – nižší i vyšší stupeň gymnázia

 3. Hyugensova vlnová představa o světle a její slabina – vyšší stupeň gymnázia

 4. Maxwelova elektromagnetická představa o světle a její slabina – vyšší stupeň gymnázia

 5. Kvantová koncepce světla a její slabina – vyšší stupeň gymnázia

 6. Částicově vlnový dualismus – vyšší stupeň gymnázia

Témata na druhý projektový den

 1. Slunce – podstata vzniku slunečního záření

 2. Význam slunečního záření pro život na Zemi

 3. Užití světelného záření – fotovoltaika

 4. Nástrahy slunečního záření

Třetí projektový den

Pokusy, které potvrzují některé z vlastností světla – odraz, lom, … se soupravou na optiku

Hrubá představa náplně projektových dní

 1. Projektový den

 • Komunikace u „kulatého“ stolu na zvolené či přidělené téma na informativní schůzce, které je zpracováno elektronicky (ve Wordu) a posláno učiteli (Jana Paulusová). Žák minimálně čte z papíru, má připravené myšlenkové body, obrázky, fotky, ….

 • Zhodnocení připraveného materiálu, doladění a rozšíření tématu => domácí příprava práce na prezentaci před třídou na další projektový den + zadání nového tématu.

 1. Projektový den

 • Komunikace u „kulatého“ stolu pokračuje. Tentokráte formou prezentace před tabulí každý žák představí zbytku skupiny doladěnou práci na 1. přidělené téma (forma opakování nově získaných informací a jejich rozšíření). Poté bude následovat prezentace nového 2. tématu.

 1. Projektový den

 • Příprava a provedení pokusů, tvorba laboratorního protokolu (ů). Následuje doma zpracování jednotlivých informací do konečné podoby – to je domácí příprava na prezentační projektový den.

 1. Projektový den

 • Prezentace výstupu projektu v Powerpointu s komentářem + fotodokumentace, elektronický výstup ve Wordu i v tištěné podobě + další dle zájmu a chuti žáků. Kompletace a výtisk brožury bude v dopoledních hodinách před vlastní prezentací.

Požadavky na klasifikační týden červen 2022

POŽADAVKY NA KLASIFIKAČNÍ TÝDEN LEDEN 2022

Každá třída, kterou učím, má požadavky i se základními instrukcemi v příloze.

Projektové dny _2021/2022

Quilling - papírový filigrán, bližší informace v příloze

PLNO

 

G7 - Dg - 14. 6. - 18. 6. 2021

17. 6. online výuka: zásek a průsek trojúhelníků

G5A - M - 14. 6. - 18. 6. 2021

14. 6. online výuka: Soustavy lineárních a kvadratických rovnic s více neznámými
15. 6. - 16. 6. samostatná práce ve speciálním úkolu v Google učebně
17. 6. online výuka: Nerovnice s odmocninou
18. 6. online výuka: Nerovnice s odmocninou

G3 - M - 14. 6. - 18. 6. 2021

14. 6. online výuka: PS kapitola 4
15. 6. samostatná práce: PS kapitola 4 - dokončení
16. 6. online výuka: slovní úlohy využívající soustavy dvou rovnic o dvou neznámých - kapitola 5
17. 6. samostatná práce: PS kapitola 5 - bude zadáno v hodině
18. 6. online výuka: PS kapitola 5

G2 - M - 14. 6. - 18. 6. 2021

14. 6. online výuka:  Střední příčka trojúhelníku - teorie a příklady z PS
15. 6. samostatná práce: PS kapitola 5 - dokončit celou kapitolu do př. 11 včetně
16. 6. online výuka: Výška trojúhelníku - kapitola 6
17. 6. samostatná práce: PS kapitola 6 - bude zadáno v hodině
18. 6. online výuka: dokončení kapitoly 6

G7 - Dg - 7. 6. - 11. 6. 2021

Koule a řez koule v Mongeově promítání v online výuce dne 10. 6. 2021.

G5A - M - 7. 6. - 11. 6. 2021

7. 6. prezenční výuka: odpadla
8. 6. - 9. 6. samostatná práce ve speciálním úkolu v Google učebně
10. 6. online výuka: Rovnice se dvěma a více odmocninami
11. 6. online výuka:  Rovnice se dvěma a více odmocninami

G3 - M - 7. 6. - 11. 6. 2021

7. 6. prezenční výuka: DÚ - PS do příkladu 10 včetně
8. 6. samostatná práce: PS strana 28, př. 21 celý do školního sešitu, ALE zkoušku pouze u c); e)
9. 6. online výuka: sčítací metoda řešení soustavy rovnic
10. 6. samostatná práce: PS - bude zadáno v hodině
11. 6. online výuka: soustavy rovnic řešené různými metodami

G2 - M - 7. 6. - 11. 6. 2021

7. 6. prezenční výuka: kružnice vepsaná trojúhelníku
8. 6. samostatná práce: PS kapitola 4 strana 19 a 20
9. 6. online výuka: tětiva, kružnice opsaná
10. 6. samostatná práce: PS kapitola 4 - strana 21
11. 6. online výuka: dokončení kapitoly 4

G7 - Dg - 17. 5. - 21. 5. 2021

20. 5. 2021: online výuka - konstrukce kružnice v Mongeově promítání (také odevzdat)
DÚ: sbírka strana 49 příklad 35

G5A - M - 17. 5. - 21. 5. 2021

7. 5. online hodina: Rovnice a nerovnice v součinovém i podílovém tvaru (vracíme se k podobným příkladům jako jsme řešili v první třetině učebnice s tím rozdílem, že tam přibydou kvadratické členy, které jsme před tím neuměli rozložit)
18. 5. - 19. 5. samostatná práce ve zvláštním úkolu
Rovnice vyšších stupňů   - učebnice strana 150 př. 5.37 c), 5.28 c), 5.39 b), c), d); celkem 5 příkladů. 
20. 5.online hodina: Rovnice a nerovnice v součinovém i podílovém tvaru 
21. 5. online hodina: Rovnice a nerovnice v součinovém i podílovém tvaru

G3 - M - 17. 5. - 21. 5. 2021

PREZENČNÍ VÝUKA
Dokončení kapitoly 2 a začátek kapitoly 3.

G2 - M - 17. 5. - 21. 5. 2021

17. 5. 2021 online hodina: PS kapitola 7
18. 5. 2021 samostatná práce: PS kapitoly 7 - př. 8, 9, 10, 11 (jedná se o hrubý úrok), 12, 13, 14
19. 5. 2021 online výuka: VÝKLAD - PROMILE, PS kapitola 7 - pokračování
20. 5. 2021 samostatná práce: PS kapitoly 7 - př. 15, 16, 18; dokončení příkladů 19 - 24
21. 5. 2021 online výuka: dokončení kapitoly 7
POZNÁMKA: PŮJDEME-LI DO ŠKOLY, ODEVZDÁTE ZASE AŽ TAM.

G5A - M - 10. 5. - 14. 5. 2021

10. 5. PROJEKTOVÝ DEN
11. 5. - 12. 5. samostatná práce ve zvláštním úkolu
rozklad kvadratického trojčlenu - sbírka strana 75 př. 2.5 1), 2) 6), 7), 8); 2.6 1), 2) 2.7 1)
slovní úlohy - sbírka strana 78 př. 2. 14 1), 6), 10), 12), celkem 12 příkladů. 
6. 5. online hodina: Rovnice vyšších stupňů
7. 5. online hodina: Rovnice vyšších stupňů

G7 - Dg - 10. 5. - 14. 5. 2021

13. 5. online hodina
Definice a různé metody konstrukce elipsy, hlavně konstrukce pomocí hyperoskulačních kružnic
odevzdáte práci z hodiny: konstrukce elipsy pomocí definice a pomocí hyperoskulačních kružnic ( a = 5 a e = 3) a DÚ: sbírka strana 43, př. 1 a 2

G3 - M - 10. 5. - 14. 5. 2021

10. 5. 2021 online hodina: výklad - druhá mocnina dvojčlenu, PS kapitola 2 od př. 1
11. 5. 2021 samostatná práce: PS kapitola 2  do př. 10 včetně
12. 5. 2021 online výuka: PS kapitola 2 od příkladu 11
13. 5. 2021 samostatná práce: PS kapitola 2 do příkladu 23 včetně
14. 5. 2021 online výuka: PS kapitola 2 dokončení

G2 - M - 10. 5. - 14. 5. 2021

Prezenční výuka
Učebnice a PS kapitola 7

G7 - Dg - 3. 5. - 7. 5. 2021

6. 5. online výuka:
1. sestrojení řezu jehlanu příkladu 200 ze sbírky strana 42 (zadání máme připravené), zbytek DÚ (skutečná velikost řezu)
2. jehlan s podstavou v obecné rovině - př. 191 ze sbírky strana 42 (zbytek DÚ)

G5A - M - 3. 5. - 7. 5. 2021

3. 5. online výuka: řešení kvadratických rovnic, slovní úlohy
4. 5. - 5. 5. samostatná práce ve zvláštním úkolu
kvadratické rovnice - sbírka strana 72 př. 2.3 1), 3) 8), 15), 27); 2.4 1), 7) 11), 18)
slovní úloha - strana 78 př. 2. 14 5),  celkem 10 příkladů. 
6. 5. online hodina: Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice
7. 5. online hodina: Kvadratické rovnice - dokončení

G3 - M - 3. 5. - 7. 5. 2021

3. 5. 2021 online hodina: výklad - postupné vytýkání kapitola 1 v PS
4. 5. 2021 samostatná práce: dokončení kapitoly 1 v PS
5. 5. 2021 online výuka: PS procvičovací úlohy strana 8: př. 37, 38, 39 a 40 - první sloupeček
6. 5. 2021 samostatná práce: PS procvičovací úlohy strana 8: př. 37, 38, 39 a 40 - druhý sloupeček
7. 5. 2021 Projektový den

G2 - M - 3. 5. - 7. 5. 2021

3. 5. 2021 online hodina: PS kapitola 6 pokračování, od př. 6
4. 5. 2021 samostatná práce: PS kapitoly 6 - do příkladu 14 včetně
5. 5. 2021 online výuka: PS kapitola 6 - pokračování
6. 5. 2021  Projektový den
7. 5. 2021 online výuka: test - slovní úlohy na přímou a nepřímou úměru - cca 20 minut, shrnutí kapitoly 6

G5A - M - 26. 4. - 30. 4. 2021

29. 4. 2021 Online: Konstrukce jehlanu s podstavou v rovině kolmé k průmětně, sbírka strana 41, příklad 189 - odevzdáte.
DÚ: sbírka strana 42, př. 200 - sestrojte pouze nárys a půdorys jehlanu - odevzdáte také, i když řez provedeme až 6. 5. 2021.

G5A - M - 26. 4. - 30. 4. 2021

26. 4. online výuka: Soustavy tří rovnic o třech neznámých + slovní úlohy. 
27. 4. - 28. 4. samostatná práce (ve zvláštním úkolu v Google učebně)
soustavy tří rovnic o třech neznámých - sbírka strana 95 př. 4.1.6 5), 9) 10), 18); 4.1.7 1) a učebnice strana 115 př. 4.29 h).
slovní úloha - vyberte si jeden příklad z nabídky: učebnice strana 116 4.32 nebo sbírka strana 98 4.1.14 4) nebo 6), celkem 7 příkladů. 
29. 4. online hodina: Kvadratické rovnice - úvod
30. 4. online hodina: Soustavy lineárních rovnic s více neznámými - shrnutí + zpětná vazba na samostatnou práci; kvadratické rovnice

G3 - M - 26. 4. - 30. 4. 2021

26. 4. 2021 online hodina: Tečna ke kružnici, výrazy - opakování
27. 4. 2021 samostatná práce: PS kapitola 1 do příkladu 15 včetně
28. 4. 2021 online výuka: Výklad - vytýkání
29. 4. 2021 samostatná práce: PS kapitola 1 do př. 25 včetně
30. 4. 2021 online výuka: výklad - postupné vytýkání

G2 - M - 26. 4. - 30. 4. 2021

26. 4. 2021 online hodina: PS kapitola 5 pokračování (určování procent z části celku)
27. 4. 2021 samostatná práce: PS kapitoly 5 - do příkladu 37 včetně
28. 4. 2021 online výuka: PS kapitola 5 - určování základu (ze znalosti procentové části s hodnotou procent)
29. 4. 2021 samostatná práce: PS kapitola 5 - dokončení kapitoly (do př. 49 včetně)
30. 4. 2021 online výuka: kapitola 6 - při počítání s procenty musíme být opatrní

G7 - Dg - 19. 4. - 23. 4. 2021

22. 4. 2021 Online výuka 
Řez jehlanu v první základní poloze rovinou kolmou k nárysně, skutečná velikost řezu, plášť seříznuté části tělesa. Využití jehlanu z minulé hodiny. Návod s popisem v příloze v učebně, pro případ, že v online hodině něčemu neporozumíte.

G5A - M - 19. 4. - 23. 4. 2021

19. 4. online výuka: Soustavy dvou rovnic o dvou neznámých - slovní úlohy. Grafické řešení soustavy rovnic a nerovnic se dvěma neznámými.
20. 4. - 21. 4. samostatná práce ve zvláštním úkolu v učebně: soustavy dvou rovnic o dvou neznámých - slovní úlohy: sbírka strana 98 př. 4.1.14 2), 5), 7) a učebnice strana 95 př. 4.18, strana 104 př. 4.23 (pouze výpočtem);
grafické řešení soustavy rovnic a nerovnic se dvěma neznámými: učebnice strana 104  4.22 a)4.26 a)4.28 a); celkem 8 příkladů. 
22. 4. online hodina: Soustavy lineárních rovnic s více neznámými.
23. 4. online hodina: Soustavy lineárních rovnic s více neznámými.

G3 - M - 19. 4. - 23. 4. 2021

19. 4. 2021 online hodina: PS kapitola 5
20. 4. 2021 samostatná práce: PS kapitola 5 do příkladu 12 včetně
21. 4. 2021 online výuka: PS kapitoly 5
22. 4. 2021 samostatná práce: PS kapitola 5 do př. 18 včetně
23. 4. 2021 online výuka: výklad - konstrukce tečny ke kružnici procházející bodem A, který leží vně, PS kapitola 5, str. 39

G2 - M - 19. 4. - 23. 4. 2021

19. 4. 2021 online hodina: PS kapitola 4 pokračování
20. 4. 2021 samostatná práce: PS kapitoly 4 - dokončení + př. 31 a 32 z procvičovacích úloh do ŠS
21. 4. 2021 online výuka: výklad - procenta úvod (kapitola 5)
22. 4. 2021 samostatná práce: PS kapitola 5 - do příkladu 16 včetně
23. 4. 2021 online výuka: PS kapitola 5 - od př. 17 (příklady řešené přes definici procenta, přes jedno procento a pomocí trojčlenky)

G7 - Dg - 12. 4. - 16. 4. 2021

15. 4. 2021 Online výuka 
1. Řez hranolu obecnou rovinou, skutečná velikost řezu, sbírka strana 41 příklad 184, na hodinu si připravte narýsované zadání ALE s výškou 7,5 cm.

2. Jehlan v první základní poloze a bod na jeho povrchu (nestihneme-li v hodině dodělat, je řešení v příloze v učebně a bude i po online hodině v Jamboardu).

G5A - M - 12. 4. - 16. 4. 2021

12. 4. online výuka: Soustavy dvou rovnic o dvou neznámých
13. 4. - 14. 4. samostatná práce ve zvláštním úkolu: soustavy dvou rovnic o dvou neznámých - sbírka strana 91 př. 4.1.1 7), 16), 19), 22)4.1.2 1), 6);  4.1.3 1), 2); celkem 8 příkladů. U nekonečně mnoha řešení vypište, která to jsou. Umíme to už zapsat, ale ve sbírce to nemají.
15. 4. online hodina: Soustavy dvou rovnic o dvou neznámých - slovní úlohy
16. 4. online hodina: Grafické řešení rovnice se dvěma neznámými a soustavy dvou rovnic (nerovnic) se dvěma neznámými - jednodušší příklady
Pozn.: V pondělí 19. 4. procvičíme problémové příklady z tohoto týdne dle vašeho uvážení.

G3 - M - 12. 4. - 16. 4. 2021

12. 4. 2021 online hodina: PS kapitola 4
13. 4. 2021 samostatná práce: PS kapitola 4, strany 23 a 24
14. 4. 2021 online výuka: PS kapitoly 4
15. 4. 2021 samostatná práce: PS kapitola 4, strana 30
16. 4. 2021 online výuka: výklad Thaletova kružnice

G2 - M - 12. 4. - 16. 4. 2021

12. 4. 2021 online hodina: výklad - nepřímá úměrnost, PS kapitola 3
13. 4. 2021 samostatná práce: PS kapitoly 3 - dokončení
14. 4. 2021 online výuka: výklad - trojčlenka úvod
15. 4. 2021 samostatná práce: PS kapitola 4 - bude zadáno v hodině
16. 4. 2021 online výuka: PS kapitola 4 - pokračování

G7 - Dg - 5. 4. - 9. 4. 2021

8. 4. 2021 Samostudium (pedagogická a klasifikační rada): Průsečík přímky s tělesem, viz. příloha - rýsujeme tužkou jako vždy, barevně to volím z důvodu lepší viditelnosti nově narýsované části.
DÚ z 25. 3. se z důvodu náročnosti přesouvá na další online hodinu, tedy 15. 4. 2021 (Raději připomínám: narýsujete pouze zadání ze sbírky strana 41 příklad 184, ALE s výškou 7,5 cm.)

G5A - M - 5. 4. - 9. 4. 2021

5. 4. Velikonoční pondělí
6. 4. - 8. 4. samostatná práce ve zvláštním úkolu: Řešení lineárních nerovnic se dvěma neznámými a soustav dvou lineárních rovnic o dvou neznámých
9. 4. online hodina: soustavy dvou lineárních rovnic o dvou neznámých

G3 - M - 5. 4. - 9. 4. 2021

5. 4. 2021 VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ
6. 4. 2021 samostatná práce  ve speciálním úkolu: ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z UČEBNICE do ŠS (náčrtek s naším rozborem, postup konstrukce, konstrukce, závěr): př. na straně 31-32, př. 1 na straně 32-33
7. 4. 2021 online výuka: PS kapitoly 4
8. 4. 2021 samostatná práce ve speciálním úkolu: ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z UČEBNICE do ŠS (náčrtek s naším rozborem, postup konstrukce, konstrukce, závěr): př. na straně 33-34, př. 2 na straně 35
9. 4. 2021 online výuka: PS kapitoly 4

G2 - M - 5. 4. - 9. 4. 2021

5. 4. 2021 Velikonoční pondělí
6. 4. 2021 Samostatná práce: PS kapitoly 2 - příklady 1 až 9
7. 4. 2021 online výuka: výklad - přímá úměrnost
8. 4. 2021 Samostatná práce: kapitola 2 v PS: př. 11, 12, 14, 19

9. 4. 2021 online výuka: př. 15, 16, 17, 25 (SDÚ př. 18)
Týdenní práce: kapitola 2 bez př. 13 a 18

G7 - Dg - 29. 3. - 2. 4. 2021

1. 4. 2021 VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY

G5A - M - 29. 3. - 2. 4. 2021

29. 3. online výuka: Test - rovnice s absolutní hodnotou, lineární rovnice se dvěma neznámými - obecný zápis řešení + grafické znázornění, lineární nerovnice se dvěma neznámými
30. 3. - 31. 3. samostatná práce ve zvláštním úkolu: Řešení nerovnic s absolutní hodnotou a rovnic se dvěma neznámými
1. 4. online hodina: VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY
2. 4. online hodina: VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY

G3 - M - 29. 3. - 2. 4. 2021

29. 3. 2021 online výuka: PS kapitola 3 - konstrukční úlohy
30. 3. 2021 samostatná práce ve speciálním úkolu!!! ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z UČEBNICE do ŠS (náčrtek s naším rozborem, konstrukce, závěr): př. na straně 26, př. 5 na straně 27 (obě verze) a př. 6 na straně 29
31. 3. 2021 online výuka: PS dokončení kapitoly 3
1. 4. 2021 VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY
2. 4. 2021 VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY

G2 - M - 29. 3. - 2. 4. 2021

29. 3. 2021 online výuka: KVÍZ - poměr a postupný poměr, racionální čísla; PS kapitola 1 (měřítko)
30. 3. 2021 samostatná práce: PS dokončení kapitoly 1
31. 3. 2021 online výuka: výklad - rovnost poměrů, nebo-li úměra
1. 4. 2021 VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY
2. 4. 2021 VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY

G7 - Dg - 22. 3. - 26. 3. 2021

25. 3. 2021 Řez hranolu rovinou kolmou k průmětně.
Na online hodinu máte připravený hranol:
Pravidelný šestiboký hranol má podstavu v půdorysně, kde S(2; 3,5; 0), vrchol A(2,5; 5,5; 0) a výška v =6.
Konstrukce v hodině:
Zobrazte řez hranolu rovinou ró(-2; nekonečno; 1,5), určete skutečnou velikost řezu a síť seříznuté části tělesa.

G5A - M - 22. 3. - 26. 3. 2021

22. 3. online výuka: Test - nerovnice v podílovém tvaru; výklad - nerovnice s absolutními hodnotami - první část
23. 3. - 24. 3. samostatná práce ve zvláštním úkolu v Google učebně: Řešení rovnic s absolutní hodnotou
25. 3. online hodina: Nerovnice s absolutními hodnotami - druhá část
26. 3. online hodina: Nerovnice s absolutními hodnotami - dokončení, lineární rovnice se dvěma neznámými - úvod

G3 - M - 22. 3. - 26. 3. 2021

22. 3. 2021 online výuka: výklad polohová a nepolohová úloha, PS kapitola 2
23. 3. 2021 samostatná práce - PS kapitola 2: dokončení + kapitola 3 př. 1, 2, a 3 (příklad 3 i s rozborem)
24. 3. 2021 online výuka: PS kapitola 3 - konstrukční úlohy
25. 3. 2021 samostatná práce - PS kapitola 3: bude zadáno ve středu v hodině
26. 3. 2021 online výuka: PS kapitola 3

G2 - M - 22. 3. - 26. 3. 2021

22. 3. 2021 online výuka: výklad kapitola 9 - postupný poměr + příklady z PS téže kapitoly
23. 3. 2021 samostatná práce: PS dokončení kapitoly 9
24. 3. 2021 online výuka: problémové příklady z kapitoly 9, racionální čísla (Q), výklad měřítko - 1. část
25. 3. 2021 samostatná práce - NOVÝ PS kapitola 1 do př.13 (opakování poměru, čtení a zápis měřítka)
26. 3. 2021 online výuka: výklad měřítko (mapy, plánu, obrazu, modelu auta, ...) - 2. část, příklady z PS

pozn.:
29. 3. KVÍZ - poměr a postupný poměr, racionální čísla

G2 - M - 15. 3. - 19. 3. 2021

15. 3. 2021 online výuka: výklad kapitola 8 - složený zlomek a př. z PS
16. 3. 2021 samostatná práce: PS dokončení kapitoly 8 (bez př. 22 a 24) + př. 38 a) - d); 39 a 43 a) - d) do ŠS
17. 3. 2021 online výuka: desetiminutový test - operace se zlomky (příklady podobné těm z minulého týdne v kapitole 8); výklad: poměr

18. 3. 2021 samostatná práce - PS kapitola 9, bude zadáno ve středu v hodině: celá strana 41 
19. 3. 2021 online výuka: kapitola 9 -  krácení a rozšiřování poměru + příklady z pracovního sešitu kapitola 9, do př. 10

G3 - M - 15. 3. - 19. 3. 2021

15. 3. 2021 online výuka: test - obsah a obvod kruhu (kapitola 5), Množina bodů daných vlastností + PS kapitola 1
16. 3. 2021 samostatná práce - PS kapitola 1: příklady 1. - 6., 8., 10.
17. 3. 2021 online výuka: PS kapitola 1 - dokončení
18. 3. 2021 samostatná práce - PS kapitola 2: Příklady 1, 2 a 3 (opakování)
19. 3. 2021 online výuka: test - objem a povrch válce (kapitola 6). Postup konstrukční úlohy - opakování a rozšíření, příklady z PS kapitola 2: příklad 4
Odevzdáte:
kapitola 1 + kapitola 2 do příkladu 4.

G5A - M - 15. 3. - 19. 3. 2021

15. 3. online výuka: Rovnice s absolutními hodnotami - první část
16. 3. - 17. 3. samostatná práce ve zvláštním úkolu: Řešení nerovnic v podílovém tvaru
18. 3. online hodina: Rovnice s absolutními hodnotami - druhá část
19. 3. online hodina: Rovnice s absolutními hodnotami - dokončení, nerovnice s absolutními hodnotami - úvod
Pozn.:
22. 3. test nerovnice v podílovém tvaru

G7 - Dg - 15. 3. - 19. 3. 2021

18. 3. 2021 Zobrazení hranolu v obecné rovině.
Návod a narýsovaný obrázek z online hodiny je již předpřipraven v učebně.
Na 25. 3. si za DÚ připravte hranol:
Pravidelný šestiboký hranol má podstavu v půdorysně, kde S(2; 3,5; 0), vrchol A(2,5; 5,5; 0) a výška v = 6.
V hodině pak provedeme: Zobrazte řez hranolu rovinou ró(-2; nekonečno; 1,5) a určete skutečnou velikost řezu.

G5A - M - 8. 3. - 12. 3. 2021

8. 3. online výuka: Řešení nerovnic v podílovém tvaru - 1. část
9. 3. - 10. 3. samostatná práce ve zvláštním úkolu: Řešení rovnic a nerovnic v součinovém tvaru z učebnice
11. 3. online hodina: Řešení nerovnic v podílovém tvaru
12. 3. online hodina: TEST - rovnice a nerovnice v součinovém tvaru řešené pomocí nulových bodů. Rovnice s absolutními hodnotami - úvod

G3 - M - 8. 3. - 12. 3. 2021

8. 3. 2021 online výuka - PS kapitola 6: od př. 14b)
9. 3. 2021 samostatná práce - PS kapitola 6: do příkladu 26 (bez př. 13)
10. 3. 2021 online výuka: výklad - PS kapitola 6 - dokončení
11. 3. 2021 samostatná práce - PS kapitola 7 shrnutí: celá strana 49
12. 3. 2021 online výuka: KONSTRUKČNÍ ÚLOHY - ÚVOD

pozn.:
15. 3. test - obsah a obvod kruhu (kapitola 5)
19. 3. test - objem a povrch válce (kapitola 6)

G2 - M - 8. 3. - 12. 3. 2021

8. 3. 2021 online výuka: výklad kapitola 8 - záporné zlomky, racionální čísla
9. 3. 2021 samostatná práce - PS kapitola 8 - do příkladu 14 včetně a př. 16
10. 3. 2021 online výuka: desetiminutový test - násobení a dělení zlomků; PS kapitola 8 - od příkladu 14
11. 3. 2021 samostatná práce - PS kapitola 8 - do př. 23, bez př. 22 a nabídka: 5. hodinu online na Meetu společné počítání

12. 3. 2021 online výuka: kapitola 8 slovní úlohy
Odevzdáte:
kapitola 8 - příklady 1 - 21, 23, 25, 26 a 27
Přesun:
15. 3. 2021 výklad kapitola 8 - složený zlomek a př. z PS + dokončení kapitoly 8 v PS

G7 - Dg - 22. 2. - 26. 2. 2021

25. 2. 2021: online hodina - zobrazení hranolu s podstavou v průmětně

G5A - M - 22. 2. - 26. 2. 2021

22. 2. online výuka: Řešení rovnic v součinovém tvaru
23. 2. - 24. 2. samostatná práce ve zvláštním úkolu: Slovní úlohy využívající lineární nerovnice; soustavy lineárních nerovnic ze sbírky, grafické řešení soustavy rovnic
25. 2. online hodina: Řešení nerovnic v součinovém tvaru
26. 2. online hodina: TEST - rovnice a nerovnice. Řešení nerovnic v součinovém tvaru

G3 - M - 22. 2. - 26. 2. 2021

22. 2. 2021 ONLINE HODINA JIŽ v 8:00 - PS kapitola 5
23. 2. 2021 samostatná práce - PS kapitola 5: dokončení
24. 2. 2021 online výuka:  výklad - kapitola 6 - válec
25. 2. 2021 samostatná práce - PS kapitola 6 - do příkladu 10 včetně
26. 2. 2021 online výuka: Test - Pythagorova věta, PS kapitola 6 - pokračování, případný DÚ bude zadán v hodině

G2 - M - 22. 2. - 26. 2. 2021

22. 2. 2021 online výuka: PS kapitola 7 - Využití krácení při násobení zlomků, převrácený zlomek, dělení zlomků
23. 2. 2021 samostatná práce - PS kapitola 7 - do příkladu 21 b) včetně
24. 2. 2021 online výuka:  PS kapitola 7
25. 2. 2021 samostatná práce - PS kapitola 7 dokončení do př. 24, kromě: 21 c) a 24 b)
26. 2. 2021 online výuka: příklady 21 c) a 24 b) z kapitoly 7 a vybrané příklady z procvičovacích úloh do ŠS

G7 - M - 15. 2. - 19. 2. 2021

18. 2. 2021: online hodina - otočení obecné roviny do průmětny
DÚ: sbírka př. 97 a 99, jejichž řešení bude v hodině + zobrazení pravidelného šestiúhelníku v Mongeově promítání podle přiloženého souboru 04 v Google učebně, zadání volte přibližně stejně.

G5A - M - 15. 2. - 19. 2. 2021

15. 2. online výuka: Řešení nerovnic vedoucích na lineární nerovnice ze sbírky, slovní úlohy z učebnice
16. 2. - 17. 2. samostatná práce ve zvláštním úkolu: Slovní úlohy využívající lineární rovnice; lineární nerovnice ze sbírky
18. 2. online hodina: Grafické řešení lineární rovnice a nerovnice
19. 2. online hodina: Soustavy lineárních nerovnic

G3 - M - 15. 2. - 19. 2. 2021

15. 2. 2021 online výuka: PS kapitola 4, od příkladu 28
16. 2. 2021 samostatná práce - PS kapitola 4: dokončení
17. 2. 2021 online výuka: Kapitola 5 - obvod kruhu, Ludolfovo číslo "pí"
18. 2. 2021 samostatná práce - PS kapitola 5: do příkladu 15 včetně
19. 2. 2021 online výuka: PS kapitola 5 - pokračování, případný DÚ bude zadán v hodině

G2 - M - 15. 2. - 19. 2. 2021

15. 2. 2021 online výuka: PS kapitola 6 - porovnávání zlomků
16. 2. 2021 samostatná práce - PS kapitola 6 - dokončení
17. 2. 2021 online výuka: výklad - násobení zlomků, kapitola 7
18. 2. 2021 samostatná práce - PS: úkol bude zadán ve středu 17. 2. 2021
19. 2. 2021 online výuka: TEST - sčítání a odčítání smíšených čísel; Kapitola 7 - násobení zlomků; dělení zlomků (úvod)

ST: možnost doučování po online hodině.

G7 - Dg - 8. 2. - 12. 2. 2021

11. 2. 2021: online hodina - Osová afinita a její užití.

G5A - M - 8. 2 - 12. 2. 2021

8. 2. online výuka: Řešení rovnic vedoucích na lineární rovnice, ze sbírky
9. 2. - 10. 2. samostatná práce ve zvláštním úkolu: Řešení rovnic vedoucích na lineární rovnice ze sbírky
11. 2. online hodina: Slovní úlohy využívající lineární rovnice
12. 2. online hodina: Lineární nerovnice - úvod

G3 - M - 8. 2. - 12. 2. 2021

8. 2. 2021 online výuka: Test - Objem a povrch hranolu (zadání ve speciálním úkolu), PS kapitola 4, příklad 4 a 16
9. 2. 2021 samostatná práce - PS procvičovací úlohy z kapitoly 4: 40. a); 41.a); 42; 43a); 44 - 47
10. 2. 2021 online výuka: Příklady z PS kapitola 4
11. 2. 2021 samostatná práce - PS kapitola 4 - pokračování, bude zadáno v hodině
12. 2. 2021 online výuka: PS kapitola 4 - pokračování, případný DÚ bude zadán v hodině

G2 - M - 8. 2. - 12. 2. 2021

8. 2. 2021 online výuka: TEST - sčítání a odčítání zlomků, PS kapitola 5
9. 2. 2021 samostatná práce - PS kapitola 5, do př. 20 včetně
10. 2. 2021 online výuka: Dokončení kapitoly 5, zbytek DÚ
11. 2. 2021 samostatná práce - Procvičovací úlohy z kapitoly 5: př. 32 - 36 do ŠS
12. 2. 2021 online výuka: Kapitola 6 - Porovnávání zlomků - úvod

PO: možnost doučování po online hodině.

G8B - M - 1. 2. - 5. 2. 2021

2. 2. 2021 online výuka: řešení problémových příkladů z testu podzim 2017, dodejte prosím během pondělí.
Výsledky testu dejte do soukromých komentářů.
Případný úkol bude zadán v hodině, jinak začneme pracovat na tématu: STEREOMETRIE

G8A - M - 1. 2. - 5. 2. 2021

2. 2. 2021 online výuka: řešení problémových příkladů z testu podzim 2017, dodejte prosím během pondělí.
Výsledky testu dejte do soukromých komentářů.
Případný úkol bude zadán v hodině, jinak začneme pracovat na tématu: STEREOMETRIE

G7 - M - 1. 2. - 5. 2. 2021

4. 2. online výuka: přímka kolmá k rovině a vzdálenost bodu od roviny, úkol bude zadán v hodině.

G5A - M - 1. 2. - 5. 2. 2021

1. 2. online výuka: vyjádření neznámé ze vzorce
2. 2. - 3. 2. samostatná práce ve zvláštním úkolu v Google učebně
4. 2. online hodina: Rovnice, ekvivalentní a neekvivalentní úpravy
5. 2. online hodina: Řešení rovnic, slovní úlohy

G3 - M - 1. 2. - 5. 2. 2021

1. 2. 2021 online výuka: Objem a povrch hranolu, PS kapitola 3, příklad 22 a následující
2. 2. 2021 samostatná práce - PS příklady z kapitoly 3, dokončení první část
3. 2. 2021 online výuka: Výklad Pythagorova věta - vysvětlení, případný DÚ bude zadán v hodině:
4. 2. 2021 samostatná práce - PS kapitola 3 - dokončení druhá část
5. 2. 2021 online výuka: PS kapitola 4, případný DÚ bude zadán v hodině:

Pozn.: Příští týden test na objem a povrch hranolu, asi v pondělí.

G2 - M - 1. 2. - 5. 2. 2021

1. 2. 2021 online výuka: PS kapitola 4
2. 2. 2021 samostatná práce - PS kapitola 4, dokončení do př. 19 včetně
3. 2. 2021 online výuka: výklad - Smíšené číslo, kapitola 5
4. 2. 2021 samostatná práce - př. z kapitoly 5, bude zadáno ve ST hodině
5. 2. 2021 online výuka: příklady z kapitoly 5, případný DÚ bude zadán v hodině

 

G2 - M - 25. 1. - 29. 1. 2021

25. 1. online výuka: sčítání a odčítání zlomků
26. 1. bez zadané práce
27. 1. - 28. 1. ředitelské volno
29. 1. pololetní prázdniny

G3 - M - 25. 1. - 29. 1. 2021

25. 1. online výuka: objem hranolu
26. 1. bez zadané práce
27. 1. - 28. 1. ředitelské volno
29. 1. pololetní prázdniny

G5A - M - 25. 1. - 29. 1. 2021

25. 1. online výuka: vyjádření neznámé ze vzorce
26. 1. bez zadané práce
27. 1. - 28. 1. ředitelské volno
29. 1. pololetní prázdniny

G7 - Dg - 25. 1. - 29. 1. 2021

28. 1. 2021 Ředitelské volno.

G8B - M - 25. 1. - 29. 1. 2021

26. 1. 2021: náplň za online hodinu, která nebude: Vyzkoušejte a vyhodnoťte si test PODZIM 2017.
Výsledky a problémové příklady až v týdnu: 1. 2. - 5. 2. 2021. Forma dle stavu situace.

G8A - M - 25. 1. - 29. 1. 2021

26. 1. 2021: náplň za online hodinu, která nebude: Vyzkoušejte a vyhodnoťte si test PODZIM 2017.
Výsledky a problémové příklady až v týdnu: 1. 2. - 5. 2. 2021. Forma dle stavu situace.

G7 - M - 18. 1. - 22. 1. 2021

21. 1. online výuka:
1) test - průsečnice rovin a průsečík přímky s rovinou, analogie s příklady 101 - 124, bez 122;
2) výklad: Kolmost přímek a rovin - první část

G8B - M - 18. 1. - 22. 1. 2021

19. 1. online výuka: problémové příklad z kapitoly PLANIMETRIE + další příklady z daného tematického celku.
Nezapomeňte do streamu napsat problémové příklady.
Zde odevzdejte foto vaší práce z této kapitoly.

G8A - M - 18. 1. - 22. 1. 2021

19. 1. online výuka: problémové příklad z kapitoly PLANIMETRIE + další příklady z daného tematického celku.
Nezapomeňte do streamu napsat problémové příklady.
Zde odevzdejte foto vaší práce z této kapitoly.

G5A - M - 18. 1. - 22. 1. 2021

18. 1. 2021 online výuka: Sčítání, násobení a dělení lomených výrazů
19. - 20. 1. 2021 samostatná práce - příklady ze sbírky, v samostatném úkolu
21. 1. 2021 online výuka: 1) test  - operace s mnohočleny a jejich rozklad na součin, 2) sčítání, násobení a dělení lomených výrazů
22. 1. 2021 online výuka: Vyjádření neznámé ze vzorce

G3 - M - 18. 1. - 22. 1. 2021

18. 1. 2021 online výuka: Síť tělesa a jeho souvislost s povrchem tělesa
19. 1. 2021 samostatná práce - PS dokončit kapitolu 2 + příklady z kapitoly 3, dle zadání v PO hodině
20. 1. 2021 online výuka: Pokračování v kapitole 3
21. 1. 2021 samostatná práce - PS kapitola 3, dle zadání ve ST hodině
22. 1. 2021 online výuka: pokračování v kapitole 3, případný DÚ bude zadán v hodině

G2 - M - 18. 1. - 22. 1. 2021

18. 1. 2021 online výuka: PS kapitola 3 dokončení
19. 1. 2021 samostatná práce - PS kapitola 3, všechny procvičovací úlohy do ŠS
20. 1. 2021 online výuka: KVÍZ - kapitoly 2 a 3; výklad: kapitola 4 - Sčítání a odčítání zlomků, úvod
21. 1. 2021 samostatná práce - PS kapitola 4, bude zadáno v hodině
22. 1. 2021 online výuka: příklady z kapitoly 4, případný DÚ bude zadán v hodině

G8B - Ms - 11. 1. - 15. 1. 2020

12. 1. 2021 online hodina: společné řešení příkladů, příloha v Google učebně.

G8A - Ms - 11. 1. - 15. 1. 2021

12. 1. 2021 online hodina: společné řešení příkladů, příloha v Google učebně.

G7 - Dg - 11. 1. - 15. 1. 2021

14. 1. 2021 Online hodina: Průsečík přímky s rovinou, průsečnice rovin řešené přes průsečím přímky s rovinou (přes krycí přímku). Příklady ze sbírky.

G5A - M - 11. 1. - 15. 1. 2021

11. 1. 2021 online výuka: Rozklad výrazu na součin - dokončení
!!!12. 1. 2021 ONLINE 5. HOD NÁHRADNÍ TEST ZE DNE 17. 12. 2020!!! 7 ŽÁKŮ
12. - 13. 1. 2021 samostatná práce - procvičování: dělení mnohočlenu mnohočlenem, rozklad výrazu na součin - sbírka Výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy, zadání ve speciálním úkolu
14. 1. 2021 online výuka: lomené výrazy - 1. část
15. 1. 2021 online výuka: lomené výrazy - 2. část

G3 - M - 11. 1. - 15. 1. 2021

11. 1. 2021 online výuka: Vlastnosti pravidelných mnohoúhelníků
12. 1. 2021 samostatná práce - PS dokončit kapitolu 1 
13. 1. 2021 online výuka: Test - slovní úlohy vedoucí na řešení rovnic. Základní vlastnosti hranolu - úvod
14. 1. 2021 samostatná práce - PS kapitola 2, bude zadáno v hodině
15. 1. 2021 online výuka: pokračování v kapitole 2, případný DÚ bude zadán v hodině

G2 - M - 11. 1. - 15. 1. 2021

11. 1. 2021 online výuka: PS kapitola 2 dokončení
12. 1. 2021 samostatná práce - PS kapitola 2, procvičovací úlohy: 31, 32, 35, 36, 37, 39 do ŠS
13. 1. 2021 online výuka: kapitola 3 - Krácení a rozšiřování zlomku
14. 1. 2021 samostatná práce - bude zadáno v hodině
15. 1. 2021 online výuka: příklady z kapitoly 3, případný DÚ bude zadán v hodině

G8B - Ms - 4. 1. - 8. 1. 2021

5. 1. online hodina: test dle domluvy s deseti příklady na 30 minut + administrativa, bude ve speciálním úkolu
DÚ: PLANIMETRIE - příklady 1 - 11 do 12. 1. (příklady 12 - 22 do 18. 1.)

G8A - Ms - 4. 1. - 8. 1. 2021

5. 1. online hodina: test dle domluvy s deseti příklady na 30 minut + administrativa, bude ve speciálním úkolu
DÚ: PLANIMETRIE - příklady 1 - 11 do 12. 1. (příklady 12 - 22 do 18. 1.)

G7 - Dg - 4. 1. - 8. 1. 2021

7. 1. online hodina: průsečnice rovin, pokračování v PS, DÚ bude zadáno v hodině

G5A - M - 4. 1. - 8. 1. 2021

4. 1. 2021 online výuka: výraz - obor proměnné, definiční obor výrazu, hodnota výrazu
5. - 6. 1. 2021 samostatná práce - sbírka Výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy strany 40 až 44, příklady 4.1.5 - 4.1.17 vždy první a poslední příklad (začali jsme ve škole v hodině)
7. 1. 2021 online výuka: mnohočlen - sčítání, odčítání, násobení a dělení
8. 1. 2021 online výuka: rozklad mnohočlenů

G3 - M - 4. 1. - 8. 1. 2021

4. 1. 2021 online výuka: Slovní úlohy řešené pomocí rovnic v PS kapitola 9
5. 1. 2021 samostatná práce - PS kapitola 9 do př. 25
6. 1. 2021 online výuka: Procvičovací úlohy z kapitoly 9
7. 1. 2021 samostatná práce - PS kapitola 9 vybrané procvičovací úlohy, budou zadány v hodině
8. 1. 2021 online výuka: NOVÁ UČEBNICE I PRACOVNÍ SEŠIT - HRANOLY A VÁLCE - Mnohoúhelníky a jeho vlastnosti

G2 - M - 4. 1. - 8. 1. 2021

4. 1. 2021 online výuka: NOVÁ UČEBNICE I PRACOVNÍ SEŠIT ZLOMKY, POMĚR - opakování počítání s desetinnými čísly v PS, kapitola 1
5. 1. 2021 samostatná práce - PS dokončení první kapitoly
6. 1. 2021 online výuka: kapitola 2 - část celku a zlomek
7. 1. 2021 samostatná práce - PS kapitola 2 vybrané příklady, budou zadány v hodině
8. 1. 2021 online výuka: dokončení kapitoly 2

G7A - Dg - 14. 12. - 18. 12. 2020

17. 12. 2020: online hodina - TEST Č. 3 (hlavní přímky, spádové přímky, odchylka roviny od průmětny), průsečnice rovin - úvod.

G2 - M - 14. 12. - 18. 12. 2020

PREZENČNÍ VÝUKA:)

G5A - M - 14. 12. - 18. 12. 2020

PREZENČNÍ VÝUKA:)

G3 - M - 14. 12. - 18. 12. 2020

14. 12. 2020: online hodina, řešení rovnic z PS kapitola 8
15. 12. 2020: samostatná práce - dokončení kapitoly 8
16. 12. 2020: online hodina: Slovní úlohy řešené pomocí rovnic - kapitola 9
17. 12. 2020: samostatná práce - PS kapitola 9: bude zadáno ve středu v online hodině
18. 12. 2020: online hodina - řešení slovních úloh z PS.
18. 12. 2020: PO ONLINE HODINĚ BUDE ZDE PRÁCE ZA CELÝ TÝDEN ODEVZDÁNA.
KDO TAK NEUČINÍ, DOSTANE PRÁCI NA PRÁZDNINY, KTEROU ODEVZDÁ VE ŠKOLE 4. 1. 2021!

G5A - M - 7. 12. - 11. 12. 2020

7. 12. online výuka: Důkaz věty tvaru implikace
8. 12. - 9. 12. samostatná práce ve zvláštním úkolu v Google učebně
10. 12. online hodina: Mocniny s přirozeným exponentem
11. 12. online hodina: Mocniny s celým exponentem

G8B - Ms - 7. 12. - 11. 12. 2020

PREZENČNÍ VÝUKA:)

G8A - Ms - 7. 12. - 11. 12. 2020

PREZENČNÍ VÝUKA:)

G7 - Dg - 7. 12. - 11. 12. 2020

PREZENČNÍ VÝUKA:)

G3 - M - 7. 12. - 11. 12. 2020

PREZENČNÍ VÝUKA:)

G2 - M - 7. 12. - 11. 12. 2020

7. 12. 2020: online hodina -  kapitola 8: středová souměrnost - výklad a příklady z PS
8. 12. 2020: samostatná práce - příklady z PS, dokončení kapitoly 8
9. 12. 2020: online hodina - TEST: OSOVÁ SOUMĚRNOST, kapitola 9: útvary ve středové souměrnosti + PS
10. 12. 2020: samostatná práce - příklady z PS, bude zadáno ve středu v online hodině
11. 12. 2020: online hodina - dokončení kapitoly 9 a případné zadání DÚ
NIC NEPOSÍLEJTE, PROHLÉDNU SI TO V PONDĚLÍ VE ŠKOLE.

G5A - M - 30. 11. - 04. 12. 2020

30. 11. online výuka: výklad - axiom, definice, věta, důkaz
1. 12. - 2. 12. samostatná práce ve zvláštním úkolu
3. 12. online hodina: důkazy vět
4. 12. online hodina: důkazy vět

! DÚ: může být zadán během hodiny či napsán na tabuli nebo přiložen v souboru dle aktuální situace.

SAMOSTATNÁ PRÁCE 1. 12. - 2. 12.

ELEMENTÁRNÍ TEORIE ČÍSEL - učebnice strany 98 - 119 (opakování z nižšího stupně a minimální rozšíření, DŮKAZOVOU ČÁST VYNECHTE, UDĚLÁME V ONLINE HODINÁCH)
Důležité pojmy
- rozvinutý zápis čísla, násobek a dělitel, soudělná a nesoudělná čísla, nově: b dělí a (hlavně zápis), př. 5.4, 5.5
- znaky dělitelnosti
- prvočísla a složená čísla (definice!), prvočíselný rozklad + NOVĚ věta používaná při prvočíselném rozkladu (strana 110) + řešený př. 3 strana 111 + 5.22a), b), c)
- největší společný dělitel, nejmenší společný násobek, 5.28c) f); 5.29 c)

G2 - M - 30. 11. - 04. 12. 2020

PREZENČNÍ VÝUKA

G3 - M - 30. 11. - 04. 12. 2020

30. 11. 2020: online hodina, rovnice a její řešení - úvod
1. 12. 2020: samostatná práce - PS kapitola 8 do příkladu 11
2. 12. 2020: online hodina: řešení rovnic, PS - od příkladu 12
3. 12. 2020: samostatná práce - řešení rovnic: bude zadáno ve středu
4. 12. 2020: online hodina - řešení rovnic z PS, DÚ zadán v hodině
PRÁCI NEFOŤTE, PŘEDLOŽÍTE KE KONTROLE VE ŠKOLE:)

G7 - Dg - 30. 11. - 04. 12. 2020

3. 11. 2020 online hodina: výklad s příklady - spádové přímky, teorie pro možný tisk v Google učebně

G7 - Dg - 23. 11. - 27. 11. 2020

26. 11. 2020: TEST - STOPA ROVINY (připravím zadání, vy přibližně stejně přerýsujete, pak dorýsujete dle zadání; foto přiložíte, tedy stejné jako při minulém testu) a výklad - hlavní přímky; DÚ bude zadán v online hodině.

G5A - M - 23. 11. - 27. 11. 2020

23. 11. online výuka: výklad - negace složeného výroku
24. 11. - 25. 11. samostatná práce ve zvláštním úkolu
26. 11. online hodina: KVÍZ - negace výroku (nikoli složeného výroku),  kvantifikátory
27. 11. online hodina: negace kvantifikátorů

! DÚ: může být zadán během hodiny či napsán na tabuli nebo přiložen v souboru dle aktuální situace_dodatečně ošetřeno v Google učebně.

G3 - M - 23. 11. - 27. 11. 2020

23. 11. 2020: online hodina, sčítání a odčítání mnohočlenů - dokončení, násobení mnohočlenů
24. 11. 2020: samostatná práce - PS kapitola 7 do příkladu 28
25. 11. 2020: online hodina: dělení mnohočlenů, PS - od příkladu 29
26. 11. 2020: samostatná práce - bude zadána ve středu v online hodině
27. 11. 2020: online hodina - TEST: sčítání a odčítání jednočlenů, analogie s příklady 20, 22, 36 z kapitoly 6 a příklady 5, 7 z kapitoly 7, dokončení kapitoly 7. DÚ dle uvážení v hodině.

G2 - M - 23. 11. - 27. 11. 2020

23. 11. 2020: online hodina - procvičování v PS, kapitola 5

24. 11. 2020: samostatná práce - dokončení kapitoly 5

25. 11. 2020: online hodina - výklad: zobrazení, osová souměrnost, kapitola 6 - vypsat rámečky

26. 11. 2020: samostatná práce - příklady z PS, zadáno: strana 32 a 33

27. 11. 2020: online hodina - dokončení kapitoly 6, dle uvážení začátek kapitoly 7 nebo ještě procvičení látky kapitoly 6 na vhodných příkladech

G8B - Ms - 23. 11. - 27. 11. 2020

24. 1. 2020: online hodina - problémové příklady z kapitoly FUNKCE

DÚ: příklady analogické příkladům z kapitoly FUNKCE do 4. 12. 2020 - soubor přiložen v Google učebně.

G8A - Ms - 23. 11. - 27. 11. 2020

24. 1. 2020: online hodina - problémové příklady z kapitoly FUNKCE

DÚ: příklady analogické příkladům z kapitoly FUNKCE do 4. 12. 2020 - soubor přiložen v Google učebně.

G7 - Dg - 16. 11. - 20. 11. 2020

19. 11. Online hodina: přímka v rovině - PS, strana 20 až 22, příklady 50 až 64, část v hodině, zbytek DÚ, vše odevzdat.
Příští týden: test - stopa roviny.

G3 - M - 16. 11. - 20. 11. 2020

18. 11. 2020: online hodina - výklad: opačný jednočlen, násobení a dělení jednočlenů, mnohočlen - sčítání a odčítání
19. 11. 2020: samostatná práce - PS kapitola 7 do příkladu 16
20. 11. 2020: online hodina - výklad: operace s mnohočleny, dle úvahy zadám DÚ v hodině.

G2 - M - 16. 11. - 20. 11. 2020

18. 11. 2020: online hodina - procvičování v PS, kapitola 4
19. 11. 2020: samostatná práce - dokončení kapitoly 4
20. 11. 2020: online hodina - výklad, začátek kapitoly 5, zadání DÚ dle uvážení v hodině.

G5A - M - 16. 11. - 20. 11. 2020

18. 11. SAMOSTATNÁ PRÁCE: Nastudujte v učebnici  strana 73 - 74: DISJUNKCE, využijte ilustrační příklad z výroků a, b, c, d. Zpracování proveďte analogicky jako v páteční hodině u KONJUNKCE. Odevzdejte ve speciálním úkolu v Google učebně.
19. 11. online hodina: IMPLIKACE A EKVIVALENCE
20. 11. online hodina: složené výroky a jejich negace_1. část
DÚ: Naučte se zpaměti pravdivostní tabulky konjunkce, disjunkce, implikace, ekvivalence a jejich negace dle probrané látky.

G3 - M - 9. 11. - 13. 11. 2020

9. 11. 2020: online hodina, sčítání a odčítání násobků proměnné
10. 11. 2020: samostatná práce - PS kapitola 6 do příkladu 25
11. 11. 2020: online hodina: KVÍZ - jednotky plochy a objemu, dvojčlen, vytýkání před závorku
12. 11. 2020: samostatná práce - PS strana 30 a 31, do příkladu 28 a příklady 29, 34, 36
13. 11. 2020: online hodina - výklad: mnohočleny, dle úvahy zadám DÚ v hodině

G2 - M - 9. 11. - 13. 11. 2020

9. 11. 2020:  práce v PS: dokončení kapitoly 2
10. 11. 2020: online hodina - výklad + procvičování v PS, kapitola 3
11. 11. 2020: online hodina - procvičování v PS, kapitola 3
12. 11. 2020: samostatná práce - dokončení kapitoly 3
13. 11. 2020: online hodina - výklad, začátek kapitoly 4, zadání DÚ dle uvážení v hodině

G7 - Dg - 9. 11. - 13. 11. 2020

Stopa roviny - pokračování v online hodině
DÚ - bude zadán na online hodině

G8B - Ms - 9. 11. - 13. 11. 2020

test v online hodině
DÚ do neděle 15. 11.  - dořešit kapitolu s funkcemi a poslat PROBLÉMOVÉ PŘÍKLADY

G8A - Ms - 9. 11. - 13. 11. 2020

test v online hodině
DÚ do neděle 15. 11.  - dořešit kapitolu s funkcemi a poslat PROBLÉMOVÉ PŘÍKLADY

G5A - M - 9. 11. - 13. 11. 2020

9. 11. online výuka: výklad - výrok, negace výroku
10. 11. - 11. 11. samostatná práce ve zvláštním úkolu v Google učebně
11. 11. 8:00 oprava jednoho z testů z minulého týdne v Google učebně
12. 11. online hodina: KVÍZ - intervaly a operace s intervaly (analogie samostatné práce), výroky - pokračování
13. 11. online hodina: výroky - pokračování

! DÚ: bude zadán během hodiny a napsán na tabuli nebo přiložen v souboru v Google učebně.

G8A - Ms - 2. 11. - 6. 11. 2020

Diskuze nad testem č. 1 - problémové příklady, jak kdo dopadl, a podobně.
DÚ: řešení příkladů z pracovního sešitu, téma funkce, 1. část: shrnutí učiva po kvadratické funkce a př. 1 až 15.
Kopii testu č. 1 přiložte.

Návrh na příští týden: test mnou připravený na témata, která jsme už prošli: rovnice a nerovnice, algebraické výrazy a číselné obory. Vyřešíte na papír a přiložíte fotokopii.

G8B - Ms - 2. 11. - 6. 11. 2020

Diskuze nad testem č. 1 - problémové příklady, jak kdo dopadl, a podobně.
DÚ: řešení příkladů z pracovního sešitu, téma funkce, 1. část: shrnutí učiva po kvadratické funkce a př. 1 až 15.
Kopii testu č. 1 přiložte.

Návrh na příští týden: test mnou připravený na témata, která jsme už prošli: rovnice a nerovnice, algebraické výrazy a číselné obory. Vyřešíte na papír a přiložíte fotokopii.

G5A - M - 2. 11. - 6. 11. 2020

Týdenní plán výuky

2. 11. online výuka: výklad - intervaly - dělení, znázornění, množinové operace s intervaly, DÚ_dokončení práce z hodiny
3. 11. - 4. 11. samostatná práce ve zvláštním úkolu; oprava samostatné práce z týdne 19. - 23. 10. 2020_řešení_viz_příloha
5. 11. online hodina: TEST - číselné množiny, odmocniny, absolutní hodnota (učebnice do strany 43, příklady analogické těm, co jsme někdy řešili) cca 10 minut; Vennovy diagramy - cvičení
6. 11. online hodina: TEST - množiny, operace s množinami (učebnice do strany 44 - 51, příklady analogické těm, co jsme někdy řešili) cca 15 minut, intervaly - řešení problémů z ÚT a ST, dokončení intervalů a Vennových diagramů, DÚ

Informace k testu: test bude spuštěn po začátku hodiny a časově omezen, vy si připravíte papír, na který provedete řešení a pak jeho kopii v časovém limitu vložíte do učebny.

G3 - M - 2. 11. - 6. 11. 2020

Týdenní plán výuky v Google učebně

2. 11. 2020: online hodina, opakování - jednotky plochy a mocnina; výklad - jednotky objemu a mocnina + procvičení
3. 11. 2020: samostatná práce - dokončení kapitoly 5 v PS do příkladu 26
4. 11. 2020: online hodina - test č. 1 (mocniny kapitola 2 a 3), opakování jednotek plochy a objemu; výklad - začneme počítat s písmenky
5. 11. 2020: samostatná práce - v PS strana 26 a 27, příklady 1 - 5
6. 11. 2020: online hodina - test č. 2 (odmocniny kapitola 4); výklad - výrazy s proměnnou, DÚ bude zadáno v hodině

Informace k testu: test bude spuštěn po začátku hodiny a časově omezen, vy si připravíte papír, na který provedete řešení a pak jeho kopii v časovém limitu vložíte do učebny.

 

G2 - M - 2. 11. - 6. 11. 2020

Týdenní plán výuky v Google učebně

2. 11. 2020: online hodina, výklad - shodnost geometrických útvarů, práce v PS: 1. kapitola
3. 11. 2020: samostatná práce - dokončení kapitoly 1 v PS do př. 10 + př. 13 a 14 z procvičovacích úloh
4. 11. 2020: online hodina - test č. 1 (dvojice úhlů), shodnost geometrických útvarů, práce v PS: 2. kapitola
5. 11. 2020: samostatná práce - v PS kapitola 2 do příkladu 16
6. 11. 2020: online hodina - test č. 2 (popis trojúhelníku a konstrukce trojúhelníku); dokončení kapitoly 2 z PS.

Informace k testu: test bude spuštěn po začátku hodiny a časově omezen, vy si připravíte papír, na který provedete řešení a pak jeho kopii v časovém limitu vložíte do učebny.

G7 - Dg - 2. 11. - 6. 11. 2020

5. 11. 2020: on-line výuka:
1. test - skutečná velikost úsečky, odchylka přímky od průmětny (přerýsujete podobně vypadající zadání, narýsujete řešení, uděláte kopii a tu přiložíte k zadání (úkol - test č. 1, který se otevře po začátku hodiny).
2. stopa roviny určení dvěma přímkami, sbírka strany 17 - 20, příklady 32 až 49, dle dohody v hodině bude část za DÚ.

Informace k testu: test bude spuštěn po začátku hodiny a časově omezen, vy si připravíte papír, na který provedete řešení a pak jeho kopii v časovém limitu vložíte do učebny.

G7 - Dg - 19. 10. - 23. 10. 2020

1. On-line hodina: nová látka - zobrazení roviny, 1. část
2. Procvičení: sbírka strana 16 - 17
3. DÚ: dle dohody z online hodiny

G5A - M - 19. 10. - 23. 10. 2020

19. 10. 2020: online hodina - množiny, 3. část, dokončení
20. - 21. 10. 2020: samostatná práce - příklady na množiny, odevzdat ve středu, speciální, dobrovolný, domácí úkol, odevzdat ve středu
22. 10. 2020: online hodina - Vennovy diagramy, 1. část
23. 10. 2020: online hodina - Vennovy diagramy, 2. část, DÚ odevzdat do neděle

G8B - Ms - 19. 10. - 23. 10. 2020

1.  V online hodině si společně projdeme vyřešené příklady: Maturita v pohodě, rovnice a nerovnice (kapitola tři).
2. Fotokopie mi pošlete - kouknu na to.
3. DÚ na další týden: test č. 1 - nastavte si čas 2 hodiny, kolik z toho a jak dobře spočítáte, společně v online hodině projdeme vaše postřehy a výsledky.

G8A - Ms - 19. 10. - 23. 10. 2020

1.  V online hodině si společně projdeme vyřešené příklady: Maturita v pohodě, rovnice a nerovnice (kapitola tři).
2. Fotokopie mi pošlete - kouknu na to.
3. DÚ na další týden: test č. 1 - nastavte si čas 2 hodiny, kolik z toho a jak dobře spočítáte, společně v online hodině projdeme vaše postřehy a výsledky.

G3 - M - 19. 10. - 23. 10. 2020

9. 10. on-line výuka: výklad - Částečné odmocňování, PS strana 16, od příkladu 15
20. 10. samostatná práce: příklady z pracovního sešitu, dokončení kapitoly 4 do příkladu 26, zopakovat jednotky plochy
21. 10. on-line výuka: společná kontrola DÚ a opakování odmocnin, výklad - jednotky obsahující mocninu, 1. část, DÚ, PS strana 20/Př. 2 - 8
22. 10. on-line výuka: výklad - jednotky obsahující mocninu, 2. část, PS příklady z kapitoly 5
23. 10. samostatná práce: PS, kapitola 5, bude upřesněno
Příloha výkladu i s případnou změnou zadání domácího úkolu bude přiložena po online hodině v Google učebně.
Fotokopii veškeré práce (školní sešit a pracovní sešit) odevzdejte v Google učebně během pátku.

G2 - M - 19. 10. - 23. 10. 2020

19. 10. on-line výuka: výklad - čtyřúhelníky, konstrukce, obsah, obvod, DÚ: PS, strana 52 celá
20. 10. samostatná práce: příklady z pracovního sešitu, strany 53 - 54, příklady 5 - 11.
21. 10. on-line výuka: kontrola DÚ, společné řešení příkladů z PS strana 54 - 57, př. 12 - 30, zbytek je prací na čtvrtek.
22. 10. samostatná práce: příklady z pracovního sešitu, strany 55 - 57, dokončení kapitoly do př. 30.
23. 10. on-line výuka: výklad - základní tělesa, PS. strana 59 - 61, 1 - 11, zbytek DÚ
Příloha výkladu i s případnou změnou zadání domácího úkolu bude přiložena po online hodině v Google učebně.
Fotokopii veškeré práce (školní sešit a pracovní sešit) odevzdejte v Google učebně během pátku.

G2 - M - 14. 10. - 16. 10. 2020

14. 10. on-line výuka: výklad - konstrukce trojúhelníku, trojúhelníková nerovnost, domácí úkol.
15. 10. samostatná práce: příklady z pracovního sešitu, seznam bude doplněn po výuce ve středu.
16. 10. on-line výuka: opakování konstrukce trojúhelníku, výklad - obvod trojúhelníku, domácí úkol.
Příloha výkladu i se zadáním domácího úkolu bude přiložena po online hodině v Google učebně.
Fotokopii veškeré práce (školní sešit a pracovní sešit) odevzdejte v Google učebně během pátku.

G3 - M - 14. 10. - 16. 10. 2020

14. 10. on-line výuka: výklad - iracionální čísla, souvislost s odmocninami, domácí úkol.
15. 10. on-line výuka: výklad - věty o počítání s odmocninami, příklady, domácí úkol.
16. 10. samostatná práce: příklady z pracovního sešitu, seznam bude doplněn po výuce ve čtvrtek.
Příloha výkladu i se zadáním domácího úkolu bude přiložena po online hodině v Google učebně.

Fotokopii veškeré práce (školní sešit a pracovní sešit) odevzdejte v Google učebně během pátku.

G5A - M - 12. 10. - 16. 10. 2020

12. 10. 2020: online hodina - opakování probrané látky, orientační zkoušení cvičně, naostro příště; výklad: absolutní hodnota reálného čísla.
13. - 14. 10. 2020: samostatná práce - strana 43 v učebnici, příklady 2.44 - 2. 46, naučit se definici absolutní hodnoty a pojmy z minulých hodin (viz. otázky z orientačního zkoušení) a příklady z přílohy
15. 10. 2020: online hodina - množiny, 1. část
16. 10. 2020: online hodina - množiny, 2. část

G7 - Dg - 12. 10. - 16. 10. 2020

1. V online hodině projdeme příklady ze sbírky strana 14. (Kdo nemá ještě sbírku, bude řešit na papír.)
2. Nová látka: vzájemná poloha dvou přímek, sbírka strana 15.

G8B - Ms - 12. 10. - 16. 10. 2020

1. V online hodině si společně projdeme vyřešené příklady: Maturita v pohodě, algebraické výrazy (kapitola dva).
2. Fotokopie odevzdejte po online hodině, tedy v úterý 13. 10. do půlnoci.

3. DÚ: na příští týden kapitola Rovnice a nerovnice - propočítat, společně zase v online hodině projdeme.

G8A - Ms - 12. 10. - 16. 10. 2020

1. V online hodině si společně projdeme vyřešené příklady: Maturita v pohodě, algebraické výrazy (kapitola dva).
2. Fotokopie odevzdejte po online hodině, tedy v úterý 13. 10. do půlnoci.

3. DÚ: na příští týden kapitola Rovnice a nerovnice - propočítat, společně zase v online hodině projdeme.

G5A - M - 5. 10. - 9. 10. 2020

1. 5. 10. 2020: on-line výuka, výklad - obor reálných čísel - prezentace.
2. 6. 10. 2020: výpisky do sešitu z učebnice nebo podle prezentace.
3. 7. 10. 2020: příklady - str. 31/ příklad 3, str. 33/ příklady 2.27, 2.28, 2.30, 2.31, 2.32
4. 8. 10. 2020: online výuka, výklad - druhá a třetí odmocnina + příklady, bude doplněno
5. 9. 10. 2020: online výuka, druhá a třetí odmocnina - příklady, bude doplněno 

G7 - Dg - 5. 10. - 9. 10. 2020

1. Odevzdání fotokopie domácího úkolu - Sbírka úloh z deskriptivní geometrie, str.12 a 13.
2. On-line hodina: řešení příkladů z papíru, který jste dostali minulou hodinu ve škole - odchylka přímky od průmětny.

G8B - Ms - 5. 10. - 9. 10. 2020

1. Před online výukou se pokusíte vyřešit zbylé příklady z testu: jaro 2020. Kdo nebyl přítomen, najde si zadání na internetu.
2. V online hodině projdeme společně jednotlivé příklady od posledního.
3. Úkol na příští týden byl zadán 29. 9. 2020: řešení všech příkladů z druhé kapitoly (výrazy) Maturita v pohodě 2021.

G8A - Ms - 5. 10. - 9. 10. 2020

1. Před online výukou se pokusíte vyřešit zbylé příklady z testu: jaro 2020. Kdo nebyl přítomen, najde si zadání na internetu.
2. V online hodině projdeme společně jednotlivé příklady od posledního.
3. Úkol na příští týden byl zadán 29. 9. 2020: řešení všech příkladů z druhé kapitoly (výrazy) Maturita v pohodě 2021.

G3 - M - 14. 9. - 18. 9. 2020

PO

Čtyřúhelníky - opakování z distanční formy studia, teorie je již v sešitě.

ÚT

Pracovní sešit (PS) strana 37, př. 3. - 5., strana 38, př. 10.

ST

PS strana 39, př. 13. a 19.

ČT

PS strana 41, př. 21., strana 43 příklad 36.c) do školního sešitu včetně zápisu konstrukce.

Obsah a obvod čtyřúhelníku, první část: rovnoběžníky, učebnice strany 64 až 67 (bez lichoběžníku). PS strany 44 - 45, př. 1. - 12. (bez příkladů: 5. a 11.).

G2 - M - 14. 9. - 18. 9. 2020

PO

Definice úhlu, důležité úhly, zápis úhlu, písmena řecké abecedy - učebnice strana 27 - 31.

ÚT

Pracovní sešit (PS) strana 16, př. 1. - 5.

ST

PS strana 17, př. 6. - 10. (test ze symbolického zápisu).

ČT

PS strana 18, př. 11. - 13.

Velikost úhlu a jeho konstrukce, shodnost úhlů - učebnice strana 30 - 33.

G7B - Dg - 8. 6. - 12. 6. 2020

1. Výklad v příloze
2. Online hodina ve čtvrtek v 9:00
3. Nic nerýsujete

G7A - Dg - 8. 6. - 12. 6. 2020

1. Výklad v příloze
2. Online hodina ve čtvrtek v 9:00
3. Nic nerýsujete

G2 - M - 8. 6. - 12. 6. 2020

1. ONLINE HODINA V PONDĚLÍ V 9:00
2. Výklad v příloze
3. PS strana 40 - 42, pouze příklady: 16, 17, 18, 20, 22 až 27 – vynechané příklady v září

G1 - M - 8. 6. - 12. 6. 2020

1.Online hodina ve 12:00 v PONDĚLÍ

2. Výklad v příloze

3. PS strana 11 - 12, příklady 1 - 4, 9, zbytek v září

G7B - Dg - 2. 6. - 5. 6. 2020

1. Výklad v příloze.
2. Online hodina ve čtvrtek 9:00.

G7A - Dg - 2. 6. - 5. 6. 2020

1. Výklad v příloze.
2. Online hodina ve čtvrtek 9:00.

G2 - M - 2. 6. - 5. 6. 2020

1. Online hodina v úterý v 11:00 s výkladem a vzorovými úlohami.
2. Výklad v příloze.
3. PS: strana 37 – 39, pouze příklady: 1, 2, 6, 7, 8, 9, 11,14, 15 – vynechané příklady v září.

G1 - M - 2. 6. - 5. 6. 2020

1. Online hodina v úterý v 9:30 s výkladem a vzorovými úlohami.
2. Výklad v příloze.
3. PS stran 9 a 10, příklady 1 až 10.
4. Online třídnické hodiny tento měsíc už nebudou.

G1 - M - 25. 5. - 29. 5. 2020

1. Výklad v příloze. Definici kružnice a kruhu budu chtít i v budoucnu zpaměti.
2. Slíbené výsledky pracovního listu (po zveřejnění pracovní list už neodevzdávejte, nehodnotím).
3. PS: strana 5 až 7, příklady 1 až 10, 15.
4. Meet setkání v úterý v 9:30.

G7B - Dg - 25. 5. - 29. 5. 2020

1. Výklad se dvěma příklady, které budete rýsovat.
2. Meet setkání ve čtvrtek v 9:00.

G7A - Dg - 25. 5. - 29. 5. 2020

1. Výklad se dvěma příklady, které budete rýsovat.
2. Meet setkání ve čtvrtek v 9:00

G2 - M - 25. 5. - 29. 5. 2020

1. Výklad přes Meet v pondělí v 10:00, viz. příloha.
2. PS: strana 30 a 31, příklady 16 – 24 a 26, dbejte na zápis výpočtů obsahů.
3. PS: strana 33 až 35, příklady 1 až 12.

G1 - M - 18. 8. - 22. 5. 2020

1. Výklad, viz. příloha
2. PS: strana 2, příklady 8 a 10
3. Pracovní list: Symbolický zápis a jeho čtení_zadání, viz. příloha
4. Meet setkání: úterý v 9:30, výklad, PS a pracovní list - konzultace
5. Třídnická hodina: pátek v 9:00

G7A - Dg - 18. 8. - 22. 5. 2020

Narýsujte kružnici v obecné rovině - viz. přílohy.
Meet setkání: čtvrtek 8:30.

G7B - Dg - 18. 8. - 22. 5. 2020

Narýsujte kružnici v obecné rovině - viz. přílohy.
Meet setkání: čtvrtek 8:30.

G2 - M - 18. 5. - 22. 5. 2020

1. Výklad do ŠS - viz. příloha
2. PS - strana 27 - 29, příklady 1 až 15
3. Meet setkání: úterý v 11:00, výklad a některé příklady z PS

G7B - Dg - 11. 5. - 15. 5. 2020

Výklad, viz příloha.

Úkol: Narýsujte elipsu pomocí hyperoskulačních kružnic:

 1. a = 4cm a b = 3cm, můžete zkusit i ovál.
 2. Libovolně zvolte a,b.  

Google učebna: čtvrtek v 8:30 

G7A - Dg - 11. 5. - 15. 5. 2020

Výklad, viz příloha.

Úkol: Narýsujte elipsu pomocí hyperoskulačních kružnic:

 1. a = 4cm a b = 3cm, můžete zkusit i ovál.
 2. Libovolně zvolte a,b.  

Google učebna: čtvrtek v 8:30 

G2 - M - 11. 5. - 15. 5. 2020

1. Teorie v příloze
2. PS, kapitola 5, příklady 1 až 11
3. Výklad s ukázkovými příklady v Google učebně v úterý v 11:00 dle rozvrhu.

G1 - M - 11. 5. - 15. 5. 2020

1. Kapitola 11 z PS s názvem Dělitelnost bude využita v dalším školním roce na opakování samostudia. Neřešte ji a PS si schovejte na později.
2. Výklad: Základní útvary v rovině, viz. příloha.
3. NOVÝ PS: kapitola 1, strany 1 - 3, příklady 1 - 7, 9, 11. (8 a 10 vynechte)
4. Výklad s ukázkovými příklady v Google učebně: úterý 9:30.

G1 - M - 4. 5. - 8. 5. 2020

Teorie se vzorovými příklady v příloze.
2. PS strana 45 - 47, příklady 1 - 22.
3. Online konzultace (výklad a příklady z PS): úterý 9:30.
4. Třídnická hodina: čtvrtek 9:30.

G2 - M - 4. 5. - 8. 5. 2020

1. Teorie v příloze
2. Příklady v PS: str. 21 - 22, příklady 11 až 18
3. Konzultace k teorii a PS ve středu v 10:00 přes GMeet
4. Test ve čtvrtek z kapitol 2 a 3 - vypracovat tento den

G7B - Dg - 4. 5. - 8. 5. 2020

Narýsujte dle instrukcí v příloze průsečík přímky s hranolem a průsečík přímky s jehlanem. Pošlete.

G7A - Dg - 4. 5. - 8. 5. 2020

Narýsujte dle instrukcí v příloze průsečík přímky s hranolem a průsečík přímky s jehlanem. Pošlete.

G2_MAT_samostatná práce_27. 4. - 30. 4.

1. Vzájemná poloha přímky a kružnice - výklad v příloze
2. PS str. 19 - 20, př. 1 - 7
3. Kružnice trojúhelníku vepsaná - výklad v příloze
4. PS str. 20, př. 8 - 10
DŮLEŽITÉ: Úterý 10:00 (změna kvůli češtině) 11:00 bude setkání on-line přes GMeet, odkaz je pod kódem kurzu v Google učebně, cílem je projít si výklad společně a zodpovědět případné nejasnosti. Není to samozřejmě povinné.
Test z kapitol 2 a 3 příští týden.

G7B_DG_samostatná práce_27. 4. - 30. 4.

Jehlan v základní poloze, řez jehlanu rovinou kolmou k průmětně, plášť seříznuté části tělesa. Narýsujte dle přílohy a pošlete výsledek.

G7A_DG_samostatná práce_24. 4. - 30. 4.

Jehlan v základní poloze, řez jehlanu rovinou kolmou k průmětně, plášť seříznuté části tělesa. Narýsujte dle přílohy a pošlete výsledek.

G1_MAT_samostatná práce_27. 4. - 30. 4.

PS - str. 41 - 43, př. 17 - 27, vypracované poslat do 30. 4.
PO 10:00 GMeet - přihlaste se přes odkaz v učebně -  společné řešení příkladů z PS, není to povinné, pouze pro zájemce
čtvrtek test - "D" a "n" v Google učebně

G7B_DG_samostatná práce_20. 4. - 24. 4.

Řez hranolu rovinou kolmou k průmětně, viz. příloha.

G7A_DG_samostatná práce_20. 4. - 24. 4.

Řez hranolu rovinou kolmou k průmětně, viz. příloha

G2_MAT_samostatná práce_20. 4. - 24. 4.

1. výklad v příloze (mně fotokopie)
2. PS, kapitola 3, str. 12 - 17, př. 1 - 22 (mně fotokopie)

Upozornění pro ty, co neodevzdali minulé práce a v Bakalářích mají N: chápu, že to není jednoduchá doba, proto jsem vám zatím nedala 5, ale dochází mi trpělivost. Nebudu vás jmenovitě oslovovat emailem, to je vaše starost odevzdat práci. Pokud nebudete se mnou komunikovat o důvodech neodevzdání vaší práce a následné odevzdání neproběhne do 24. 4., dám všude známku 5 a pak už mě nepřesvědší o změně, kromě pana ředitele, nikdo.

G1_MAT_samostatná práce_20. 4. - 24. 4.

PS: strana 35 - 37, příklady 17 - 29 (mně fotokopie)
výklad - viz. příloha (mně fotokopie)
PS: str 39 - 40, příklady 1 - 16 (mně fotokopie)

G7B_DG_samostatná práce_14. 4. - 17. 4.

Zobrazte pravidelný šestiboký hranol ABCDEFA´B´C´D´E´F´s podstavou v obecné rovině.
Zadání: ρ(5;5;3,5); A[1,5;2;?]; S[-0,5;2,5;?], v=8, řešení s postupem viz. pdf.
Pozor: výška se nezobrazí ve skutečné velikosti, je nutné nejprve osu tělesa (tam se výška nachází) sklopit. Tím získáme skutečné měřítko osy a od středu dolní podstavy naneseme skutečnou velikost výšky a získáme bod, který je středem horní podstavy ve sklopení. Sklopený střed horní podstavy "vrátíme" zpět a máme půdorys středu horní podstavy - strana 14 v PDF dokumentu.

G7A_DG_samostatná práce_14. 4. - 17. 4.

Zobrazte pravidelný šestiboký hranol ABCDEFA´B´C´D´E´F´s podstavou v obecné rovině.
Zadání: ρ(5;5;3,5); A[1,5;2;?]; S[-0,5;2,5;?], v=8, řešení s postupem viz. pdf.
Pozor: výška se nezobrazí ve skutečné velikosti, je nutné nejprve osu tělesa (tam se výška nachází) sklopit. Tím získáme skutečné měřítko osy a od středu dolní podstavy naneseme skutečnou velikost výšky a získáme bod, který je středem horní podstavy ve sklopení. Sklopený střed horní podstavy "vrátíme" zpět a máme půdorys středu horní podstavy - strana 14 v PDF dokumentu.

G2_MAT_samostatná práce_14. 4. - 17. 4.

Učebnice: strana 4 - 9, výklad a výpisky do ŠS, viz. příloha

PS: str. 7 - 10, příklady 1 - 21

Test: čtvrtek

G1_MAT_samostatná práce_14. 4. - 17. 4.

ŠS: Výklad, viz. příloha

PS: str. 33 a 34

test: pátek

Samostatná práce 6. 4. - 8. 4. 2020 - Zahájení Google učebny pro celou třídu

Odevzdávejte ve správném formátu a s jednou ČITELNOU přílohou!!! Návod viz. ústředna.

Opravovat začnu v pondělí ráno. 

Od 9. 4. do 13. 4. VYHLAŠUJI emailový klid. (Pouze v neodkladných záležitostech.)

PRIMA: Pracovní sešit, strany 30 - 31, příklady 17 - 27 odevzdejte do středy 8. 4. a hraní v Google učebně formou kvízů, které bude spuštěno v pondělí 6. 4. v 9:00, do 8. 4. do 23:59.

SEKUNDA

Pracovní sešit: strany 3 - 5 s těmito podmínkami na vypracování a odevzdání do středy 8. 4.:

- správný symbolický zápis řešení, 

- příklad 14: výpočet délek stran, náčrtek s popisem budoucí konstrukce, zápis konstrukce a vlastní konstrukce pouze v jedné polorovině.

- příklad 15: výpočet velikostí úhlů, náčrtek s popisem budoucí konstrukce, zápis konstrukce a vlastní konstrukce pouze v jedné polorovině.

Pokud příklady 14 a 15 nebudou dle požadavků, budu vracet práci zpět, dokud to nebude správně. Kdo má pocit, že má v pracovním sešitě málo místa, rýsuje na papír.

Bude kvíz i s hodnocením v Google učebně, spuštění v pondělí 6. 4. v 9:00, otevřen do 8. 4. 23:59 , zatím to není test, komu se to povede, může si to nechat oznámkovat.

SEPTIMY: hodiny dle rozvrhu máme ve čtvrtek, nic nezadávám.

M_SEMINÁŘ: dle rozvrhu máme sice seminář ve čtvrtek, ale hodiny matematiky přecházejí na seminář: řešte testy z uplynulých maturit, čím více tím lépe pro vás, tento týden mi stačí odevzdat jeden test.

Samostatná práce 6. 4. - 8. 4. 2020 - stará verze

G1 a G2 V příštím týdnu budu chtít zpustit práci v Google učebně, vše potřebné budu do neděle 5. 4. ladit, prosím proto o strpení, vystavím práce na toto období nejpozději do neděle.

Nástěnku budu používat stejným způsobem, pouze od 14. 4. ve vzhledu, který byl na poradě schválen.

Odevzdávejte práce s jednou přílohou (aplikace Camscanner nebo něco podobného; PS - jedna příloha, ŠS - jedna příloha nebo PS a ŠS dohromady jedna příloha) za jedno období samostudia, nematlejte mi to, prosím, dohromady) s předmětem obsahující příjmení a období samostudia (tvar podle toho, na co jste zvyklí u jiných kolegů).

Od 9. 4. do 13. 4. VYHLAŠUJI emailový klid. (Pouze v neodkladných záležitostech.)

PRIMA: ........................................ do STŘEDY 8. 4., test tento týden neplánuji.

SEKUNDA: ........................................ do STŘEDY 8. 4., test tento týden neplánuji.

SEPTIMY: hodiny dle rozvrhu máme ve čtvrtek, nic nezadávám.

M_SEMINÁŘ: dle rozvrhu máme sice seminář ve čtvrtek, ale hodiny matematiky přecházejí na seminář: řešte testy z uplynulých maturit, čím více tím lépe pro vás, tento týden stačí jeden test.

Samostatná práce 30. 3. 2020 - 3. 4. 2020

PRIMA: výpisky i pracovní sešit ofotit a poslat do PÁTKU 3. 4., už ne do neděle, test tento týden neplánuji, práce je v příloze, rozdělená na části. Stačí poslat vše najednou až v pátek.

SEKUNDA: pracovní sešit ofotit a poslat nejpozději do PÁTKU 3. 4., už ne do neděle, test tento týden neplánuji, práce:  starý  PS - kapitola 8 dokončit do př. 31 (viz. instrukce minulý týden) + nový PS  kapitola 1 - pouze strany 1 a 2, jedná se o opakování (využijte PS z primy ZÁKLADY GEOMETRIE).

SEPTIMY: Zobrazení hranolu, narýsovat, ofotit a poslat do PÁTKU 3. 4., viz. příloha.

OKTÁVA: Ať se vám daří v maturitních předmětech, od 30. 3. není pro vás, jako celou třídu, už nic.

M_SEMINÁŘ: Práce je stejná jako každý předcházející čtvrtek. Ve čtvrtém čtvrtletí bude intenzivnější příprava k maturitě. Napište, jaká je vaše potřeba náplně. Pokusím se vyhovět individuálně. Doporučení: řešit testy z uplynulých maturit.

Samostatná práce 23. 3. 2020 - 27. 3. 2020

23. 3. 2020: G1, G2 a G8 M mají zadání samostatné práce, jejíž řešení očekávám ještě tento den dle instrukcí u zadání. (Příklady procvičující dříve probranou látku se mnou nebo samostudiem.) U G1 a G2 prosím o vyplnění tabulky ve Wordu a jako soubor ve Wordu také poslat, ať vám mohu najít, opravit chyby a poslat vám to zpět. Věřím, že těch chyb moc nebude, protože jste se tomu těch deset dní intenzivně věnovali a za to vás chválím. G8 chválím také, ale po vás to ve WORDu nechci, to by bylo na den, než byste to nacvakali.

Práci vám připravuji dle hodinové dotace rozdělenou do jednotlivých dnů, využijte toho, nemusíte to dělat najednou.

Podmínky pro odevzdání jsou stejné, tedy do neděle 29. 3. 2020, KROMĚ PONDĚLÍ U TŘÍD G8, G1 a G2, kdy je test.

Pro upřesnění: Minulá věta říká: Ofotit samostatnou práci a poslat - PS a ŠS u nižšího stupně a ŠS u vyššího stupně. 

G1 a G2: Další pracovní sešity i knížky jsou v elektronické podobě k využití na internetu, po registraci, zdarma na 30 dnů a pak se to obnoví zase na 30 dnů až do 31. 8., to snad už ale nebudeme potřebovat. Jakou formou je budeme využívat, se ještě dohodneme.  https://www.nns.cz/blog/1-stupen/pomoc-s-domaci-vyukou-zaku-miuc-a-vyukova-videa/

PROSBA: SAMOSTATNÉ PRÁCE Z RŮZNÝCH TERMÍNŮ POSÍLEJTE V RŮZNÝCH E-MAILECH, děkuji.

Samostatná práce 11. 3. 2020 - 20. 3. 2020

Upozornění: Kdo má problémy s řešením příkladů, ptejte se včas (do pátku). Klidně se podívejte na týden následující 23. - 27. 3. ,  z mé strany v tom není problém, ale nedoporučuji pospíchat. Jen očekávám, že VŠICHNI do neděle odevzdají, co mají za období 11. 3. - 20. 3. 2020.

Vzhledem k tomu, že zřejmě bude daná situace trvat delší dobu,  mi, prosím, nejpozději do 22. 3. pošlete vyfocené (nascenované) výsledky vaší práce za období 11. 3. 2020 - 20. 3. 2020. Můžete vše najednou, nebo postupně, to nechám na vás. (paulusova@bgv.cz)

G8, G7A,B školní sešit;

G1 a G2 školní sešit a pracovní sešit.

PŘEDMĚT ZPRÁVY: GX PŘÍJMENÍ Y (G1 PAULUSOVÁ M)

Na pondělí 23. 3. připravím pracovní list na ověření znalostí za období 11. 3. 2020 - 20. 3. 2020 kromě Dg a Semináře z matematiky.

Pozn: G8_V příkladech e) a f) z papíru chybělo v zadání "+" mezi cos a sin v goniometrickém tvaru komplexního čísla, děkuji za upozornění.

Projektové dny_2019_2020

Quilling - papírový filigrán

Požadavky na klasifikační týden leden 2020

MAT_G7_speciální domácí úkoly

Speciální domácí úkoly, příklady na další procvičení.

MAT_G1_speciální domácí úkoly

MAT_G6B_speciální domácí úkoly

MAT_G4_speciální domácí úkoly

Požadavky na klasifikační týden_leden 2019

Projektové dny_2018_2019

G2_SEKUNDA_Samostatná práce 6. 4. - 8. 4. 2020 - Zahájení Google učebny pro celou třídu

Odevzdávejte ve správném formátu a s jednou ČITELNOU přílohou!!! Návod viz. ústředna.

Od 9. 4. do 13. 4. VYHLAŠUJI emailový klid. (Pouze v neodkladných záležitostech.)

Pracovní sešit: strany 3 - 5 s těmito podmínkami na vypracování a odevzdání do středy 8. 4.:

- správný symbolický zápis řešení, 

- příklad 14: výpočet délek stran, náčrtek s popisem budoucí konstrukce, zápis konstrukce a vlastní konstrukce pouze v jedné polorovině.

- příklad 15: výpočet velikostí úhlů, náčrtek s popisem budoucí konstrukce, zápis konstrukce a vlastní konstrukce pouze v jedné polorovině.

Pokud příklady 14 a 15 nebudou dle požadavků, budu vracet práci zpět, dokud to nebude správně. Kdo má pocit, že má v pracovním sešitě málo místa, rýsuje na papír.

Bude kvíz i s hodnocením v Google učebně, spuštění v pondělí 6. 4. v 9:00, otevřen do 8. 4. 23:59 , zatím to není test, komu se to povede, může si to nechat oznámkovat.

G1_PRIMA_Samostatná práce 6. 4. - 8. 4. 2020 - Zahájení Google učebny pro celou třídu

Odevzdávejte ve správném formátu a s jednou ČITELNOU přílohou!!! Návod viz. ústředna.

Od 9. 4. do 13. 4. VYHLAŠUJI emailový klid. (Pouze v neodkladných záležitostech.)

 Pracovní sešit, strany 30 - 31, příklady 17 - 27 odevzdejte do středy 8. 4.

hraní v Google učebně formou kvízů, které bude spuštěno v pondělí 6. 4. v 9:00, do 8. 4. do 23:59.

G5_fyzika